Archief voor april, 2014

Echtscheiding? Nooit!

Met tranen in mijn ogen zag ik recent opnieuw een huwelijk van vrienden op de klippen lopen. Deze column is gericht aan alle echtgenoten* (en alle jonge mensen die nog vóór het prachtige geloofsavontuur van een huwelijk staan…) Mijn oproep is kort en simpel: ‘Scheid nooit! Blijf trouw!’ Ja, logisch toch, hoor ik sommigen denken: Dat staat toch ook in de Bijbel?!
Jawel, maar hoe helder dit gebod ook op vele plaatsen in de Bijbel klinkt** , in de praktijk denken miljoenen christenen uiteindelijk anders… Volgens de onderzoeker George Barna is er qua echtscheidingscijfers nauwelijks verschil tussen evangelische christenen en ongelovigen. In beide groepen heeft 33% van de volwassenen die ooit hun trouwbelofte heeft gegeven, één of meerdere keren een echtscheiding meegemaakt. En dat terwijl geloof juist de onderscheidende
factor is als het aankomt op trouwen… maar daar kom ik later op. In de wereld om ons heen heeft de frase tot de dood ons scheidt in het huwelijksformulier schijnbaar plaatsgemaakt voor …tot de scheiding ons doodt… Niet letterlijk natuurlijk, want het zou me toch wat zijn als de nietweiger- ambtenaar dit zinnetje met stalen gezicht voorleest tijdens de plechtigheid
op de ‘mooiste dag van je leven’. Nee,veel huwelijksformulieren hebben dat deel van de trouwbelofte stilzwijgend geschrapt als ‘achterhaald’. Toch is die tweede variant niet onrealistisch… een echtscheiding doodt je namelijk inderdaad – in emotioneel opzicht. Vele mensen zeggen na de schipbreuk: het gat bleek veel dieper dan ik dacht… Echtscheiding
brengt jou (en de kinderen!) ernstige, blijvende schade toe. Dat is waarom God echtscheiding haat. Juist omdat Hij zoveel van ons houdt, wil Hij dat echtscheiding voor ons geen optie is. Als het moeilijk wordt, vecht dan met alles wat je hebt voor herstel! (niet met elkaar natuurlijk…) 

Het grote geheim? Geloof is een onderscheidende, bepalende factor in je huwelijk! Niet een leuke extra accessoire
op je huwelijksboot… Nee, je huwelijk is geloof! Ons woord ‘trouwen’ komt van ‘vertrouwen’, vanuit het Griekse basiswoord ‘pistos’, wat ook ‘geloof’ of ‘geloven’ betekent. Dus als je zegt: ,,Ik ga met jou trouwen’’, dan zeg je eigenlijk: ,,Ik ga met jou geloven!’’ … ,,Ik ga geloven (en beloven) dat ik in Gods kracht jouw leven lang degene zal zijn die jou tot bloei brengt, vanuit
Gods kracht en liefde!’’ En dat zeg je allebei! Kan jij of je partner dat niet beloven, trouw dan (nog) niet! De kerngedachte van het huwelijk is dus samen geloven: geloven in de God van verbondstrouw, de God van genezing, de God van Licht en Leven – om midden in deze wereld een getuigenis te zijn van een God die eeuwig trouw is aan Zijn verbond – met jou, met Zijn volk Israël, met al Zijn kinderen! Ik moet denken aan wijlen Billy Grahams echtgenote, Ruth. Tijdens het 60-jarig jubileumfeest van zijn bediening als evangelist ging het interview over haar eenzaamheid en grote offers, door zijn vele reizen en intensieve wereldwijde werk. De journalist vroeg: ,,Ruth, in al die zestig zware jaren, heb je nooit één keer echtscheiding overwogen?’’ Ruth zweeg even, glimlachte en antwoordde: ,,Echtscheiding? Nooit! Moord? Ja… Maar echtscheiding, nooit!’’ Ruth haar kwinkslag is veelzeggend: Net zo vanzelfsprekend als het is om geen moord te plegen, zo vanzelfsprekend is het om nooit te scheiden. Zo keert het tij en gaan echtparen weer samen geloven!

* niet aan mensen die het verdriet van een echtscheiding hebben meegemaakt!

** o.m. Ex.20:14, 1 Kor.7:10, Mal.3:16, Mat.19:6

Lees verder

22 april: De Goddelijke, logische volgorde

   
   
   
 
DPM_logo

 
 
Thema: Een levend offer 
_________________________________________________________________________

De Goddelijke, logische volgorde 

22 april

Voor we dit thema afsluiten, herhalen we kort en krachtig nog even (op basis van Romeinen 12:1-6) ons volledige, gepaste antwoord op Gods keuze om ons te heiligen voor de opdracht die Hij voor ons heeft.

  • Je biedt je lichaam aan op Gods altaar (Jezus Christus en die gekruisigd).
  • Als je je lichaam aanbiedt op Gods altaar, dan wordt je denken vernieuwd. Op vele manieren begin je totaal anders te denken. En daardoor ga je ook anders leven en handelen. Je bent dan niet meer gelijkvormig aan de wereld, maar je gedrag wordt helemaal veranderd.
  • Gods wil voor jou wordt dan geopenbaard aan je vernieuwde denken. Stap voor stap ontdek je Zijn wil, in drie opeenvolgende fasen: Gods wil voor jou is goed, aangenaam, en zelfs volmaakt.
  • Terwijl je Gods wil ontdekt, merk je dat je ook de mate van geloof ontvangt die je nodig hebt om Zijn wil ten uitvoer te brengen. God geeft je precies genoeg geloof – niet meer en niet minder – dat je nodig hebt om Zijn opdracht te vervullen.
  • Terwijl je Gods wil ontdekt, vind je ook je plaats en specifieke functie in het Lichaam van Christus. Je ontdekt wat voor ‘ledemaat’ jij bent en hoe jij het best functioneert.
  • En tenslotte, terwijl je je plaats leert zien en daarin begint te functioneren, ontdek je direct dat je ook begint te functioneren in de gaven die je daarvoor nodig hebt.

Dit is de Goddelijke, logische volgorde als je een ‘levend offer’ bent. Dit is jouw gepaste antwoord op Gods keuze om jou te heiligen. Opnieuw, Jezus zei: Niet jij hebt Mij, maar Ik heb jou uitgekozen (Johannes 15:16). Als je je realiseert dat God jou heeft uitgekozen, dan zul je als vanzelf antwoord geven en handelen naar de stappen die we besproken hebben, omdat je je realiseert dat jij voor Hem bent apart gezet.  

We zijn weer teruggekomen bij het punt waar onze studie over heiligheid startte. Als ik mezelf apart zet om Gods wil te doen, dan leg ik mijn lichaam op het altaar. Wanneer ik mezelf daar als een levend offer op plaats, dan wordt mijn denken vernieuwd en ontdek ik de wil van God. Dan bepaal ik mijn doel aan de hand daarvan en zet koers. Ik disciplineer mijn hele wezen om Gods wil te doen. Met welk doel? Met het doel de Heer Jezus Christus te openbaren en te verheerlijken, degene die mij kiest, degene die mij heeft geheiligd, degene die mij zendt.

Wil jij Jezus openbaren? Wil jij Hem verheerlijken? Dat bereik je alleen op de manier waarop Jezus de Vader openbaarde en verheerlijkte. Je bereikt het door de wil van de Vader te ontdekken en te doen.

Als jij positief wilt reageren op deze uitdaging, dan is de beste stap om jezelf in gebed toe te wijden aan de Heer. Door het gebed hieronder uit te spreken, zet je een zeer belangrijke stap in het volledig volgen van de Heer, in een leven van heiligheid. Bid dit gebed van tijd tot tijd opnieuw, omdat de eenvoudige waarheid is dat er een tijd zal komen waarin je het doel zult missen en tekort zult schieten.

Onthoud op zulke momenten dat onze God jouw liefhebbende Vader is, en dat Jezus, die weet wat het is om mens te zijn, zelfs nu voor je pleit (zie Hebreeën 7:25). We hebben ook Jezus’ verzekering dat onze helper, de Heilige Geest, ons zal leiden in alle waarheid (zie Johannes 16:13), ons altijd te binnen brengend wat Jezus heeft gedaan en onderwezen (zie Johannes 14:26). Bid vrijmoedig dit gebed:

_________________________________________________________________________

Vader, ik kom tot U in de naam van Jezus en geef mijzelf aan U. Ik plaats mezelf als een levend offer op uw altaar. Ik verklaar dat U heilig bent en dat er in het hele universum niemand is zoals U. U bent een heilig God, en ik buig voor U, ik erken uw totale rechtvaardigheid en heiligheid en Uw absolute, exclusieve recht op mijn leven.

Vader, omdat U heilig bent, hebt U aan Uw volk de opdracht gegeven om ook heilig te zijn. Ik erken nederig dat ik in mijn eigen kracht niet kan wandelen in heiligheid. Zelfs mijn beste pogingen en werken zijn niet voldoende. Dus ik geef mezelf volledig over aan Uw genade en

barmhartigheid. Help mij Vader, om met U te wandelen in heiligheid en gehoorzaamheid, net zoals Uw heilige Zoon Jezus deed. Geef mij door Uw Heilige Geest de kracht om te leven op een manier die U welgevallig is. Vader, ik geef mijn hele leven nu in Uw handen.

Moge Hij je helpen in alles, en je bemoedigen met kracht, door de woorden die je gelezen hebt. En dat Hij je mag zegenen en vervulling geven, terwijl jij jezelf heiligt en inzet voor Hem en Zijn doelen.

 

_________________________________________________________________________
Dit was de laatste overdenking op basis van het boek Heiligheid is geen optie! Mocht je het volledige boek willen lezen, dan kun je het vinden op onze website. Klik hier. 
Vanaf morgen starten we met een nieuw thema: Genade of niets…
DPM Wereldwijd…
 
22 april – ALBANIË
Bid dat pastor Nick en zijn medewerker Orkid een goede basis kunnen leggen voor het toekomstige werk van DPM in Albanië.
Bid om open deuren voor Dereks onderwijs, en dat de harten van de kerkleiders en andere gelovigen ontvankelijk zijn voor zijn materiaal. 

Onze facebookpagina 

Nieuw hier? Meld je aan voor de dagelijkse overdenkingen 

 
 
 

Lees verder

21 april: Deel zijn van het Lichaam van Christus

   
   
   
 
DPM_logo

 
 
Thema: Een levend offer 
_________________________________________________________________________

Deel zijn van het Lichaam van Christus 

21 april

Gisteren leerden we vanuit Romeinen 12:3 dat de mate van geloof die God ons geeft, past bij Zijn wil voor ons. In vers 4 en 5 gaan we verder met de volgende stap, nadat we onze mate van geloof hebben erkend.

Want zoals wij in één lichaam vele leden hebben en de leden niet alle dezelfde functie hebben, zo zijn wij, hoewel velen, één lichaam in Christus, maar ieder afzonderlijk leden van elkaar.

Je volgende ontdekking is dat je een onderdeel bent van het Lichaam van Christus. Jij hebt een bepaalde plaats en een specifieke functie. Het is essentieel om jouw plaats in het Lichaam te ontdekken. Er is namelijk maar één plek waar je echt goed kunt functioneren, en dat is de plaats waar God je bedoeld heeft. Als God jou gemaakt heeft als een ‘hand’, dan zul je je beroerd voelen als je probeert de rol te vervullen van een ‘voet’. Als God jou bedoeld heeft als een oog, dan zul je nooit goed kunnen functioneren als een oor (zie 1 Korinthiërs 12:14-27). Je moet jouw plaats in het Lichaam zien te vinden. Als je ontdekt welk lichaamsdeel jij bent, dan zul je moeiteloos kunnen functioneren – ontspannen, vrij, in geen enkele situatie verlegen.

Mijn hand heeft er helemaal geen moeite mee om een hand te zijn. Hij vindt het zelfs leuk! Hij kan alles wat een hand moet doen. Maar als je mijn hand opdraagt te gaan functioneren als een voet en zegt: ‘Trek nu een schoen aan en ga lopen’, dan komen er onafzienbare problemen! Ongelukkig genoeg zijn er in het Lichaam van Christus vandaag heel wat handen aan het proberen een voet te zijn. En heel wat ogen die proberen te luisteren als een oor… De reden hiervoor is dat mensen niet de stappen hebben gevolgd die Gods Woord beschrijft om hun plaats in het Lichaam te ontdekken.

De laatste waarheid die we vanuit Romeinen 12 zullen bekijken is daarom: En nu hebben wij genadegaven, onderscheiden naar de genade die ons is gegeven…

Op dit punt komen de gaven in het spel. Niet aan het begin, maar aan het eind van de opsomming. Als jij je plaats gevonden hebt, als je bezig bent met je opdracht, als je jouw door God bedoelde functie vervult, weet je wat je dan ontdekt? Dan zul je ontdekken dat je precies de gaven hebt die je nodig hebt!

Bid alsjeblieft niet vanuit je eigen voorkeur en wensen: ‘Heer, geef mij de gave van profetie’, of: ‘Ik wil graag de gave van genezing’. Op die manier moet je niet bidden. Bid liever als volgt: ‘Heer, laat me zien wat mijn plaats in het Lichaam van Christus is. Toon mij wat U wilt dat ik doe!’

Eerlijk gezegd denk ik dat je niet eens om gaven meer hoeft te bidden als je je plaats vindt en begint te functioneren in je opdracht. Tot je eigen verrassing zul je ontdekken dat de gaven gewoon beginnen te functioneren.

Toen ik op een gegeven moment terechtkwam in de bevrijdingsbediening, begonnen er bij mij twee geestelijke gaven als vanzelf te functioneren in mijn leven, zonder enige planning of actieve pogingen van mijn kant. De ene gave was de onderscheiding van geesten en de andere was het woord van kennis (zie 1 Korinthiërs 12:7-10). Ik herinner me uit die eerste tijd een poging tot bevrijding, bij een vrouw uit Denver. Er waren in de ruimte verschillende mensen aan het bidden en ik zat naast haar op een bank. Ze keek me hulpeloos aan en ik voelde me erg bewogen met haar. Tot mijn eigen verrassing hoorde ik mezelf zeggen: ‘Je hebt bevrijding nodig van…’ En vervolgens somde ik ongeveer vijftien soorten geesten op, terwijl ik bij mezelf dacht: waar kwam dat vandaan? Hoe wist ik dat? Maar bijna tegelijkertijd realiseerde ik me: dat moet een woord van kennis zijn geweest, of onderscheiding van geesten. Ik hoefde niet eerst vijf dagen te zwoegen in gebed en vasten en God vragen: ‘Heer, geef me het woord van kennis…’ Nee, ik was aangeland op het punt waar ik een woord van kennis nodig had om de wil van God te doen. En God zag erop toe dat ik het woord van kennis ontving dat in dit geval nodig was om de vrouw vrij te zetten. Dat is de juiste volgorde. Wij bewegen in geloof, en God geeft ons de gave die nodig is.  

_________________________________________________________________________

Vader, dank U wel dat U alles wat ik nodig heb al in mij hebt gelegd. Wilt U mij leren de plaats in te nemen in Uw Lichaam en te functioneren zoals U dat wilt? Ik vertrouw U, dat U mij de gaven die ik daarvoor nodig heb geeft. Wilt U mij leren om niet op de gaven gericht te zijn, maar op het doen van Uw wil, het innemen van de plaats die U voor mij bedoeld heeft.

 

_________________________________________________________________________
Mocht je meer willen leren over de verschillende geestesgaven die God voor ons tot beschikking heeft, dan is het boek De gaven van de Geest hiervoor zeer geschikt. Een zeer informatief en compleet boek over de verschillende charismata waarmee God ons toerust om het Lichaam van Christus op te bouwen.

Ook onder de gratis videopredikingen op onze website zijn verschillende titels te vinden over de Heilige Geest (De Heilige Geest als gids)

DPM Wereldwijd…
21 april – ISRAËL  
Er dienen zich ruimere gelegenheden aan om Dereks materiaal te verspreiden. Bid om de juiste contacten, zodat Dereks onderwijs op de meest effectieve manier  
gebruikt en verspreid zal worden.  
Een afgevaardigde van het Iranese parlement heeft onlangs een speech gehouden waarin hij onder meer de oude ontkenning van het nastreven van chemische wapens noemde, maar daarna het gebruik daarvan tegen Israël verklaarde: ‘Wij aspireren niet een nucleaire bom te willen hebben, maar hij is nodig om Israël op zijn plaats te zetten’.
Bid dat de trouw van de Heer aan Zijn land en volk gezien zal worden ondanks de doorgaande bedreigingen. 

Onze facebookpagina 

Nieuw hier? Meld je aan voor de dagelijkse overdenkingen 

 
 
 

Lees verder

20 april: Wandelen naar de mate van je geloof

   
   
   
 
DPM_logo

 
 
Thema: Een levend offer 
_________________________________________________________________________

Wandelen naar de mate van je geloof 

20 april

Gisteren lazen we over het ontdekken van Gods wil, vanuit Romeienen 12:2. Vers 3 leert ons de volgende stap nadat we Gods wil hebben ontdekt:

Want door de genade die mij gegeven is, zeg ik ieder onder u niet hoger te denken dan hij moet denken, maar laat hij denken in bescheidenheid (ootmoedig en realistisch), naar de mate van geloof zoals God die aan ieder heeft toebedeeld.

God heeft jou de mate van geloof gegeven die je nodig hebt om Zijn wil te doen. Houd in gedachten dat God je niet een hoeveelheid geloof gegeven heeft die past bij andere dingen dan Zijn wil voor jou. Zodra je Gods wil gevonden hebt, is er een balans tussen Gods wil en jouw geloof. Als iemand altijd aan het worstelen is met voldoende geloof om zijn doel of opdracht te kunnen vervullen, dan kan hij bijna zeker weten dat hij of zij op dit moment niet (volledig) wandelt in Gods specifieke plan voor hem of haar. Dit Bijbelvers maakt duidelijk dat als je Gods wil gevonden hebt, je ook direct zeker mag weten dat God in jou ook de mate van geloof heeft gelegd die nodig is om de opdracht die Hij je gegeven heeft, te kunnen volbrengen.

Vele jaren geleden verhuisde mijn eerste vrouw, Lydia, naar Jeruzalem, zonder enige ondersteuning op menselijk vlak. Ze liet daarbij een stabiele, zekere toekomst met een fijn thuis en een goede baan achter in Denemarken. Eenmaal in Israël begon Lydia kleine, in de steek gelaten meisjes in huis te nemen. Uiteindelijk heeft ze ongeveer zeventig kinderen grootgebracht die anders kansloos waren geweest – en dat vrijwel zonder financiële hulp. Toen ze de eerste baby in haar huis opnam, had Lydia ongeveer zes dollar in haar portemonnee. Ze had geen wiegje en geen beddengoed. Ze deed simpelweg haar reiskoffer open, legde daar wat zachte kleren in, wikkelde de baby in een wollen trui en legde haar in de koffer. Dat is hoe Lydia haar kinderhuis begon. Vele nachten heeft ze doorgebeden, om voor de kinderen ’s morgens ontbijt te hebben.*

Toen Lydia en ik elkaar later leerden kennen en we plannen maakten om te gaan trouwen, dacht ik bij mezelf: Ik weet niet of ik wel opgewassen ben tegen zo’n soort leven. Ik weet niet of ik wel zoveel geloof heb. Ik herinner me hoe de Heer zo lief en geruststellend antwoord gaf op mijn bezorgdheid: ‘Jij hebt die mate van geloof niet nodig, want ik heb jou niet gevraagd om zo’n soort leven te leiden. Ik heb jou de mate van geloof gegeven voor datgene wat ik van jou vraag.’

Lydia heeft in de jaren nadat we getrouwd waren geregeld tegen me gezegd: ‘Vandaag kon ik het niet.’ Waarom niet? Omdat God het op dat moment niet van haar vroeg. Wat God van je vraagt, daar geeft Hij je geloof voor. Maar als God je niet het geloof voor iets geeft, dan heeft Hij het je niet gevraagd.

Als er een constante onbalans is tussen je geloof en datgene wat je probeert te doen, let dan goed op, lieve vriend, lieve vriendin, dan kon het wel eens zijn dat je bezig bent het verkeerde voor elkaar te krijgen. Misschien komt dat doordat je Gods wil voor jou niet of niet volledig hebt gevonden. Een mogelijke reden daarvoor kan zijn dat je denken nog (meer) vernieuwd mag worden. En als dat zo is, dan is het goed om je lichaam (je mogelijkheden) (opnieuw) op het altaar te leggen.

*Het indrukwekkende verhaal van Lydia Prince kun je lezen in de roman: Ontmoeting in Jeruzalem

_________________________________________________________________________

Dank U Vader, dat U in alles, tot in de kleinste details voorziet in wat ik nodig heb om Uw wil te doen. Dank U dat U mij ook het geloof geeft in die mate die ik nodig heb om Uw wil te doen. Wilt U mij helpen om eerlijk te kijken naar die activiteiten in mijn leven die in onbalans zijn met het geloof dat U in mij heeft gelegd en ze aan U terug te geven. Leer mij om nederig te zijn en te denken in bescheidenheid. Uw wil voor mijn leven is volmaakt!

 

_________________________________________________________________________

Lees ook: Ontmoeting in Jeruzalem

In samenwerking met Transworld Radio heeft DPM kortgeleden een serie van 7X5 minuten radio opgenomen, waarin het indrukwekkende verhaal van Lydia en Derek in Jeruzalem ook heel beknopt is opgenomen. Het is een serie over ‘Gods hart voor wezen, weduwen, armen en verdrukten’ dat begint en eindigt met Lydia’s gehoorzaamheid aan Gods roep, in geloof.
Klik hier. 

 
DPM Wereldwijd…
 
20 april – TSJECHIË
Daniël en zijn vrouw Kristina waarderen uw gebed: zij zijn voorgangers van een lokale kerk in Praag, coördineren het werk van DPM, en zijn ook betrokken  
bij andere zendingsactiviteiten.  
Bid om Gods bescherming en wijsheid, en ook om een goede gezondheid en om voorziening voor hun leven en bediening. Bid ook voor hun drie dochters.  

Onze facebookpagina 

Nieuw hier? Meld je aan voor de dagelijkse overdenkingen 

 
 
 

Lees verder

19 april: De wil van God vinden

   
   
   
 
DPM_logo

 
 
Thema: Een levend offer 
________________________________________________________________________

De wil van God vinden  

19 april

We gaan verder in op het tweede deel van Romeinen 12:2. Dit helpt ons om een belangrijk aspect van Gods wil te begrijpen:

En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, opdat gij moogt erkennen wat de wil van God is, het goede, welgevallige en volkomene. (NBG)

Laten we realistisch zijn. Ons oude, onvernieuwde denken kan de wil van God niet vinden. Waarom niet? Paulus zei in Romeinen 8:7: Immers, het denken van het vlees is vijandschap tegen God. God zal Zijn wil simpelweg nooit openbaren aan het vleselijke denken. Maar als je denken vernieuwd is, dan begint het in de praktijk te ontdekken en ervaren wat Gods wil is voor je leven.

Gods wil voor jou ontdek je in drie opeenvolgende fasen: 1. Het goede; 2. Het welgevallige (aangename); 3. Het volkomene (volmaakte). Als je leven in lijn komt met Gods wil, dan ontdek je dat God in alles heeft voorzien, tot in het kleinste detail. Maar er is de vernieuwing van je denken voor nodig om die wil van God te ontdekken en daarmee in lijn te komen. En terwijl je daarin begint te bewegen, ontdek je eerst dat Gods wil goed is. Vervolgens ontdek je dat Zijn wil zelfs aangenaam is. En uiteindelijk kom je tot de conclusie dat Gods wil voor jou volkomen is – volmaakt!

De diepste openbaring die we – door te volharden – zullen ontvangen, is dat Gods wil niet alleen maar ‘goed’ en ‘welgevallig’ is, maar ook volmaakt, compleet, allesomvattend. De eerste fase is als een ‘besluit’: Gods wil is altijd goed! De tweede fase is de ontdekking: Gods wil is aangenaam, naarmate je Hem beter leert begrijpen. De derde fase is een diepe openbaring, met de conclusie: Gods wil is volmaakt!

Met ons denken dat op deze manier vernieuwd is, “

denken we niet hoger dan we moeten denken” (Romeinen 12:3). We zijn niet langer trots, zelfzuchtig, arrogant. We staan niet langer open voor bevliegingen en zelfmisleiding. We worden nuchter en realistisch en ontwikkelen bedachtzaamheid. We beginnen de gezindheid (het denken) van Jezus over te nemen, die tegen de Vader zei: “Laat niet Mijn wil, maar de Uwe geschieden.” (Lucas 22:42) Gods plannen en bedoelingen zijn nu belangrijker voor ons geworden dan die van onszelf. 

________________________________________________________________________

Vader, ik wil op weg gaan om Uw wil te ontdekken. Ik besluit dat Uw wil goed is, en wil daarin volharden zodat ik mag gaan ontdekken dat Uw wil ook aangenaam is en zelfs volmaakt. Dank U wel dat ik niet bang hoef te zijn om mijn eigen plannen los te laten en Uw plannen te volgen, omdat Uw wil en plannen voor mij volmaakt zijn! Ik wil het denken van Jezus overnemen en met Hem zeggen: ‘Laat niet mijn wil, maar Uw wil geschieden’. 

 

________________________________________________________________________

Het boek Leven door geloof geeft je een inkijkje in de werking van geloof, en leert je zien dat door geloof Gods mogelijkheden ook jouw mogelijkheden worden.

Klik hier voor meer info en bestellen 

DPM Wereldwijd…
 
19 april – CHINA
Onlangs deelde een DPM-medewerker in China dat zijn kerk scherper in de gaten wordt gehouden door de autoriteiten. Bid om bescherming voor hem en al de  
andere medewerkers in China.  
Bid voor de nieuwe leiders van China, die hun politiek wat betreft religie nog niet hebben geformuleerd. De eerste tekenen zijn niet bepaald gunstig. 

Onze facebookpagina 

Nieuw hier? Meld je aan voor de dagelijkse overdenkingen 

 
 
 

Lees verder

18 april: Vernieuwing van je denken

   
   
   
 
DPM_logo

 
 
Thema: Een levend offer 
________________________________________________________________________

Vernieuwing van je denken

18 april

We komen nog even terug bij de eerste verzen van Romeinen 12:1,2: Ik roep u er dan toe op, broeders, door de ontfermingen van God, om uw lichamen aan God te wijden als een levend offer, heilig en voor God welbehaaglijk: dat is uw redelijke godsdienst. En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, opdat gij moogt erkennen wat de wil van God is, het goede, welgevallige en volkomene. (deels NBG)

Gisteren lazen we dat we ons lichaam op het altaar mogen leggen als levend offer voor God. Vandaag kijken we naar het tweede vers. Wat gebeurt er als jij je lichaam op het altaar legt? Je denken wordt dan vernieuwd. Je innerlijke houdingen, je motivaties, je ambities en verwachtingen, je relaties, je inschattingen en al je standaarden worden vernieuwd. En terwijl in al deze gebieden je gedachten worden vernieuwd, verandert ook je hele manier van leven. Je bent niet langer gelijkvormig aan de wereld, maar je wordt op een nieuwe manier gevormd door de vernieuwing van je denken.

Laten we de manier van leven in de wereld eens bekijken, aan de hand van wat 1 Johannes 2:15-17 zegt over de houding van de vleselijke natuur. Vervolgens beschrijft vers 17 de geest en de houding van iemand die vernieuwd is in zijn denken, doordat hij zijn leven op het altaar heeft gelegd.

Heb de wereld niet lief en ook niet wat in de wereld is. Als iemand de wereld liefheeft, is de liefde van de Vader niet in hem. Want al wat in de wereld is: de begeerte van het vlees, de begeerte van de ogen en de hoogmoed van het leven, is niet uit de Vader, maar is uit de wereld. En de wereld gaat voorbij met haar begeerte; maar wie de wil van God doet, blijft tot in eeuwigheid. (1 Johannes 2:15-17)

Het vleselijke denken is gericht op de begeerte van het vlees, de begeerte van de ogen en de hoogmoed van het leven. Het wordt in beslag genomen door de tijdelijke dingen, de dingen die niet blijvend zijn maar die voorbijgaan – dingen die geen echte, blijvende waarde hebben. Maar als je vernieuwd wordt in je denken en je begint de wil van God te doen zoals Hij die heeft geopenbaard aan jouw vernieuwde denken, dan blijf je tot in eeuwigheid. Is dit geen heerlijke Bijbeltekst? Waarom zou je niet eventjes pauzeren en dit hardop belijden: Ik, die de wil van God doe, blijf tot in eeuwigheid.

Ik wil je iets heel bemoedigends zeggen. Als je Gods wil doet, dan ben je onzinkbaar. Je bent onverslaanbaar. Onvernietigbaar. Niets kan je weerhouden, als jij beweegt in de wil van God.

Hoe belangrijk is het dan om de wil van God te vinden en die te doen! Hoe kun je die vinden? Bied je lichaam aan als een levend offer voor God. Als jij je lichaam aanbiedt, dan word je denken vernieuwd. En als je denken wordt vernieuwd, dan kun je Gods wil vinden.

________________________________________________________________________

Vader, dank U wel dat Uw Woord belooft, dat als ik Uw wil doe, ik blijf tot in eeuwigheid! Nadat ik mijn lichaam aan U aanbiedt in gehoorzaamheid aan U, geef ik ook mijn denken aan U over. Wilt U mij opnieuw vormen door mijn denken te veranderen zodat ik Uw wil mag ontdekken: het goede, het welgevallige en volkomene.  

 

 
Uit: Heiligheid is geen optie!
________________________________________________________________________

Helaas vinden sommige mensen het moeilijk de enorme, hoopvolle realiteit van eeuwig leven echt te pakken, bijvoorbeeld door angst voor ziekte en dood, of door het verdriet van verlies. Voor deze mensen is het boek ‘Overwinning over de dood‘ een heerlijke bemoedigende studie. Je kunt overigens ook gratis op onze website de studie ‘Opstanding uit de doden‘ bekijken, waaruit dit boek mede is voortgekomen. 

DPM Wereldwijd…
 
18 april – SLOVENIË
Slovenië lijkt heel religieus, maar het aantal wedergeboren gelovigen is heel klein.  
Bid om een uitstorting van Gods Geest die Christus zal openbaren en bekering van dode werken zal brengen, tot een levend geloof.  
Bid dat Matej, de coördinator, goed gezond blijft, sterk staat en de goede strijd van het geloof strijdt in zijn persoonlijke wandel met Christus en in zijn dienst aan DPM.  
Bid om een geslaagde afronding van de vertaling en druk van ‘Life-Changing Spiritual Power’.  

Onze facebookpagina 

Nieuw hier? Meld je aan voor de dagelijkse overdenkingen 

 
 
 

Lees verder

17 april: Het altaar geeft waarde aan het offer

   
   
   
 
DPM_logo

 
 
Thema: Een levend offer 
________________________________________________________________

Het altaar geeft waarde aan het offer

17 april

Gisteren lazen we dat Paulus ons oproept om ons lichaam aan te bieden als een levend offer. Als antwoord op het offer dat Jezus voor ons bracht, mogen we ons lichaam aan God aanbieden als een offer op het altaar.

Om meer zicht te krijgen op de betekenis van het altaar, kijken we naar een prachtige illustratie uit Matteüs 23. In dit Bijbelgedeelte sprak Jezus de Joodse godsdienstige leiders aan op hun dwaze interpretaties van de Schrift. Om één ding te noemen, ze zeiden dat als je zweert bij het altaar in tempel, dan is dat niet erg; je hoeft de eed die je op die manier aflegt niet te houden. Maar als je zweert bij het offer of de gave die op het altaar is gelegd, dan ben je gebonden om je eed wel te houden. Jezus bestrafte hen en zei:

Dwazen en blinden! Want wat is meer, de gave of het altaar, dat de gave heiligt? (Matteüs 23:19)

Merk goed op dat het niet de gave of het offer is, wat het altaar waarde geeft. Het is het altaar dat waarde geeft aan het offer. Het offer heiligt niet het altaar; het altaar heiligt het offer dat erop wordt gelegd. Daarom is het zo dat als jij je lichaam op Gods altaar legt, dan heiligt het altaar jouw lichaam. Zo lang jij op het altaar blijft, word jij geheiligd door het altaar. Denk hier goed over na: Als jij op enig moment je leven weer van Gods altaar afneemt, omdat je besluit je eigen weg te gaan, het op je eigen manier te doen, of ‘je eigen ding te doen’ om jezelf te plezieren, dan verbreek je jouw contact met het altaar. Op dat moment stopt het proces van jouw heiliging, want het altaar heiligt alleen het offer zolang het op het altaar ligt.

Blijf altijd dankbaar dat God bereid is om jou te aanvaarden. Jij bewijst God geen dienst door Hem je leven te geven. God bewijst jou een dienst door je leven te aanvaarden als een offer. En Hij aanvaardt het niet op basis van wie of wat jij bent, maar op basis van het altaar waar jij je leven op legt, namelijk Jezus Christus en die gekruisigd. (1 Korinthiërs 2:2)

 

Dank U wel, Vader, dat U mijn offer aanvaardt! Dat U mij, als ik mij aan U aanbied, aanvaardt zoals ik ben omdat het altaar, dat is Jezus Christus zelf, mij heiligt. Heilige Geest, wilt U mij helpen om altijd op dat altaar te blijven, op de plaats waar Jezus mij heiligt.  

 

 
Uit: Heiligheid is geen optie!
________________________________________________________________________________
Het boekje Overgave is zo’n prachtig, levensveranderend ‘kleintje’ van Derek Prince, dat je heel concreet uitlegt hoe concreet overgave aan God doorwerkt in je dagelijks leven en in je houding naar andere mensen. 
DPM Wereldwijd…
 
17 april – ENGELAND  
Bid dat de staf goede contacten kan leggen op de Elim Bijbelconferentie van 21-25 april; er zal een DPM-stand zijn waar Dereks materiaal verkrijgbaar is. 

Onze facebookpagina 

Nieuw hier? Meld je aan voor de dagelijkse overdenkingen 

 
 
 

Lees verder

Jonge Chinezen toerusten voor zending

april 2014
Lin Yue Hua 
Namens werkers zoals Lin Yue Hua in China,zeggen we u dank voor uw support voor het werk van DPM China! In 2013 zijn we dankzij uw toewijding – en het harde werk van ons team in China – in staat geweest om 645.000 Derek Prince boeken te drukken en verspreiden. Daaronder is 125.000 keer Fundament van geloof door Bijbelstudie, 60.000 keer Het huwelijk, een verbond en God en je partnerkeuze, en 60.000 keer Leer bidden! Hiermee zijn weer tienduizenden (vaak jonge, nieuwe) gelovigen geholpen in hun groei tot discipel van Jezus!
 
Door een grote gift van een broeder uit Singapore, hebben we een android app voor smartphones kunnen ontwikkelen, waarmee meer dan 500 miljoen smartphone-gebruikers in China gratis toegang hebben tot Dereks onderwijs in het Chinees! 
 
smartphoneMogen we ook dit jaar weer rekenen op uw support voor het werk? Er is namelijk nog zoveel werk te doen in 2014!  Onderwijscd’s en -dvd’s zijn zeer effectieve middelen voor het discipelen van gelovigen in China. Daarom zijn er in 2013 436.000 van geproduceerd. Ook dit jaar staan er weer 200.000 cd’s en 200.000 dvd’s op het programma, over o.m. de onderwerpen vergeving, zegen of vloek en voorbede. Goed nieuws is dat een uitgebreid netwerk van vrijwilligers zorgdraagt voor de verspreiding door heel China!
 
➢ Wist u dat de productie van 10 dvd’s slechts €4,- kost? Uw gift van €20,- is dus goed voor 50 Chinese broeders en zusters die een dvd kunnen ontvangen! (En deze zullen ze meestal kijken met soms tientallen anderen!)
➢ Een andere uitdaging is dat een Chinese christelijke leider ons gevraagd heeft om 50.000 kopieën van Fundament van Geloof door Bijbelstudie, voor zijn zendingsbijbelschool, die zendelingen uitzendt naar Cambodja, Laos, Thailand en – misschien wel het meest avontuurlijk – het Midden Oosten!
Al deze mooie mogelijkheden kunnen we alleen benutten samen met uw hulp!
 
Namens Ross Paterson,        Ivar van der Sterre
DPM China                                 DPM Nederland 

Lees verder

16 april: God wil jou!

   
   
   
 
DPM_logo

 
 
Thema: Een levend offer
                     ____________________________________________________________________

God wil jou! 

16 april

We zullen de komende dagen kijken naar de eerste zes verzen van Romeinen 12, waarin we een belangrijke sleutel vinden om Gods doelen voor ons te ontdekken, en daar vervolgens naar te gaan leven.  

Ik roep u er dan toe op, broeders, door de ontfermingen van God, om uw lichamen aan God te wijden als een levend offer, heilig en voor God welbehaaglijk: dat is uw redelijke godsdienst. En word niet aan deze wereld gelijkvormig, maar word innerlijk veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid (NBG: uw denken) om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehaaglijke en volmaakte wil van God is. Want door de genade  die mij gegeven is, zeg ik ieder onder u niet hoger te denken dan hij moet denken, maar laat hij denken in bescheidenheid, naar de mate van geloof zoals God die aan ieder heeft toebedeeld. Want zoals wij in één lichaam vele leden hebben en de leden niet alle dezelfde functie hebben, zo zijn wij, hoewel velen, één lichaam in Christus, maar ieder afzonderlijk leden van elkaar. En nu hebben wij  genadegaven, onderscheiden naar de genade die ons is gegeven… (Romeinen 12: 1-6)  

In bovenstaande verzen ontvouwde Paulus een aantal opeenvolgende, logische stappen. Wat is de eerste stap die God van ons verwacht? Dat je je lichaam aan Hem toewijdt (zie Romeinen 12:1). De meeste mensen beginnen met het geestelijke, maar God begint met het natuurlijke. Hij zegt: ‘Ik wil je lichaam – met alles erop en eraan. Ik wil je helemaal – geest, ziel en lichaam. Geef Mij het vat, en de inhoud ervan wil Ik ook.’  

Vervolgens zegt God: ‘Ik wil dat je je lichaam aanbiedt op het altaar, als een levend offer. Deze instructie van God is een bewuste afwijking van de gangbare offers in het Oude Testament, waar het offerdier eerst werd gedood, voordat het op het altaar werd gelegd. God zegt: ‘Ik wil dat je je lichaam aan mij aanbiedt als een offer, precies zoals de offerdieren onder het oude verbond op het altaar werden gelegd, met één groot verschil: ik wil jou niet dood, maar levend!’ Dat is het enige verschil – verder is het beeld precies gelijk.  

Toen Paulus zei dat we ons lichaam moeten aanbieden als een levend offer… voor God welbehaaglijk (= aanvaardbaar), voegde hij nog toe: dit is uw redelijke godsdienst (andere vertalingen zeggen: uw ware eredienst (NBV), uw ware aanbidding (Good News Bible), uw geestelijke dienstbetoon (King James Version). Paulus’ bedoeling kunnen we volgens mij als volgt overbrengen: ‘In het licht van alles wat God voor je heeft gedaan, is dit het minste wat je kunt doen. In het licht van de waarheid van het evangelie, is dit de redelijke, gepaste reactie.’ God wil jou – je lichaam, je geest, je denken, je talenten, alles wat je bent en hebt. Wat is jouw antwoord? Je moet het aanbieden op het altaar. 

                    ____________________________________________________________________

Vader, in reactie op wat Jezus voor mij heeft gedaan, wil ik mij helemaal aan U geven. Dat is het minste wat ik voor U kan doen. Daarom wil ik ook mijn lichaam aan U aanbieden als een levend offer. Het is niet langer van mij, maar van U. Wilt U mij helpen om U met mijn lichaam te eren? 

 

 
Uit: Heiligheid is geen optie!
____________________________________________________________________

De proclamatie ‘Laat de verlosten des Heren zo spreken’, is een prachtige aanvulling op deze overdenking, omdat je vanuit Gods Woord je leven en lichaam aan God overgeeft, voor zijn dienst en tot zijn verheerlijking. 

Klik hier voor meer informatie of bestellen.

 
DPM Wereldwijd…
 
16 april – ZUID AFRIKA  
Bid dat Dereks onderwijs in 2014 nog toegankelijker wordt door de website en andere multi-media. Bid om een grotere belangstelling en meer aanwezigen 
voor het maandelijkse dvd-onderwijs in een hotel in de binnenstad.

Onze facebookpagina 

Nieuw hier? Meld je aan voor de dagelijkse overdenkingen 

 
 
 

Lees verder

DPM NEDERLAND

Nijverheidsweg 12
7005 BJ Doetinchem
KvK#: 41121393

CONTACT

E-mail: info@derekprince.nl
Telefoon: +31 (0) 251 255 044
(elke werkdag van 9.00 uur tot 13.00 uur)

ONDERWIJS- EN NIEUWSBRIEVEN

Ontvang onze gratis onderwijs- en nieuwsbrieven
- per post
- per email