Archief voor september, 2018

Waarom maken Gods kinderen moeilijke dingen mee?

Waarom overkomen kinderen van God soms tragische dingen? Als God goed is, waarom is er dan zoveel ellende, lijden, vervolging en onrecht in de wereld? Als we eerlijk zijn, hebben dit soort vragen ons allemaal weleens beziggehouden. Gemakkelijke antwoorden, zoals ‘we leven in een gebroken wereld…’, of ‘het is de schuld van de duivel…’, kunnen elementen van de waarheid bevatten, maar ze geven niet echt antwoord op de diepste vragen van ons hart.

Onafhankelijk of Gods initiatief

In deze studie zullen we enkele van dit soort vragen verkennen, hoewel ze misschien niet allemaal optimaal en afdoende beantwoord zullen worden.
In mijn ervaring zijn er twee belangrijke redenen waarom we soms door heel moeilijke tijden gaan – en allebei zijn ze uiteindelijk voor onze bestwil. De eerste reden is er één waar we zelf iets aan kunnen doen; het is de zonde van onafhankelijkheid. De tweede reden is een situatie die we zelf niet onder controle hebben – het is het initiatief van God dat Hij problemen toelaat in ons
leven, vanuit Zijn verlangen ons op te trekken tot een nieuw niveau van intimiteit met Hem. De eerste reden, onafhankelijk van God willen zijn,
zullen we bestuderen in deze brief, de tweede in het volgende deel van deze studie.

Vertrouw niet op je eigen inzicht

Ik wil beginnen met een Bijbelvers over de problematiek van onbeantwoorde vragen:
Vertrouw op de HEERE met heel je hart, en steun op je eigen inzicht niet.
(Spreuken 3:5)
Een paar jaar geleden had mijn vrouw Ruth veel last van haar nek. Terwijl zij de Heer hiervoor zocht, liet Hij haar door middel van dit vers uit Spreuken zien dat ze eigenlijk ongehoorzaam was aan de Bijbel. In plaats van op de Heer te vertrouwen, probeerde ze te snappen wat er met haar nek aan de hand was, en wat ze eraan moest doen. Herken je dat? Heb jij dat ook weleens gedaan? Ik zeker wel… Toch gaat deze neiging van ons in feite tegen de Bijbel in.
De Bijbel zegt dat we met ons hele hart op de Heer moeten vertrouwen en niet op ons eigen inzicht moeten steunen. Het is op zich niet verkeerd om inzicht te willen krijgen – om dingen te begrijpen. Ons verlangen naar inzicht moet echter wel ondergeschikt blijven aan ons besluit om – hoe dan ook – te blijven vertrouwen op de Heer.

Kinderen van Adam

Wat is het éne basisprobleem waar we allemaal mee te maken hebben? Om die vraag te kunnen beantwoorden, moeten we terug naar het begin van de mens: Adam en Eva. Het probleem van Adam en Eva was niet dat ze net als God wilden zijn. In feite is dat helemaal geen verkeerde motivatie. Ze wilden echter
zijn als God, zónder van Hem afhankelijk te zijn.
We zijn allemaal afstammelingen van Adam. Als de Bijbel spreekt over ‘de oude mens’, gaat het niet over de oude Europese mens, de oude Afrikaanse mens, of de oude Joodse mens. Nee, deze verwijzing in de Schrift voert ons helemaal terug naar onze eerste ouders – naar de allereerste mens, Adam (zie 1
Korinthe 15:45,47). Door de zondeval is iedere afstammeling van Adam geboren met een rebel in zijn binnenste. De kern van rebellie is: onafhankelijk
van God willen zijn. Sterker nog, de wens om onafhankelijk van God te willen zijn is in feite de wortel van al je problemen. Onafhankelijk van God willen zijn is het kernprobleem van de hele mensheid. Het is mijn probleem, en ook dat van jou.

De zondeval omkeren

De oplossing voor het probleem van de zonde van onafhankelijkheid is werkelijk heel logisch. Als het probleem van de hele mensheid bestaat uit goed
willen zijn zonder afhankelijkheid van God, wat is dan de oplossing? De oplossing is om het proces van de zondeval om te keren. Ik ga in op drie stappen:
1. We moeten vertrouwen op Gods goedheid
2. We moeten onze onafhankelijkheid opgeven
3. We moeten de Bijbel méér geloven dan onze
zintuigen
Vertrouw op Gods goedheid
Gods goedheid. Ik heb me er vaak over verbaasd hoeveel mensen ik ontmoet die zich wel christen noemen, maar God niet echt vertrouwen. Ze geloven niet dat God goed voor hen zal zijn. Ze denken dat als ze zich aan God overgeven, Hij iets vreselijks van hen zal vragen, of iets verschrikkelijks zal laten gebeuren. Hun basisprobleem is hetzelfde als dat van Eva – geen vertrouwen op Gods goedheid.
Veel mensen zeggen: ‘Ik zal God vertrouwen als Hij dit of dat doet…’ Maar dat is geen vertrouwen. Vertrouwen is je overgeven, ook al weet je niet wat Hij zal gaan doen. Gedurende meer dan vijftig jaar heb ik keer op keer, steeds opnieuw, gekozen om God te vertrouwen. Als bemoediging wil ik je zeggen dat Hij het beter met je voor heeft dan jijzelf – Hij zal dus ook beter voor jou zorgen dan jijzelf…
Weet je waarom wij geen reden hebben om niet te vertrouwen op Zijn goedheid? Omdat God Zijn liefde al heeft bewezen: God echter bevestigt Zijn liefde voor ons daarin dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren(Romeinen 5:8). Ander bewijs dan die immense, indrukwekkende daad van barmhartigheid en liefde hebben we niet nodig.

Geef je onafhankelijkheid op

De tweede stap is: onze onafhankelijkheid opgeven. Als we onze hang naar onafhankelijkheid zien in het licht van de volle waarheid, dan realiseren we ons hoe bespottelijk en vreselijk zondig het verlangen naar onafhankelijkheid van God eigenlijk is. Hij is de Almachtige God, de Heer van miljoenen engelen,
degene die de sterren, de zee, en de seizoenen beheerst. In vergelijking hiermee zijn wij als een miertje dat zijn vuist opsteekt naar een mens en roept:
‘Ik wil onafhankelijk zijn!’ Geef het op, en erken dat je afhankelijk bent van de Schepper van het hele universum.
Geloof het Woord
Wat is de derde stap om het proces van de zondeval om te keren? We moeten meer geloof hechten aan het Woord van God dan aan onze eigen zintuigen. We moeten de fout van Eva omkeren. Ze keek naar de boom en dacht: ‘Nou, dat ziet er goed uit! Wat God er ook van zegt, van die boom ga ik eten.’
Als we Gods Woord niet geloven, dan is het gevolg dat we niet langer vertrouwen op Gods goedheid. Waarom? Omdat we weigeren te geloven dat Hij ons de waarheid vertelt. Als Hij ons niet de waarheid vertelt en niet het beste met ons voor heeft, dan voelen we ons niet langer in staat om in volkomen afhankelijkheid van Hem te leven.
Het is belangrijk te bedenken dat we niet direct geroepen zijn om alles wat in de Bijbel staat te begrijpen, maar wel om alles wat erin staat te geloven. Soms hebben we de neiging dit verkeerdom te benaderen: we zeggen dan een principe of waarheid pas te geloven, als we het begrijpen. De Bijbel roept ons echter op tot precies het tegenovergestelde. In Johannes 11:40 lezen we: Jezus zei tegen haar (Martha): Heb Ik u niet gezegd dat u, als u gelooft, de heerlijkheid
van God zult zien?
Leren wachten
Ik geloof dat God twee belangrijke manieren heeft om ons uit onze onafhankelijkheid te halen. De eerste is: wachten. Als ik predik over wachten, valt er vaak een stilte over de gemeente als dat woord alleen al genoemd wordt. Niemand houdt van wachten. Onze consumptiemaatschappij is gericht op – en gewend geraakt aan – directe, onmiddellijke bevrediging. In onze levenswandel als christen zullen we echter niets ontvangen als we niet leren om te wachten. Waarom? Omdat God dat van ons wil.
Het werkelijke middelpunt van Gods hele plan voor Abraham was bijvoorbeeld dat hij een bijzondere zoon zou krijgen bij zijn vrouw Sara. God gaf hem die belofte toen hij vijfenzeventig jaar oud was. Maar Abraham moest nog eens vijfentwintig jaar wachten voordat de belofte vervuld werd. Waarom kon God hem niet onmiddellijk een zoon geven? Omdat Hij Abraham moest brengen op de plaats waar hij volkomen afhankelijk zou zijn van God
zelf.
Een wanhoopskreet slaken
Er is nog een andere manier waarop God afrekent met onze onafhankelijkheid. Hij wacht tot Hij onze wanhoopskreet hoort. God vraagt ons om Hem ons hart
te laten zien. Hij wil weten wat er in ons hart is.
Door de hele Bijbel heen is God steeds opnieuw met mensen omgegaan op een manier die hen toeleidde naar het punt van wanhoop. Eén van de meest sprekende voorbeelden is toen Israël verlost werd uit de slavernij in Egypte. Ze vierden een prachtig Pesachfeest, waarin ze genezen en versterkt werden. Maar toen ze bij de Rode Zee kwamen, keken ze over hun schouder en zagen dat het Egyptische leger hen op volle kracht achtervolgde. We kennen allemaal
wel de uitdrukking ‘tussen twee vuren zitten’… Daar stonden ze – de Rode Zee voor zich en het Egyptische leger achter zich. En wat deden ze? Toen de farao dichtbij gekomen was, sloegen de Israëlieten hun ogen op, en zie, de Egyptenaren trokken achter hen aan. Toen werden de Israëlieten zeer bevreesd en riepen tot de HEERE. (Exodus 14:10)
Soms zal God in je leven pas uitkomst brengen als je wanhopig wordt en het
naar Hem uitschreeuwt. Bedenk goed: ik heb het hier niet over het opzeggen van een mooi gebed. Ik heb het over wanhopig zijn en het uitschreeuwen… God heeft altijd een plan, maar Hij zal dat plan pas ontvouwen als jij in staat bent om het te ontvangen.
Om Zijn plan te kunnen laten zien, zal God vaak eerst moeten afrekenen met dat éne hardnekkige basisprobleem waar we allemaal mee te maken hebben:onze wil om onafhankelijk te zijn van God.
Er is geen enkel mens, dit geldt ook voor mijzelf, die werkelijk volkomen afhankelijk van God wil zijn. Het is tegengesteld aan onze oude vleselijke
natuur die we hebben geërfd van Adam en Eva. Die ene karaktertrek die God in ons zoekt, is totale afhankelijkheid van Hem alleen – zonder andere antwoorden, andere ideeën en andere plannen. God zal Zijn plan voor ons leven in niemand van ons ten volle uitwerken zolang de kwestie van onze hang naar onafhankelijkheid niet is opgelost.
Praktische toepassing
Nu wil ik graag een suggestie doen hoe we de boodschap van deze brief kunnen toepassen.
Ten eerste zijn er mensen die zich bevinden in een periode van wachten. verlangt God van je dat je wacht? Als dat zo is, begrijp dan alsjeblieft dat God
het doet voor je eigen bestwil. Wachten is één manier die God gebruikt om ons te brengen naar een diepere afhankelijkheid van Hem.
In de tweede plaats zijn er mensen die bang zijn om hun onafhankelijkheid te verliezen. Misschien is het leven voornamelijk een strijd voor je – je zit zogezegd op ‘overleef-modus’… Maar je neemt tenminste je eigen beslissingen. Misschien de verkeerde, maar het zijn jouw beslissingen. Dan zou ik je willen vragen: Ben je bereid tegen God te zeggen: ‘Ik geef me over. Ik leg mijn onafhankelijkheid af. Ik weet van tevoren niet wat U van me zult gaan vragen, maar ik ben bereid het in geloof te accepteren, omdat ik U vertrouw.’
Ten derde zijn er wanhopige mensen. Terwijl je dit leest, realiseer je je dat je geen antwoorden meer hebt. Je zit in een situatie die je niet aankunt, en er lijkt geen enkele manier te zijn om eruit te komen… Ik raad je aan: laat God erin toe! Geef Hem een kans!
Wat vraagt Hij van jou? Hij vraagt hetzelfde van jou als wat Hij van de Israëlieten vroeg toen ze stonden op de oever van de Rode Zee en toen de angst hen aangreep: Schreeuw het uit! Dit is jouw moment om het naar Hem uit te roepen: ‘Help!’
Sommige mensen voelen zich te ‘fatsoenlijk’ om het in wanhoop uit te schreeuwen. Maar als je de Psalmen doorleest, dan zie je dat ze vol wanhoopskreten staan. Niemand heeft ze meer geslaakt dan David, die grote
strijder, die krachtige man Gods… Keer op keer zei David in feite: ‘God, als U mij niet helpt, dan is dit het einde. God, kom mij te hulp!’
Stel je voor dat je verdrinkt in een rivier, steeds weer ga je kopje onder… Hoeveel fatsoen heb je dan over als je iemand ziet die jou kan helpen? Formuleer je dan zorgvuldig een verzoek om hulp? Of zou je de longen uit je lijf schreeuwen: ‘Help! Help me toch!’
Sommige mensen – ook onder de lezers van deze brief – moeten leren God te benaderen alsof ze aan het verdrinken zijn. Je leest dit niet toevallig. God wil je nu te hulp schieten. Maar Hij wacht tot je het uitschreeuwt, dus wacht niet langer!
Of je nu behoort tot de ene of tot de andere categorie – ik wil je aanmoedigen om even een moment stil te staan – kom tot rust en bedenk in vol vertrouwen dat God zelf je op dit punt van je levensreis heeft gebracht. Graag willen alléén is niet genoeg: je kunt beter in actie komen.
Neem een stap – en bid het gebed hieronder.
Recentelijk hebben wij het boek van Derek ‘Koers houden in de storm‘ uitgegeven. Deze is te koop voor €12,50,- in onze webshop.

Lees verder

DPM NEDERLAND

Nijverheidsweg 12
7005 BJ Doetinchem
KvK#: 41121393

CONTACT

E-mail: info@derekprince.nl
Telefoon: +31 (0) 251 255 044
(elke werkdag van 9.00 uur tot 13.00 uur)

ONDERWIJS- EN NIEUWSBRIEVEN

Ontvang onze gratis onderwijs- en nieuwsbrieven
- per post
- per email