11 april: Ootmoedigheid, de veiligste plaats

Thema: Onze lichamelijke houding in aanbidding

Ootmoedigheid, de veiligste plaats

11 april

Gisteren lazen we hoe het neerliggen op je gezicht een Bijbelse houding is van verootmoediging en aanbidding van God. In Numeri 20:6 lezen we:

 

Toen ging Mozes met Aäron van de gemeente weg naar de ingang van de tent der samenkomst en zij wierpen zich neder op hun aangezicht, en de heerlijkheid des Heren verscheen hun. (NBG)

 

Door de hele Bijbel heen zien we veel meer van deze voorbeelden. Jozua viel op zijn aangezicht toen de commandant van het leger van God aan hem verscheen (zie Jozua 5:14). In het verhaal van Elia, die op de berg Karmel riep om vuur uit de hemel, lezen we: Toen het gehele volk dat zag, wierpen zij zich op hun aangezicht en zeiden: De Here, die is God! De Here, die is God (1 Koningen 18:39, NBG)! Er was niemand die nog overeind stond. Dat is de reactie op Gods aanwezigheid. In Ezechiël 1:28 lezen we:

 

Zoals de aanblik is van de boog, die in de regentijd in de wolken verschijnt, zo was de aanblik van die omhullende glans. Aldus was het voorkomen der verschijning van de heerlijkheid des Heren. Toen ik haar zag, viel ik op mijn aangezicht, en ik hoorde de stem van Een, die sprak… (NBG)

 

Als iemand nog nooit op zijn aangezicht voor de Heer heeft gelegen, vraag ik me af of die persoon überhaupt ooit echt dichtbij Hem is geweest… Zijn aanwezigheid doet iets met je wat al het andere te boven gaat. Je zult behoorlijk in de Bijbel moeten spitten om een dienstknecht (man of vrouw) te vinden die nooit op zijn of haar aangezicht voor de Heer heeft gelegen.

 

Een ander aspect van het liggen op de grond is dat je je in die houding niet kunt verdedigen, maar als het ware met je lichaam jouw kwetsbaarheid en overgave aanbiedt. Als je op de grond ligt, kun je niet meer voor jezelf strijden, maar zeg je eigenlijk: ‘Heer, ik geef me over. U moet voor me strijden.’

 

Deze houding van aanbidding breng ik zelf ook vaak in praktijk – niet als een wettisch ritueel, maar uit een behoefte aan veiligheid. Want naast een houding van totale overgave en kwetsbaarheid, heb ik ontdekt dat het tegelijk de veiligste plaats is die ik ken – op mijn aangezicht voor de Heer. Dat is de ultieme weg naar grootheid – ga op je aangezicht voor God!

Heer, leer mij toch dat geheim, dat die nederige plaats – op mijn gezicht op de grond, uit totale overgave aan U en uit grote eerbied – geen bedreigende plaats is, maar juist de allerveiligste plaats… In de schaduw van Uw majestueuze grootheid kan niets mij deren, maar heb ik geen eigen pretenties, plannen en ambities… daar is al mijn verwachting van U! Amen.

 

Wil je hierin groeien? Lees dan Dereks boekje ‘Hoger is Lager…‘ Hierin daagt Derek je uit dat allesoverheersende ontzag voor God aan te trekken om steeds verder te komen in de ontdekking van Gods heiligheid. Ook kun je op ons Youtube-kanaal kijken naar de prediking ‘Verootmoediging‘.

DPM Wereldwijd…
 

EGYPTE

* DPM was vertegenwoordigd op de recente jaarlijkse Boekenmarkt van Cairo en de medewerkers hebben veel mensen ontmoet. Bid dat God Zijn mensen in Egypte en het hele Midden Oosten blijft aanraken.

* Bid dat er nieuwe deuren opengaan voor Dereks t.v.-programma’s in Egypte en andere Arabische landen.

* Bid dat DPM’s nieuwe Arabische website zich steeds blijft ontwikkelen en nieuwe mensen bereikt.

 

DPM NEDERLAND

Nijverheidsweg 12
7005 BJ Doetinchem
KvK#: 41121393

CONTACT

E-mail: info@derekprince.nl
Telefoon: +31 (0) 251 255 044
(elke werkdag van 9.00 uur tot 13.00 uur)

ONDERWIJS- EN NIEUWSBRIEVEN

Ontvang onze gratis onderwijs- en nieuwsbrieven
- per post
- per email