11 augustus: Gods reddingsplan

Thema: God is meervoudig en enkelvoudig

Gods reddingsplan

11 augustus 

Waarschijnlijk is de allergrootste openbaring van Gods genade Zijn verlossingsplan voor de gevallen mensheid: het offer van Jezus. Toen ik de details van dit Goddelijke plan bestudeerde, deed ik een opwindende ontdekking: in elk onderdeel van het verlossingsplan speelde iedere Persoon van de Godheid een unieke en belangrijke rol. Dit zien we in het volgende overzicht, dat we vandaag en morgen zullen bekijken:

1. De conceptie van Jezus

God de Vader zorgde ervoor dat Jezus werd verwekt in de schoot van Maria, door… de Heilige Geest! Zie Lucas 1:35: De engel antwoordde: ‘De heilige Geest zal over je komen en de kracht van de Allerhoogste zal je als een schaduw bedekken. Daarom zal het kind dat geboren wordt, heilig worden genoemd en Zoon van God.

2. De start van Jezus’ bediening

Toen Jezus Zich door Johannes liet dopen, daalde de Heilige Geest op Hem neer in de gedaante van een duif en de Vader erkende Hem als Zijn Zoon. Zie Lukas 3:21-22.

3. De totale bediening van Jezus

Petrus somt deze op in Handelingen 10:38:

Hoe God Jezus van Nazareth gezalfd heeft met de Heilige Geest en met kracht en hoe Hij het land doorgegaan is, terwijl Hij goeddeed en allen die door de duivel overweldigd waren, genas…

4. Jezus’ offer aan het kruis

Christus, die door de eeuwige Geest (= de Heilige Geest) Zichzelf smetteloos aan God (de Vader) geofferd heeft…(Zie Hebreeën 9:14). Het was door de Heilige Geest dat Jezus zich overgaf als volmaakt offerlam, als verzoening voor de mensheid, om hun ‘geweten reinigend van dode werken de levende God te dienen’.***

 

Het is belangrijk te beseffen dat in heel Jezus’ aardse missie om de mensheid te verzoenen met God en hen terug te brengen in Gods genade, de Heilige Geest een centrale en initiërende rol heeft gespeeld. Dit geldt op mondiale, wereldwijde schaal, maar ook op individueel niveau… In jouw en mijn leven speelt de Heilige Geest een persoonlijke en centrale rol om ons te verzoenen met God de Vader door Jezus’ volmaakte werk aan het Kruis.

Vader God, dank U voor het offer van Uw Zoon, en voor Uw Heilige Geest die de kracht van Jezus’ offer en Zijn opstanding elke dag persoonlijk in mijn leven doet doorwerken. Dank U hemelse Vader, voor Uw masterplan dat door Uw Geest is uitgewerkt voor ieder mens dat de redding door de Here Jezus Christus aanvaardt. Ik bid U vandaag ook voor de miljoenen mensen wereldwijd, die hartgrondig verlangen naar die redding door U, Jezus. Verschijn in Uw heerlijkheid Heer Jezus, kom spoedig weer! Amen! 

 


Op basis van: Wie is de Heilige Geest? Wist je dat dit boekje vanaf 27 september één van de basisdocumenten vormt voor de nieuwe internetcursus ‘Leven met de Heilige Geest’? Zie derekprince.nl voor meer info. 

 

 

DPM Wereldwijd…

SERVIË
Na de overstromingen van de afgelopen maanden hebben vrouwen en kinderen behoefte aan steun en bemoediging van hun mannen en vaders. Bid dat het
pas vertaalde boek ‘Man en vader’ met succes verspreid zal worden, en een impact zal hebben op de gezinnen in Servië, in het bijzonder door de mannen te bemoedigen
om hun door God gegeven plaats te begrijpen en uit te werken.

ETHIOPIË
Het boek ‘Gods Kerk herontdekt’ is vertaald in het Amhaars en wordt binnenkort gedrukt. Veel kerkleiders hebben gevraagd om dit boek, aangezien zij geloven dat
de boodschap in deze tijd heel belangrijk is voor de kerk in Ethiopië. Bid dat het goed ontvangen wordt en meehelpt om een gezond Bijbels begrip van de kerk en haar functioneren tot stand te brengen.

DPM NEDERLAND

Nijverheidsweg 12
7005 BJ Doetinchem
KvK#: 41121393

CONTACT

E-mail: info@derekprince.nl
Telefoon: +31 (0) 251 255 044
(elke werkdag van 9.00 uur tot 13.00 uur)

ONDERWIJS- EN NIEUWSBRIEVEN

Ontvang onze gratis onderwijs- en nieuwsbrieven
- per post
- per email