14 augustus: De Heilige Geest als Persoon

Thema: De Heilige Geest, een persoon en een kracht 

De Heilige Geest als Persoon

14 augustus 

Gisteren leerden we dat in het oorspronkelijke Grieks van het Nieuwe Testament het woordje ‘de’ wordt toegevoegd als het gaat over de Heilige Geest als een persoon, en het wordt weggelaten als het verwijst naar Heilige Geest als ‘kracht’ of ‘invloed’…

Het woordje ‘de’ wordt ook toegevoegd aan ‘Heilige Geest’ als Hij beschreven wordt als Degene die gezag uitoefent in de gemeente, bijvoorbeeld bij het uitzenden van apostelen, de aanstelling van oudsten of door het richting geven aan apostolische bedieningen.

Aan de andere kant, als mensen worden gedoopt in – of vervuld met – de Heilige Geest, dan wordt het woordje ‘de’ meestal weggelaten. Dit zou dan betekenen dat de Heilige Geest in die gevallen gezien wordt als iets onpersoonlijks – dus als leven, of kracht, of een invloed.

Vandaag en morgen kijken we naar twee lijsten. In de eerste staan teksten waarin het woordje ‘de’ voorafgaat aan ‘Heilige Geest’. In de tweede lijst wordt ‘Heilige Geest’ beschreven zonder ‘de’.

Met ‘de’ ervoor:

Matteüs 12:31 -… maar de lastering tegen de Geest zal de mensen niet vergeven worden. (Vergelijk ook Markus 3:29)

Markus 13:11 – … want u bent het niet die spreekt, maar de Heilige Geest.

Lukas 3:22 – en dat de Heilige Geest op Hem (Jezus) neerdaalde in lichamelijke gedaante als een duif.

Lukas 12:12 – Want de Heilige Geest zal u … leren wat u moet zeggen.

Johannes 14:26 – maar de Trooster, de Heilige Geest … die zal u alles onderwijzen …

Handelingen 2:38 – en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen.

Handelingen 5:3 – Ananias, waarom heeft de satan uw hart vervuld, zodat u gelogen heeft tegen de Heilige Geest…

Handelingen 13:2 – zei de Heilige Geest:  Zonder voor Mij zowel Barnabas als Saulus af voor het werk waartoe Ik hen  geroepen heb.

Handelingen 13:4 – Zij dan, uitgezonden door de Heilige Geest, vertrokken naar…

Handelingen 15:28 – Want het heeft de Heilige Geest en ons goed gedacht …

Handelingen 16:6 – … werden zij door de Heilige Geest verhinderd het woord in Asia te spreken.

Handelingen 20:28 – Zie dan toe op … heel de kudde, te midden waarvan de Heilige Geest u tot opzieners aangesteld heeft …

Handelingen 21:11 – Dit zegt de Heilige Geest …

1 Korintiërs 6:19 – Of weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest, die in u is…?

*** In alle bovenstaande teksten spreekt de Bijbel dus over de Heilige Geest als een persoon, is het de derde persoon van de Godheid die de activiteit (uitzending, plannen van bediening, onderwijzen, een gave meedelen en actief maken, het ondernemen of juist blokkeren van initiatief… etc.) onderneemt.

Dit onderstreept dat het ook voor ons belangrijk is ons contact met de Heilige Geest als persoon te koesteren en te onderhouden. Wat zouden we als kinderen van God veel meer van Gods leiding ervaren, als onze gemeenschap met de Heilige Geest – die bijzondere derde Persoon van de Goddelijke Drieënheid – op een hoger plan werd gebracht!

 

Heer, leer mij om de gemeenschap met Uw Heilige Geest in mijn leven te ontwikkelen en te koesteren, zodat U mij op een meer directe manier kunt leiden en sturen, zodat ik mag helpen bij de bouw van Uw Koninkrijk en het tot vervulling brengen van Uw wil… Amen.

 

Uit: Wie is de Heilige Geest? In de cursus ˜Leven met de Heilige Geest” die vanaf 27 september van start gaat op basis van het boekje ‘Wie is de Heilige Geest?’ en ‘Doop in de Geest’, vind je nog veel meer onderwijs over de dagelijkse functie van Gods Geest in je leven.

DPM Wereldwijd…
FILIPPIJNEN
Het kantoor in Nieuw Zeeland heeft contact met verschillende mensen in de Filippijnen die bereid zijn enkele titels van Derek in het Engels te drukken en te distribueren. Bid dat dit vlot verloopt. Het is echter meer economisch de boeken te drukken in
India (wat jarenlang gedaan is) en ze te versturen naar de Filippijnen. Bid dat dit zonder hindernissen mogelijk wordt.

DPM NEDERLAND

Nijverheidsweg 12
7005 BJ Doetinchem
KvK#: 41121393

CONTACT

E-mail: info@derekprince.nl
Telefoon: +31 (0) 251 255 044
(elke werkdag van 9.00 uur tot 13.00 uur)

ONDERWIJS- EN NIEUWSBRIEVEN

Ontvang onze gratis onderwijs- en nieuwsbrieven
- per post
- per email