16 juni: Kijk naar Jezus; Hij is het antwoord!

Thema: Wat totale redding inhoudt

Kijk naar Jezus; Hij is het antwoord!
sunset-horizon.jpg

16 juni

De afgelopen dagen zagen we vanuit Jesaja 53 de belofte dat ‘in Zijn striemen ons genezing is geworden’. Maar misschien denk je: ik weet niet zeker of ik het wel eens ben met Derek Prince’ uitleg van Jesaja 53… Dat mag natuurlijk, maar je zult vast niet in discussie willen met de (nieuwtestamentische) Mattheüs en Petrus (en de Heilige Geest). Deze beide nieuwtestamentische Joden citeren, geïnspireerd door de Heilige Geest, Jesaja 53:4,5 en brengen het in verband met lichamelijke genezing. Kijk eerst naar Matt. 8:16, en het begin van Jezus’ openbare genezingsbediening:

 

Toen het nu avond werd bracht men vele bezetenen tot Hem, en Hij dreef de geesten uit met zijn woord en die ernstig ongesteld waren genas hij allen…

 

Zie je dat er in de genezingsbediening van Jezus geen hard, duidelijk onderscheid is tussen het genezen van zieken en het uitdrijven van boze geesten? Door zijn hele bediening heen gaan deze twee praktijken hand in hand. Waarom werkte Jezus op deze manier? Dat kunnen we lezen in vers 17:

 

…opdat vervuld zou worden hetgeen gesproken werd door de profeet Jesaja, toen hij zeide: Hij heeft onze zwakheden op Zich genomen en onze ziekten heeft Hij gedragen.

 

Ziet u dat de betekenis van Jesaja 53: 4,5 die Mattheüs hier citeert, helemaal lichamelijk is bedoeld? Hij verwijst immers naar zwakheden en ziekten? Sterker nog ook de uitwerking ervan is compleet; Mattheüs zegt immers dat Jezus allen genas die bij Hem kwamen. Niet sommigen, ook niet een enkeling, maar allen. Iedereen! Het lijdt dan ook geen twijfel dat de discipel Mattheüs Jesaja 53:4,5 helemaal lichamelijk interpreteert en toepast. Vanuit dit gedeelte wil ik je nog op iets anders wijzen. De nadruk in de zin ‘Hij heeft …gedragen’ ligt op Jezus, niet op ons. Als jij worstelt met zonde of ziekte, depressiviteit, afwijzing, of angst, dan zegt de Bijbel dat we van onszelf af moeten kijken en zien op Hem. Het antwoord ligt niet in jezelf. Kijk naar Jezus. Hij is het antwoord.

 

Een tweede gedeelte uit het Nieuwe Testament dat Jesaja 53:4,5 citeert, spreekt over Jezus die zelf onze zonden in zijn lichaam op het hout gebracht heeft, opdat wij, aan de zonden afgestorven, voor de gerechtigheid zouden leven, en door zijn striemen [wonden] zijt gij genezen. (1 Petr. 2:24)

 

Ook de apostel Petrus legt de nadruk op Jezus zelf. In deze passages is zonde het centrale thema en als daarmee is afgerekend, kan ook voor al het andere worden gezorgd. Let ook weer op de tijd waarin de werkwoorden staan. Niet ‘zullen genezen worden’ maar zijt genezen (wat oud-Nederlands is voor ‘bent genezen’. Wat God betreft is alles al gedaan. Toen Jezus zei: Het is volbracht! (Joh. 19:30), was het ook echt volbracht. Van Gods kant zal er nooit iets aan veranderen, er hoeft niets aan te worden toegevoegd en er kan niets van worden afgedaan. Herinner je je het profetische woord dat ik ontving van de vrouw uit Oklahoma, voordat God mij genas? ,,Overdenk het werk van Golgotha: een volmaakt werk, perfect in elk opzicht, volmaakt in elk aspect.” Het lichamelijke aspect van Jezus’ volbrachte offer is net zo volmaakt als ieder ander onderdeel.

Heer Jezus, vestig diep in mij een onvoorwaardelijk vertrouwen op Uw voorziening van genezing, in ieder aspect van mijn bestaan; gezondheid en leven voor mijn geest, genezing voor mijn ziel, en genezing voor mijn hele lichaam, omdat U ervoor heeft betaald met Uw bloed! Amen.

 


Spreek vandaag nog eens de proclamatie uit: U Here bent mijn heelmeester! Tip! Zorg dat je een aantal van deze kaarten op voorraad hebt, zodat je deze belangrijke Bijbelse belofte doorgeeft aan zieke mensen in je omgeving!
Gebed voor DPM Wereldwijd… 

 OEKRAÏNE

Dit jaar hebben we al mee dan 14.000 boeken en ander materialen verspreid. Meer dan 1.600 onderwijsmaterialen zijn gratis gegeven aan vluchtelingen, gevangenen, soldaten en mensen die leven in rehabilitatiecentra- alcoholisten, daklozen en drugsverslaafden. Bid dat God dit zal gebruiken om vele levens te veranderen.

 

DPM NEDERLAND

Nijverheidsweg 12
7005 BJ Doetinchem
KvK#: 41121393

CONTACT

E-mail: info@derekprince.nl
Telefoon: +31 (0) 251 255 044
(elke werkdag van 9.00 uur tot 13.00 uur)

ONDERWIJS- EN NIEUWSBRIEVEN

Ontvang onze gratis onderwijs- en nieuwsbrieven
- per post
- per email