17 februari – In geloof de beloften uit Gods Woord toepassen

De Pijlers – dag 49
Mannen, heb uw eigen vrouw lief, zoals ook ​Christus​ de ​gemeente​ liefgehad heeft en Zich voor haar heeft overgegeven, opdat Hij haar zou ​heiligen, door haar te ​reinigen​ met het waterbad door het Woord, opdat Hij haar in heerlijkheid voor Zich zou plaatsen, een ​gemeente​ zonder smet of rimpel of iets dergelijks, maar dat zij ​heilig​ en smetteloos zou zijn.

(Efeziërs 5:25-27)

In geloof de beloften uit Gods Woord toepassen

In Kolossenzen 2:20-22 beschouwt Paulus de negatieve vorm van heiligheid als ontoereikend:
Als u dan met Christus de grondbeginselen van de wereld bent afgestorven, waarom laat u zich dan, alsof u nog in de wereld leeft, bepalingen opleggen als: Pak niet, proef niet en raak niet aan? Dit zijn allemaal dingen die door het gebruik vergaan.
Echte heiliging gaat verder dan deze dode, wettische, houding. Het is een positief gelijkvormig worden aan het beeld van Christus zelf; een positief deelhebben aan Gods eigen heiligheid. Dit positieve aspect van heiliging en het aandeel dat Gods Woord daarin heeft, wordt prachtig vermeld in 2 Petrus 1:3-4:
Immers, Zijn Goddelijke kracht heeft ons alles geschonken wat tot het leven en de godsvrucht behoort, door de kennis van Hem Die ons geroepen heeft door Zijn heerlijkheid en Zijn deugd. Daardoor heeft Hij ons de grootste en kostbare beloften geschonken, opdat u daardoor deel zou krijgen aan de Goddelijke natuur, nadat u het verderf, dat er door de begeerte in de wereld is, ontvlucht bent.
Hier zijn drie belangrijke punten die we moeten zien:
1.    Gods kracht heeft al in alles voorzien dat we ooit nodig zullen hebben voor leven en godsvrucht. God heeft daarin al voorzien. We hoeven God niet om meer te vragen dan Hij ons al gegeven heeft. We moeten alleen maar volledig gebruik maken van datgene waarin God al heeft voorzien.
2.  Deze volledige voorziening van God wordt ons gegeven door de grote en kostbare beloften van Zijn eigen Woord. Gods beloften hebben dus alles in zich dat we ooit nodig zullen hebben voor een godvruchtig leven. Wat overblijft is het ons toe-eigenen en toepassen van deze beloften door actief persoonlijk geloof.
3.  Het resultaat van het toe-eigenen en toepassen van Gods beloften is tweeledig, zowel negatief als positief. Negatief gezien: we ontkomen aan het verderf dat door de begeerte in de wereld heerst. Positief gezien: we krijgen deel aan de goddelijke natuur. Dit is het volledige proces van de heiliging dat we beschreven hebben: zowel het negatieve ontkomen aan de verdorvenheid van de wereld, als het positieve deelhebben aan Gods eigen natuur, Gods eigen heiligheid.
Aan het eind van deze week is het allerbelangrijkste punt om vast te houden, dat alles – zowel het negatieve als het positieve – tot onze beschikking staat door de beloften van Gods Woord. In de mate waarin we ons de beloften van Gods Woord in geloof toe-eigenen en ze toepassen, zullen we echte, Bijbelse heiliging ervaren.
Hemelse Vader, doordring mij ervan dat U mij al alles geschonken heeft wat tot het leven en de godsvrucht behoort… Dank U wel dat U dit besef voortdurend in mijn denken wilt laten regeren. Dank U dat ik al mijn moeiten en uitdagingen bij U bekend mag maken en aan Uw voorziening overlaten. Ik prijs U voor Jezus allesomvattende offer! Amen.
DPM Wereldwijd

HONGARIJE

·        Veel Hongaren moeten omgaan met teleurstelling en pessimisme, te wijten aan de slechte politieke en economische situatie. Bid dat Dereks onderwijs hen hoop zal geven en hun geloof zal versterken.
·        Bid dat de kerkleiders open staan voor Dereks onderwijs en het gebruiken om de gelovigen toe te rusten tot dienstbetoon.
·        Bid om nieuwe supporters voor het werk onder de Hongaarse gelovigen.

DPM NEDERLAND

Nijverheidsweg 12
7005 BJ Doetinchem
KvK#: 41121393

CONTACT

E-mail: info@derekprince.nl
Telefoon: +31 (0) 251 255 044
(elke werkdag van 9.00 uur tot 13.00 uur)

ONDERWIJS- EN NIEUWSBRIEVEN

Ontvang onze gratis onderwijs- en nieuwsbrieven
- per post
- per email