19 april: Gods vervolgde volk

Tot nu toe zagen we dat God Zich vermomde als zoon van een timmerman, en ook dat Hij Zich openbaart in de gedaante van kinderen; dat we Hem kunnen ontmoeten als we kinderen in nood helpen.

Een derde en laatste vermomming van God die we zullen bekijken, is er één die God vaak heeft gebruikt en nog steeds gebruikt: Zijn vervolgde volk. God lijdt mee met Zijn kinderen die vervolgd worden en Hij identificeert zich met hen. De manier waarop we Zijn volk behandelen, wordt ons toegerekend als de manier waarop we God Zelf behandelen.
De eerste Bijbelse figuur in wiens leven dit principe duidelijk naar voren komt, is Saulus van Tarsus. Als Saulus in het Nieuwe Testament voor het eerst aan ons wordt voorgesteld, zien we hem als de belangrijkste en meest hardvochtige vervolger van die vreemde, nieuwe sekte in Jeruzalem. Hij richt zijn aanval op ‘de mensen van de Weg’, zoals de eerste christenen aanvankelijk werden genoemd.
Niet tevreden met alleen de vervolging van christenen in Jeruzalem, besloot Saulus dat hij deze sekte in iedere stad zou gaan uitroeien. Hij vroeg en kreeg toestemming van de hogepriester in Jeruzalem om naar de stad Damascus te gaan en daar af te rekenen met alle volgelingen van Jezus die hij daar zou vinden. Maar terwijl Saulus op weg was van Jeruzalem naar Damascus, kreeg hij een onverwachte ontmoeting met Jezus zelf. We lezen de beschrijving van die ontmoeting:
Saulus nu, die tegen de discipelen van de Heere nog steeds dreiging en moord blies, ging naar de hogepriester toe en hij vroeg van hem brieven voor Damascus, gericht aan de synagogen, opdat, als hij er enigen zou vinden die van die Weg waren, zowel mannen als vrouwen, hij die geboeid naar Jeruzalem zou brengen. En terwijl hij onderweg was, gebeurde het dat hij dicht bij Damascus kwam. En plotseling omscheen een licht vanuit de hemel hem; en toen hij op de grond gevallen was, hoorde hij een stem die tegen hem zei: Saul, Saul, waarom vervolgt u Mij? En hij zei: Wie bent U, Heere? En de Heere zei: ”Ik ben Jezus, die u vervolgt. Het is hard voor u, met de hielen tegen de prikkels te schoppen. En hij zei, bevend en verbaasd: Heere, wat wilt U dat ik doen zal? En de Heere zei tegen hem: Sta op en ga de stad in en daar zal u gezegd worden wat u doen moet

(Handelingen 9:1-6).
Let op de vraag die Jezus aan Saulus stelt. Hij vroeg niet: ‘Waarom vervolg je mijn volk?’ of ‘…mijn discipelen?’. Nee, Hij vroeg: ‘Waarom vervolg je Míj?’. Toen Saulus vroeg wie Hij was, antwoordde de Heer: ”Ik ben Jezus, die u vervolgt.”
Gods volk lijdt nooit alleen. Misschien worden Gods kinderen vreselijk vervolgd, maar God is altijd bij hen in hun lijden. Hij identificeert zich met zijn kinderen als zij worden vervolgd om zijn naam, omwille van zijn glorie en hun gehoorzaamheid aan Hem.
Gebed:
Heer, de vraag is niet of U Uw lijdende kinderen alleen laat, maar de vraag is wel: wat doe ik? Als ik niet wil dat Uw volk alleen lijdt, help mij dan om in gebed naast hen te staan, en op die manier ook U niet af te wijzen. Help mij te bidden voor mannen en vrouwen in verdrukking! Amen.

De volgende tekst komt van één van onze proclamatiekaarten:

Gebed voor vervolgde christenen
Wij zijn allen deel van het Lichaam van Christus. Als lid van dit lichaam lijd ik mee met de christenen wereldwijd, die zich niet schamen voor het getuigenis van Jezus en bereid zijn te lijden in Zijn kracht.
Ik bid voor mijn broers en zussen die onder druk staan, dat U zich over hen ontfermt en hen troost en moed geeft. Helpt U hen om hun verdrukkers hoog te achten, zodat Uw naam en Uw leer niet worden bespot, maar zij een getuigenis zullen zijn van Uw liefde zoals Paulus en Silas waren in de gevangenis. Geeft U hun kracht om wat U hun hebt toevertrouwd te bewaren tot de dag dat ze bij U zijn.
God van genade, sterk hen die lijden, volmaak hen, bevestig hen en maak hen krachtig. Voor hen die op de vlucht zijn: Heer, maak dat zij U verwachten, geef hun nieuwe kracht, zodat zij hun vleugels uitslaan als een adelaar, niet moe worden bij het lopen en niet uitgeput raken bij het rennen.
Vader dank U voor het voorbeeld van mijn broeders en zusters die hun vijanden liefhebben en bidden voor wie hen vervolgen. Help mij om net als hen in Uw voetsporen te treden en bereid te zijn om in Uw kracht voor het evangelie te lijden.
Aan Hem nu, die machtig is u voor struikelen te bewaren, en u smetteloos te stellen voor zijn heerlijkheid, in grote vreugde, zij heerlijkheid en majesteit, kracht en macht, nu en in alle eeuwigheid. Amen!

DPM NEDERLAND

Nijverheidsweg 12
7005 BJ Doetinchem
KvK#: 41121393

CONTACT

E-mail: info@derekprince.nl
Telefoon: +31 (0) 251 255 044
(elke werkdag van 9.00 uur tot 13.00 uur)

ONDERWIJS- EN NIEUWSBRIEVEN

Ontvang onze gratis onderwijs- en nieuwsbrieven
- per post
- per email