20 september: Er is geen ander licht

Thema: Een stad op een berg – het enige licht

Er is geen ander licht!

20 september

Ten tweede zei Jezus: ,,U bent het licht van de wereld” (Matth. 5:14). In verschillende perioden van mijn leven heb ik als leraar de Engelse taal gedoceerd, en ik ken mijn taal goed genoeg om te weten dat wanneer de Bijbel zegt: ,,U bent het licht van de wereld”, dit betekent dat wij het licht zijn – niet ‘een’ licht. Met andere woorden: er is geen ander licht. Het woord ‘het’ dat hier wordt gebruikt, is exclusief en sluit andere opties uit. De wereld heeft geen ander licht. Wij zijn het enige licht…
Jezus verklaarde: ,,Zolang Ik in de wereld ben, ben Ik het Licht der wereld” (Joh. 9:5). Maar nu Hij niet meer fysiek in de wereld is, zijn wij Zijn vertegenwoordigers. Daarom zijn wij, in Zijn plaats, het licht van de wereld. Als wij geen licht geven, is er geen andere bron tot wie de wereld zich kan wenden om licht te vinden. Stel je eens voor: de wereld is voor licht volledig afhankelijk van christenen.
Een simpele illustratie in het Oude Testament leert ons hoe belangrijk wij zijn als het licht van de wereld. In de tabernakel die Mozes van God moest bouwen, waren twee ruimten. De eerste heette het Heilige, en de tweede heette het Allerheiligste, of het Heilige der Heiligen. In het Heilige stonden drie voorwerpen. Eén hiervan was het gouden wierookaltaar, dit stond direct voor het tweede voorhangsel, wat de doorgang was naar het Heilige der Heiligen. Niemand kon naar binnen in het Heilige der Heiligen zonder een wierookvat met wierook van het gouden altaar mee te nemen.
Nu zijn er dus nog twee voorwerpen over in het Heilige. Aan de linkerkant was een zevenarmige kandelaar. Aan de rechterkant, tegenover de kandelaar, stond de tafel met de toonbroden. De schrijver van Hebreeën heeft ons verteld dat deze voorwerpen symbolisch waren – ze bevatten een boodschap aan de Gemeente van Jezus Christus (zie Hebr. 9).
Laten we eerst eens kijken wat de kandelaar ons te zeggen heeft. In de Bijbel typeert de kandelaar altijd de Gemeente. De kandelaar had zeven armen – die symboliseerden de zevenvoudige natuur van de Gemeente, voortgebracht door de Geest van God. (Dezelfde zevenvoudige boodschap is vertegenwoordigd door de zeven Gemeenten van Asia in Openbaring 2 en 3.)
We moeten ons deze kandelaar niet voorstellen zoals we die vandaag kennen: kaarsen van was die stevig in een basis staan. In de tabernakel waren de ‘kaarsen’ schalen met kanaaltjes die vol waren met olie. Lontjes werden in de olie gedompeld, en het licht werd geproduceerd door de lont aan te steken, waardoor de olie in de lont vlam vatte. Tenzij er olie in de lampen zat, en tenzij de olie was aangestoken, gaven ze geen licht. En in het Heilige was de kandelaar de enige bron van licht. Als ergeen licht kwam van de kandelaar, dan was er helemaal geen licht.
Zie je de gelijkenis met de Gemeente? Wij zijn ook het enige licht. Er is geen ander licht. Wij zijn de zevenarmige kandelaar, en we geven alleen licht als we gevuld zijn met olie en als de olie in ons heeft vlamgevat. In de hele Bijbel is olie altijd een beeld van de Heilige Geest. Deze symboliek vertelt ons dat de Gemeente alleen licht kan geven als ze vervuld is met de Heilige Geest en aangestoken is door God. De kandelaar was van zichzelf niet in staat om licht te geven, zonder olie en zonder vuur. Denkend aan dit feit, worden we herinnerd aan wat Johannes de Doper zei over Jezus: ,,Hij zal u dopen met de Heilige Geest en met vuur” (Matth.3:11, Luc.3:16).
Laten we zorgen dat we doordrenkt zijn met olie van de Heilige Geest, zodat wij volop licht geven en midden in de duisternis het licht van Jezus uitstralen!
Heer Jezus, dat is wat ik wil! Vol zijn van Uw Heilige Geest, zodat ik Uw stralende licht verspreid in deze wereld! Help mij Heer, dat ik – wanneer de vlam van Uw Geest in mijn leven soms dooft door zonde, zorgen, ziekte of pijn – dat ik juist dan weer zal zoeken om vol te zijn van Uw Geest, zodat ik Uw licht verspreidt om mij heen! Amen. 
Spreek vandaag de proclamatie uit:De grote opdracht.Daarmee spreek je het Bijbelse verlangen uit dat wij het licht zijn in deze wereld en dat de hele wereld zal zien dat Jezus leeft!
Heer Jezus Christus,
U hebt gezegd: Ga heen in de hele wereld en maak al de volken tot mijn discipelen. (1)
Ik kijk om me heen en zie dat de velden rijp zijn voor de oogst en bid dat U werkers uitzendt (2)
Uw Heilige Geest geeft mij kracht om uw getuige te zijn (3)
om aan armen het goede nieuws te brengen, gevangenen vrij te zetten en blinden hun zicht terug te geven. (4)
Ik maak aan alle volken Gods koningschap bekend,
verkondig van dag tot dag dat Hij ons redt. (5)
Er is onder de hemel geen andere naam gegeven door wie wij behouden worden. (6)
Jezus Christus is de enige weg tot God de Vader. (7)
En dit evangelie van het Koninkrijk zal in de hele wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken. (8)
Eens zal de dag komen dat alle volken zullen samenstromen, dat machtige naties zullen optrekken naar de berg van de Heer. (9)
Kennis van de Heer zal de aarde vervullen, zoals het water de bodem van de zee bedekt. (10)
Heer, Ik vraag en U geeft mij de volken tot erfdeel,
de einden der aarde tot mijn bezit. (11)
 1. Marcus 16:15; Mattheüs 28: 19 ;
 2. Johannes 4:35 ;
 3. Handelingen 1:8 ;
 4. Lukas 4:18 ;
 5. 1 Kronieken 16:23,24 ;
 6. Handelingen 4:12;
 7. Johannes 14:6;
 8. Mattheüs 24:14 ;
 9. Jesaja 2:2-3 ;
 10. Jesaja 11:9 ;
 11. Psalm 2:8
Gebed voor DPM Wereldwijd…
VERENIGDE STATEN
Bid dat Dereks onderwijs meer gebruikt zal gaan worden in de gevestigde kerken, en dat de Heer ons manieren laat zien waarop dit kan gebeuren.
In 2016 vinden er een paar grote evenementen plaats over ‘bediening’. Bid om de leiding van de Heer bij welke wij betrokken dienen te zijn. Tijd en materialen moeten verstandig geïnvesteerd worden in de samenwerking met gelijkgezinde organisaties, die heel veel baat kunnen hebben bij het onderwijs dat Derek heeft nagelaten.

DPM NEDERLAND

Nijverheidsweg 12
7005 BJ Doetinchem
KvK#: 41121393

CONTACT

E-mail: info@derekprince.nl
Telefoon: +31 (0) 251 255 044
(elke werkdag van 9.00 uur tot 13.00 uur)

ONDERWIJS- EN NIEUWSBRIEVEN

Ontvang onze gratis onderwijs- en nieuwsbrieven
- per post
- per email