21 augustus: Een verterend vuur

Thema: Onzelfzuchtige dienstknecht, verterend vuur

Een verterend vuur

21 augustus 

Eén van de manieren waarop de Heilige Geest zich ook manifesteert, is als vuur. De laatste keer dat we de Heilige Geest in de Bijbel tegenkomen, zien we Hem als…zeven vurige fakkels brandden voor de troon (zie Openbaring 4:5). De schrijver van Hebreeën doet een eenvoudige maar diepgaande uitspraak:

Onze God is een verterend vuur. (Hebreeën 12:29)

Hij zegt niet dat God is àls een vuur, maar hij zegt dat God een vuur ìs. Daarom moeten we God dienen op een Hem welgevallige wijze, met ontzag en eerbied. (Hebreeën 12:28).

Niet met een slaafs ontzag, maar wel met de vreze des Heren, die rein is, die voor eeuwig stand houdt. (Psalm 19:10).

De schrijver van de Hebreeënbrief heeft het niet over God de Vader of God de Zoon, maar over God de Heilige Geest. Hij is werkelijk een vuur – een verterend vuur. Op verschillende momenten in de geschiedenis van Israël kwam de Heilige Geest als een vuur op het volk. In de tabernakel in de woestijn, toen Aäron alle verschillende offers had gebracht, gebeurde het volgende:

Een vuur ging uit van het aangezicht van de HEERE, en verteerde het brandoffer en de vetdelen op het altaar. Toen heel het volk dit zag, juichten zij en wierpen zich met het gezicht ter aarde
(Leviticus 9:24)

En opnieuw, nadat Salomo zijn gebed had beëindigd bij de inwijding van de tempel die hij heeft gebouwd:

… kwam het vuur uit de hemel neer en verteerde het brandoffer en de slachtoffers,  en de heerlijkheid van de HEERE vervulde het huis. De priesters konden het huis van de HEERE niet binnengaan, want de heerlijkheid van de HEERE had het huis van de HEERE vervuld. (2 Kronieken 7:1-2)

Nog een ander voorbeeld zien we wanneer het volk Israël afvallig is en Elia van God antwoord krijgt op zijn gebed, op de berg Karmel: Toen viel er vuur van de HEERE neer, verteerde het brandoffer, het hout, de stenen en het stof. Zelfs het water in de geul likte het op. Toen heel het volk dat zag, wierpen zij zich met hun gezicht ter aarde en zeiden: De HEERE is God, de HEERE is God! (1 Koningen 18:38-39)

Elke keer als het vuur kwam en het volk op zijn aangezicht viel, was dat niet omdat men slechts onder de indruk was van een manifestatie. De mensen reageerden op de aanwezigheid van God zelf – God de Heilige Geest – die tot hen neerdaalde als een verterend vuur. In Zijn tegenwoordigheid waren ze lichamelijk niet in staat om rechtop te blijven staan.

Heer, raak mij aan met dat diepe besef van Uw heiligheid, Uw grootsheid, zoals Uw kinderen op verschillende plaatsen in de Bijbel ook werden overmand toen Uw ontzagwekkende tegenwoordigheid neerdaalde. Ik buig mij neer, beseffend dat U, mijn God, een verterend vuur bent! Doe weg uit mijn leven wat niet van U is, Heer, en blaas Uw vuur aan in mijn hart! Amen!
In de recent vertaalde video Geconfronteerd met Gods oordeel komt eveneens het thema van Gods heiligheid aan de orde.
        

Deze overdenking komt uit: Wie is de Heilige Geest?  Dit is ook één van de basisboekjes voor de internetcursus Leven met de Heilige Geest, die vanaf 27 van start gaat.

DPM Wereldwijd…
KROATIË
Bid om een groeiende geestelijke honger onder de Kroatische gelovigen, om de Heer op een meer persoonlijke wijze te leren kennen.
Bid dat de Heilige Geest de harten van de ongelovigen, speciaal van de jonge mensen, zal aanzetten om te gaan zoeken naar Gods bedoeling en de betekenis van
hun levens.
Bid om toenemende mogelijkheden voor DPM om het onderwijs van Derek beschikbaar te stellen voor de mensen in Kroatië die zich tot de Heer wenden en hun
wandel met Hem gaan verdiepen.

DPM NEDERLAND

Nijverheidsweg 12
7005 BJ Doetinchem
KvK#: 41121393

CONTACT

E-mail: info@derekprince.nl
Telefoon: +31 (0) 251 255 044
(elke werkdag van 9.00 uur tot 13.00 uur)

ONDERWIJS- EN NIEUWSBRIEVEN

Ontvang onze gratis onderwijs- en nieuwsbrieven
- per post
- per email