21 juli: Alle ‘ieders’ bij elkaar…

Thema: De schat in de akker
Gisteren zagen we dat de man zijn hele bezit over had voor de schat in de akker.
Ik kan me de verbazing van de omwonenden voorstellen: “Wat ziet die man toch in die akker? Er groeien alleen maar distels en doorns en de grond is ook niet geschikt voor bebouwing. Waarom betaalt hij zo’n enorm bedrag voor die akker? Die akker is gewoon niks waard.”
Je ziet: ze wisten niets van de schat. De enige die ervan wist, was Jezus. Dus betaalde Hij de prijs voor de hele wereld, om voor zichzelf de schat te bemachtigen die in de akker is. De schat in de akker is Gods volk. We zullen nu kijken naar een heel bekend vers uit het Nieuwe Testament, Johannes 3:16:
Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar het eeuwige leven heeft.
God hield zoveel van de wereld, dat Hij het leven van zijn Zoon opofferde om de hele wereld te redden. Maar wat God uit die wereld ontvangt, is ‘ieder’ die in Hem gelooft. Al die ‘ieders’ bij elkaar vormen samen de schat in de akker. Om hen te bemachtigen is Jezus gestorven. Hij heeft de hele wereld gered, omwille van ieder die in Hem gelooft. In Titus 2:14 vinden we diezelfde waarheid:
Hij heeft Zichzelf voor ons gegeven, opdat Hij ons zou vrijkopen van alle wetteloosheid en voor Zichzelf een eigen volk zou reinigen, ijverig in goede werken.
Dat is de schat, een volk dat Zijn eigendom is. Een volk, verlost uit de wereld, verlost van de slechtheid, gereinigd en verlangend om het goede te doen. De prijs was Hijzelf – al wat Hij had, al wie Hij was… Hij legde Zijn leven af en gaf zichzelf om de akker met daarin de schat te kunnen kopen.
Heer, wat is het een onbegrijpelijk groot voorrecht deel te mogen zijn van ‘de schat in de akker’, waar U alles voor hebt gegeven. Ik ben door U vrijgekocht en het is vanzelfsprekend Heer, dat ik niet meer mijzelf toebehoor maar Uw eigendom ben. Ik hoor bij ‘Uw eigen volk’. Amen.
Ben je nieuwsgierig wat die kleine frase ‘ijverig in goede werken’ nu eigenlijk betekent? Het boek Je Roeping kan je daarin een heel eind op weg helpen, omdat Derek hierin onder meer de diverse ‘charismata’ – oftewel genadegaven en bedieningen behandelt…
Uit: Onbegrijpelijke liefde
DPM Wereldwijd
FRANSSPREKEND AFRIKA
Bid dat er fondsen binnenkomen die specifiek bedoeld zijn voor materialen voor Franssprekend Afrika. De voorraad Franse boeken in Afrika is bijna uitgeput, en velen in dit gebied hebben er nog behoefte aan.

DPM NEDERLAND

Nijverheidsweg 12
7005 BJ Doetinchem
KvK#: 41121393

CONTACT

E-mail: info@derekprince.nl
Telefoon: +31 (0) 251 255 044
(elke werkdag van 9.00 uur tot 13.00 uur)

ONDERWIJS- EN NIEUWSBRIEVEN

Ontvang onze gratis onderwijs- en nieuwsbrieven
- per post
- per email