22 augustus: Louteren of vernietigen?

Thema: Onzelfzuchtige dienstknecht, verterend vuur

Louteren of vernietigen?

22 augustus 

We hebben nu gezien dat de Heilige Geest tegelijk een nederige dienstknecht is, maar ook een verterend vuur. Vuur kan twee zeer verschillende effecten hebben; gunstige, maar ook gevaarlijke. Vuur kan louteren en zuiver maken, maar het kan ook vernietigen. Zo is het ook met het vuur van de Heilige Geest. Het kan Gods zegen en genade brengen aan mensen die gehoorzaam zijn, maar ook Gods toorn en oordeel over hen die hooghartig en eigenzinnig zijn. Direct nadat het vuur op Aärons offer gevallen was in de tabernakel, gaat het verhaal verder:

De zonen van Aäron, Nadab en Abihu, namen beiden hun wierookschaal, deden vuur daarin, legden reukwerk daarop en brachten vreemd vuur voor het aangezicht van de HEERE, wat Hij hun niet geboden had. Toen ging een vuur uit van het aangezicht van de HEERE, en verteerde hen, zodat zij stierven voor het aangezicht van de HEERE. (Leviticus 10:1-2)

Wat een ernstige, ontzagwekkende les! Hetzelfde vuur dat Gods zegen schonk op het offer van Aäron die gehoorzaam was, bracht onmiddellijk de dood aan zijn twee zonen, die in Gods aanwezigheid kwamen met ‘vreemd vuur’ (in het Engels staat hier ‘profaan’, wat ‘heidens’ of ‘onheilig’ betekent). God heeft in Zijn Woord al vastgesteld hoe we Hem moeten benaderen: met ontzag en eerbied (Hebreeën 12:28) …want door Hem hebben wij beiden (Joden en heidenen) in één Geest (de Heilige Geest) toegang tot de Vader.

Het offeren van ‘onheilig vuur’, betekent God benaderen met arrogantie en eigenzinnigheid, in een andere geest dan de Heilige Geest. Daarom is het letterlijk van levensbelang om de Heilige Geest te herkennen in Zijn verschillende verschijningsvormen, en om te kunnen onderscheiden wat van Hem komt en wat namaak is.

De zonen van Aäron hadden misschien het gevoel dat ze een uitzonderingspositie hadden onder het volk Israël, en dat ze zelf mochten bepalen hoe ze zich tegenover God zouden gedragen. Volgens het geboorterecht zou Nadab zijn vader Aäron opvolgen als Hogepriester, maar niets verschaft iemand het recht ongehoorzaam te zijn aan Gods Woord. Een bepaalde status, het meemaken van grote wonderen of een grote populariteit, ze kunnen niet in de plaats komen van gehoorzaamheid aan God. God houdt er geen speciale, bevoorrechte elite groep kinderen op na die zonder consequenties Zijn geboden kunnen negeren.

Het oordeel van God over de zelfverheerlijking van Nadab en Abihu toont ons dat de Heilige Geest alleen diegenen deelgenoot maakt van Zijn zegeningen, die zich houden aan Gods voorschriften. In deze tijd is Zijn eerste regel, Zijn eerste vereiste, dat we ons richten op de verhoging en verheerlijking van de Heer Jezus Christus. Ten tweede is Zijn eis dat we bedachtzaam de aanwijzingen volgen die de Heilige Geest ons door de Bijbel heeft overgedragen.

 Almachtige God, dank U wel voor de genade dat ik in de Heer Jezus mag bestaan voor Uw aangezicht. Ik geef mijzelf aan U en vraag U mij ervoor te behoeden dat ik ‘vreemd vuur’ zou brengen voor Uw aangezicht, behoed mij voor valse aanbidding, voor afgoderij, voor het aanbidden van de dingen van deze wereld! Dank U Heer, dat U mij door de Heilige Geest kracht geeft om U alleen te aanbidden en te dienen. Amen.
Dit is een mooi moment voor een proclamatie over aanbidding. Spreek daarna ook nog eens de proclamatie ‘Ik ben’ uit, als een eerbetoon voor onze Koning der Koningen: Jezus!
 

Aanbidding

Ga binnen, laten wij buigen in aanbidding, knielen voor de Heer, onze Maker. (1)

Ik breng U eer, Here mijn God, en buig mij neer aan uw voeten, heilig bent U. (2)

Ik aanbid U, Here, en U alleen dien ik. (3)

Ik aanbid U omdat U mijn redding bent, en mij elke dag draagt. (4)

Heer mijn God, ik heb U lief met heel mijn hart, heel mijn ziel, heel mijn verstand en al mijn kracht. (5)

Ik zal de Vader aanbidden als een waarachtige aanbidder, in geest en in waarheid, want God is op zoek naar zulke aanbidders. (6)

Zo nader ik vrijmoedig tot de troon van Gods genade (7)

en samen met alle engelen van God, roep ik uit:  Heilig, heilig, heilig is de Here God, de Almachtige. Die was en die is en die komt. (8)

1) Psalm 95:6

2) Psalm 99:5 NBV

3) Matteüs 4:10

4) Psalm 68:20

5) Markus 12:30

6) Johannes 4:23,24

7) Hebreeën 4:16

8) Openbaring 4:8

Ik ben

Ik ben de alfa en de omega, het begin en het einde, de eerste en de laatste, zegt de Here God, die is, die was en die komt, de Almachtige. (1)

Ik ben de weg, de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door mij. (2)

Ik ben de Deur, als je door Mij binnenkomt, zal je behouden worden; en je zal ingaan en uitgaan en voedsel vinden. (3)

Ik ben de Goede Herder en ik ken je en jij kent mij, zoals de Vader mij kent, en Ik de vader ken, en Ik zet mijn leven voor je in. De dief komt om je te beroven, te slachten en te vernietigen. Ik ben gekomen om je leven te geven en overvloed (4

Ik ben het Brood van het leven; als je bij Mij komt, zul je nooit meer honger hebben en als je in Mij gelooft zul je nooit meer dorst krijgen. Ik ben het levende Brood dat uit de hemel neergedaald is. Als je van dit brood eet, zul je eeuwig leven. (5)

Ik ben de opstanding en het leven, als je in Mij gelooft, zul je leven, zelfs als je gestorven bent. (6)

Ik ben het licht van de wereld; als je Mij volgt, zul je nooit in de duisternis wandelen, maar je zal het licht van het leven hebben. (7

Ik ben die Ik ben. (8)

 

1)      Openbaring 1:8, 22:13

2)      Johannes 14:6

3)      Johannes 10:9

4)      Johannes 10:14 en 10

5)      Johannes 6:35

6)      Johannes 11:25

7)      Johannes 8:12

8)      Exodus 3:14

        

Deze overdenking komt uit: Wie is de Heilige Geest?  Dit is ook één van de basisboekjes voor de internetcursus Leven met de Heilige Geest, die vanaf 27 van start gaat.

DPM Wereldwijd…
 

SALOMON EILANDEN
Voorafgaand aan de komende verkiezingen die plaats vinden in oktober, wordt de campagne ‘Rechtvaardigheid verhoogt een volk’ gevoerd. In deze tijd worden er 2.000 exemplaren van Dereks ‘Bidden voor de regering’ als onderwijsbrief gratis verspreid.
Zijn radioprogramma ‘Regeren door gebed’ zal ook worden uitgezonden.
Bid dat Dereks onderwijs de gelovigen zal aanmoedigen om te bidden voor het verloop en de uitslag van deze verkiezingen.

DPM NEDERLAND

Nijverheidsweg 12
7005 BJ Doetinchem
KvK#: 41121393

CONTACT

E-mail: info@derekprince.nl
Telefoon: +31 (0) 251 255 044
(elke werkdag van 9.00 uur tot 13.00 uur)

ONDERWIJS- EN NIEUWSBRIEVEN

Ontvang onze gratis onderwijs- en nieuwsbrieven
- per post
- per email