23 april: Al onze aanbidding waard

Thema: Aanbidding en de eindtijd

Al onze aanbidding waard

23 april

We zijn bezig met de afronding van onze studie vanuit Derek Prince’ boek In Gods Aanwezigheid waardoor we de afgelopen weken onder de indruk gekomen zijn van Gods geweldige genade, dat we door Jezus’ bloed vrije toegang hebben tot Gods aanwezigheid. We hebben onder meer geleerd over de tabernakel, die ons via een weg van bekering van zonde, reiniging en overgave toegang geeft tot het Heilige, en vervolgens zelfs tot het Heilige der Heilige, waar alleen het licht van Gods heerlijkheid het schijnsel is waardoor we Hem zien. Ook leerden we over verschillende vormen van aanbidding, en hoe alleen God onze totale toewijding en aanbidding waard is.

 

Gisteren lazen we in Openbaring over wat ik noem ‘de eerste cirkel van aanbidding’ in de troonzaal: de vier levende dieren en de vierentwintig ouderlingen die neervallen en God prijzen voor Zijn machtige daad van verlossing door Jezus Christus. Dan vervolgt Johannes in Openbaring 5:11:

 

Ik zag toe en hoorde een geluid van vele engelen rondom de troon, van de dieren en de ouderlingen. En hun aantal bedroeg tienduizend groepen van tienduizend en duizend groepen van duizend. (vers 11)

 

Dit is overigens de wijze waarop in het Chinees nog altijd het begrip ‘miljoenen’ wordt omschreven – tienduizend maal tienduizend = honderd miljoen. En dan zijn er nog vele miljoenen meer. Als je bedenkt dat één enkele engel in één nacht 185.000 Assyrische soldaten kon vernietigen (zie 2 Koningen 19:35), dan vraag je je af waarom we ons ooit nog ergens zorgen over zouden maken.

 

En ze zeiden met een luide stem: Het Lam dat geslacht is, is waardig om te ontvangen de kracht en rijkdom en wijsheid en sterkte en eer en heerlijkheid en dankzegging. En elk schepsel in de hemel en op de aarde en onder de aarde, en dat op de zee is en alles wat daarin is, hoorde ik zeggen: Aan Hem die op de troon zit, en aan het Lam, zij de dankzegging, de eer, de heerlijkheid en de macht in alle eeuwigheid (vers 12,13).

 

Elk schepsel, tot in de verste uithoeken van het universum, verenigde zich in Johannes’ visioen in één activiteit: Hem aanbidden. En dan gaat het verder:

 

En de vier dieren zeiden: Amen. En de vierentwintig ouderlingen vielen neer en aanbaden Hem Die leeft in alle eeuwigheid (vers 14).

 

Ze vallen neer en aanbidden Degene die voor eeuwig leeft. Wat een heerlijk en inspirerend beeld! Het centrum van het universum is de troon, en het breidt zich in steeds bredere cirkels uit, tot de grenzen van het heelal. Alles en iedereen doet slechts dit ene: God aanbidden. En wie bevindt zich in het midden ervan? Het Lam! Wat een geweldige, glorieuze dag zal dat zijn! Amen.

Heerlijke, geweldige, almachtige, eeuwige, majestueuze Schepper van hemel en aarde, Die door het bloed van Jezus mijn Vader is! Ik prijs U, aanbid U en geef U al mijn dank! En Heer Jezus, het Lam dat is geslacht, en waard alle lof en eer, heerlijkheid en aanbidding, ik aanbid U en dank U dat ik door het wonder van Uw verzoeningsoffer in Gods aanwezigheid mag komen. Amen.
 
Lees vandaag – als afsluiting van de serie overdenkingen – nog eens de proclamatie over ‘Aanbidding‘. Morgen gaan we verder met een serie overdenkingen over het leren verstaan van Gods stem.
DPM Wereldwijd… 

WIT RUSLAND

De vrouw van de DPM-medewerker hier moest onlangs een medische ingreep ondergaan. Tijdens haar verblijf in het ziekenhuis kwamen twee mensen tot bekering en ontvingen de Heer. Bid om genezing voor deze zuster, en voor de nieuwe bekeerlingen dat ze groeien in hun geloof en worden bemoedigd door Dereks onderwijs dat hen ter beschikking gesteld is.

 

DPM NEDERLAND

Nijverheidsweg 12
7005 BJ Doetinchem
KvK#: 41121393

CONTACT

E-mail: info@derekprince.nl
Telefoon: +31 (0) 251 255 044
(elke werkdag van 9.00 uur tot 13.00 uur)

ONDERWIJS- EN NIEUWSBRIEVEN

Ontvang onze gratis onderwijs- en nieuwsbrieven
- per post
- per email