24 juni: Lofprijs als wapen tegen schuld en aanklacht

DPM_logo

Thema: Onze aanvalswapens

Lofprijs als wapen

23 juni  

Vandaag kijken we naar het volgende machtige aanvalswapen, dat logischerwijs volgt op gebed, namelijk lofprijzing. In zekere zin kun je lofprijs beschouwen als een soort van gebed. In de Bijbel zien we steevast dat lofprijs verband houdt met Gods ontzagwekkende grootheid en almacht. Lofprijs roept Gods bovennatuurlijke ingrijpen af, en vervolgens is lofprijs daar dan ook weer de logische en gepaste reactie op. In Exodus 15:10-11 staat het lied dat Mozes en Israël zongen na hun bevrijding uit Egypte, en nadat het leger van Farao verdronken was in het water van de Rode Zee.

 

Maar u blies, uw adem waaide en de zee bedekte hen,

zij kwamen om in het ontzagwekkende water,

ze zonken weg als lood.

11 Wie onder de goden is uw gelijke, HEER?

Wie is uw gelijke, zo ontzagwekkend en heilig,

wie dwingt zo veel eerbied af met roemrijke daden,

(KJV en HSV: ‘ontzagwekkend in lofzangen’)

wie anders verricht zulke wonderen? (NBV)

 

‘Vreselijk in roemrijke daden’. Het prijzen van Gods roemrijke daden roept Gods ontzagwekkendheid in  daden tevoorschijn, in het bijzonder tegenover de vijanden van Gods volk. Als we de verschillende vertalingen naast elkaar lezen, dan zijn Gods roemrijke daden vrijwel synoniem met lofzang! In Psalm 22:24 staat:

 

Gij, die de Here vreest, looft Hem, verheerlijkt Hem, gij ganse nageslacht van Jakob, en hebt ontzag voor Hem, gij ganse nageslacht van Israël.

 

Lofprijs is de gepaste reactie van Gods volk op Zijn ontzagwekkendheid, Zijn geduchte oorlogsdaden en Zijn wraak ten behoeve van Zijn kinderen. In Psalm 8:3 staat:

Uit de mond van kinderen en zuigelingen hebt Gij sterkte gegrondvest, uw tegenstanders ten spijt, om vijand en wraakgierige te doen verstommen.

 

Hier zien we opnieuw dat God Zijn volk kracht heeft gegeven tegen Zijn vijanden. Er worden hier twee woorden gebruikt voor vijand. Eerst ‘tegenstanders’, in het meervoud. Ik geloof dat hier in het algemeen satans rijk mee wordt bedoeld. Dat zijn de overheden en machten, de heersers en autoriteiten waarover gesproken wordt in Efeziërs 6:12. Het tweede woord is ‘vijand’ in het enkelvoud. Ik geloof dat dat woord slaat op satan zelf.

 

God heeft Zijn volk kracht gegeven om met satan en Zijn hele koninkrijk af te rekenen. Wat voor kracht God Zijn kinderen precies heeft gegeven, zien we duidelijker in Mattheüs 21:15-16. Jezus was in de tempel bezig wonderen te doen en kleine kinderen renden af en aan, terwijl ze ‘hosanna!’ riepen. De religieuze leiders vroegen Jezus toen om de kinderen tot zwijgen te brengen.

Toen de overpriesters en de schriftgeleerden de wonderwerken zagen, die Hij deed, en de kinderen, die in de tempel riepen, zeggende: Hosanna de Zoon van David! namen zij dat kwalijk, en zij zeiden tot Hem: Hoort Gij wat dezen zeggen? Jezus zeide tot hen: Ja; hebt gij nooit gelezen: Uit de mond van kleine kinderen en zuigelingen hebt Gij lof bereid?

 

Jezus gaf hen antwoord door Psalm 8:2 te citeren, maar Hij veranderde de tekst een heel klein beetje. Hij gaf ons, als het ware, Zijn eigen commentaar en daarmee een belangrijk inzicht. De psalmist had gezegd:

Uit de mond van kinderen en zuigelingen hebt Gij sterkte gegrondvest. Jezus zei: …Gij hebt lof bereid. Hieruit blijkt dus: de sterkte van Gods volk is lofprijs! Lofprijs is voor ons een grote bron van kracht, en zoals we eerder zagen synoniem met Gods wondere daden!

 

Laten we leren de geweldige kracht van lofprijs te gebruiken als wapen in geestelijke strijd!

Heer, mijn gepaste reactie op uw grootheid en machtige daden is lofprijs, maar dank U wel dit deze lofprijs in zichzelf ook weer synoniem is met (nog meer van) Uw wonderkracht! Leer mij Heer, dit wapen te hanteren in mijn dagelijks leven! Amen.  

 

In het boekje dankzegging, lofprijs, aanbidding (kort geleden voor de vijfde keer herdrukt!) gaat Derek Prince dieper in op deze drie levensveranderende principes, die je gebedsleven op de kop kunnen zetten!

DPM Wereldwijd…

23 juni – INDONESIË
Indonesië wordt in toenemende mate bedreigd door een luidruchtig en gewelddadig Islamisme. Desondanks hebben DPM en andere Christelijke organisaties een impact en veel moslims komen tot Christus. Bid om Gods bescherming voor directeur Yoegi,
zendingsdirecteur Peter en de drie jonge stafleden, die uitreiken naar dit moslimland met Dereks onderwijs. Bid om Gods bescherming voor de paar Christelijke plaatselijke officials die gekozen zijn in gebieden met een moslimmeerderheid en die een heftige oppositie ervaren.

Onze facebookpagina

Nieuw hier? Meld je aan voor de dagelijkse overdenkingen

DPM NEDERLAND

Nijverheidsweg 12
7005 BJ Doetinchem
KvK#: 41121393

CONTACT

E-mail: info@derekprince.nl
Telefoon: +31 (0) 251 255 044
(elke werkdag van 9.00 uur tot 13.00 uur)

ONDERWIJS- EN NIEUWSBRIEVEN

Ontvang onze gratis onderwijs- en nieuwsbrieven
- per post
- per email