28 mei: Heer van de hemelen…

DPM_logo

Thema: Satans hoofdkwartier 
________________________________________________________________________

Heer van de hemelen…

28 mei 

Voordat ik prediker werd, was ik door mijn vak als filosofisch wetenschapper een man van logisch redeneren, en soms kan ik me nog steeds niet losmaken van de logica. En de logica zegt mij dat als er – zoals we gisteren leerden – een derde hemel bestaat, er ook een tweede en een eerste moeten zijn. Klaarblijkelijk zijn er dus minstens drie hemelen en volgens de tekst is het paradijs, de plaats van rust voor de gestorven rechtvaardigen, nu gesitueerd in de derde hemel. Dat is ook de plaats waar God zelf woont. Efeziërs 4:10 zegt over de dood en opstanding van Jezus:

 

Hij, die nedergedaald is, Hij is het ook, die is opgevaren ver boven alle hemelen, om alles tot volheid te brengen.

 

Hier staat: ‘alle hemelen’. Dit woord ‘alle’ mag alleen gebruikt worden voor een aantal van drie of meer. Toen ik ooit Engels onderwees aan Afrikaanse studenten in Kenia, zei een student eens tegen mij: ‘Al mijn ouders zijn gekomen om me te bezoeken.’ Dit is in de moderne maatschappij wat vertroebeld door de vele echtscheidingen en daardoor ‘stiefouder-constructies’, maar er zijn natuurlijk ook adoptie- en pleegouders, maar in die tijd en context leerde ik de jongen dat je dat normaal gesproken zo niet zegt: ‘al mijn ouders’… want normaal gesproken heeft niemand meer dan twee ouders, en bij het aantal twee hoort het aanwijzend voornaamwoord ‘beide’, en niet ‘alle’. Hetzelfde geldt voor de zinsnede ‘alle hemelen’. Het moeten er op basis van de woordkeus in deze tekst dus op zijn minst drie zijn. En dit Bijbels aangetoonde feit verschaft ons vervolgens antwoord op de vraag hoe satans rijk nog in de hemel kan zijn.

 

In spreektaal gebruiken we soms de uitdrukking ‘in de zevende hemel zijn’, waarmee we bedoelen dat iemand heel erg blij is. Overigens komt die uitdrukking – in tegenstelling tot veel andere uitdrukkingen – niet uit de Bijbel. Feitelijk is ‘de zevende hemel’ afkomstig uit de Koran, het heilige boek van de Islam. Wat mij betreft kunnen christenen die een dergelijke uitdrukking willen gebruiken daarom beter zeggen: ,,Ik ben in de wolken…”. Maar dat terzijde. De gedachte dat er waarschijnlijk in ieder geval drie hemelen zijn, is overigens mijn persoonlijke mening en zou ik niet willen presenteren als erkende theologie of doctrine. Toch is het een plausibele opvatting, omdat ze overeenkomt met alle feiten die ons bekend zijn uit de Bijbel en uit ervaringen van mensen.

 

We hebben nu geleerd dat er (minstens) drie hemelen bestaan Wat zijn dan de drie hemelen waarvan we weten? De eerste hemel is de zichtbare, natuurlijke hemel met de zon, de maan en de sterren, die we met onze ogen kunnen zien. De derde hemel kennen we vanuit Paulus’ uitspraak in 2 Korinthiërs 12:2-4. Dit is Gods woonplaats. Het is ook het paradijs, de plaats van rust voor de gestorven rechtvaardigen. Het is de plaats waarnaar de man uit Paulus’ verslag werd opgenomen, die God onuitsprekelijke woorden hoorde spreken. Dan blijft over de tweede hemel. Het moge duidelijk zijn dat die tussen de eerste en de derde in ligt. Ik denk dat deze hemel een soort ‘middenhemel’ is, die de overgang vormt tussen de hemel van Gods woonplaats en de zichtbare hemel die wij hier op aarde zien. Ook geloof ik dat satans hoofdkwartier zich in deze ‘middenhemel’ bevindt. Dit zou dan ook verklaren waarom we vaak zo intens moeten worstelen als we bidden.

 

Soms realiseren we ons niet hoe moeilijk het is om door te breken tot God. Soms bidden we een gebed naar de wil van God, we geloven dat God het gehoord heeft, en toch laat het antwoord op zich wachten. Daar kunnen diverse oorzaken voor zijn, maar één oorzaak is in ieder geval het feit we in oorlog zijn met een vijandig koninkrijk en dat het hoofdkwartier van satans rijk zich bevindt tussen de zichtbare hemel en de hemel waar God woont.

________________________________________________________________________
Heer van de hemelen, wat is het bijzonder om uit Uw Woord meer inzicht te krijgen over de realiteit van de hemelen die U heeft geschapen. Wat een voorrecht dat ik, een van Uw schepselen, meer inzicht mag krijgen in waar U woont, de Grote Schepper, samen met Uw Zoon die is opgevaren ‘ver boven alle hemelen’. Dank U Heer, dat ik in Hem meer dan overwinnaar ben en dat mijn gebed doordringt tot de plaats waar U bent. Leer mij volharden Heer, in voorbede en gebed.
 

________________________________________________________________________

Wist je dat er vijf proclamatiekaarten zijn in de serie ‘Geestelijke strijd en gebed‘? Dit zijn mooie instrumenten voor krachtig gebed, vanuit bewustheid van de geestelijke strijd…  

DPM Wereldwijd…

28 mei – CUBA

Bid om vrede en bescherming voor de DPM-werkers en de drukpers, zodat het drukken en verspreiden van Dereks boeken zonder belemmering door kan gaan.

Bid dat directeur Adalberto wandelt in Gods wijsheid, vrede en bemoediging.

Onze facebookpagina

Nieuw hier? Meld je aan voor de dagelijkse overdenkingen

DPM NEDERLAND

Nijverheidsweg 12
7005 BJ Doetinchem
KvK#: 41121393

CONTACT

E-mail: info@derekprince.nl
Telefoon: +31 (0) 251 255 044
(elke werkdag van 9.00 uur tot 13.00 uur)

ONDERWIJS- EN NIEUWSBRIEVEN

Ontvang onze gratis onderwijs- en nieuwsbrieven
- per post
- per email