30 mei: Gods doel met Zijn volk

DPM_logo

Thema: Strijd van engelen
________________________________________________________________________

Gods doel met Zijn volk

30 mei 

Gisteren zagen we in vers 12 en 13 van Daniël 10, dat de engel door de hemelse gewesten heen moest breken om Daniël te bereiken met Gods antwoord. Vers dertien vervolgt met:

 

Maar de vorst van het koninkrijk der Perzen stond eenentwintig dagen tegenover mij; doch zie, Michaël, een der voornaamste vorsten, kwam mij te hulp, zodat ik daar, bij de koningen der Perzen,  de overhand behield;

 

Dit gebeurde allemaal in de hemelse gewesten, als reactie op Daniëls gebed. De engel van God die de oorspronkelijke engel te hulp kwam, was de aartsengel Michaël.

In Daniël 12:1, lezen we over Michaël:

 

Te dien tijde zal Michaël opstaan, de grote vorst, die de zonen van uw volk terzijde staat.

 

Het woord grote vorst kunnen we interpreteren als ‘aartsengel’. Deze speciale aartsengel, Michaël, waakt over de zonen van Daniëls volk, oftewel de kinderen van Israël. Michaël heeft de bijzondere opdracht gekregen te waken over de belangen van Israël en de bescherming van dit volk. Omdat de openbaring in dit verhaal volledig samenhangt met de toekomst van Israël, was het van groot belang dat de boodschapper erdoor kon komen. Dus toen de eerste engel werd tegengehouden, kwam de aartsengel Michaël hem te hulp en ze vochten daar eenentwintig dagen lang tegen de satansengelen.

 

De engelen van satan werden vertegenwoordigd door iemand die bekend stond als de koning van het Rijk der Perzen ( de opperheerser) die verscheidene koningen van lagere rang onder zich had, die elk weer verschillende autoriteitsgebieden hadden. Zo kan er bijvoorbeeld een koning zijn aangesteld over elke grote stad in het Perzische rijk, en een over elke belangrijke etnische groep, misschien ook een over iedere religieuze en heidense cultus in het Perzische Rijk. Zo ontstaat het beeld van een goed georganiseerd, gestructureerd koninkrijk, met verschillende gebieden en een hiërarchische autoriteitsstructuur, waarvan het hoofdkwartier in de hemelse gewesten ligt, en welks bewoners rebellerende, gevallen geestelijke wezens zijn. De engel spreekt over deze strijd in Daniël 10:20:

 

Weet gij, waarom ik tot u gekomen ben? Terstond moet ik terugkeren om met de vorst der Perzen te strijden…

 

Met andere woorden, de strijd tegen de satanische engel die het rijk der Perzen beheerste, was nog niet klaar! De oorlog in de hemelse gewesten zou verder gaan. De engel gaat verder:

 

…en zodra ik uitgegaan ben, zie, dan zal de vorst van Griekenland komen.

 

Met andere woorden, zodra de kwade engel die het rijk der Perzen beheerst overwonnen is, zal het volgende rijk dat zal verrijzen, het rijk der Grieken zijn. Ook dit rijk zal zijn eigen specifieke kwade engel hebben, die heerser is: de vorst der Grieken. In vers 21, zegt de engel die tot Daniël spreekt:

 

En niet één staat mij vastberaden tegen hen terzijde, behalve uw vorst Michaël.

 

Hier zien we opnieuw dat de aartsengel Michaël speciaal geassocieerd wordt met bescherming en bewaking van de belangen van Gods volk Israël. Ook zien we dat de eerste engel en Michaël slechts met vereende krachten konden winnen van de regerende engelen in satans koninkrijk, die de verwezenlijking van Gods doel met Israël tegenwerkten.

________________________________________________________________________
God van Abraham, Isaak en Jakob, God van Israël, dank U dat U de beschermer bent van  Uw volk, en dat U tot Uw doel komt met Israël, ongeacht hoeveel geestelijke strijd daarmee gepaard gaat. Ik doe voorbede voor uw volk, juist nu (ook in Europa) opnieuw strijd waarneembaar is omtrent Joden en antisemitisme. Ik proclameer vrede voor Jeruzalem! Amen.  
 

________________________________________________________________________

Als dit besef ook bij jou een verlangen wakker maakt om concreet deel te nemen aan de geestelijke strijd voor Gods volk Israël, kijk dan eens naar de vijf proclamaties die gaan over Israël, en die verschillende onderwerpen vanuit de waarheid van Gods Woord behandelen, o.m.: troost voor Israël, terugkeer van Israël, vrede voor Israël… 

Klik hier voor meer info en bestellen

DPM Wereldwijd…

30 mei – JAPAN

Er zijn vertalingen gaande van verschillende Onderwijsbrieven, om ze vervolgens op de website beschikbaar te stellen. Bid voor de betrokken werkers en dat dit project met succes afgerond zal worden.

Onze facebookpagina

Nieuw hier? Meld je aan voor de dagelijkse overdenkingen

DPM NEDERLAND

Nijverheidsweg 12
7005 BJ Doetinchem
KvK#: 41121393

CONTACT

E-mail: info@derekprince.nl
Telefoon: +31 (0) 251 255 044
(elke werkdag van 9.00 uur tot 13.00 uur)

ONDERWIJS- EN NIEUWSBRIEVEN

Ontvang onze gratis onderwijs- en nieuwsbrieven
- per post
- per email