31 augustus: Gaven vragen karakter

DPM_logo

Thema: Beperkingen van de gaven

Gaven vragen karakter

31 augustus

Ik voel een vertrouwde tinteling, een gevoel van opwinding, als ik terugdenk aan sommige momenten waarop ik de geestesgaven in werking heb gezien. Maar aan de andere kant is het belangrijk te begrijpen dat er grenzen zijn aan wat we mogen verwachten van de gaven van de Geest.

De eerste beperking voor de gaven van de Geest wordt gevormd door het leven zelf. Als Paulus spreekt over de gaven van profetie, tongentaal en het woord van kennis, zegt hij:

…wat dan profetieën betreft, zij zullen tenietgedaan worden, wat talen betreft, zij zullen ophouden, wat kennis betreft, zij zal tenietgedaan worden. Want wij kennen ten dele en wij profeteren ten dele, maar wanneer het volmaakte zal gekomen zijn, zal wat ten dele is, tenietgedaan worden. (1 Korintiërs 13:8-10)

We leven nu nog in een gebroken, onvolmaakte wereld. Maar zodra wij straks de tijd voor de eeuwigheid verwisselen en ons opstandingslichaam hebben aangedaan, zullen we niet langer de fragmentarische zegeningen nodig hebben die ons hier helpen door middel van tongen, profetie of een woord van kennis. Datzelfde geldt natuurlijk ook voor de andere gaven, zoals genezingen of wonderen. Onze opstandingslichamen zullen die niet meer nodig hebben!

Als mensen buitensporig veel bezig zijn met geestesgaven, is dat vaak een aanwijzing dat ze meer bezig zijn met de dingen van deze wereld, dan met de dingen van de eeuwigheid. Zulke mensen moeten zich Paulus’ waarschuwing aantrekken:

Als wij alleen voor dit leven op Christus onze hoop gevestigd hebben, zijn wij de meest beklagenswaardige van alle mensen. (1 Korintiërs15:19)

Nog belangrijker is de waarschuwing dat het uitoefenen van geestesgaven niets zegt over iemands karakter. Ik wil dit illustreren met een cru voorbeeld. Stel je voor dat een lui, leugenachtig en verwaand iemand zomaar een gift krijgt van een miljoen. Zijn karakter zal hierdoor geen millimeter veranderen. Hij zal nog steeds lui, leugenachtig en verwaand zijn. Sterker nog, hij zou juist nog verwaander kunnen worden, omdat hij een miljoen euro op zijn bankrekening heeft staan!

Datzelfde geldt voor iemand die een buitengewone gave van de Heilige Geest ontvangt, zoals profetie, genezing of wonderen. Als hij voor die tijd zwak en onberekenbaar was, zal hij na die tijd net zo zwak en onberekenbaar zijn. Maar zijn gave zal hem wel grotere invloed geven op mensen. Bovendien heeft hij of zij de verantwoordelijkheid om zijn gave te gebruiken op een manier die goed en aanvaardbaar is voor God. Een groot probleem binnen de charismatische beweging is dat mensen eerder beoordeeld worden op grond van hun gaven, dan op grond van hun karakter. De ervaring heeft echter geleerd dat het mogelijk is te functioneren in buitengewone, indrukwekkende geestesgaven, maar tegelijk een zwak, gebrekkig of onberekenbaar karakter te hebben. Soms gebruiken mensen hun gaven juist om de onvolkomenheden in hun karakter te verhullen.

In Scandinavië was ooit een prediker die zo krachtig over de ‘late regen’ van de Heilige Geest predikte, dat mensen in zijn kerk de Heilige Geest letterlijk als regendruppels op zich voelden vallen. Toch ging hij geregeld direct na zo’n dienst op weg om overspel te plegen. Toen dit uitkwam en hij hiermee werd geconfronteerd, konden mensen niet geloven dat iemand die zo kon preken een dergelijke zonde kon begaan – totdat hij het uiteindelijk zelf toegaf.

Als mensen zulke verhalen horen, reageren ze vaak als volgt: ,,Maar als iemand de geestesgaven misbruikt, zal God ze toch zeker afnemen?!” Het antwoord daarop is: Nee! Een gave van de Geest is precies wat de naam al zegt – een ‘gave’, een geschenk – het is geen lening waar voorwaarden aan vastzitten, of een afbetalingstermijn.

Heer Jezus, help mij steeds te beseffen dat de Geestesgaven niets zeggen over mijzelf, maar alles over U. Uw liefde, Uw voortdurende leiding, en Uw genade om ons steeds meer op U te doen lijken. Doordring mij ook van de beperking van de gaven: ze zijn voor hier en nu – om Uw liefde zichtbaar te maken in de gebroken, lijdende wereld. Maar ik heb mijn hoop helemaal op U gesteld Heer, niet alleen voor hier, maar voor de eeuwigheid! Amen. 

Spreek vandaag de proclamatie ‘De Grote Opdracht’ uit, om jezelf te herinneren aan die prachtige laatste woorden van Jezus voordat Hij ten hemel voer, en waarin wij vandaag nog steeds ons mandaat vinden als zonen en dochters van de Vader, vol van Zijn Geest. Heb je wel eens overwogen deze proclamatie uit te spreken met je hele gemeente? Zo kun je de missionaire opdracht van Gods kinderen heel Bijbels onderbouwen en als inspiratie meegeven. (Bij evt. bestelling van grotere aantallen kaarten, vraag via kantoor om korting.) 

Heer Jezus Christus,

U hebt gezegd: Ga heen in de hele wereld en maak al de volken tot mijn discipelen. (1)
Ik kijk om me heen en zie dat de velden rijp zijn voor de oogst en bid dat U werkers uitzendt (2)
Uw Heilige Geest geeft mij kracht om uw getuige te zijn (3)
om aan armen het goede nieuws te brengen, gevangenen vrij te zetten en blinden hun zicht terug te geven. (4)
Ik maak aan alle volken Gods koningschap bekend,
verkondig van dag tot dag dat Hij ons redt. (5)
Er is onder de hemel geen andere naam gegeven door wie wij behouden worden. (6)
Jezus Christus is de enige weg tot God de Vader. (7)

En dit evangelie van het Koninkrijk zal in de hele wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken. (8)
Eens zal de dag komen dat alle volken zullen samenstromen, dat machtige naties zullen optrekken naar de berg van de Heer. (9)
Kennis van de Heer zal de aarde vervullen, zoals het water de bodem van de zee bedekt. (10)

Heer, Ik vraag en U geeft mij de volken tot erfdeel,
de einden der aarde tot mijn bezit. (11)

 1. Marcus 16:15; Mattheüs 28: 19 ;
 2. Johannes 4:35 ;
 3. Handelingen 1:8 ;
 4. Lukas 4:18 ;
 5. 1 Kronieken 16:23,24 ;
 6. Handelingen 4:12;
 7. Johannes 14:6;
 8. Mattheüs 24:14 ;
 9. Jesaja 2:2-3 ;
 10. Jesaja 11:9 ;
 11. Psalm 2:8
DPM Wereldwijd…

31 augustus – VERENIGDE STATEN

Bid voor de hele staf dat ze groeien in hun bekwaamheden en gaven. Een zeer gewaardeerde werknemer is net met pensioen gegaan na 31 jaar dienst, terwijl anderen nu nieuwe taken en uitdagingen op zich nemen, en het nieuwste staflid nog leert z’n plek te vinden.

Bid om inzicht, richting en gunst voor Dick Leggatt die de relaties met supporters van het werk versterkt, en netwerkt met andere Christelijke leiders over de verspreiding van Dereks onderwijsmateriaal binnen de V.S. en daarbuiten.

Onze facebookpagina

Nieuw hier? Meld je aan voor de dagelijkse overdenkingen

DPM NEDERLAND

Nijverheidsweg 12
7005 BJ Doetinchem
KvK#: 41121393

CONTACT

E-mail: info@derekprince.nl
Telefoon: +31 (0) 251 255 044
(elke werkdag van 9.00 uur tot 13.00 uur)

ONDERWIJS- EN NIEUWSBRIEVEN

Ontvang onze gratis onderwijs- en nieuwsbrieven
- per post
- per email