31 augustus – Gods bovennatuurlijke getuigenis door de eeuwen heen

De Pijlers – dag 243

 

God heeft er bovendien mede getuigenis aan gegeven door tekenen, wonderen en allerlei krachten, en gaven van de Heilige Geest, overeenkomstig Zijn wil.
 Hebreeën 2:4

 

Gods bovennatuurlijke getuigenis door de eeuwen heen

Sinds Kaïn en Abel heeft het God steeds behaagd om openlijk en op bovennatuurlijke wijze getuigenis te verlenen aan de waarheid die Hij aan de mens heeft geopenbaard.
In Exodus 4 lezen we dat toen God aan Mozes de opdracht had gegeven om zijn boodschap van bevrijding aan de kinderen van Israël in Egypte te brengen, God hem drie heel specifieke bovennatuurlijke tekenen gaf, die zijn boodschap moesten begeleiden en bevestigen.
Leviticus 9:24 vermeldt dat toen Mozes en Aäron in de tabernakel hun offers aan God hadden gebracht, …een vuur uitging van het aangezicht van de Heere, en het verteerde het brandoffer en de vetdelen op het altaar. Toen heel het volk dit zag, juichten zij en wierpen zich met het gezicht ter aarde.
In 2 Kronieken 7:1 lezen we dat toen Salomo zijn gebed bij de inwijding van de tempel beëindigde: …het vuur uit de hemel neerkwam en het ​brandoffer​ en de slachtoffers verteerde, en de heerlijkheid van de HEERE vervulde het ​huis.
1 Koningen 18:38-39 beschrijft hoe de Here de boodschap en het getuigenis van Elia bevestigde in zijn strijd met de profeten van Baäl: Toen viel er vuur van de HEERE neer, verteerde het ​brandoffer, het hout, de stenen en het stof. Zelfs het water in de geul likte het op. Toen heel het volk dat zag, wierpen zij zich met hun gezicht ter aarde en zeiden: De HEERE is God, de HEERE is God!
Het bovennatuurlijke getuigenis van God aan de boodschap van Zijn profeten eindigde hier niet bij Elia, maar ging door in de bediening van Elisa, van Jesaja, van Ezechiël, van Daniël, en vervolgens nog van vele anderen.
In het Nieuwe Testament, bij de komst van het Evangelie, werd Gods bovennatuurlijke getuigenis aan de waarheid van Zijn Woord niet minder, en ook niet ingetrokken. Integendeel, het nam in hoge mate toe en breidde zich uit, zowel in de bediening van Jezus zelf als in de daaropvolgende bediening van de hele eerste gemeente.
Alle eeuwen door is het de speciale taak van de Heilige Geest geweest om op bovennatuurlijke wijze getuigenis af te leggen van Gods geopenbaarde waarheid, en de woorden van Gods boodschappers te bevestigen. Hoe meer de Heilige Geest is uitgestort op Gods volk, des te meer neemt dit bovennatuurlijke getuigenis toe in kracht en intensiteit.
Dank U wel, hemelse Vader, dat het getuigenis van de Heilige Geest over wie Jezus is – namelijk de Verlosser van de hele mensheid – steeds is blijven toenemen door de eeuwen heen. Ik ben ook zo dankbaar, Heer, dat ik Hem persoonlijk heb mogen leren kennen.
DPM Wereldwijd
INDIA
  • Bid voor de directeuren Elsie en Danny die beginnen met het uitreiken naar de jeugd in India. Onder de jongeren bestaat heel veel interesse in liederen, maar niet zozeer dorst naar het Woord. Elsie en Danny hebben eind juli een drie-daagse training gehouden voor 50 jeugdleiders, en daarna het initiatief genomen voor verdere training, om hen dieper Gods Woord binnen te leiden door middel van Dereks materiaal.
    Dankpunten:
    • Onlangs is in zuidelijk India (in de staat Tamil Nadu) een seminar gehouden over Geestelijke strijd, voor een groep voorbidders die hierover onderwijs kregen. Dit heeft inzicht gegeven over gebed voor het land en de politieke situatie, en alle aanwezigen aangemoedigd op de bres te staan voor een opwekking in India en de omringende gebieden.
    • Het onderwijs over Van vloek naar zegen heeft geresulteerd in veel getuigenissen, waaronder dat van een vrouw die in ernstige mate astma had, en er niet zeker van was of ze wel naar de meeting kon komen. Maar ze kwam, en ze werd volkomen genezen terwijl ze luisterde naar het onderwijs!

DPM NEDERLAND

Nijverheidsweg 12
7005 BJ Doetinchem
KvK#: 41121393

CONTACT

E-mail: info@derekprince.nl
Telefoon: +31 (0) 251 255 044
(elke werkdag van 9.00 uur tot 13.00 uur)

ONDERWIJS- EN NIEUWSBRIEVEN

Ontvang onze gratis onderwijs- en nieuwsbrieven
- per post
- per email