Onderwijsbrief: De belofte van de opstanding

Juni 2019

Met Hemelvaart vieren we dat Jezus is opgevaren naar de Vader. Op diezelfde manier zal Hij ook weer terugkomen (zie Handelingen 1:11). Tot dat moment leven wij in de verwachting van iets dat de prachtige gebeurtenissen in ons leven, zoals verliefd worden, trouwen, kinderen krijgen, slagen voor een opleiding of je eerste baan krijgen, vér te boven gaat. In feite zou dát de belangrijkste reden moeten zijn om uit te zien naar Jezus’ komst: onze opstanding! Door Derek Prince, samengesteld door DPM uit hoofdstuk 3 van het boek ‘Uitzien naar Jezus’ komst’ Deze stelling verbaast je misschien en je zegt: ‘Waarom denk je dat?’ Omdat het merendeel van de gelovigen vandaag de dag nauwelijks of geen belangstelling heeft voor de opstanding. En nog veel minder leven ze in de verwachting ervan… In deze onderwijsbrief wil ik je helpen begrijpen waarom de opstanding één van de belangrijkste gebeurtenissen – zo niet de állerbelangrijkste – in ons leven zal zijn.

Klik hier voor de PDF versie >>

De betekenis van de opstanding

De opstanding is de vervolmaking van onze persoonlijke redding. Het woord vervolmaking betekent compleet maken, voltooien. Het werk van Jezus aan het kruis was pas compleet toen Hij was opgestaan. In dezelfde zin is onze redding pas voltooid, of vervolmaakt, als ook wij ons opgestane lichaam hebben ontvangen. De transformatie, de vernieuwing van ons fysieke lichaam zal de vervolmaking zijn van onze redding. Ons lichaam zal dan zijn zoals Jezus’ lichaam was na Zijn opstanding. Dat alles zal plaats vinden op het moment dat Christus verschijnt in glorie.

Ik ben altijd erg onder de indruk geweest van het opmerkelijke levensmotief van Paulus, dat we lezen in het derde hoofdstuk van zijn brief aan de Filippenzen. Als je deze passage leest met een open hart, dan krijg je volgens mij een heel nieuwe kijk op je redding. Weet je, veel christenen vandaag zijn geneigd te denken dat onze redding inhoudt dat we aan het eind van ons leven sterven en naar de hemel gaan. Dat is zeker één heel belangrijke fase, maar het is niet alles. Er bestaat iets wat zelfs nog belangrijker is dan naar de hemel gaan. Paulus schrijft hierover: Ja, beslist, ik beschouw ook alles als schade vanwege de voortreffelijkheid van de kennis van Christus Jezus, mijn Heere, om Wie ik dat alles als schade ervaren heb. En ik beschouw het als vuiligheid, opdat ik Christus mag winnen, en in Hem gevonden word, niet met mijn rechtvaardigheid, die uit de wet is, maar die door het geloof in Christus is, namelijk de rechtvaardigheid uit God door middel van het geloof; opdat ik Hem mag kennen, en de kracht van Zijn opstanding en de gemeenschap met Zijn lijden, doordat ik aan Zijn dood gelijkvormig word, om hoe dan ook te komen tot de opstanding van de doden. (Filippenzen 3:8-11)

Wat is Paulus’ wens en oogmerk? Waar is zijn hele motivatie op gericht? Op het kennen van Christus, het delen in Zijn lijden en het delen in Zijn glorie. Maar zijn hoogste doel ligt in deze woorden: om hoe dan ook te komen tot de opstanding van de doden. De belofte van onze opstanding Ik beschouw alles als schade … om hoe dan ook te komen tot de opstanding van de doden. (Filippenzen 3:8, 11)

Ongeacht de prijs

De uitdrukking ‘hoe dan ook’ geeft voor mij aan dat Paulus er ontzaglijk veel belang aan hecht om te kunnen komen tot zijn opstanding. Wat het hem ook zou kosten, wat voor obstakels er ook zouden komen, dat is zijn doel – te komen tot de opstanding van de doden. Paulus doelt hier niet op de algemene opstanding van alle gestorvenen (gered en ongered). Hij gebruikt hier een woord voor ‘opstanding’ dat verwijst naar de opstanding die in Openbaring genoemd wordt ‘de eerste opstanding’. Daarvan zegt de Bijbel: Zalig en heilig is hij die deelheeft aan de eerste opstanding (Openbaring 20:6). Paulus wil heel duidelijk maken dat hij deze opstanding nog niet heeft bereikt op het moment dat hij deze woorden schrijft. Daarom gaat hij verder met: Niet dat ik het al verkregen heb of al volmaakt ben, maar ik jaag ernaar om het ook te grijpen. Daartoe ben ik ook door Christus Jezus gegrepen. (Filippenzen 3:12) Paulus laat overduidelijk blijken dat hij een helder en vastomlijnd doel heeft in zijn leven. Er is niets wat mij persoonlijk meer verdriet kan doen dan het tegenkomen van christenen die doelloos leven – meestal wat rondzwalkend, heen en weer geslingerd door de loop van het leven…

In tegenstelling tot zulke mensen heeft Paulus een duidelijk, positief, specifiek doel. En bovendien maakt hij zijn doel één met het doel dat de Heer voor hem heeft. Johannes schrijft: En de wereld gaat voorbij met haar begeerte; maar wie de wil van God doet, blijft tot in eeuwigheid (1 Johannes 2:17). En wat gebeurt er als je de wil van God tot de jouwe maakt? Je wordt sterk, standvastig en onoverwinnelijk!

De komende transformatie

Tegen het einde van Filippenzen 3 legt Paulus uit wat hij met het voorgaande bedoelt – en waarom hij gelooft dat dit alles heel belangrijk is: Ons burgerschap is echter in de hemelen, waaruit wij ook de Zaligmaker verwachten, namelijk de Heere Jezus Christus, Die ons vernederd lichaam veranderen zal, zodat het gelijkvormig wordt aan Zijn verheerlijkt lichaam, overeenkomstig de werking waardoor Hij ook alle dingen aan Zichzelf kan onderwerpen. (Filippenzen 3:20-21) Het is belangrijk dat we ons realiseren dat we weliswaar bewoners van de aarde zijn, maar dat ons burgerschap in de hemelen is. Let erop dat Paulus, net als de schrijver van Hebreeën, het woord ‘verwachten’ noemt. Het vurig verlangen naar de terugkomst van de Heer is een levenshouding die voortdurend benadrukt wordt op verschillende plaatsen in het Nieuwe Testament. We zien dat de verandering van ons ‘vernederd lichaam’ zowel het hoogtepunt van Filippenzen 3 is als de verwezenlijking van Paulus’ doel. Paulus zegt dat we nu, in deze tijd, een ‘vernederd’ lichaam hebben. In 1 Korinthiërs 15:42 en 53 worden de woorden ‘vergankelijk’ en ‘sterfelijk’ genoemd, die dezelfde oorsprong hebben. De transformatie waarnaar Paulus in dit vers uitkijkt is de verandering van ons vernederde lichaam naar een verheerlijkt lichaam – zoals het verheerlijkte lichaam van de opgestane Here Jezus.

Van vernederd naar verheerlijkt lichaam

Het maakt niet uit of we gezond, rijk of sterk zijn, want los van onze situatie leven we als gevolg van de zondeval in een vernederd lichaam. En die vernedering merken we op verschillende manieren. Al zouden we het ons kunnen veroorloven om uit eten te gaan in de meest sjieke restaurants, en konden we de meest verfijnde gerechten bestellen, toch weet iedereen wat er op zeker moment zal gebeuren: we moeten allemaal een keer naar het toilet. Dat op zich is al een voortdurende herinnering aan onze vernedering als mens. Een vrouw kan de heerlijkste parfum opdoen en er prachtig uitzien, maar als ze het druk heeft, het warm krijgt, of nerveus wordt, begint ze te zweten. Zowel voor mannen als voor vrouwen is transpireren een teken van onze vernedering of nederige menselijkheid… Ook is het een feit dat hoe ouder we worden, ons lichaam ons steeds bewuster maakt van die vernedering. Hoezo? We hebben een vernederd lichaam omdat we tegen onze Schepper zijn opgestaan – en ons verouderende lichaam herinnert ons voortdurend aan dat feit. We moeten leven in dit vernederde lichaam tot we sterven of totdat Jezus terugkomt. Maar, vertelt Paulus ons, dit is niet onze permanente toestand! Volgens het Woord krijgen we een nieuw lichaam – een lichaam dat een verheerlijkt lichaam zal zijn. We worden bevrijd van onze lichamelijke vernedering, en gaan de heerlijkheid van de Heer binnen. Dit is de lichamelijke transformatie waar Paulus naar streeft, en hij verbindt die aan de verwachting van de komst van onze Zaligmaker, de Here Jezus Christus.

Merk op dat Paulus niet alleen spreekt over sterven en dan naar de hemel gaan om bij de Heer te zijn. Daarover schreef hij in de voorgaande hoofdstukken We denken aan de hemel als ultieme doel, maar ons ultieme doel is de opstanding! van Filippenzen. Hier gaat hij verder, naar de verschijning van de Heer, en de opstanding van Zijn lichaam. Deze transformatie tot heerlijkheid van ons lichaam is de definitieve voltooiing – de vervolmaking – van onze persoonlijke redding.

(Noot van DPM: Vaak denken we dat we het met ‘naar de hemel gaan’ en ‘opstaan uit de dood’ over dezelfde gebeurtenis hebben. Derek legt in hoofdstuk 42 van zijn boek ‘de Pijlers van het christelijk geloof’ uit, dat dit niet zo is. De hemel is de plek waar onze geest na ons overlijden naartoe gaat, zonder ons lichaam. Bij de wederopstanding, die net als bij Jezus later plaatsvindt, worden onze geest en ons lichaam weer verenigd, om te leven op de nieuwe aarde. De hemel is dus niet onze uiteindelijke bestemming.)

Met Christus verborgen in God

Deze waarheid over de lichamelijke transformatie, is heel diepgaand. Het is geweldig om te weten dat we een opgestaan lichaam zullen ontvangen als Christus verschijnt. Maar hoe moeten we dan naar ons leven in de tussenliggende tijd kijken? In Kolossenzen 3:3-4 vinden we een paar nuttige antwoorden op die vraag. Paulus schrijft hier: …want u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. Wanneer zijn wij gestorven? Wij zijn gestorven toen Jezus stierf aan het kruis. Onze oude mens werd in Hem gekruisigd.

Wezenlijk gelóóf hierin maakt een enorm verschil in je leven. Paulus schrijft: ‘u bent gestorven’. Die gedachte roept een volgende logische vraag op. Als jij bent gestorven, waar is dan nu je leven? Het antwoord is: jouw leven is met Christus verborgen in God. Zeker weten dat jouw leven met Christus verborgen is in God, moet je een geweldig gevoel van zekerheid geven! Dan is er geen enkele boze macht die dat leven kan aantasten, omdat het buiten het bereik ligt van alle machten van het kwaad. Verdergaand op deze openbaring van onze ‘verborgenheid met Christus’, schrijft Paulus in vers 4: Wanneer Christus geopenbaard zal worden, Die ons leven is, dan zult ook u met Hem geopenbaard worden in heerlijkheid.

Hier is een heel mooie gedachte voor je als je worstelt met zwakheid of ziekte (sommige van de eenvoudigste uitspraken in de Bijbel gaan heel diep, en dit is er één van): Christus is ons leven. Wat heb je nog meer nodig? Het leven van Christus is sterker dan elk probleem, elke nood, en elke zwakheid. Ik moedig je aan om het vaak te zeggen, en in het bijzonder als je het moeilijk hebt. Zeg het maar eens hardop: ‘Christus is mijn leven! ‘

Hier volgt nog een prachtige gedachte om mee bezig te zijn: als Hij verschijnt, zal de wereld gaan zien wie wij wérkelijk zijn. In dit tijdperk heeft de wereld geen idee van wie wij zijn. We zijn al Koningskinderen, maar de wereld onderkent dat niet. Maar er komt een dag waarop het hele universum zal zien wie we werkelijk zijn… Er is nog een reden waarom we zouden moeten verlangen naar Zijn verschijning. Ons ware leven – de glorie die God voor ons heeft – zal niet eerder openbaar worden dan wanneer Christus in Zijn glorie openbaar wordt. De volledige uitwerking van Gods redding voor ons zal pas dan voltooid worden.

Het is geweldig dat we nu al eeuwig leven hebben door ons geloof in Jezus. Maar dat is niet het einde van de zaak. Het is geweldig om te weten dat als je sterft, je geest los van je lichaam naar Christus zal gaan. Maar ook dat is niet het einde van de zaak.

Weet je, God heeft geen eeuwigheid op het oog voor ons als geesten zonder lichamen. Jezus stierf om de gehele mens te redden – geest, ziel en lichaam. Zijn redding is pas volledig in ons doorgewerkt als we de complete redding hebben ontvangen, naar geest, ziel en lichaam. Wanneer zal dat gaan gebeuren? Niet eerder dan wanneer Jezus terugkomt in heerlijkheid.

Omdat we dit zeker weten, kunnen we ons er voorlopig in verblijden met Christus verborgen te zijn in God. Het is een veilige plaats. De psalmist had dat begrepen toen hij schreef: Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, zal overnachten in de schaduw van de Almachtige. (Psalm 91:1)

Er is geen veiligere plaats dan verborgen te zijn in Christus.

Het doel van het geloof

Jezus heeft ons duidelijk geleerd dat het geloof in Hem zal uitmonden in onze opstanding. In Johannes 6 verklaart Jezus maarliefst vier keer dat de opstanding zal volgen op ons geloof. Maar ik wil je aandacht richten op een belangrijk feit – Jezus spreekt niet zozeer over het feit dat wij een eeuwigheid in de hemel tegemoet gaan, maar vooral over de opstanding van ons lichaam. En dit is de wil van de Vader, Die Mij gezonden heeft, dat Ik van alles wat Hij Mij gegeven heeft, niets verloren laat gaan, maar het doe opstaan op de laatste dag. (Johannes 6:39) Jezus herhaalt dezelfde waarheid in het volgende vers: En dit is de wil van Hem Die Mij gezonden heeft, dat ieder die de Zoon ziet en in Hem gelooft, eeuwig leven heeft, en Ik zal hem doen opstaan op de laatste dag. Wij zijn geneigd om aan het eeuwige leven (in de hemel) te denken als ons ultieme doel. Maar dat is het niet: het ultieme doel is de opstanding! Het komt me voor dat veel christenen deze waarheid niet inzien, en als gevolg daarvan niet al te geïnteresseerd zijn in de opstanding. Dat is echter een vergissing, want de opstanding is ons hoogste doel! Geloof me, God bedenkt geen dingen die geen hoogtepunt vormen. De opstanding van ons lichaam zal het hoogtepunt zijn van alles wat we persoonlijk kunnen ervaren, en de ultieme vervulling van de geschiedenis van de mens.

Schets het complete plaatje

Om deze wonderbare openbaring nog duidelijker naar voren te brengen, kijken we nog naar de derde tekst in Johannes 6, waar Jezus spreekt over onze opstanding: Niemand kan tot Mij komen, tenzij de Vader, Die Mij gezonden heeft, hem trekt; en Ik zal hem doen opstaan op de laatste dag. (Johannes 6:44)

Het was blijkbaar Jezus’ bedoeling dat we de waarheid van de opstanding van het lichaam zouden kennen, begrijpen en geloven. Velen van ons getuigen van onze redding door te zeggen: ‘Ik heb eeuwig leven, ik geloof in Jezus.‘ Dat is prachtig nieuws wat je kunt delen. Maar waarom stopt je getuigenis daar? God gaat je opwekken op de laatste dag! Het getuigenis over je komende herleving zou wel eens veel meer de aandacht kunnen trekken van mensen die niet zo onder de indruk zijn van het hebben van eeuwig leven.

In de meeste christelijke kringen ligt de focus bijna helemaal op het ‘naar de hemel gaan’. Door dat te benadrukken, hebben we in zekere zin de boodschap beknot, door de climax weg te laten. Wat we daarmee onwetend hebben gedaan is hetzelfde als het aanbieden van een boek waarin het laatste hoofdstuk ontbreekt – en dat is nu juist het gedeelte wat iedereen wil lezen. Dat laatste hoofdstuk – over de belofte van de opstanding – hoort erbij en voegt alles samen. Het beantwoordt alle vragen en brengt het plan van God tot voltooiing en vervulling. Daarom is het heel belangrijk dat je, als je getuigt naar mensen, eraan denkt het laatste hoofdstuk van het boek er ook bij te noemen. Daarin staat de spannende climax: we zullen worden opgewekt!

Lees verder

Investeer in mensen: Cambodja 2019

 

Deze keer willen we graag een geweldig getuigenis uit Cambodja met u delen. Cambodja beleefde zijn donkerste periode tijdens het regime van de Rode Kmer van 1975 to 1979. Miljoenen mensen werden gedood, waaronder meer dan twee miljoen mensen met een goede opleiding. Goed opgeleide ouderen zijn nu bijzonder zeldzaam en waardevol in dit land. 50% van de Cambodjanen is jonger dan 22 jaar. De belangrijkste speerpunten van het werk van DPM in Cambodja zijn dan ook onderwijs uit Gods Woord en zendingswerk onder jongeren.

Recent hebben we samengewerkt met een lokale gemeente in de Takeo Provincie. Tijdens een boeddhistische nationale feestdag kregen we de kans om uit te reiken naar 150 jongeren. De proclamatiekaarten voor jongeren van DPM zijn geweldig materiaal. Deze kaarten zijn ontwikkeld in Nederland. Vervolgens zijn ze ook omgezet naar het Engels en inmiddels worden ze over de hele wereld, zelfs in Cambodja, gebruikt!  We kozen voor deze conferentie de kaart ‘Mijn uiterlijk is oké’ en deelden deze uit aan alle jongeren.

Pastor Kin, een oudere voorganger van First Harvest Church, deelde met ons dat hij de Heer maar blijft prijzen dat deze jongerenconferentie door kon gaan. Hij verlangt er echt naar dat meer jongeren naar de kerk komen om te ontdekken waarom ze zo waardevol en geliefd zijn door onze Heer Jezus Christus. Hij is nu al oud, maar hij bidt altijd dat steeds meer jonge mensen hun leven aan de Heer geven en besluiten om Hem te dienen en uit te reiken naar hun vrienden en familie.

De oogst is groot

Pastor Chhairith, een medewerker van DPM-Cambodja, sprak en gebruikte deze proclamatiekaarten om de jongeren uit te leggen dat ze geschapen zijn naar Gods eigen beeld en dat Hij hen wonderbaar gemaakt heeft.
We zijn zo waardevol voor God en Hij houdt zoveel van ons, dat Hij Zijn enige, eigen Zoon voor ons gegeven heeft.Waarom heeft Hij dat gedaan? Zodat iedereen die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.

Prijs de Heer, het is zo geweldig dat vele van deze jongeren Jezus in hun hart hebben aangenomen als hun Heer en Redder. Ze baden echt tot de Heer. Nu zoeken ze  Zijn wil in hun leven.
Wij bidden dat de Heer hen zal zegenen en bekrachtigen om dit prachtige land te gaan dienen. De oogst is groot, moge de Heer meer mensen uitzenden om de oogst binnen te halen.

U kunt ons helpen!

Werk zoals dit in Cambodja is mogelijk dankzij grote en kleine gulle giften. Als u ook geraakt bent door dit getuigenis, wilt u dan overwegen om ons te helpen dit werk voort te zetten? Met uw gift kunnen we samen een verschil  maken in levens van (jonge) mensen aan de andere kant van de wereld. Hartelijk dank voor het lezen van deze brief!

In Jezus’ liefde verbonden,

Huy Ly – DPM Cambodja & Ivar van der Sterre

Klik hier voor de PDF versie

Doneer direct door hier te klikken >>

Lees verder

Probeer hieronder nogmaals je betaling te voltooien

Lees verder

Gelukt!

Bedankt voor je aanmelding voor de conferentie. Je ontvangt binnen enkele minuten een bevestiging van je aanmelding per mail.

Lees verder

Gelukt!

Bedankt voor je aanmelding voor de conferentie. Je ontvangt binnen enkele minuten een bevestiging van je aanmelding per mail.

Lees verder

Bedankt, het is gelukt.

Bedankt voor het invullen van de incasso! We schrijven het openstaande bedrag binnenkort van je rekening.

Heb je vragen? Bel ons even op 0251 255044 (op werkdagen tussen 09:00 en 13:00 uur) of stuur ons een mail: info@derekprince.nl

Team DPM

Lees verder

Bedankt!

Bedankt voor je inschrijving voor de cursus ‘Elke dag geloven’.

We hebben een bericht naar je e-mailadres gestuurd. Als je geen e-mail van ons ontvangen hebt, horen wij dit graag zodat we het op kunnen lossen: info@derekprince.nl (controleer ook even je spam box).

In het bericht vind je naast de gegevens van je inschrijving ook de informatie en de sleutel waarmee je direct kunt aanmelden in de cursus.

Je kunt daarmee nu al in de cursusomgeving om de introductie en aantal kennismakingsvragen te bekijken. Vanaf 25 januari komt de eerste les beschikbaar.

Als je materialen meebesteld hebt, worden die zo spoedig mogelijk door ons verstuurd.

Heel veel zegen bij de cursus!

 

Met vriendelijke groet,

Team DPM

Lees verder

Investeer in mensen Rusland – januari 2019

Doneer direct door hier te klikken

Klik hier voor een PDF versie van de brief

Beste vriend/vriendin,

Voorganger Pavel heeft een grote visie om Gods liefde te delen met iedereen die hij tegenkomt, in het bijzonder alcohol- en drugsverslaafden in het plaatsje Norilsk, Siberië.

Hij kan onze hulp heel goed gebruiken om zoveel mogelijk mensen te bereiken!

Het leven in Norilsk is zwaar. Zes maanden per jaar is alles bedekt met sneeuw. In het midden van de winter kan de temperatuur dalen tot min 40 graden Celsius. De werkeloosheid is hoog en degenen die wel een baan hebben, worstelen alsnog om rond te komen. In afgelegen plaatsen als Norilsk liggen zorg en hopeloosheid als een zware deken over het land. Vaak worden deze gevoed door overmatig drank- en drugsgebruik.

Toch is er te midden van die hopeloosheid goed nieuws. Prijs God! 

Volodya’s verhaal: van alcoholisme en wanhoop naar het dienen van Jezus
Het goede nieuws is dat in dit soort afgelegen gebieden in Rusland, honderden voorgangers zoals Pavel Dereks onderwijs gebruiken om de mensen te vertellen over Gods levensveranderende liefde en vergeving voor hen. Dankzij de gulle giften die zijn gegeven voor ons zendingswerk, hebben zij al heel wat mensen zoals Volodya* kunnen helpen om hun gebroken levens weer op te bouwen.

Volodya’s leven lag in puin. Toen hij een aantal jaar geleden zijn baan verloor, begon hij steeds meer te drinken. Hij kon geen ander werk vinden en het drinken werd nog erger.
Vorig jaar verlieten zijn vrouw en kinderen Volodya. Zij wilden geen contact meer.
‘Ik voelde me afgewezen en mijn leven verloor elke waarde,’ vertelde Volodya. ‘Ik wist niet waar ik hulp kon vinden.’

Voorganger Pavel kwam Volodya vorig jaar tegen op straat. Er ontstond een gesprek en Pavel gaf hem het boekje De omwisseling aan het kruis. Voor Volodya was dit een levensveranderd moment. In eerste instantie wilde hij het boekje niet lezen. Eigenlijk wilde hij het weggooien. Maar toen hij een kruis op de voorkant zag, besloot hij het toch mee naar huis te nemen. Een paar dagen later, toen hij nuchter was, pakte Volodya het boekje en sloeg het open. Hij las het boekje door, bad het gebed aan het eind en viel vervolgens in slaap. Toen hij de volgende morgen wakker werd, voelde hij zich een heel nieuw persoon. Het eerste wat hij deed, was vergeving vragen aan zijn gezin om zich met hen te verzoenen. Vervolgens zocht hij voorganger Pavel op en vroeg hem hoe hij zich bij een gemeente kon aansluiten en meer kon leren over God.
Met uw hulp kunnen we mensen in Siberië zoals Pavel en Volodya blijven zegenen met onderwijs over Jezus’ werk aan het kruis en Zijn oneindige liefde.

Doneer direct door hier te klikken

 

Lees verder

Doneer voor Rusland

 

Lees verder 1 Reactie

DPM Conferentie: Uitzien naar Jezus

Jezus heeft ons het bevel gegeven om het Evangelie van het koninkrijk te verkondigen aan alle volken tot aan het uiterste van de aarde. Daarna pas zal het einde komen (zie Mt 24:14).
Als volgelingen van Jezus zijn we wereldwijd bezig met het uitvoeren van dit bevel en zien we vol verlangen uit naar Zijn komst. Zijn we klaar voor Zijn komst? Hoever zijn we met het uitvoeren van Zijn bevel? Hoe vullen we dit praktisch in in ons leven? Wij hebben Ross Paterson (van DPM China) uitgenodigd om hierover te spreken en uit eerste hand te delen over waar onze broeders en zusters in China doorheen gaan. Wat kunnen we van hen leren?
Een dag vol toerusting, dankzegging, lofprijs en aanbidding, gebed, en ontmoeting onder het genot van een kopje koffie of thee of tijdens de lunch die we u aanbieden. We hopen je te ontmoeten op 11 mei!

Zaterdag 11 mei, 10.00-16.30 uur | Kosten: €5,- administratiekosten + vrije gift. Locatie: Gebouw Rafaël Amersfoort, Kosmonaut 2, 3824 MK Amersfoort

Vooraf aanmelden is nodig in verband met de lunch en de zaalhuur.

U kunt uzelf en anderen aanmelden via het formulier hieronder.

Het aanmeldingsformulier voor de conferentie is helaas gesloten. Wil je alsnog komen, bel ons even op 0251 255044 (werkdagen tussen 9:00 - 13:00 uur), om te kijken wat de mogelijkheden zijn.

Lees verder

Waarom maken Gods kinderen moeilijke dingen mee? deel 2

(klik hier wanneer je de onderwijsbrief liever op PDF-formaat leest of de brief wil downloaden en/of uitprinten)
In deel 1 hebben we gekeken naar die veel voorkomende oorzaak dat we soms grote problemen tegenkomen in ons leven: onze neiging om onafhankelijk van God te willen leven. Die onafhankelijkheid is nooit Gods wil geweest voor ons leven. Veel liever wil Hij dat we leven in volledige afhankelijkheid van Hem, om zo volop te genieten van de vrijheid die Hij ons wil geven.

Maar wat als we nog steeds grote moeiten ervaren, ook nadat we onze onafhankelijkheid hebben losgelaten? Wijst dat op verborgen zonden in ons leven? Zijn problemen altijd het gevolg van onrechtvaardigheid in Gods ogen? Of is er ook een andere oorzaak mogelijk?

 

Het verhaal van Job
Deze vragen brengen ons in deel 2 van deze studie bij het verhaal van Job. Het is de geschiedenis van een zeer rechtvaardig mens, die toch onvoorstelbaar zware beproevingen moest doorstaan – niet vanwege zonde, maar vanwege rechtvaardigheid. Is dat eerlijk? Zou God dat toestaan? In deze brief kijken we kort naar enkele momenten in het leven van Job. Ik hoop dat deze studie jouw kijk op Gods handelen met jou en anderen zal veranderen, en je nieuwe hoop en nieuw begrip zal geven.
Beproeving is een compliment
Het kunnen doorstaan van beproevingen die ons overkomen als gevolg van een buitengewoon rechtvaardig leven, is niet iets voor beginners… In Zijn genade staat God alleen toe dat volwassenen in het geloof op deze manier worden beproefd. Het klinkt bijna paradoxaal, maar zo’n zware beproeving is in feite een geweldig compliment! Het heeft overigens ook een evenredig hoog prijskaartje… Alleen al het bestuderen van dit verhaal vraagt van ons een houding van nederigheid en eerbiedige vrees voor God.
De sleutel tot het boek Job
Het boek Job heb ik op een nogal ongebruikelijke manier beter leren begrijpen. Mijn vrouw Ruth en ik lezen elke dag twee keer in de Bijbel – ’s morgens lezen we in het Oude Testament. ’s Avonds lezen we in het Nieuwe Testament. Op een ochtend belandden we bij het boek Job.
Terwijl we het doorlazen, bemerkten we eerlijk gezegd dat we er niet zoveel mee konden en dat het niet zo tot ons doordrong. Dus we besloten het nog een keer door te lezen. We lazen het voor de tweede keer, en nog steeds had ik niet het gevoel dat we er veel van begrepen. Toen moest ik denken aan het commentaar van de Heer op Jobs woorden in hoofdstuk 42:7-8. Toen ik deze verzen las vormden
die voor mij de sleutel tot het begrijpen van dit boek: Nadat de HEERE deze woorden tot Job gesproken had, gebeurde het dat de HEERE tegen Elifaz, de Temaniet, zei:
Mijn toorn is ontbrand tegen u en tegen uw twee vrienden, want u hebt niet juist over Mij gesproken, zoals Mijn dienaar Job. (Accent redactie.)
Ik ontdekte de manier waarop we het boek Job moeten interpreteren. De sleutel was om uit te vinden waarom God de woorden van Jobs vrienden veroordeelde en waarom Hij de woorden van Job accepteerde. De gemiddelde godsdienstige persoon zou waarschijnlijk vinden dat wat de vrienden gezegd hadden juist was en dat wat Job zei onjuist. God reageerde echter heel anders. Hij zei dat Job gelijk had!
Religieuze onwaarheden
Welke religieuze onwaarheden verkondigden Jobs vrienden? Er zijn er teveel om in deze brief allemaal te bespreken, maar ik geef twee voorbeelden.
De eerste onwaarheid is: Je staat niet recht voor God. In Job 8:3-7: Zou God het recht verdraaien? Zou de Almachtige de gerechtigheid verdraaien? Met andere woorden: ‘Job, als je echt recht voor God zou staan, dan zou je voorspoed hebben. Het feit dat je niet voorspoedig bent, laat zien dat je niet recht voor God staat.’ Heb je dit soort onderwijs weleens gehoord? De Heer zegt daarvan dat het verkeerd is.
De tweede onwaarheid is: dit is een straf van God. In Job 5:17-20 spreekt Elifaz:Zie, welzalig is de sterveling die door God gestraft wordt; verwerp daarom de bestraffing van de Almachtige niet. Want Hij doet smart aan én Hij verbindt; Hij verwondt én Zijn handen genezen. In zes benauwdheden zal Hij je redden, en in zeven zal het kwaad je niet treffen. In de honger verlost Hij je van de dood, en in de oorlog van het geweld van het zwaard.
Elifaz concludeerde dat Job werd bestraft door de Almachtige, maar zoals we weten, was deze conclusie niet juist. Ook werd in Jobs leven duidelijk dat het kwaad wel trof, en dit is in ons leven nog steeds actueel. Verder moeten we constateren dat er helaas vaak christenen omkomen in de oorlog. En een groot deel van Afrika heeft te lijden onder hongersnood – ook hierin vormen de christenen geen uitzondering.
Jobs vrienden predikten naar Job een boodschap die ik het welvaartsevangelie’ noem: ‘als je niet gezondigd had, dan zou je nu niet ziek zijn!’ Ik heb verschillende mensen gekend die iets van deze strekking hebben gezegd. In wezen zijn dit heel wrede woorden, want bovenop het probleem van de ziekte stapelen ze ook nog eens het probleem van schuld…
Tegenwoordig beginnen veel christenen zich schuldig te voelen als ze ziek worden, omdat ze een onvolledige boodschap hebben gehoord. Die is niet helemaal verkeerd, maar ook niet helemaal goed. Het probleem met dit onderwijs is dat het zó vaak wél werkt, dat men het kan blijven verkondigen alsof het altijd en in elke situatie zo werkt.
God wees satan op Job
Waar kwamen Jobs problemen dan wél vandaan? Een interessant punt dat uit de geschiedenis van Job naar voren komt, is dat God het initiatief nam. In feite wees God satan op Job. We lezen dit in Job 1:8: De HEERE zei tegen de satan: Hebt u ook acht geslagen op Mijn dienaar Job? Want er is niemand op de aarde zoals hij, een vroom en oprecht man, hij is godvrezend en keert zich af van het kwaad.
Zou jij je ook niet vereerd voelen als God zoiets over jou zou zeggen? Maar bedenk wel dat die aandacht veel problemen met zich mee kan brengen. Toen de Heer satan wees op Job, werd Job satans belangrijkste mikpunt.
God stelt de grenzen vast
Een volgend heel belangrijk punt dat Job ons leert, is dat satan met betrekking tot Gods kinderen zo ver kan gaan als God toestaat: De HEERE zei tegen de satan: Zie, alles wat hij heeft, is in uw hand; alleen naar hemzelf mag u uw hand niet uitsteken. (Job 1:12)
God zei dat satan Job al zijn eigendommen mocht afnemen, maar zijn lichaam niet mocht aantasten. Toen Job standhield, kwam satan bij God terug en zei: ‘Alles goed en wel, maar zijn lichaam is nog steeds in orde…’ Toen zei de Heer tegen satan: Zie, hij is in uw hand, maar spaar zijn leven (Job 2:6). Satan kon geen millimeter verder gaan dan God hem toestond.
‘God, wat wilt U mij leren?’
Op je eigen leven toegepast: als je geestelijke strijd ervaart en je merkt dat satan je onder druk zet (eerlijk gezegd ervaar ik dit regelmatig) is dat zeker niet perse te wijten aan onrechtvaardigheid aan jouw kant of aan een straf van God. Het is legitiem om satan te weerstaan. De Bijbel leert ons dat wanneer we hem weerstaan, hij van ons zal wegvluchten (Jakobus 4:7). Echter, als je weerstand blijft bieden en hij vlucht niet van je weg, dan is het verstandig een moment te stoppen en je af te vragen: ‘God, is er iets wat U mij probeert te leren?’ Als dat het geval is, zal God satan pas terugroepen wanneer jij je les hebt geleerd. Blijf God niet bombarderen met gebeden die tot niets
leiden. Stop met het bidden om hulp, en vraag God of Hij je duidelijk wil maken wat Hij je wil leren.

 

Lees verder

Waarom maken Gods kinderen moeilijke dingen mee? deel 2

(klik hier wanneer je de onderwijsbrief liever op PDF-formaat leest of de brief wil downloaden en/of uitprinten)

In deel 1 hebben we gekeken naar die veel voorkomende oorzaak dat we soms grote problemen tegenkomen in ons leven: onze neiging om onafhankelijk van God te willen leven. Die onafhankelijkheid is nooit Gods wil geweest voor ons leven. Veel liever wil Hij dat we leven in volledige afhankelijkheid van Hem, om zo volop te genieten van de vrijheid die Hij ons wil geven.
Maar wat als we nog steeds grote moeiten ervaren, ook nadat we onze onafhankelijkheid hebben losgelaten? Wijst dat op verborgen zonden in ons leven? Zijn problemen altijd het gevolg van onrechtvaardigheid in Gods ogen? Of is er ook een andere oorzaak mogelijk?

Het verhaal van Job
Deze vragen brengen ons in deel 2 van deze studie bij het verhaal van Job. Het is de geschiedenis van een zeer rechtvaardig mens, die toch onvoorstelbaar zware beproevingen moest doorstaan – niet vanwege zonde, maar vanwege rechtvaardigheid. Is dat eerlijk? Zou God dat toestaan? In deze brief kijken we kort naar enkele momenten in het leven van Job. Ik hoop dat deze studie jouw kijk op Gods handelen met jou en anderen zal veranderen, en je nieuwe hoop en nieuw begrip zal geven.

Beproeving is een compliment
Het kunnen doorstaan van beproevingen die ons overkomen als gevolg van een buitengewoon rechtvaardig leven, is niet iets voor beginners… In Zijn genade staat God alleen toe dat volwassenen in het geloof op deze manier worden beproefd. Het klinkt bijna paradoxaal, maar zo’n zware beproeving is in feite een geweldig compliment! Het heeft overigens ook een evenredig hoog prijskaartje… Alleen al het bestuderen van dit verhaal vraagt van ons een houding van nederigheid en eerbiedige vrees voor God.

De sleutel tot het boek Job
Het boek Job heb ik op een nogal ongebruikelijke manier beter leren begrijpen. Mijn vrouw Ruth en ik lezen elke dag twee keer in de Bijbel – ’s morgens lezen we in het Oude Testament. ’s Avonds lezen we in het Nieuwe Testament. Op een ochtend belandden we bij het boek Job.

Terwijl we het doorlazen, bemerkten we eerlijk gezegd dat we er niet zoveel mee konden en dat het niet zo tot ons doordrong. Dus we besloten het nog een keer door te lezen. We lazen het voor de tweede keer, en nog steeds had ik niet het gevoel dat we er veel van begrepen. Toen moest ik denken aan het commentaar van de Heer op Jobs woorden in hoofdstuk 42:7-8. Toen ik deze verzen las vormden
die voor mij de sleutel tot het begrijpen van dit boek: Nadat de HEERE deze woorden tot Job gesproken had, gebeurde het dat de HEERE tegen Elifaz, de Temaniet, zei:

Mijn toorn is ontbrand tegen u en tegen uw twee vrienden, want u hebt niet juist over Mij gesproken, zoals Mijn dienaar Job. (Accent redactie.)

Ik ontdekte de manier waarop we het boek Job moeten interpreteren. De sleutel was om uit te vinden waarom God de woorden van Jobs vrienden veroordeelde en waarom Hij de woorden van Job accepteerde. De gemiddelde godsdienstige persoon zou waarschijnlijk vinden dat wat de vrienden gezegd hadden juist was en dat wat Job zei onjuist. God reageerde echter heel anders. Hij zei dat Job gelijk had!

Religieuze onwaarheden
Welke religieuze onwaarheden verkondigden Jobs vrienden? Er zijn er teveel om in deze brief allemaal te bespreken, maar ik geef twee voorbeelden.

De eerste onwaarheid is: Je staat niet recht voor God. In Job 8:3-7: Zou God het recht verdraaien? Zou de Almachtige de gerechtigheid verdraaien? Met andere woorden: ‘Job, als je echt recht voor God zou staan, dan zou je voorspoed hebben. Het feit dat je niet voorspoedig bent, laat zien dat je niet recht voor God staat.’ Heb je dit soort onderwijs weleens gehoord? De Heer zegt daarvan dat het verkeerd is.

De tweede onwaarheid is: dit is een straf van God. In Job 5:17-20 spreekt Elifaz:Zie, welzalig is de sterveling die door God gestraft wordt; verwerp daarom de bestraffing van de Almachtige niet. Want Hij doet smart aan én Hij verbindt; Hij verwondt én Zijn handen genezen. In zes benauwdheden zal Hij je redden, en in zeven zal het kwaad je niet treffen. In de honger verlost Hij je van de dood, en in de oorlog van het geweld van het zwaard.

Elifaz concludeerde dat Job werd bestraft door de Almachtige, maar zoals we weten, was deze conclusie niet juist. Ook werd in Jobs leven duidelijk dat het kwaad wel trof, en dit is in ons leven nog steeds actueel. Verder moeten we constateren dat er helaas vaak christenen omkomen in de oorlog. En een groot deel van Afrika heeft te lijden onder hongersnood – ook hierin vormen de christenen geen uitzondering.

Jobs vrienden predikten naar Job een boodschap die ik het welvaartsevangelie’ noem: ‘als je niet gezondigd had, dan zou je nu niet ziek zijn!’ Ik heb verschillende mensen gekend die iets van deze strekking hebben gezegd. In wezen zijn dit heel wrede woorden, want bovenop het probleem van de ziekte stapelen ze ook nog eens het probleem van schuld…
Tegenwoordig beginnen veel christenen zich schuldig te voelen als ze ziek worden, omdat ze een onvolledige boodschap hebben gehoord. Die is niet helemaal verkeerd, maar ook niet helemaal goed. Het probleem met dit onderwijs is dat het zó vaak wél werkt, dat men het kan blijven verkondigen alsof het altijd en in elke situatie zo werkt.

God wees satan op Job
Waar kwamen Jobs problemen dan wél vandaan? Een interessant punt dat uit de geschiedenis van Job naar voren komt, is dat God het initiatief nam. In feite wees God satan op Job. We lezen dit in Job 1:8: De HEERE zei tegen de satan: Hebt u ook acht geslagen op Mijn dienaar Job? Want er is niemand op de aarde zoals hij, een vroom en oprecht man, hij is godvrezend en keert zich af van het kwaad.

Zou jij je ook niet vereerd voelen als God zoiets over jou zou zeggen? Maar bedenk wel dat die aandacht veel problemen met zich mee kan brengen. Toen de Heer satan wees op Job, werd Job satans belangrijkste mikpunt.

God stelt de grenzen vast
Een volgend heel belangrijk punt dat Job ons leert, is dat satan met betrekking tot Gods kinderen zo ver kan gaan als God toestaat: De HEERE zei tegen de satan: Zie, alles wat hij heeft, is in uw hand; alleen naar hemzelf mag u uw hand niet uitsteken. (Job 1:12)

God zei dat satan Job al zijn eigendommen mocht afnemen, maar zijn lichaam niet mocht aantasten. Toen Job standhield, kwam satan bij God terug en zei: ‘Alles goed en wel, maar zijn lichaam is nog steeds in orde…’ Toen zei de Heer tegen satan: Zie, hij is in uw hand, maar spaar zijn leven (Job 2:6). Satan kon geen millimeter verder gaan dan God hem toestond.

‘God, wat wilt U mij leren?’
Op je eigen leven toegepast: als je geestelijke strijd ervaart en je merkt dat satan je onder druk zet (eerlijk gezegd ervaar ik dit regelmatig) is dat zeker niet perse te wijten aan onrechtvaardigheid aan jouw kant of aan een straf van God. Het is legitiem om satan te weerstaan. De Bijbel leert ons dat wanneer we hem weerstaan, hij van ons zal wegvluchten (Jakobus 4:7). Echter, als je weerstand blijft bieden en hij vlucht niet van je weg, dan is het verstandig een moment te stoppen en je af te vragen: ‘God, is er iets wat U mij probeert te leren?’ Als dat het geval is, zal God satan pas terugroepen wanneer jij je les hebt geleerd. Blijf God niet bombarderen met gebeden die tot niets
leiden. Stop met het bidden om hulp, en vraag God of Hij je duidelijk wil maken wat Hij je wil leren.

 

Lees verder

DPM NEDERLAND

Nijverheidsweg 12
7005 BJ Doetinchem
KvK#: 41121393

CONTACT

E-mail: info@derekprince.nl
Telefoon: +31 (0) 251 255 044
(elke werkdag van 9.00 uur tot 13.00 uur)

ONDERWIJS- EN NIEUWSBRIEVEN

Ontvang onze gratis onderwijs- en nieuwsbrieven
- per post
- per email