Shop Doneer

Ga... maar wacht!

Beste vriend, vriendin,

Herken jij ingevingen van de Heilige Geest en laat jij je daardoor leiden? Vraag je regelmatig om Zijn kracht en wacht je daarop voordat je aan een taak begint? Of ga je eigenlijk meestal op eigen kracht vooruit – mogelijk ook in je eigen tempo?

Het is vaak zo gemakkelijk en vanzelfsprekend om op onze eigen kracht te vertrouwen, vooral voor taken die we al zo vaak hebben gedaan dat we denken ze onder de knie te hebben. "Dit kan ik!" Maar is dat wel de juiste houding? Is het wat onze Heer werkelijk verlangt? Misschien is dit de stap die we in plaats daarvan moeten nemen: Ga… maar wacht.

Een abrupte stop

“Had ik nou maar een paar tellen gewacht!” Dat was enkele maanden geleden mijn klaagzang, nadat ik achteruit onze oprit was afgereden en op de auto van onze buurman botste. Onze opritten staan ​​haaks op elkaar, waardoor je echt pas op het allerlaatste moment kunt zien of er van de andere oprit een auto komt. Had ik nou maar een paar tellen de tijd genomen om dat te controleren!

Helaas was de timing perfect. Hun auto schoof precies op het juiste moment achter de mijne om onzichtbaar te blijven voor mijn achteruitrijcamera. Stel je mijn schrik voor bij de plotselinge, abrupte stop en het afschrikwekkende geluid van het kraken mijn bumper. Had ik maar iets langer gewacht voordat ik verder reed! Ik wilde dat ik had gedacht aan de woorden die je nu leest: Ga… maar wacht.

Onze grote opdracht

Deze gebeurtenis is misschien niet het beste voorbeeld om duidelijk te maken hoe belangrijk het principe is dat ik in deze brief met je wil delen. Maar het laat wel zien wat een slecht resultaat je kunt verwachten als je het belangrijke advies negeert: Ga… maar wacht.

Wat de ‘Ga’-kant betreft, wil ik in de eerste plaats verwijzen naar ‘De Grote Opdracht’ die Jezus Christus ons geeft om het evangelie van het koninkrijk te verkondigen. Het staat vast dat de Heer jou en mij heeft geroepen om te gaan. Een van de duidelijkste Bijbelteksten waarin deze opdracht is verwoord, vinden we aan het slot (19 en 20) van Mattheüs 28: Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen…

In Markus 16:15 zien we dezelfde opdracht om te gaan. Hij zei tegen Zijn discipelen: Ga heen in heel de wereld, predik het Evangelie aan alle schepselen. De opdracht kon niet duidelijker zijn. Jezus heeft ons geroepen om te gaan! Dus waar komt het ‘wachten’ vandaan?

Waar wachten we op?

De keerzijde van dat belangrijke ‘ga’-bevel – de opdracht om te ‘wachten’ – ​​verschijnt op twee belangrijke plaatsen in het Nieuwe Testament. In Lukas 24:49 zegt Jezus: En zie, Ik zend de belofte van Mijn Vader op u; maar blijft u in de stad Jeruzalem, totdat u met kracht uit de hoogte bekleed zult worden.

De Heer geeft dezelfde instructie aan Zijn discipelen in Handelingen 1:4 – vlak voor Zijn hemelvaart:

Terwijl Hij met hen at, gaf Hij hun deze opdracht: ‘Ga niet weg uit Jeruzalem, maar blijf daar wachten op wat de Vader heeft beloofd, waarover jullie van Mij hebben gehoord (NBV21).

Om hen voor te bereiden op de ervaring die voor hen ligt, zegt Jezus in vers 8:

U zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen, Die over u komen zal; en u zult Mijn getuigen zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot aan het uiterste van de aarde.

Zonder kracht aan de slag

Wat kunnen we leren van deze schijnbaar tegengestelde waarheden? Hoe zijn ze van toepassing op ons leven? Jij en ik staan ​​misschien ‘klaar om te gaan’. Maar als we niet bereid zijn eerst te wachten tot de beloofde Geest ons kracht geeft voor ons leven en ons werk, lopen we een enorm risico. Als het ons niet lukt op de Geest te wachten, zullen we proberen te doen wat God ons heeft opgedragen zonder de kracht die Hij ons heeft beloofd om het mogelijk te maken. Dit is onze opdracht: Ga… maar wacht.

Is het mogelijk dat veel goedbedoelde christelijke activiteiten wereldwijd de kracht missen waarvan Jezus zei dat we erop moesten wachten? Zien we in onze ijver om meteen aan de slag te gaan met Gods gebod om ‘te gaan’, die ene essentiële stap over het hoofd die aan elke taak moet voorafgaan? Ga… maar wacht.

De belofte van de Vader

In zijn preek ‘Vocale gaven: Spreken in een onbekende taal’, een fundamentele boodschap van Derek Prince over de kracht van de Heilige Geest, spreekt hij over Jezus’ bevel aan de discipelen om te wachten. Derek zegt het volgende:

Jezus zei in Lukas 24:49: ‘En zie, Ik zend de belofte van Mijn Vader [de doop in de Heilige Geest] op u; maar blijft u in de stad Jeruzalem [wacht], totdat u met kracht uit de hoogte bekleed zult worden.’

Jezus stelde een duidelijk, specifiek eindpunt vast. Ze moesten wachten tot er iets specifieks gebeurde. Na die gebeurtenis hoefden ze niet langer te wachten.

Aan het begin van Handelingen 1, vers 5 en 8, sprak Jezus opnieuw over iets dat in de nabije toekomst zou gebeuren: ‘Johannes doopte wel met water, maar u zult met de Heilige Geest gedoopt worden, niet lang na deze dagen.’ We weten wat er tien dagen later gebeurde.

In Handelingen 1:8 zei Jezus: ‘Maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen, Die over u komen zal; en u zult Mijn getuigen zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot aan het uiterste van de aarde.’

Alle drie deze verzen benoemen een bepaald eindpunt. Tot dat moment moesten de discipelen blijven wachten. Na dat moment was er niet lange sprake van wachten, maar moesten ze gaan en de kracht gebruiken die Jezus beloofd had.

Een eenvoudige stap

Onze reactie op het thema van deze brief hoeft niet ingewikkeld te zijn. Uiteindelijk komt het neer op iets wat jij en ik moeten doen. In elke situatie, voordat we aan een taak beginnen, zetten we een eenvoudige stap: we wachten op de Heilige Geest. Zullen we er samen voor kiezen om dat onze vaste gewoonte te maken? Laten we dat dan meteen doen met het volgende gebed.

Lieve Heer Jezus, U hebt ons de opdracht gegeven om in gehoorzaamheid aan Uw Woord eropuit te gaan en de mensen om ons heen met Uw waarheid te raken. Maar U zei ook dat we moesten wachten op de Belofte van de Vader, de Heilige Geest, die zal voorzien in de kracht die we nodig hebben om welke taak dan ook te vervullen. In geloof, Heer Jezus, wil ik me toewijden aan die dubbele opdracht. Als een daad van gehoorzaamheid aan Uw geboden zal ik de tijd nemen om te vragen om de zalving van Uw Heilige Geest. Ik wil U niet vanuit mijn eigen kracht dienen, maar wachten, zodat ik alles zal doen vanuit de kracht van de Geest van God. Met dit gebed doe ik mijn belofte. Voordat ik een stap zet om de wereld in te gaan, zal ik eerst wachten op de Heilige Geest. Ik zal gaan; maar eerst zal ik wachten. Amen.

Onze keus bevestigen

Het gebed dat jij en ik zojuist hebben uitgesproken, lijkt misschien zo basaal dat je zou kunnen denken dat het onbelangrijk is. Dat is niet. Door te beloven te wachten op de kracht van de Heilige Geest, hebben we onze dienst aan de Heer getransformeerd. Nu zal ons werk veel meer kunnen bereiken dan wat we met het beste van onze eigen kracht kunnen opbrengen - door Zijn kracht. Geloof me, dit was een belangrijke stap!

Elke keer dat jij en ik onze verbondenheid aan de Here Jezus versterken, kunnen we er zeker van zijn dat de vijand van onze ziel in verzet komt en een rookgordijn zal opwerpen. Als team van DPM willen we je graag steunen in deze onvermijdelijke strijd. Eén manier waarop wij dat doen, is door Dereks Bijbelonderwijs met je te delen, via gratis onderwijsbrieven en dagelijkse overdenkingen. Gods Woord en Geeft geven kracht!

Doorgeven wat je hebt ontvangen

Voordat ik afsluit, wil ik nog een praktische manier aanreiken waarop je kunt doorgaan in gehoorzaamheid aan de waarheid uit deze brief. Het is een voorbeeld uit het leven van Derek Prince.

Voordat Derek waar dan ook zou spreken, nam hij altijd de tijd om plat op de grond te gaan liggen, met zijn gezicht ter aarde, om zo de Heer te zoeken. Hij had een eenvoudig gebed: “Heer, als U mij door Uw Heilige Geest niet iets geeft om met deze mensen te delen, heb ik niets waardevols te bieden. Spreek alstublieft door mij heen als een kanaal van Uw stem. Amen."

Jij en ik kunnen, elke keer dat we met een taak worden geconfronteerd, precies dezelfde actie ondernemen. In plaats van meteen aan de slag te gaan met de opdracht die God ons heeft gegeven, kunnen we even de tijd nemen om de Heer te zoeken. We kunnen ons neerbuigen voor de Heer en zeggen dat de resultaten nooit zullen zijn wat Hij verlangt, behalve als Hij ons door Zijn Geest kracht geeft voor het werk.

Met deze eenvoudige handeling kunnen we in dit nieuwe jaar het bevel gehoorzamen dat Jezus ons geeft: Ga… maar wacht.

Gods zegen,
Dick Leggatt
Derek Prince Ministries - VS