Aankomende vrijdag start de cursus Leven met de Heilige Geest, ontdek hoe Hij jouw persoonlijke gids kan zijn!

sluit
Shop Doneer

Besef je hoe waardevol je bent?

Leestijd: 8 min.

Meer dan vijftig jaar heb ik geprobeerd mensen te helpen met ontelbare problemen in hun leven. Uiteindelijk ben ik tot een verrassende conclusie gekomen: Ons fundamentele probleem is dat we ons niet realiseren hoe ontzettend waardevol we zijn!

Als onvermijdelijk gevolg daarvan maken we de meest tragische fouten. We zijn als iemand die wettig erfgenaam is van een gigantisch fortuin, maar die zijn hele erfenis verkoopt voor iets dat qua waarde volstrekt onvergelijkbaar is: een nacht seks, een joint, een feest met dronkenschap of een oneerlijke financiële transactie...

Of misschien waarderen we onszelf net iets hoger en hopen op prestige en aanzien in een carrière in de politiek, als artiest, of misschien in één of ander hoog geestelijk ambt. Maar al dat aanzien haalt het toch niet bij de waarde van onze erfenis die we ervoor hebben opgegeven.

Om onze werkelijke waarde te leren waarderen, moeten we even stilstaan bij de unieke en wonderlijke manier waarop Adam - de voorvader van ons hele menselijke ras - is geschapen.

Het wonder van Adams schepping

In Johannes 1:1-3 ontdekken we dat de eigenlijke uitvoerder binnen het hele scheppingsverhaal niet God de Vader was, maar het Goddelijke Woord, dat vanaf de eeuwigheid al bij God was – hij was de Persoon die later in de menselijke geschiedenis bekend zou worden als Jezus van Nazareth: Alles is erdoor (door het Woord) ontstaan en zonder dit is niets ontstaan van wat bestaat .(Johannes 1:3)

De schepping - in zijn geheel - is tot stand gebracht door het gesproken woord van God: Door geloof komen we tot het inzicht dat de wereld door het woord van God geordend is (Hebreeën 11:3). Want Hij sprak en het was er, Hij gebood en daar stond het. (Psalm 33:9)

Maar de schepping van Adam, die beschreven staat in Genesis 2:7, was op een unieke manier anders: Toen maakte God, de HEER, de mens. Hij vormde hem uit stof, uit aarde, en blies hem levensadem in de neus. Zo werd de mens een levend wezen (letterlijk: ‘een levende ziel’).

Aarde komt tot leven

Stel je dit schouwspel eens voor! De Heer knielde neer, nam stof van de aarde in zijn handen, mengde het met water en boetseerde het lichaam van een man. Toen was het er, het meest volmaakte kunstwerk ooit gemaakt, perfecter dan een meesterwerk van Michelangelo. Maar... het leefde niet!

Toen gebeurde er iets schitterends. De Schepper boog naar voren, plaatste zijn Goddelijke lippen op de lippen van klei, zijn goddelijke neusgaten tegen de neusgaten van klei, en blies... Zijn adem drong binnen in de gemaakte sculptuur, en veranderde het tot een levend, menselijk wezen. Alle organen van dit lichaam werkten volmaakt en het had alle prachtige geestelijke, intellectuele en emotionele reacties waar een mens toe in staat is. Geen enkel ander wezen is ooit zo geschapen.

In de Hebreeuwse taal staat dit wonder schitterend beschreven. Hebreeuws is één van die talen waarin de klank van sommige werkwoorden nauw samenhangt met de betekenis, de klank van het Hebreeuwse woord ‘blies’ kun je omschrijven als ‘yipakh’. Het bestaat uit een kleine binnensmondse explosie, gevolgd door een krachtige, doorgaande ademtocht vanuit de keel. Zo brengt het heel levendig de betekenis van dit werkwoord over. Toen de Heer neerboog over die lippen en neusgaten van klei, kwam er niet een flauwe zucht uit zijn mond. Nee, krachtig en doelbewust ademde Hij zichzelf in het lichaam van klei, dat daarmee een wonderbare inplanting kreeg van Gods eigen leven!

Het unieke van de mens

Onmiddellijk werd de mens een drie-enig wezen, bestaand uit geest, ziel en lichaam. De geest kwam voort uit de ingeblazen adem van God; zijn lijf van klei was veranderd in een levend, kloppend lichaam; zijn ziel, voortgekomen uit de eenwording van geest en lichaam, werd tot een unieke individuele persoonlijkheid die in staat was keuzes te maken - ik zal... of, ik zal niet...

Samen met zijn partner die hij van God gekregen had, was Adam aangewezen om over de aarde te heersen als Gods vertegenwoordiger. De drie-eenheid van zijn innerlijke natuur stond model voor de drie-enige God. Zijn uiterlijke verschijning weerspiegelde het beeld van de Heer die hem gemaakt had (Genesis 1:26-27). In zowel zijn innerlijke natuur als zijn uiterlijke vorm vertegenwoordigde hij God op een unieke wijze, anders dan de overige schepping. Bovendien beleefden Adam en Eva op regelmatige basis persoonlijke vriendschap met de Heer. Tegen het eind van iedere dag kwam Hij om tijd met hen door te brengen (Genesis 3:8). Wie weet welke openbaringen hij in die momenten met hen gedeeld heeft? Wat we in ieder geval wèl weten, is dat God Adam het voorrecht gaf om namen te kiezen voor alle andere levende wezens (Genesis 2:19).

Maar toen volgde de grootste tragedie uit de menselijke geschiedenis. Misleid door satan, ruilden Adam en Eva hun van God gegeven erfdeel in voor een stuk fruit. Deze ongehoorzaamheid beïnvloedde ieder deel van Adams drie-enige natuur. Zijn geest - van God afgesneden –stierf. In zijn ziel werd hij een rebel, een opstandige die voortaan in oorlog zou leven met zijn Schepper. Zijn lichaam werd onderworpen aan ziekte, pijn en uiteindelijk de dood.

God had Adam gewaarschuwd voor de boom van de kennis: wanneer je daarvan eet, zul je onherroepelijk sterven (Genesis 2:17). En Adams geest stierf onmiddellijk; zijn lichaam pas zo’n 900 jaar later.

Het wonder van Christus’ redding

Adams ongehoorzaamheid had verschrikkelijke gevolgen. Toch bracht het een aspect van Gods natuur aan het licht, dat anders nooit ten volle geopenbaard zou zijn geweest: de onvoorstelbare diepte van Zijn liefde. God heeft de nakomelingen van Adam nooit opgegeven of in de steek gelaten. Hij hunkert er nog steeds naar ons naar Zichzelf terug te brengen. Dit staat prachtig beschreven in Jacobus 4:5: De geest, die Hij in ons deed wonen, begeert Hij met jaloersheid (NBG) – dat is de geest die in Adam werd geblazen toen hij geschapen werd. Hoe ongelofelijk het ook klinkt, God verlangt nog steeds naar de persoonlijke gemeenschap die Hij ooit met Adam had, maar die verbroken werd door Adams opstandigheid - een opstandigheid die is blijven voortbestaan in al zijn nakomelingen.

Bovendien heeft God vervolgens een oneindig hoge prijs betaald om voor ons een weg van terugkeer tot Hem mogelijk te maken. Hij zond Jezus om het verlorene te zoeken en te redden (Lukas 19:10). Door Zijn plaatsvervangende offer aan het kruis, heeft Jezus het voor ons allemaal mogelijk gemaakt om vergeven en gereinigd te worden van zonde en deel te worden van Gods eigen familie.

Een mooie parel

In Mattheüs 13:45-46 vertelt Jezus een gelijkenis die – voor mij persoonlijk – het allermooist het wonder van verlossing beschrijft: Het koninkrijk van de hemel is te vergelijken met een koopman die op zoek was naar mooie parels. Toen hij een uitzonderlijk waardevolle parel vond, besloot hij alles te verkopen wat hij had en die te kopen. Voor mij tekent dit de verlossing van de menselijke ziel. Jezus is de koopman – niet een toerist of ‘etalage-shopper’ – maar een zakenman die zijn hele leven al in parels gehandeld heeft en precies de waarde kent van iedere parel. De parel die Hij heeft gekocht is slechts één menselijke ziel – de uwe of de mijne. Dat kostte Hem alles wat hij had.

Vertaald naar vandaag, stel ik me voor hoe de zakenman zijn vrouw het nieuws vertelde: – Schat, ik heb onze auto verkocht.

– Wat?! Je hebt onze auto verkocht? Nou ja, zolang we nog maar een dak boven ons hoofd hebben.

– Nee, want ik heb het huis ook verkocht!

– Hoe kom je daar in vredesnaam bij?

– Nou, ik heb de allermooiste parel gevonden die ik ooit gezien heb. Mijn hele leven heb ik al naar zo’n parel gezocht. Die heeft me alles gekost wat ik had – maar wacht maar tot je hem ziet!

Dus wat zegt dit jou en mij? Wij mogen ons allemaal beschouwen als die ene, onbetaalbare parel. Onthoud goed dat het Jezus alles gekost heeft om je terug te kopen voor zichzelf. Hoewel Hij Heer was over het complete universum, legde Hij alles opzij en stierf in totale armoede. Hij bezat helemaal niets meer. Zowel het kleed als de graftombe waarin Hij werd begraven, waren geleend. Hij was rijk, maar is omwille van u arm geworden opdat u door zijn armoede rijk zou worden (2 Korinthe 8:9).

Hoe kijk je naar jezelf?

Misschien heb je jezelf nooit gezien als belangrijk. Misschien heb je een slecht zelfbeeld,een lage eigenwaarde. Wellicht kijk je terug op een leven van pijn en teleurstelling: een ongelukkige, misdeelde jeugd; een huwelijk dat geëindigd is in scheiding; of een carrière die nooit uit de verf kwam; of misschien vele verspilde jaren aan alcohol of drugs. Je verleden en toekomst vallen samen in één en hetzelfde woord: mislukking! Maar niet voor Jezus! Hij houdt zo verschrikkelijk veel van je, dat Hij alles opgegeven heeft om je te verlossen en apart te zetten voor zichzelf. Spreek ook de prachtige woorden van Paulus uit en eigen deze je toe: Hij heeft mij liefgehad en zich voor mij overgegeven. En nog eens: Hij heeft mij liefgehad en zich voor mij overgegeven. (Galaten 2:20)

Zie jezelf nu als een parel, die Jezus houdt in Zijn met spijkers doorboorde hand. Hoor Hem tegen je zeggen: ,,Je bent zo prachtig! Je kostte me alles wat ik had, maar je bent het waard; Ik heb er geen spijt van. Nu ben je voor eeuwig van Mij!’’ Je kunt niets doen om dit te verdienen. Je kunt jezelf niet veranderen of goed maken. Alles wat je kunt doen is accepteren wat Jezus voor je heeft gedaan en Hem danken! Je bent voor altijd van Hem!

Meer weten? Lees het boek: 'Waarom God jou belangrijk vindt', of bekijk de DVD: 'Besef je hoe waardevol je bent?'