Shop Doneer

Bestemd voor de troon

Leestijd: 9 min.

Onze bestemming in God is de troon. Besef je dat? En weet je dat dat niet alleen iets betekent na onze opstanding, maar ook al in dit leven? Veel mensen hebben hun leven aan God gegeven en zijn gered, maar ze zijn zich er (nog) niet van bewust dat het Gods bedoeling is dat wij samen met Jezus regeren. We zijn bestemd voor de hemelse troon.

Gods doel met verlossing is relatie

In deze onderwijsbrief zal ik aan de hand van een aantal Bijbelteksten laten zien dat het Gods intentie en plan is om Zijn troon met ons te delen. We beginnen met Exodus 19:3-6. Met deze woorden instrueert de Heer Mozes over Zijn visie op Israël, wat Hij in gedachten had toen Hij Israël uit Egypte verloste. In feite is het heel duidelijk, zoals ik je zo dadelijk zal laten zien, dat deze visie voor de kerk opnieuw wordt bevestigd. Het is dus geen ver-van-ons-bed-show, of iets dat alleen betrekking heeft op de geschiedenis van Israël, maar het is relevant voor ieder van ons als gelovigen vandaag.

Toen klom Mozes omhoog, naar God. De HEERE riep tot hem vanaf de berg: Zo moet u tegen het huis van Jakob zeggen en de Israëlieten verkondigen: U hebt zelf gezien
wat Ik met de Egyptenaren gedaan heb en hoe Ik u op arendsvleugels gedragen en u bij Mij gebracht heb.

Ik kan dit vers nooit lezen zonder te pauzeren om erop te wijzen dat het primaire doel van de verlossing is om Gods volk tot Zich te brengen. Al het andere is ondergeschikt. God had een wet, Hij had een verbond, Hij had een beloofd land; maar dat was allemaal ondergeschikt. Ik geloof dat hetzelfde geldt voor de verlossing in Jezus Christus. God heeft vele prachtige zegeningen en voorrechten en erfenissen voor ons. Maar Zijn primaire doel is om ons tot Zich te brengen. En het lijkt mij in het Oude Testament dat Israël dat voor het grootste deel nooit goed heeft begrepen. Ze waren zeer geïnteresseerd in de wet, in het verbond en in diverse andere zaken. Maar ik denk dat slechts enkelen ooit echt hebben gezien dat het belangrijkste doel van verlossing een persoonlijke relatie met de Heer is.

En, ik ben geneigd te denken dat dit ook geldt voor heel veel christenen. Ze zijn verlost, ze kennen de Heer, ze hebben veel van Zijn zegeningen meegemaakt; maar ze hebben nooit echt begrepen dat Zijn grootste verlangen is om een persoonlijke relatie te hebben met elk van ons. Hij brengt ons bij zichzelf.

Basiseisen van God voor Zijn volk

Dan gaat Hij verder in vers 5: Nu dan, als u nauwgezet Mijn stem gehoorzaamt en Mijn verbond in acht neemt...

Hier zien we de twee basisvereisten van God voor Zijn volk in alle tijden. Om Zijn stem te gehoorzamen en Zijn verbond na te komen. Dat is niet veranderd; het is precies hetzelfde in het Nieuwe Testament. Dit zijn de twee basisvoorwaarden. Jezus zei in Johannes 10: ‘Mijn schapen horen Mijn stem en ze volgen Mij.’ Dat is het kenmerk van echte christenen. Jezus spreekt niet over katholieken of protestanten of baptisten, Hij zegt: ‘Mijn schapen’. Wie zijn ‘Mijn schapen’? Dat zijn degenen die Zijn stem horen en Hem volgen. Dat is de eerste eis van de Heer in alle bedelingen. En dan om Zijn verbond na te komen - trouw en loyaal zijn aan onze verbondsverplichtingen.

Gods visie voor Israël

God zei tegen Israël dat als zij dit zouden doen:
...dan zult u uit alle volken Mijn persoonlijk eigendom zijn, want heel de aarde is van Mij.

In de NBV staat: (dan) zul je een kostbaar bezit voor mij zijn, kostbaarder dan alle andere volken – want de hele aarde behoort mij toe.

Nadat Hij ze bij Zichzelf had gebracht en de basisvereisten voor een voortdurende relatie met Hem had verteld; Zijn stem horen en zich aan Zijn verbond houden, zei Hij:
U dan, u zult voor Mij een koninkrijk van priesters en een heilig volk zijn.

Dat was Gods plan met en visie voor Israël. Dat het volk een kostbaar bezit voor Hem zou zijn. Een koninkrijk van priesters en een apart gezet, heilig volk.

Nu zijn er een aantal geweldige geloofshelden van God in Israël geweest die deze erfenis zijn ingegaan. Maar ik zou zeggen dat de natie als geheel er niet in is geslaagd om binnen te gaan in wat God hen heeft aangeboden.


Gods plan in het Nieuwe Verbond

Maar te zijner tijd, toen Jezus kwam en het Nieuwe Verbond inging, werden die doelen opnieuw bevestigd. Ik zeg weleens dat de zonde en de satan de uitwerking van Gods doelen wel kunnen vertragen, maar nooit voorkomen.

We gaan nu namelijk naar 1 Petrus 2:9. En je zult zien dat Petrus uit Exodus 19 citeert, maar dat hij het toepast op de gelovigen van het Nieuwe Testament.

Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilig volk, een volk dat God Zich tot Zijn eigendom maakte; opdat u de deugden zou verkondigen van Hem Die u uit de duisternis geroepen heeft tot Zijn wonderbaar licht...

Ook in Openbaring 1:5-6, in de opening van het boek Openbaring, lezen we dit terug, te beginnen in het midden van vers 5:
(Van) Hem Die ons heeft liefgehad en ons van onze zonden gewassen heeft in Zijn bloed, en Die ons gemaakt heeft tot koningen en priesters voor God en Zijn Vader...


Let op dezelfde bevestiging, koningen en priesters. Sommige moderne vertalingen zeggen iets in de trant van ‘een koninkrijk en priesters’. Zoals de NBV: ...die een koninkrijk uit ons gevormd heeft en ons heeft gemaakt tot priesters voor God, zijn Vader. Maar wat je vertaling ook is, de waarheid is hetzelfde: we worden een koninkrijk van priesters. Het werd verklaard door Mozes, opnieuw bevestigd door Petrus en herbevestigd in Openbaring.

Koningen regeren

Nu we het er over eens zijn dat God ons maakt tot koningen en priesters, is de volgende vraag wat de verantwoordelijkheid van een koning is. Wat is de taak van koningen?
Regeren, of ‘om te regeren’. En waar vandaan regeert hij? Als je één plek zou moeten noemen, dan zouden we denk ik allemaal zeggen: vanaf zijn troon. Een koning zit op zijn troon en regeert. En dat is ook precies wat Gods bedoeling is met ons: op een troon zitten en regeren.

Laten we in het vervolg van deze brief kijken naar een paar bevestigingen hiervan. Allereerst Kolossenzen 1:13, sprekend over wat God de Vader heeft gedaan door de dood van Jezus: Hij heeft ons getrokken uit de macht (of het domein) van de duisternis en overgezet in het Koninkrijk van de Zoon van Zijn liefde.

We zijn dus uit het koninkrijk van satan weggehaald en overgebracht naar het Koninkrijk van God. Zoals ik vaker zeg in mijn preken, is de brug van het ene koninkrijk naar het andere het kruis. Als je eenmaal op de brug bent, dan ben je gered. Maar blijf niet op de brug hangen, dat is niet je bestemming! Het is de weg naar buiten en naar binnen, maar je bestemming is het Koninkrijk van God. En je frustreert de doelen van God totdat je daarin beweegt.

"Een koning zit op zijn troon en regeert. Dat is precies wat Gods bedoeling is met ons."

Onze tweede tekst is Romeinen 5:17, een ingewikkeld vers. Als je dit vers bekijkt dan zie je een contrast tussen wat werd bereikt of wat resulteerde uit de ongehoorzaamheid van Adam en wat het gevolg was van de gehoorzaamheid van Christus. Paulus zegt: Want als door de overtreding van de ene (Adam) de dood geregeerd heeft door de ene, veel meer zullen zij die de overvloed van de genade en van de gave van de gerechtigheid ontvangen, in het leven regeren door de Ene, namelijk Jezus Christus.

Merk op dat het einde van het vers is dat we in dit leven zullen regeren door Jezus Christus. Niet in het volgende leven, maar in dit leven! Dat is mogelijk doordat we een overvloed aan genade hebben ontvangen. Niet alleen genade, maar meer dan alles wat we ooit nodig zouden kunnen hebben. En onthoud, genade kun je nooit verdienen. Het komt gratis, door het geloof. Alles wat je kunt verdienen, is geen genade. Stop dus niet bij wat je kunt verdienen, want dat is niet wat Gods doel is. God wil Zijn genade over je heen gieten in overvolle mate: ...zij die de overvloed van de genade en van de gave van de gerechtigheid ontvangen... Dit is een essentiële waarheid, dat we gerechtigheid van God ontvangen door geloof in Jezus Christus als een geschenk. We kunnen het niet verdienen, we zullen het nooit bereiken door onze inspanningen. We ontvangen het als een geschenk door het geloof. In 2 Korinthiërs 5:21 staat: God heeft Hem (Jezus Christus) die de zonde niet kende voor ons één gemaakt met de zonde, zodat wij door Hem rechtvaardig voor God konden worden. (NBV)

Focus niet op onze eigen gerechtigheid, maar op de gerechtigheid van God. Dat is het enige wat goed genoeg is voor de hemel, het is de gerechtigheid van God. Die ontvangen we door het geloof. Jezus werd tot zonde gemaakt met onze zonden, opdat wij in ruil daarvoor rechtvaardig zouden worden gemaakt met Zijn gerechtigheid. En, het is een geschenk. Dus, als we overvolle genade en de gave van de gerechtigheid ontvangen, dan zijn we gekwalificeerd, komen we in aanmerking om in dit leven te regeren als koningen.

In de hemelse gewesten gezet

De weg hiernaartoe is identificatie, vereenzelviging met wat Jezus heeft gedaan. Nu komen we bij het derde vers dat bevestigd dat God ons in Zijn Koninkrijk op een troon plaatst om te regeren: Maar God, Die rijk is in barmhartigheid, heeft ons door Zijn grote liefde, waarmee Hij ons liefgehad heeft, ook toen wij dood waren door de overtredingen, met Christus levend gemaakt – uit genade bent u zalig geworden – en heeft ons met Hem opgewekt en met Hem in de hemelse gewesten gezet in Christus Jezus... (Efeziërs 2:4-6)

Ook hier zien we dat wat God in Zijn barmhartigheid en liefde doet, genade is. We kunnen het niet zelf verdienen.

Allereerst moeten we met Hem geïdentificeerd worden in Zijn dood. We moeten erkennen dat Hij onze dood stierf, Hij nam onze plaats in, Hij betaalde onze straf en, zoals Paulus in Romeinen 6:6 zegt, onze oude mens werd met Hem gekruisigd. We worden met Hem begraven door de doop in de dood. Dat is de basis. Als we die basisidentificatie accepteren, dan staat de deur vervolgens open om bij elke volgende ervaring ook met Hem te worden geïdentificeerd.

In deze tekst uit Efeziërs zien we dat we in drie opeenvolgende ervaringen met Jezus Christus worden geïdentificeerd: we worden met Christus levend gemaakt, met Hem opgewekt en met Jezus in de hemelse gewesten ‘gezet’. God heeft ons samen levend gemaakt, Hij heeft ons samen opgewekt, Hij heeft ons een (zit)plaats naast Jezus gegeven (‘He has seated us with Him’, staat er in het Engels, red.). En waar zit Jezus? Jezus zit op de troon. Een Engelse Bijbelvertaling zegt letterlijk, ‘God heeft ons met Hem getroond’. Dit is op basis van onze identificatie met Hem. Onze uiteindelijke bestemming is dus de troon, samen met Jezus.

Vanaf die troon regeren we, als koningen en als priesters. Hoe we dat in de praktijk doen, daar zal ik in mijn volgende brief op ingaan.

Hemelse Vader, wat is het geweldig dat U mij en al mijn wereldwijde broers en zussen bestemd heeftom samen met de Heer Jezus te regeren. Maak door mijn leven en dienstbaarheid heen Uw koningschapzichtbaar voor de wereld om mij heen. Wat heerlijk zal het zijn, als we in het nieuwe Koninkrijk onzeplaats op de troon die U voor ons heeft, vrijmoedig en met uw liefde en wijsheid in mogen nemen.Gebruik ons ook hier en nu al Heer, om onze bekwaamheid om te regeren nu al te trainen. Amen.

Download studie als pdf

Bestel deze onderwijsbrief gratis!

Het maximale aantal is 20. Neem contact met ons op als je meer onderwijsbrieven wilt bestellen.
Vul hier je e-mailadres in zodat we contact met je kunnen opnemen indien nodig.