Shop Doneer

Bevrijd van de tegenwoordige eeuw

Leestijd: 15 min.


In welke eeuw leef jij?

Ik heb het voorrecht gehad om veel te reizen en heb zodoende christenen uit heel veel verschillende achtergronden ontmoet. Ik zie dat God in vele opzichten aan het werk is. Dat zegent mij. Maar anderszins ben ik ook teleurgesteld… Als christenen maken we een slechte indruk.

Vorig jaar gaf iemand mij een verslag van een seculier, commercieel onderzoek. Het onderwerp was: ‘Hoe benader je de markt van wedergeboren christenen’. Welke dingen moet je zeggen en doen om ze te overtuigen iets te kopen? De onderzoeker had veel geïnvesteerd om wedergeboren christenen goed te leren kennen en begrijpen. Zijn schokkende conclusie was: Er is geen verschil tussen wedergeboren christenen en anderen.

Er is een gezegde: ’ Een schip in de zee is prima, maar de zee in een schip gaat helemaal fout’. Als de zee in het schip is, dan zinkt het! Zo is dat ook met de kerk. De kerk in de wereld is prima, maar de wereld in de kerk, gaat helemaal fout. In Galaten 1:3 spreekt Paulus over de bevrijding van deze wereld:

Genade zij u en vrede van God de Vader en van onze Heere Jezus Christus, Die Zichzelf gegeven heeft voor onze zonden, opdat Hij ons zou ontrukken aan de tegenwoordige slechte wereld, overeenkomstig de wil van onze God en Vader.

Vele malen heb ik deze introductie van de brief aan de Galaten gelezen zonder deze uitspraak op te merken. Maar de Heilige Geest wijst dingen aan op Zijn tijd.

Een belangrijk doel van Jezus’ dood aan het kruis was ons te bevrijden van deze tegenwoordige, slechte wereld. Heb jij je wel eens afgevraagd: Ben ik vrij van deze wereld? Ik denk dat veel te weinig christenen zich deze vraag stellen. We leven in deze tijd, dus hoe kunnen we daarvan bevrijd worden? Toch is dat het doel van het sterven van Jezus.

Wat zegt de Bijbel over de ‘wereld’?

Er worden In het Nieuwe Testament twee Griekse woorden gebruikt die beide vertaald worden met ‘wereld’. Het eerste woord is aeon. Het andere woord is cosmos. In Galaten 1:3 staat ‘aeon’. We kijken in deze studie naar dit begrip, dat betekent ‘eeuw’ of ‘tijdperk‘.

Nadat God voorheen vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had door de profeten, heeft Hij in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon, Die Hij Erfgenaam gemaakt heeft van alles, door Wie Hij ook de wereld gemaakt heeft. (Hebreeën 1:1-2)

Er worden zeven dingen genoemd over de Zoon van God, waarvan we ons nu richten op het tweede: door Wie Hij ook ‘de wereld’ gemaakt heeft. Het Griekse woord dat hier vertaald is met ‘wereld’ betekent ‘eeuwen’. God schiep dus de eeuwen. Hij (voor de streamer: God )zette de tijd in beweging, en met de tijd ook de ruimte. Het woord staat in het meervoud. God schiep niet slechts één eeuw, maar eeuwen. In Hebreeën 11:3 vind je een vergelijkbare uitspraak: Door het geloof zien wij in dat de wereld tot stand gebracht is door het Woord van God.

De eeuwen werden gevormd door het Woord van God. De meest ver vooruitziende blik op de tijd die de Bijbel geeft is de term ‘tot in de eeuwen der eeuwen’. Er zijn dus eeuwen die weer bestaan uit eeuwen. Deze term komt zeven keer voor in de brieven en twaalf keer in Openbaring. Enkele voorbeelden:

Ik ben degene die leeft; ik was dood, maar ik leef, nu en tot in eeuwigheid. (Openbaring 1:18) Letterlijk staat hier ‘tot in de eeuwen der eeuwen’. Glorieus!

Lof, majesteit en wijsheid, dank en eer en macht en kracht komen onze God toe, tot in eeuwigheid.(tot in de eeuwen der eeuwen) Amen.’ (Openbaring 7:12)

We zullen tot in de eeuwen der eeuwen God eer geven. Je kunt moeite en pijn lang doorstaan als je daar naar uit kunt zien. Veel dingen die belangrijk lijken worden hierdoor relatief onbelangrijk. Nog een prachtige tekst:

Er klonken luide stemmen in de hemel, die zeiden: De koninkrijken van de wereld zijn van onze Heere en van Zijn Christus geworden, en Hij zal Koning zijn in alle eeuwigheid. (tot in de eeuwen der eeuwen) (Openbaring 11:15).

Hij zal heersen tot in de eeuwen der eeuwen! Als je dit tot je door laat dringen kom je vanzelf uit je kleine wereldje van ‘ik, mijn problemen en mijn zegeningen’. Dan begin je de dingen een beetje meer te zien zoals God ze ziet.

Deze tegenwoordige eeuw loopt af

En houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.’ (Mattheüs 28:20)

Een heel belangrijk feit is: deze eeuw is niet oneindig is, maar gaat tot zijn einde komen. Besef je dat? Leef je daarnaar? Of leef je alsof deze tijd nooit zal eindigen? Er zijn talloze Bijbelverzen die ons vertellen dat deze eeuw afloopt. Ik dank God daarvoor, want het is een puinhoop. En de puinhoop wordt alleen maar groter. Als je leeft alsof deze tijd, deze eeuw, zonder einde is, dan moet je je leefstijl veranderen. Dan leef je in een onechte wereld. Je uitgangspunten en prioriteiten zijn verkeerd.

De volgende Bijbeltekst is heel opwindend. De naam van Jezus is boven alles verheven in deze eeuw én in de volgende eeuw. Dat zal niet veranderen!

…overeenkomstig de werking van de sterkte van Zijn macht, die Hij gewerkt heeft in Christus, toen Hij Hem uit de doden opwekte en aan Zijn rechterhand zette in de hemelse gewesten, ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en elke naam die genoemd wordt, niet alleen in deze wereld, maar ook in de komende. (Efeziërs 1:20-21)

Paulus kijkt hier vooruit, voorbij deze eeuw naar de volgende eeuw. En hij zegt dat er niets zal veranderen aan de positie van Jezus. Hij is geplaatst ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en elke naam die genoemd wordt. Paulus zegt hier dat deze positie niet zal veranderen in de komende eeuw. Er is wel een ander die zijn positie zal verliezen.

Wanneer er dan toch nog een sluier ligt over het evangelie dat wij verkondigen, geldt dit alleen voor hen die verloren gaan: de ongelovigen, van wie de gedachten door de god van deze wereld zijn verblind (2 Korinthiërs 4:3-4)

Wie is de god van deze eeuw? Satan. Dat is de reden waarom hij niet wil dat deze eeuw wordt beëindigd. Hij zal alles doen om de duur van deze eeuw, deze wereld, te verlengen, omdat hij geen god meer is als deze eeuw afloopt. Natuurlijk weten we dat hij niet de ware God is, hij is een valse god, maar mensen hebben hem tot een god gemaakt door te rebelleren tegen de ware God. Daarom is dit een kwade eeuw, omdat satan de god van deze eeuw is. We gaan nog even terug naar Galaten 1:3:

Genade zij u en vrede van God de Vader en van onze Heere Jezus Christus, Die Zichzelf gegeven heeft voor onze zonden, opdat Hij ons zou ontrukken aan de tegenwoordige slechte wereld, overeenkomstig de wil van onze God en Vader.

Begin je te zien waarom het noodzakelijk is dat we bevrijd worden van de tegenwoordige, kwade eeuw? Omdat deze eeuw een kwade god heeft. God zal uiteindelijk deze wereld niet veranderen, Hij gaat er een eind aan maken! Ik denk dat christenen die al hun energie geven aan het verbeteren van deze wereld, misleid zijn. Ik geloof wel dat er veel dingen zijn die we kunnen veranderen en die we zouden moeten veranderen, maar wat we wel in gedachten moeten houden, is dat elke verandering die we in deze wereld bereiken tijdelijk is omdat deze hele wereld zal ophouden te bestaan.

Zorgen en rijkdom

In de gelijkenis over zaad dat in vier soorten grond gezaaid werd, wordt gesproken over de zorgen van deze wereld en de verleiding van rijkdom. Zij horen bij deze tegenwoordige wereld, verstikken het Woord en weerhouden je ervan om de komende wereld te ervaren en vrucht te dragen.

En bij wie in de dorens gezaaid is, dat is hij die het Woord hoort; maar de zorgen van deze wereld en de verleiding van de rijkdom verstikken het Woord, en het wordt onvruchtbaar. (Mattheüs 13:22)

Een kenmerk van deze eeuw is dat hij zorgen opwekt. Dit is niet iets kleins, want het zorgt ervoor dat je niet klaar bent om de Heer te ontmoeten. Zowel de zorgen van deze wereld als de verleiding van rijkdom verstikken het Woord. Zorgen kunnen je leven in beslag nemen, maar ook rijkdom verleidt je om op deze wereld gericht te blijven. Als Jezus in Lukas 21:34 spreekt over Zijn wederkomst waarschuwt Hij: Wees op uw hoede dat uw hart niet op enig moment bezwaard wordt door roes en dronkenschap en door zorgen over de alledaagse dingen, en dat die dag u niet onverwachts overkomt.

Als je je vaak zorgen maakt, dan leef je in de verkeerde eeuw. Deze eeuw heeft zorgen, de volgende eeuw heeft geen zorgen. De Bijbel vertelt ons ongeveer 350 keer dat je je geen zorgen moet maken. Je zou toch denken dat dat duidelijk genoeg is. De realiteit is echter dat je niet kunt voorkomen dat je je zorgen maakt als je in de verkeerde eeuw leeft (Streamer: Je niet kunt voorkomen dat je je zorgen maakt als je in de verkeerde eeuw leeft) omdat deze eeuw vol zorgen is.

Toen ik in Afrika werkte had een mede-zendelinge, Iris, een meisjesschool. Ze was een harde werker en een moderne vrouw, die graag de beste apparaten had. Ze had – in haar tijd heel modern - een wasmachine en een droger. Haar Afrikaanse meisjes zeiden tegen haar: ,,Mevrouw Iris, u moet wel een heel makkelijk leven hebben omdat u een wasmachine en een droger heeft’’. Ze konden zich niet voorstellen dat iemand met zulke apparaten nog zorgen heeft. Wij weten wel beter…

Materiële voorzieningen verminderen onze zorgen niet. Ik denk zelfs dat ze je zorgen vergroten. Als je vrij wilt zijn van zorgen, dan moet je in een andere eeuw gaan leven.

Nu al horen bij de volgende eeuw

God wil ons bevrijden van deze kwade eeuw, en dat is niet ergens vaag in de toekomst. Dat is voor nu. Je kunt nu al ervaren wat het is om bevrijd te zijn van deze eeuw. Wij horen niet bij deze wereld, wij horen bij de volgende wereld! Zonder in te gaan op de context, kunnen we dit lezen in Hebreeën 6:4-6:

Want wie ooit door het licht beschenen is, geproefd heeft van de hemelse gave en deel gekregen heeft aan de Heilige Geest, wie het weldadig woord van God en de kracht van de komende wereld ervaren heeft en vervolgens afvallig is geworden, kan onmogelijk een tweede maal worden bekeerd, omdat zo iemand voor zichzelf de Zoon van God opnieuw kruisigt en aan bespotting blootstelt.

Ik wil niet lang stilstaan bij de inhoud van deze tekst, maar ik geloof wel dat wat er staat, alleen geldt voor mensen die Jezus gekend hebben en Hem daarna expliciet ontkennen en Hem bespotten.

Waar het om gaat in deze studie, zijn de woorden en wie de kracht van de komende wereld ervaren heeft. Deze tekst spreekt van vijf ervaringen:

  1. verlicht worden
  2. proeven van de hemelse gave
  3. deel krijgen aan de Heilige Geest
  4. het ervaren van het weldadige Woord van God
  5. het ervaren van de komende wereld.

Als je gedoopt bent met de Heilige Geest, begin je een beetje te ervaren van wat normaal zal zijn in de toekomstige wereld. Wat wij nu ‘bovennatuurlijk’ noemen, zal in de toekomende eeuw ‘normaal’ zijn in de volgende. God geeft ons een voorproefje van hoe het in de volgende eeuw zal zijn. Daarom zou het niet vreemd voor je moeten voelen wanneer je deze tijd, deze eeuw, achterlaat en overgaat naar de volgende eeuw.

Vernieuwing van je denken

Een aantal jaar geleden dacht ik na over dat moment dat ik deze wereld zal verlaten en de eeuwigheid binnen zal gaan. Ik bedacht me toen dat ik er niet klaar voor was om God te ontmoeten. Ik wist dat ik gered was en niet verloren zou gaan, daar twijfelde ik niet aan, maar ik was nog niet klaar voor die overgang. Heb jij jezelf die vraag gesteld: Ben jij klaar om God te ontmoeten?

In 2 Petrus 1:11 wordt gesproken over de manier waarop je het Koninkrijk binnengaat: Want zo zal u in rijke mate de toegang worden verleend tot het eeuwig Koninkrijk van onze Heere en Zaligmaker, Jezus Christus. Zo’n aankomst zou ik willen. Ik wil niet door een kier kruipen en zeggen: ‘Yes, ik heb het gehaald!’ Om in rijke mate de toekomende eeuw binnen te gaan moet je je denken, je uitgangspunten en je prioriteiten aanpassen.

En word niet aan deze wereld (eeuw) gelijkvormig, maar word innerlijk veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehaaglijke en volmaakte wil van God is. (Romeinen 12:2)

Zolang we het denken van deze wereld hebben, kunnen we de wil van God voor ons leven niet vinden. Ik ken talloze christenen die zich afvragen wat God voor hen wil. Ze kunnen het niet vinden omdat ze denken op de manier waarop de wereld denkt. Ze vinden de dingen belangrijk die de wereld belangrijk vindt, ze hebben dezelfde motieven en standaarden als de wereld. God kan Zijn wil niet openbaren aan iemand die op deze manier denkt. Als je blijft denken zoals deze wereld, doet dat niets af aan je redding, maar je zult Gods wil voor je leven niet vinden. Het natuurlijke denken is zelfgericht: ‘Wat levert het mij op? Wat zullen de mensen van mij denken?’ Het vernieuwde denken is God-gericht. Waarmee maak ik mijn Vader blij? Zal dit God verheerlijken? Zal dit het Koninkrijk van God vergroten?’ Dit is een totaal andere motivatie. Zolang je zelfgericht bent, ben je een gevangene van jezelf.

Waarom reageren veel christenen hetzelfde als niet-christenen wanneer er dingen tegenzitten? Veel christenen hebben kleine uiterlijke veranderingen in hun gedrag, maar God begint niet aan de buitenkant. God wil je denken veranderen. Als je denken veranderd is, dan hoef je je niet meer druk te maken over je gedrag, dat zal zich vanzelf aanpassen.

Ik geef een persoonlijk voorbeeld. Eén ding dat in mijn denken is veranderd, is dat ik geen waarde meer hecht aan wat mensen van mij vinden. Niet dat ik me daar voorheen veel zorgen over maakte, maar ik ben tot de conclusie gekomen dat mijn tijd in deze wereld te kort is om me bezig te houden met iets anders dan de waarheid.

Wat is jouw thuis?

…want Demas heeft mij verlaten, omdat hij de tegenwoordige wereld heeft liefgekregen. (2 Timotheüs 4:10)

Wat was het probleem van Demas? Hij had de tegenwoordige eeuw, deze wereld lief. We weten uit andere brieven dat hij een betrouwbare medewerker was van Paulus. Ik denk niet dat Demas in zonde ging leven. Hij wilde waarschijnlijk een fijn leven met meer zekerheid. Hij maakte één fatale fout; hij hield van de tegenwoordige wereld. Kan het zijn dat jij dezelfde fout maakt? In een religieuze omgeving kun je met deze fout prima meekomen. Maar bij God niet. Op een moment komt er een test die je niet kunt doorstaan als je de wereld liefhebt.

Ik weet niet of ik niet dezelfde fout zou hebben gemaakt als Demas. Ik vraag me voortdurend af of ik zo’n test zou doorstaan. Ik zie het niet als iets vanzelfsprekends. Ik geloof dat als je niet dagelijks oefent in het afleggen van je leven, je dat ook niet zult doen op het belangrijke moment.

Wees met elkaar mijn navolgers, broeders, en houd het oog gericht op hen die zó wandelen, zoals u ons tot een voorbeeld hebt. Want velen – ik heb dikwijls met u over hen gesproken en zeg het nu ook onder tranen – wandelen als vijanden van het kruis van Christus. Hun einde is het verderf, hun god is de buik en hun eer is in hun schande; zij bedenken aardse dingen (NBV: hun aandacht is alleen gericht op aardse zaken). Ons burgerschap is echter in de hemelen, waaruit wij ook de Zaligmaker verwachten, namelijk de Heere Jezus Christus. (Filippenzen 3:17-20)

Paulus zegt dat we onze aandacht niet moeten richten op aardse dingen, niet op deze eeuw. We verwachten een Redder uit de hemel. Ons burgerschap is in de volgende eeuw.

Van welke eeuw ben jij een burger? Wat is jouw thuis?

Vanaf het moment dat ik tot bekering kwam, heb ik geloofd dat ik naar de hemel ga na mijn overlijden, op voorwaarde dat ik de Here trouw blijf. Maar ik beschouwde de hemel eigenlijk nooit als mijn echte thuis. Tot ik een directe, persoonlijke ervaring met God had die ervoor zorgde dat ik Hem persoonlijk leerde kennen als mijn Vader. Vanaf dat moment beschouw ik de hemel als mijn thuis. Deze wereld is niet mijn thuis, ik ben slechts op doorreis!

Als je in deze wereld geen thuis hebt, als je thuis is in de toekomende eeuw, dan ben je thuis bij God als je Hem aanbidt.

Neem een moment de tijd om over de volgende vragen na te denken: Ben ik bevrijd van de tegenwoordige eeuw? Waar houd ik mij mee bezig? Hoe is mijn denken? Wat zijn de maatstaven waar ik naar leef? Is deze wereld mijn thuis?

Als je bevrijd wilt worden van deze tegenwoordige, kwade eeuw, van deze wereld, dan kun je het volgende gebed uitspreken:

Vader, ik realiseer me dat ik nog leef in deze wereld, in de tegenwoordige eeuw. Wilt U mij veranderen, wat het ook kost. Wilt U mijn denken vernieuwen? Ik besluit dat ik niet wil leven voor deze wereld. Deze wereld is niet mijn thuis. U bent mijn Vader, U bent mijn thuis. Dank U Jezus, voor Uw offer aan het kruis, waardoor ik vrij mag zijn van deze tegenwoordige eeuw, van zijn zorgen en zijn rijkdom. Ik mag mij verheugen in een leven met U, tot in de eeuwen der eeuwen! Amen.


Bron: Prediking: The fullness of the cross, album 2

Meer weten over dit onderwerp?

Bekijk de DVD 'Ik zal alles schudden' of lees het boek 'De eindtijd, wat gaat er gebeuren?'.

(De videoprediking 'Ik zal alles schudden' is ook te bekijken op youtube.)

Download studie als pdf

Bestel deze onderwijsbrief gratis!

Het maximale aantal is 20. Neem contact met ons op als je meer onderwijsbrieven wilt bestellen.
Vul hier je e-mailadres in zodat we contact met je kunnen opnemen indien nodig.