Shop Doneer

De aard van onze wapens

Leestijd: 8 min.

,,Hoe gaat het met je?’’ - ,,Nou, niet echt geweldig, ik ervaar veel strijd...’’ Is dat een herkenbare dialoog? Toch moeten we niet verbaasd zijn dat we geregeld geestelijke druk en strijd ervaren – de Bijbel leert zelfs dat wij als christenen betrokken zijn in een voortdurend geestelijk conflict tussen God en de machten van het kwaad. Onze God is naast een liefdevolle hemelse Vader ook een militair gezagvoerder, een commandant, en wij zijn deel van een leger dat onder Zijn bevel staat. Maar het goede nieuws is dat Hij ons heeft toegerust met ALLES wat we nodig hebben om sterk te staan in die strijd. In deze onderwijsbrief zullen we kijken naar de wapens die in Efeziërs 6 beschreven staan.

Efeziërs 6:13-18: Neem daarom de wapens van God op om weerstand te kunnen bieden op de dag van het kwaad, om goed voorbereid stand te kunnen houden. Houd stand, met de waarheid als gordel om uw heupen, de gerechtigheid als harnas om uw borst, de inzet voor het evangelie van de vrede als sandalen aan uw voeten, en draag bovenal het geloof als schild waarmee u alle brandende pijlen van hem die het kwaad zelf is kunt doven. Draag als helm de verlossing en als zwaard de Geest, dat wil zeggen Gods woorden. Laat u bij het bidden leiden door de Geest, iedere keer dat u bidt; blijf waakzaam en bid voortdurend voor alle heiligen.

De gordel van de waarheid

Een zin die in de bijbel vaak gebruikt wordt is: ‘Omgord uw lendenen.’ Om dit te begrijpen, moeten we ons realiseren dat in de tijd van de bijbel zowel mannen als vrouwen lange gewaden droegen, die reikten tot over hun knieën. Om actief te kunnen worden, moesten de mensen allereerst die lange gewaden tot boven de knieën ophijsen, zodat hun benen vrij konden bewegen. Om dit te bereiken, deed die persoon dan een riem om, trok het lange gewaad omhoog en maakte het vast met de riem. Daarna was hij of zij klaar voor actie. Als dit niet gedaan werd, kon de persoon niet in actie komen, want het lange gewaad zat hem in de weg en zou hem doen struikelen.

Hoe kunnen wij dit beeld op onszelf toepassen? De meest eenvoudige toepassing is natuurlijk dat we in de waarheid moeten leven; en daarbij moeten we bedenken: leugen is alles wat niet Gods waarheid is. Zolang we nog allerlei menselijke ‘waarheden’ blijven geloven, zoals: ,,Ik ben niet goed genoeg!’’, of ,,Het lukt me toch niet te stoppen met deze zonde’’, zullen we veel strijd blijven ervaren die we ook maar niet lijken te winnen. Verder geloof ik dat ‘het lange gewaad’ wat ons zo vaak belemmert, religieuze taal en religieus gedrag kan zijn. Daarmee bedoel ik ‘onechtheid’- jezelf beter voordoen dan je bent. Dan leef je niet in de waarheid. We moeten volkomen eerlijk zijn tegenover onszelf, en, zoals de Heilige Geest ons leidt, tegenover andere mensen. We mogen onszelf niet belemmeren door religieuze clichés en gedragingen. Ze zijn een enorme hindernis als we werkelijk toegewijde christenen willen zijn.

Het harnas van gerechtigheid

Een harnas beschermt het hart. Ik word altijd gezegend als ik deze prachtige, bekende uitspraak van Salomo hoor:

Van alles waarover je waakt, waak vooral over je hart, het is de bron van je leven. (Spreuken 4:23)

Wat in ons hart is, zal uiteindelijk de koers van ons leven bepalen, goed of slecht. Daarom is het van levensbelang dat we weten wat er in ons hart leeft, en ons hart beschermen tegen alle vormen van kwaad. Daarom sprak Paulus over het harnas van gerechtigheid als bescherming voor het hart. In een andere brief komt Paulus terug op het thema van de wapenrusting en daar heeft hij het over ‘het harnas van geloof en liefde’ (1 Thessalonicenzen 5:8). Hij beschrijft hier het harnas vanuit een ander gezichtspunt. Als we deze twee verzen samenvoegen dan is ‘het harnas van gerechtigheid’ een ‘harnas van geloof en liefde.’ Dit zegt iets over de vorm van gerechtigheid die Paulus in gedachten had. Niet de gerechtigheid door werken, niet de gerechtigheid door een religieuze wet, maar de gerechtigheid die alleen tot stand komt door geloof.

De schoenen van het evangelie

Voor dit onderdeel van de wapenrusting, de schoenen, gebruik ik eigenlijk liever andere woorden, namelijk: ‘de laarzen van de voorbereiding van het evangelie van vrede’. Romeinse soldaten droegen leren laarzen die tot over de kuit stevig werden vastgemaakt. Deze laarzen werden stevig vastgemaakt. De bijbel benadrukt dat we onze laarzen aan moeten hebben. We moeten voorbereid zijn om het evangelie van vrede te brengen. Het punt is dat als we zelf geen vrede hebben in ons hart, we ook niet veel over te dragen hebben aan anderen. Ik wil benadrukken dat veel christenen dit basisprincipe van evangelisatie te weinig begrijpen. We moeten de bijbel geloven en kennen en van daaruit vrede hebben in ons hart. Vervolgens zijn we vanuit die vrede in staat zijn om mensen te wijzen op het reddende evangelie en de waarheden van Gods Woord. Door die vrede zullen we dan ook overtuigend overkomen. Dat zijn volgens mij de laarzen van bereidheid voor van het evangelie van vrede.

Het schild van geloof

In de tijd van het Nieuwe Testament bestonden er twee verschillende soorten schilden die ook beide in het Nieuwe Testament worden genoemd. Eén is een klein, rond schild. Het andere is een ovaal schild, dat de persoon die het draagt helemaal kan bedekken. Het schild waar in dit vers over gesproken wordt, is het lange, ovale schild waar een man zich volledig achter kon verschuilen. Dat is het schild van geloof; geloof biedt bescherming voor je hele wezen.

De helm van verlossing

Welk gebied wordt beschermd door een helm? Het hoofd - de gedachten. Vanwege mijn worstelingen met depressies, liet God mij jaren geleden zien dat ik moest leren om mijn gedachten te beschermen. Toen ik Hem vroeg hoe, kwam het antwoord uit Gods Woord: de helm van verlossing, of ook wel de ‘helm des heils’.

Toen God me die waarheid duidelijk maakte, zei ik tegen mezelf: „Ik weet dat ik gered ben. Betekent dit dat ik de helm van verlossing al heb?” Het antwoord drong tot me door toen ik zag dat Paulus zich in dit Bijbelgedeelte richtte tot mensen die reeds waren gered en gedoopt in de Geest. Toch zei hij tegen hen dat ze de helm van verlossing op moesten zetten. We hebben die helm niet automatisch op omdat we gered zijn. We hebben haar tot onze beschikking, maar we moeten deze helm heel bewust ‘opzetten’.

En wat is dat dan voor helm? In 1 Thessalonicenzen vinden we een zeer bruikbare tekst over dit onderwerp: getooid met de helm van de hoop op redding (1 Thessalonicenzen 5:8). Het hielp mij enorm om te ontdekken dat de helm een helm van hoop is. Zoals geloof ons hart beschermt, zo beschermt hoop onze gedachten tegen depressie en ontmoediging. Bijbels geloof vind je in het hart: Uw hart gelooft (Romeinen 10:10). Maar hoop bevindt zich in de gedachten. De schrijver van de Hebreeënbrief zegt: Het geloof legt de grondslag voor alles waarop we hopen (Hebreeën 11:1). Dus, het geloof in ons hart is de basis, waardoor we in het gebied van onze gedachten altijd hoop mogen hebben. Dit staat lijnrecht tegenover de wanhoop of hopeloosheid die sommige mensen vaak ervaren in hun gedachten. Maar een christen draagt de helm van hoop op redding.

Het zwaard van de Geest

In onze lijst van geestelijke wapens is er nog één onderdeel over: het zwaard van de Geest, het Woord van God. Velen van ons zijn misschien al bekend met het taal kundige verschil tussen logos en rhema. Logos is het eeuwige, geschreven Woord van God en rhema is het gesproken Woord van God. Dit citaat in Efeziërs 6 vertelt ons dat het zwaard van de Geest het rhema van God is. Met andere woorden, het zwaard van de Geest is dus niet de bijbel op je nachtkastje, maar het Woord van God dat in werking is op het moment dat wij het uitspreken met onze mond. Dat is een zwaard. Zo gebruikte Jezus dat toen satan Hem confronteerde in de woestijn. Tot drie keer toe zei Hij: „Er staat geschreven...” (Mattheüs 4:4- 10, Lukas 4:4-10). Zo maak je het het geschreven Woord, logos, tot rhema. En dat doet satan bij iedere aanval wijken.

Het zevende wapen

Als we goed kijken naar deze lijst met zes onderdelen van de wapenrusting, dan zien we dat het om verdedigingswapens gaat, met uitzondering van het zwaard - dat is een aanvalswapen. Maar zelfs dan moeten we ons realiseren dat het gebruik van het zwaard wordt begrensd door de reikwijdte van onze arm. We kunnen het koninkrijk van satan niet omver halen zonder nog andere wapens. Persoonlijk heb ik de gewoonte om, als ik in de bijbel een lijst vindt van zes goede dingen, altijd op zoek te gaan naar een zevende. Dus als we deze lijst van zes wapens bekijken, dan moeten we kijken of er misschien ook een zevende bij staat. Ik geloof dat het zevende wapen aan het einde van dit vers genoemd wordt. Laat u bij het bidden leiden door de Geest, iedere keer dat u bidt; blijf waakzaam en bid voortdurend voor alle heiligen. (Efeziërs 6:18)

Door te bidden kunnen we de grens verleggen die gevormd wordt door de beperkte reikwijdte van onze arm. Gebed is grenzeloos. Gebed is ons ‘intercontinentale, geleide projectiel’ een langeafstandraket. Overal vandaan kunnen we het richten en lanceren, overal naartoe. Als we het gebed aanwenden als wapen, dan zijn er drie onderdelen die samen het werk doen: het Woord van God (logos), de naam van Jezus, en het bloed van Jezus. Hoewel gebed een fantastisch wapen is, hebben we iets nodig om het te lanceren. Ieder projectiel heeft iets nodig waarmee het gelanceerd wordt. Iedere bom heeft iets nodig om hem te laten vallen. Iedere kogel heeft iets nodig waardoor hij wordt afgevuurd en vroeger had iedere pijl een boog nodig om te worden afgeschoten. Hetzelfde geldt voor het wapen van gebed. Het heeft iets nodig om te worden gelanceerd. Onthoud dat dit zevende wapen tegen satans koninkrijk, gebed, drie belangrijke onderdelen kent: het Woord van God, de naam van Jezus en het bloed van Jezus. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat ze in werking treden tegen het koninkrijk van satan? Vanuit mijn ervaring denk ik dat we gebruik moeten maken van vier belangrijke manieren om dat zevende wapen te lanceren: gebed, aanbidding, onderwijs en getuigenis.

Deze vier lanceerinstrumenten zijn echter alleen effectief voor zover ze geladen zijn met het woord van God, de naam van Jezus en het bloed van Jezus (de belangrijkste drie onderdelen van het wapen van gebed).

Zo, nu we deze instructie hebben gehoord, zijn we klaar om niet alleen strijd te ervaren, maar ook de overwinning te behalen in geestelijke strijd, elke keer opnieuw.

(Ontleend aan: Lucifer Ontmaskerd)