Aankomende vrijdag start de cursus Leven met de Heilige Geest, ontdek hoe Hij jouw persoonlijke gids kan zijn!

sluit
Shop Doneer

De noodzaak van onderscheiding

Leestijd: 16 min.

Gemengd zaad…een gemengde oogst!

Door Derek Prince

Onderscheiding... een actueel onderwerp binnen de kerk van vandaag. Vele christenen hebben er een lief ding voor over te weten welke dingen van God komen en welke zaken juist als misleiding ons pad kruisen. Derek Prince sprak regelmatig over onderscheiding, en heeft vervolgens deze studie over dit onderwerp geschreven.

Ik wil het in deze studie met u hebben over 'vermengingen' of 'mixen'. Sommige mixen zijn goed, sommige niet. Maar de mix waarover we in deze studie spreken is van het soort dat God afkeurt.

We vinden die mix in Leviticus 19:19. De Heer zegt hier: ,,Mijn inzettingen zult gij bewaren. Gij zult van uw vee niet twee verschillende soorten laten paren. Uw akker zult gij niet met tweeërlei zaad bezaaien, en een kleed uit tweeërlei stof vervaardigd, zult gij niet dragen.” God waarschuwt ons hier voor drie vermengingen: vermenging van klederen, vermenging van vee, en gemengd zaad. Laten we kijken naar het belang van deze drie waarschuwingen voor ons persoonlijke geestelijk leven.

DEEL 1 : TWEEËRLEI STOF

God zegt ten eerste: ,,Een kleed uit tweeërlei stof vervaardigd, zult gij niet dragen”. Ik zou willen stellen dat het kleed of gewaad symbool staat voor uw levensstijl. En dan noemt God twee dingen die we niet mogen vermengen: linnen en wol. Beide materialen hebben hun eigen betekenis.

Linnen

De betekenis van linnen vinden we in Openbaringen 19, waar de bruiloft van het Lam staat beschreven. In vers 7,8 staat: „Laten wij blijde zijn en vreugde bedrijven en Hem de eer geven, want de bruiloft des Lams is gekomen en Zijn vrouw heeft zich gereed gemaakt. En haar is gegeven zich met blinkend en smetteloos fijn linnen te kleden, want dit fijne linnen zijn de rechtvaardige daden der heiligen." Het bruidsgewaad van Christus' bruid is dus gemaakt uit fijn, stralend linnen. En wat is dat fijne linnen? De rechtvaardige daden van de heiligen.

Gerechtigheid in Christus kunnen we op twee manieren ontvangen:

1 Door in Hem te geloven, wordt Zijn gerechtigheid in ons geplant.

2 Maar als we met Jezus wandelen, dan wordt Zijn gerechtigheid in ons uitgewerkt.

Nu, het gewaad van de bruid is niet gemaakt uit de ingeplante rechtvaardigheid, maar uit de rechtvaardigheid die in ons wordt uitgewerkt: Uit de rechtvaardige daden van de heiligen. Dat is wat we zullen dragen als bruid van Christus. Maar soms vraag ik me af of sommige christenen wel genoeg rechtvaardige daden dragen voor een bruidsgewaad.

Het vraagt meters en meters stof om een bruidsgewaad te maken. Het vraagt dus ook veel rechtvaardige daden om op de dag van de bruiloft gekleed te gaan in een mooi gewaad. Tenslotte zou het nogal ongepast zijn om in een bikini te verschijnen... Afijn, linnen staat dus voor de mate van rechtvaardigheid die is uitgewerkt is in het leven van de gelovige.

Wol

In Ezechiël 44:17, 18 vinden we een beeld van wat wol vertegenwoordigt. Het gaat hier over de priesters... „Wanneer zij dan de poorten van de binnenste voorhof ingaan, zullen zij linnen klederen aantrekken; zij mogen geen wol dragen, als zij dienst doen in de poorten van de binnenste voorhof of in het huis. Linnen hoofddoeken zullen op hun hoofd zijn en linnen broeken aan hun heupen, zij zullen zich niet omgorden met iets wat doet zweten."

Hier staat het grote verschil tussen linnen en wol... Wol produceert zweet. Terwijl linnen het beeld is van de uitgewerkte gerechtigheid van het geloof, staat wol voor vleselijke pogingen. Gewoon dingen doen waar we een goed gevoel van krijgen... Religieuze daden. Maar God wil daar niets mee te maken hebben. Ze kunnen ook niet vermengd worden. Veel mensen proberen ze te mixen, maar dat lukt niet. Iemand vertelde me eens: ,,Het is slecht beleid, om wol met linnen te vermengen. Het linnen verslijt eerder dan het wol. En uiteindelijk blijf je dan met een slordig, verlopen stukje wol zitten. God zegt dus: vermeng linnen en wol niet.

Twee voorbeelden. Een oudste in de gemeente bidt tijdens de dienst als de profeet Elia, maar thuis is hij een draak en maakt zijn vrouw en kinderen het leven zuur. Hij heeft een mengsel van wol en linnen. Of een vrouw, die voorzangeres is in het koor van de gemeente. Ze heeft een prachtige stem, maar op zaterdagavond zit ze tot 2.00 uur 's nachts naar smerige TV-programma's te kijken. Zondagochtend rolt ze uit bed, haast zich naar de dienst, nog net op tijd om haar plekje in het koor in te nemen. De woorden die ze zingt zijn prachtig, maar haar geest gaat niet met de woorden mee... een mix van linnen en wol.

DEEL 2: EEN MIX VAN VEE

Ten tweede worden we gewaarschuwd om vee niet te vermengen. Een vriend van mij is dierenarts en die vertelde me: ,,Als twee dieren niet hetzelfde aantal chromosomen hebben, en ze paren, dan zullen de dieren die eruit voortkomen onvruchtbaar zijn. Neem bijvoorbeeld een paard en een ezel. Als die paren, komt er een muilezel uit voort. En muilezels zijn altijd onvruchtbaar.

God verlangt altijd dat we vruchtbaar zijn, dat we leven voortbrengen. Daarom wil Hij in Zijn gemeente geen vermenging, want die brengt onvruchtbaarheid voort. Ik heb mezelf hierbij afgevraagd wat voor voorbeeld ik kan noemen uit de kerk van vandaag. En wat me in gedachten kwam is misschien wat controversieel, maar ik meen het toch ontvangen te hebben. Ik wil overigens met nadruk zeggen dat ik geen muzikale expert ben. Toch wil ik u mijn voorbeeld van 'gemengd vee' noemen: Hardrock-muziek die gebruikt wordt om God te aanbidden. Het feit dat mensen het christelijke aanbidding noemen, maakt geen verschil.

Een aantal jaren geleden draaide een van mijn kleinzoons zogenaamde 'christelijke' hardrockmuziek op zijn walkman.lk vroeg hem de inlay met de songteksten en las die door... Nergens werd de naam van Jezus zelfs maar genoèmd. Die muziek was alleen maar christelijk van naam; er was niets van het Woord of de Geest van God in terug te vinden. Sterker nog, eigenlijk het tegenovergestelde...

Afrika

Voor zover ik als muzikale leek begrepen heb, heeft hardrock zijn oorsprong in de Afrikaanse muziek. Ik heb acht jaar van mijn leven in Afrika doorgebracht en tot op zekere hoogte ben ik daardoor wel bekend met de Afrikaanse muziek.

Heel wat nachten ben ik naar bed gegaan met de dreunende cadans van Afrikaanse drums op de achtergrond. Dat dreunende ritme heeft twee effecten. Ten eerste: het doodt je gevoel. Na een tijdje verlies je je onderscheidingsvermogen. Hoe luider de muziek, hoe meer je zintuigen worden uitgeschakeld.

Die Afrikaanse muziek had bovendien ook een doel: boze geesten oproepen. En dat werkt; het is een manier om demonen uit te nodigen. Maar dat is niet wat we willen in de aanbidding van onze Heer Jezus Christus! Om dit te illustreren heb ik geprobeerd een voorbeeld te bedenken dat u zou schokken, en kwam op het volgende: het is als de profeten van Baal die komen aanbidden in de tempel van Jehova... De profeten van Baal hebben niets te zoeken in de tempel des Heren. Zo heeft de genoemde soort muziek mijns inziens ook geen plaats in de aanbidding van de Here Jezus. Hardrock kan hetzelfde doen voor christenen als wat het voor de Afrikaners deed... het nodigt demonen uit.

Demonie

Ik weet dat er christenen zijn die niet geloven dat demonie plaats kan hebben in de dienst van de Heer. Maar ik weet uit ervaring dat dat wel degelijk kan. In Afrika heb ik heel vaak gezien hoe demonie zich manifesteerde in diensten. Met name geesten van dieren kwamen veel voor, omdat het uitnodigingen van geesten van wilde dieren hoort bij de Afrikaanse cultuur.

De Afrikaners geloven dat als je een bepaald dier wilt jagen, je eerst de geest van dat dier moet zien te ontvangen. Ik heb geesten van een olifant, een leeuw en een wild zwijn zich zien manifesteren en verder vele, vele geesten van slangen. Ik was in diensten waar op een gegeven moment soms tien vrouwen over de grond kropen als slangen. Op een keer, toen ik sprak over bevrijding, probeerde een man met de geest van een leeuw mij aan te vallen. Gelukkig kon een omstander hem opzij duwen. Ook heb ik mensen gezien die letterlijk als een wild zwijn met hun neus in de aarde begonnen te wroeten.

Dus als ik vandaag hoor dat mensen in een samenkomst zich beginnen te gedragen als dieren, geloof ik absoluut niet dat dat de geest van God is. Ik denk dat het tijd wordt dat we leren onderscheiden...God doet soms vreemde dingen. Hij nam het ezeltje van Bileam en liet het spreken als een mens. Maar ik geloof niet dat de Heilige Geest ooit een mens ertoe zou brengen te balken als een ezel. Dat is niet tot verheerlijking van God.

Misschien weet u niet eens waarom ik deze dingen noem. Maar een van onze medewerksters ging onlangs naar een bijeenkomst van de Lydia-gemeenschap in Jeruzalem. Een fijne groep mensen die samen bidden. Maar toen zij begonnen te bidden, viel de voorgangster van de groep op haar handen en voeten en begon te kruipen en te blaffen als een bond. En de mensen in die gemeenschap vonden het allemaal prachtig...Gezond verstand is ook een gave van God. Al zou je alle geestelijke gaven hebben, vergeet het gezonde verstand niet.

Natuurlijk ben ik op de hoogte van de nieuwe beweging en de verfrissing die God daardoor momenteel over de wereld laat gaan. Maar ik denk ook dat het Gods uitdaging is aan het leiderschap om te leren 'onderscheiden waar het op aankomt. Ik heb daarvan een tragisch voorbeeld. In Zuid-Afrika was kort geleden een bepaalde gemeente ook in aanraking gekomen met 'wat het ook moge zijn'. Een aantal kinderen van die gemeenschap gedroeg zich op school zo hysterisch, dat de leraar de ouders belde en vroeg: „Willen jullie die lachende en huilende kinderen alsjeblieft komen ophalen, want ik kan zo geen lesgeven". Toen de ouders kwamen zeiden ze: „O, maar dat is de Heilige Geest!".

Concluderend: Vermenging van vee, brengt hibrides voort; onvruchtbare dieren. En wanneer we in de kerk niet leren onderscheiden, zal hetgeen we voortbrengen niet vruchtbaar zijn.

DEEL 3: GEMENGD ZAAD

Hiermee kom ik bij de volgende soort vermenging: gemengd zaad. Onder zaad versta ik de boodschap die gepredikt wordt. In Lucas 8:11 zegt Jezus: „Het zaad is de boodschap van God".

Gods boodschap is dus het goede zaad. Maar wanneer andere boodschappen ermee vermengd worden, krijg je een mengsel van goed en verkeerd zaad. Wanneer je een akker daarmee

inzaait, krijg je dus ook een gemengde oogst: een deel goed, een deel verkeerd. En dat is heel moeilijk oogsten. Je kunt er niet doorheen gaan met een oogstmachine, maar elk stukje goede oogst moet er handmatig worden uitgehaald.

Ik geloof dat in het verleden gemengd zaad is gezaaid in de kerk. Een deel was goed, maar ook een deel van de boodschap was verkeerd. En de kerk van vandaag heeft daardoor te maken met een gemengde oogst. Ik wil twee voorbeelden geven van valse leringen, die grote invloed hebben gehad op de kerk, met name in deze eeuw.

Grote verdrukking

De eerste lering is bekend onder de naam Koninkrijkstheologie' (dominion-theology). Deze leert dat de kerk de heerschappij over de wereld gaat overnemen. De regeringen van de aarde zullen komen onder het absolute gezag van de kerk. En wanneer uiteindelijk Jezus terugkomt, kunnen we de wereld zo Hem overdragen, als een netjes verpakt cadeau, helemaal klaar voor Hem om koning over te zijn. Eigenlijk is Zzijn komst de slagroom op de taart. De cake is er al, alleen de slagroom moet er nog op...

Het zou heel mooi zijn als die lering waar was. Maar hij is niet waar. Dat zal ik laten zien vanuit Gods Woord. In Mattheus 24 spreekt Jezus over de dingen die zullen gebeuren aan het einde der tijden. In vers 21 en 22 zegt Hij: „Want er zal dan een grote verdrukking zijn, zoals er niet geweest is van het begin der wereld tot nu toe, en ook nooit meer wezen zal. En indien die dagen niet ingekort werden, zou geen vlees behouden worden, doch terwille van de uitverkorenen zullen die dagen worden ingekort." Jezus spreekt daar over een tijd van lijden die in de hele menselijke geschiedenis nog nooit is voorgekomen en ook nooit meer zal voorkomen. Die tijd noemen we 'de grote verdrukking'.

Die zal plaatsvinden in het einde der tijden. En wat volgt daar onmiddellijk op? In vers 29 en 30 staat: „Terstond na de verdrukking dier dagen zal de zon verduisterd worden en de maan zal haar glans niet geven en de sterren zullen van de hemel vallen en de machten der hemelen zullen wankelen. En dan zal het teken van de Zoon des Mensen verschijnen aan de hemel, en dan zullen alle stammen der aarde zich op de borst slaan en zij zullen de Zoon des Mensen zien komen op de wolken des hemels met grote macht en heerlijkheid."

Direct na de grote verdrukking komt dus de persoonlijke terugkeer van de Jezus in Zijn heerlijkheid. Dus als de 'Koninkrijks-theologie' waar zou zijn en de kerk inderdaad zou heersen over de wereld vlak voor de wederkomst van Christus, dan zou de kerk verantwoordelijk zijn voor de grote verdrukking! Bovendien biedt de gemeente Jezus dan niet een mooie, kant en klare wereld aan, maar een wereld met meer pijn en verwarring dan ooit eerder in de menselijke geschiedenis. Dus deze lering gaat lijnrecht in tegen Gods Woord.

Geestelijk Israël

De tweede valse lering die ik wil noemen is in Nederland waarschijnlijk nog wijder verspreid dan de eerste. We noemen hem 'vervangingstheologie'. Deze houdt in dat God zou hebben afgedaan met het volk Israël en de Kerk zou haar plaats hebben ingenomen. Al de beloften en zegeningen die God aan Israël doet toekomen in de Bijbel, zijn nu voor de kerk. Dat onderwijs werd aan het einde van de vierde eeuw wijd verspreid en breed geaccepteerd binnen de christelijke kerk.

Drie bekende kerkvaders hingen deze leer aan: Christensen, Augustinus en Jerome. Zij hebben allemaal in meerdere of mindere mate bijgedragen aan de vestiging van deze leer. En persoonlijk denk ik dat het een van de grootste rampen is, die de kerk in haar geschiedenis is overkomen.

Onlangs heb ik een korte studie gemaakt van antisemitisme binnen de kerk. Het was een verschrikkelijke studie. Ik ontdekte dingen die ik bijna niet kon geloven. Ze waren gedaan in de naam van Christus, en door christenen. En waarschijnlijk was deze lering de belangrijkste oorzaak: de theologie dat God zou hebben afgedaan met Israël en de kerk haar plaats zou hebben ingenomen.

Het effect van de vervangingstheologie is dat de Joden worden beroofd van ieder recht op relevantie in de wereldgeschiedenis. Ze worden aan de genade van de wilde honden overgeleverd. En zestien eeuwen lang hebben die hen verscheurd. Soms spreken we over de misdaden van de nazi's tijdens de holocaust. Maar mijn conclusie is dat de nazi's niet de zaaiers waren van de holocaust. Zij hebben alleen maar de oogst binnengehaald van wat de kerk zestien eeuwen lang had gezaaid. De nazi’s hadden de Joden nooit al die verschrikkelijke misdaden kunnen aandoen, als het denken van de mensen niet al eeuwenlang was voorbereid door de lering van de kerk. Dat is de vrucht van die theologie.

Historici zijn het niet eens over het aantal Joden dat door alle eeuwen heen is omgekomen door de handen van belijdende christenen. Over het algemeen wordt aangenomen dat in de holocaust circa 6 miljoen Joden de dood vonden. Maar waarschijnlijk waren er in de eeuwen daarvoor ook al circa 3 miljoen omgebracht. Met andere woorden, de dood van zo'n negen miljoen Joden ligt aan de voeten van die theologie.

In Romeinen 9:3-5 spreekt Paulus over zijn persoonlijke gevoelens ten aanzien van zijn eigen volk, Israël: „Want zelf zou ik wel wensen van Christus verbannen te zijn, ten behoeve van mijn broeders, mijn verwanten naar het vlees. Immers, zij zijn Israëlieten". Paulus zegt dus niet: 'zij waren Israëlieten', maar 'zij zijn Israëlieten'. En dan noemt hij alle dingen die Israël toebehoren: ,,Hunner is de aanneming tot zonen, en de heerlijkheid, en de verbonden, en de wetgeving, en de eredienst, en de beloften. Hunner zijn de vaderen, en uit hen is, wat het vlees betreft, de Christus".

Het is belachelijk te veronderstellen dat die uitspraken betrekking zouden hebben op de Kerk. De Messias is niet voortgekomen uit de gemeente, maar uit de Joden. Voor sommigen is dat een impopulaire boodschap, maar het is waarheid. En hunner was de aanneming tot zonen. En de heerlijkheid. En de geopenbaarde tegenwoordigheid van God. Alle verbonden werden met Israël gemaakt. De wetgeving werd aan Israël gegeven. De priesterlijke dienst van God en alle beloften werden geschonken aan Israël. Uit hen kwamen de aartsvaders voort: Abraham, Izaäk en Jacob en de anderen. En ook de Messias is uit hen voortgekomen. Het is absurd te denken dat de Kerk die plaats heeft ingenomen... Maar als je dat wel denkt, en al deze beloften en zegeningen in wezen van hen afneemt, houd je een volk over zonder enige waarde of plaats in de wereldgeschiedenis. Een prooi voor de wilde dieren.

En dat is ook gebeurd... En de verantwoordelijkheid daarvoor ligt aan de voeten van de Kerk. God verhoede dat we ooit nog eens zo'n dwaze claim zullen doen.

We gaan verder naar Romeinen 11: 1-2: ,,lk vraag dan: God heeft zijn volk toch niet verstoten? Volstrekt niet! Ik ben immers zelf een Israëliet, uit het nageslacht van Abraham, van de stam Benjamin. God heeft zijn volk niet verstoten, dat Hij tevoren gekend heeft."

Paulus zegt precies het tegenovergestelde van deze leer. Hij vraagt zich at: Heeft God Zijn volk verstoten? Heeft Hij met hen afgedaan? Zijn antwoord is: „Volstrekt niet!" De meest nadrukkelijke ontkenning in de Griekse taal.

En dan zegt Paulus: „Hij heeft niet verstoten, hen die Hij tevoren gekend heeft." Hij kende altijd al hen die zouden geloven en zij die niet zouden geloven. Maar dat heeft Zijn keuze voor Israël niet veranderd.

Er zijn 77 teksten in het NT waar Israël voorkomt. Daarvan zijn er maar twee die eventueel zouden kunnen worden uitgelegd als betrekking hebbend op de Kerk. De andere 75 zijn niet op die manier uit te leggen.

U begrijpt inmiddels dat ik geloof dat de vervangingstheologie een gevaarlijke, slechte leer is, slecht zaad. En het gevolg is: een gemengde oogst. Binnen de kerk vandaag is een algehele staat van verwarring te bespeuren, ten aanzien van Israël.

Conclusie:

Gebrek aan onderscheiding veroorzaakt verwarring. Juist door de nieuwe beweging worden we daar extra bij bepaald. Die beweging brengt een hoop nieuwe fenomenen binnen de kerk, die mensen onzeker kunnen maken. Voor die fenomenen op zich ben ik niet bang. Wie in 'Opschudding in de Kerk' mijn bekeringsverhaal heeft gelezen, weet dat ik een dergelijke ervaring bijna 50 jaar geleden al had. Op mijn rug op de vloer van een militaire barak, met mijn armen in de lucht, langdurig snikkend en lachend, kwam ik tot bekering... Maar het resultaat van die ongebruikelijke fenomenen was een totale verandering van mijn leven.

Ik heb geen vooroordeel tegen dingen die 'anders' zijn dan het gebruikelijke, maar ik geloof wel dat we moeten doen wat in Filippenzen 1:9 staat: ,,Onderscheiden waarop het aankomt”. Sommige mensen hebben tegen me gezegd: ,,Neem gewoon alles aan, stel geen vragen. Open jezelf maar en ontvang." Dat zal ik nooit doen, want dat gaat regelrecht tegen Gods Woord in. Een andere fout die je kunt maken, is het slechte afwijzen, maar daarmee ook niet openstaan voor het goede. En welke van deze twee wegen je ook kiest, de duivel wint.

De oplossing is te groeien in onderscheiding. Daarmee zal je het goede kunnen accepteren en het kwade kunnen afwijzen. Ik wil daarbij benadrukken dat in deze dingen een grote verantwoordelijkheid bij het leiderschap van de kerk. Zij zijn verantwoordelijk deze dingen te beoordelen en zullen voor hun oordelen vervolgens weer verantwoording moeten afleggen aan God. En als je als leider geen onderscheiding hebt om deze dingen te beoordelen, kun je beter van God vragen of Hij je ontslaat van je leiderschap, omdat je voor ieder oordeel dat je velt, rekenschap aan Hem zult moeten afleggen.

Meer weten over dit onderwerp? De prediking waar deze studie op gebaseerd is, is ook beschikbaar als dvd.
Meer weten over Derek’s analyse m.b.t. de vervangingsleer en de profetieën over Israël? Lees dan het boek 'Israël en de kerk'.

Voor meer info klik op het betreffende product rechts bovenin.