Shop Doneer

Een hart dat volkomen naar God uit gaat - deel 2

Leestijd: 9 min.

In het eerste deel van deze studie heb ik laten zien dat natuurlijke angst, demonische angst, religieuze angst en vrees voor mensen niets te maken hebben met de vreze des Heren. In deze brief overdenken we wat de vreze des Heren dan wél is. Je kunt de vreze des Heren op verschillende manieren beschrijven, en we zullen enkele definities uit de bijbel nader bekijken. Kort gezegd, maakt de vreze des Heren de Heer tot een persoonlijke God. Het is een houding van eerbied, volledige toewijding en onderwerping aan God.

Klik hier voor deel 1 van deze studie.

In Psalmen en Spreuken vinden we twee aspecten van de vreze des Heren:

Komt, kinderen, luistert naar mij, ik zal u de vreze des Heren leren. (Psalm 34:12)

Het is opmerkelijk dat de vreze des Heren aangeleerd moet worden. Ik geloof dat de Heilige Geest door deze Psalm spreekt, en zegt: Laat Mij je de vreze des Heren leren.

...dan zullen zij tot Mij roepen, maar Ik zal niet antwoorden, zij zullen Mij zoeken, maar niet vinden. Omdat zij de kennis hebben gehaat en de vreze des Heren niet hebben verkozen... (Spreuken 1:28-29)

Ik wil benadrukken dat je een keuze moet maken om de vreze des Heren in je leven toe te laten. Als je dat niet doet, dan zal er een tijd komen dat God je niet antwoordt wanneer je bidt, dat je Hem niet vindt wanneer je Hem zoekt.

Wat doet de vreze des Heren met je?

Laten we nu een aantal Bijbelverzen bekijken die ons vertellen wat de vreze des Heren doet.

Zie, de vreze des Heren - dat is wijsheid, en van het kwade te wijken is inzicht. (Job 28:28)

De vreze des Heren maakt ons wijs.

De vreze des Heren is rein, voor immer bestendig. (Psalm 19:10)

De vreze des Heren verdwijnt nooit, het duurt voor eeuwig. Het is rein en het bewaart je in reinheid.

De vreze des Heren vermeerdert de dagen, maar de jaren der goddelozen worden verkort (Spreuken 10:27). Dit vers is heel duidelijk: als je een lang, gelukkig leven wilt, vrees de Heer.

Door liefde en trouw wordt de ongerechtigheid verzoend, door de vreze des Heren wijkt men van het kwaad (Spreuken 16:6). Als je de Heer vreest, wijk je van het kwade. Je zult er verre van blijven.

In de vreze des Heren ligt sterke gerustheid (zoals ik al zei, als je de Heer vreest, is er niets anders om te vrezen.), zelfs voor zijn zonen is er een schuilplaats (aan de schuilplaats is een voorwaarde verbonden: de vreze des Heren). De vreze des Heren is een bron des levens, om de strikken des doods te ontwijken (Spreuken 14:26-27). Hier staan vier zegeningen: sterke gerustheid (in het Engels staat hier: vertrouwen), een schuilplaats, een bron (in het Engels staat hier: fontein) van leven en het ontwijken van de strikken des doods.

Het loon van ootmoed -vreze des Heren- is rijkdom, eer en leven (Spreuken 22:4). Nog drie zegeningen: rijkdom, eer en leven!

Tot slot denk ik dat je in de bijbel geen grotere beloften vindt dan die in Spreuken 19:23: De vreze des heren is ten leven; men overnacht verzadigd, door het kwaad niet bezocht. Ik weet niet wat je je nog meer zou kunnen wensen dan verzadigd (volkomen tevreden) te overnachten en door het kwaad niet bezocht te worden!

Geestelijk leiderschap

De Bijbel geeft aan dat de vreze des Heren onmisbaar is voor mensen in een autoriteitspositie: Israëls God spreekt...een rechtvaardig heerser over de mensen is iemand die heerst in de vreze Gods. (2 Samuel 23:3)

Er zijn twee vereisten voor geestelijk leiderschap. Het eerste is liefde voor de Heer en het tweede is vrees voor de Heer. Toen Jezus Petrus vroeg om een herder te zijn voor Zijn schapen vroeg Hij: Hou je van Mij? (Johannes 21:15-19). Hij vroeg het drie keer! Toen zei Hij: Als je van Mij houdt, geef Mijn schapen te eten. Liefde voor de Heer en voor Zijn volk zijn nodig. Maar als je een bediening hebt die alleen gebaseerd is op liefde voor mensen, zul je uiteindelijk te maken krijgen met iemand die je zo op de proef stelt, dat je liefde zal bekoelen. Alleen de liefde voor de Heer maakt dat je in een dergelijke situatie trouw kunt blijven.

Bovendien zul je, als liefde voor mensen je bediening motiveert, uiteindelijk in de verleiding komen om de wil van mensen te doen in plaats van de wil van God. Op dit punt ontstaat er een scheiding tussen de herder en de huurling. De huurling geeft de mensen wat ze vragen, maar de herder geeft hun wat God zegt te geven. Alleen de vrees voor de Heer stelt je in staat om zo te handelen!

Jezus vreesde de HEER

Laten we de vrees voor de Heer in het leven en de bediening van Jezus eens bekijken. Jesaja 11:1-2 zegt over Jezus: En er zal een rijsje voortkomen uit de tronk van Isaï en een scheut uit zijn wortelen zal vrucht dragen. En op Hem zal de Geest des Heren rusten, de Geest van wijsheid en verstand, de Geest van raad en sterkte, de Geest van kennis en vreze des Heren. Het belangrijkste aspect van de Heilige Geest is de Geest van de vreze des Heren. Hij rustte op Jezus, de eniggeboren Zoon van de Vader.

Als er iets duidelijk is over Jezus, dan is het wel dat Hij wandelde in de vreze des Heren.

Hij zei over Zijn Vader: Ik doe altijd wat Hem behaagt (Johannes 8:29). Ik kan van Mijzelf niets doen (Johannes 5:30). ...de Zoon kan niets doen van Zichzelf, of Hij moet het de Vader zien doen. (Johannes 5:19)

Jesaja 11:3 vervolgt: Ja, zijn lust zal zijn in de vreze des Heren. In de King James vertaling staat hier dat de Geest van de Heer Hem (Jezus) de vreze des Heren snel zal doen begrijpen. Toen de Heilige Geest op Jezus kwam, gaf Hij Hem een speciale gevoeligheid voor de wil en het karakter van God. Als er iets is dat we nodig hebben in de huidige kerk, dan is het wel deze gevoeligheid voor de wil en het karakter van God.

Hebreeën 5:7 zegt over Jezus:

Tijdens Zijn dagen in het vlees heeft Hij gebeden en smekingen onder sterk geroep en tranen geofferd aan Hem, die Hem uit de dood kon redden, en Hij is verhoord uit Zijn angst. (in het Engels staat er niet uit Zijn angst maar: omdat Hij de Here vreesde).

God verhoorde de gebeden van Jezus omdat ze voortkwamen uit de vreze des Heren. Wat was het overduidelijke bewijs dat Jezus de vreze des Heren kende? Ik geloof dat dit vers in eerste instantie naar Getsemané verwijst. Welke ene zin zei Jezus daar, die de vreze des Heren liet zien? Niet Mijn wil, maar de Uwe geschiede! (Lukas 22:42). Als je op deze manier bidt, zal God je gebed verhoren!

De vreze des Heren in de vroege Kerk

We vinden de vreze des Heren ook terug in de eerste gemeenten.

De gemeente dan door geheel Judea, Galilea en Samaria had vrede; zij werd opgebouwd en wandelde in de vreze des Heren, en zij nam in aantal toe door de bijstand van de Heilige Geest. (Handelingen 9:31)

Zij ervoeren Psalm 2:11: Dient de Here met vreze en verheugt u met beving. Zie je de combinatie? 'Verheugt u', maar doe dat met eerbiedige vreze des Heren. Maak nooit een scheiding tussen deze twee, want dan raak je uit balans. Als vreugde en 'beving' in balans zijn - de vreze des Heren en de troost van de Heilige Geest- dan wordt de kerk opgebouwd.

Petrus zegt waarom we de Heer zouden moeten vrezen: Weest heilig, want Ik ben heilig. En indien gij Hem als Vader aanroept, die zonder aanzien des persoons naar ieders werk oordeelt, wandelt dan in vreze de tijd uwer vreemdelingschap, wetende dat gij niet met vergankelijke dingen, zilver of goud, zijt vrijgekocht van uw ijdele wandel, die (u) van de vaderen overgeleverd is, maar met het kostbare bloed van Christus. (1 Petrus 1:17-18)

Petrus zegt dit niet tegen ongelovigen, maar tegen christenen -mensen die vrijgekocht zijn door het bloed van Jezus. Waarom moeten wij (christenen) 'de tijd van onze vreemdelingschap in vreze wandelen'? Vanwege de prijs van onze verlossing. Onze verlossing heeft Hem het bloed van Zijn Zoon gekost. God gaf Zijn Zoon zodat we verlost mochten worden van onze stommiteiten, onze onwetendheid, onze ongehoorzaamheid, onze rebellie en onze trots.

Gods welbehagen

Ik geloof dat God de Heilige Geest de vreze des Heren in onze harten plant. Ik geloof niet dat we het van onszelf al hebben, voordat de Heilige Geest het ons leert. Maar als we antwoorden, door de Heilige Geest, met de vreze des Heren, dan gaan we het welbehagen van de Heer ervaren. Hieronder staan drie opmerkingen over het welbehagen/welgevallen van de Heer.

Want Gij zegent de rechtvaardige, o Here, Gij omgeeft hem met welbehagen als met een schild (Psalm 5:13). Gods welbehagen is als een schild dat je aan alle kanten omringt en beschermt. In Gods welbehagen ben je volkomen veilig.

Gods welbehagen wordt in zekere zin gesymboliseerd door de wolk van Gods aanwezigheid. In Spreuken staat: Het licht op het gelaat van de koning is het leven, en zijn welgevallen is als een wolk van de late regen (Spreuken 16:15). Dus als je God welgevallig bent, wandel je onder de wolk van de late regen.

Verderop in Spreuken staat: De toorn van een koning is als het brullen van een jonge leeuw, maar zijn welgevallen is als dauw op het gras (Spreuken 19:12). Gods welgevallen is dus als een wolk van de late regen, en het is als dauw op het gras. Je hoeft geestelijk niet 'droog' te zijn als je God welgevallig bent.

Daarbij komt nog dat je de wolk en de dauw met je meeneemt, waar je ook gaat, als je in Gods welbehagen wandelt. Je 'regent' de zegen op Gods volk. Is er een groter voorrecht dan dat?

Het nederige kind en de dienaar van God die in de vreze des Heren wandelt onder de wolk van Gods welbehagen is een 'regen-brenger'. Hij is automatisch een zegen voor de mensen met wie hij in contact komt. Er is een lieflijke geur om hem heen, een tegenwoordigheid in zijn hart - iets dat hem overschaduwt waar hij ook maar gaat.

God doorzoekt de wereld nog steeds om mensen te vinden wiens hart volkomen naar Hem uitgaat -diegenen die Hem tot hun God hebben gemaakt- diegenen die de vreze des Heren geleerd hebben. Als Hij zo iemand vindt, zal Hij Zijn kracht laten zien voor hem, en Hij zal Zijn goddelijke welbehagen manifesteren in en door het leven van die persoon. Laten we ervoor kiezen om zulke mensen te zijn.

Meer lezen over de vreze des Heren? Derek Prince schrijft hierover in het boek: De weg naar Gods zegen.