De schaduw van de antichrist op het wereldtoneel…

Kenmerken van de antichrist

We leven in een tijd dat de strijd tussen het koninkrijk van God en het koninkrijk van satan sterker oplaait dan ooit tevoren. Ik geloof dat dit komt doordat de wederkomst van Christus snel nadert – en daarmee ook de uiteindelijke vernietiging van satans koninkrijk.

We zullen één van de belangrijkste uitwerkingen van satans koninkrijk onderzoeken: satans verzet tegen God en tegen de Gemeente van Jezus Christus. Het onderwerp dat we bespreken noem ik ‘de geest van de antichrist’. We zullen allereerst 1 Johannes 2:18-23 lezen, waar hierover uitgebreid geschreven wordt.

Kinderen, het is het laatste uur; en zoals u gehoord hebt dat de antichrist eraan komt, zijn er ook nu al veel antichristen gekomen, waaruit wij weten dat het het laatste uur is. Zij zijn uit ons midden weggegaan, maar zij waren niet uit ons; want als zij uit ons geweest waren, dan zouden zij bij ons gebleven zijn. Maar het moest openbaar worden dat zij niet allen uit ons zijn. Maar u hebt de zalving van de Heilige en u weet alles. Ik heb u niet geschreven omdat u de waarheid niet kent, maar omdat u die kent, en omdat er geen leugen uit de waarheid is. Wie is de leugenaar anders dan hij die loochent dat Jezus de Christus is? Dat is de antichrist, die de Vader en de Zoon loochent. Ieder die de Zoon loochent, heeft ook de Vader niet.

De werking van de geest van de antichrist zal groeien naarmate het einde der tijden nadert. Wat betekent eigenlijk de term antichrist? Ze bestaat uit twee delen: ‘anti’ en ‘christ’. Het woord ‘Christ’ komt van het Griekse woord ‘Christos’, wat exact overeenkomt met het Hebreeuwse woord ‘Mashiach’, waar ons woord Messias van is afgeleid.

Als we dus spreken over ‘antichrist’, dan betekent dat ‘anti­ Messias’. ‘Anti’ is een Grieks voorzetsel met twee betekenissen, die in dit geval beide van toepassing zijn. Ten eerste betekent het ‘tegen’. De eerste activiteit van de antichrist is dus dat hij gericht is ‘tegen de Messias’. De tweede betekenis is: ‘in de plaats van’. Zijn uiteindelijke doel is een valse messias in de plaats te stellen van de echte Messias. De totale operatie verloopt dus in twee fasen: 1. tegenwerking tegen de echte Messias, en 2. een valse messias naar voren schuiven. Maar besef wel dat de tegenwerking van de ware Messias niet satans uiteindelijke doel is. Zijn doel is de ware Messias te vervangen door een valse messias. In 1 Johannes 4:2-3 lezen we:

Hieraan leert u de Geest van God kennen: elke geest die belijdt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, is uit God; en elke geest die niet belijdt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, is niet uit God; maar dat is de geest van de antichrist,  waarvan u gehoord hebt dat hij komt, en die nu al in de wereld is.

Als we deze passage leggen naast het gedeelte uit l Johannes 2, dan zien we drie verschijningsvormen van de antichrist.
Ten eerste zijn er vele antichristen. In de loop van de geschiedenis zijn vele antichristen opgestaan om van zich te doen horen.
Ten tweede is er de antichrist- één specifieke persoon. Dat is de laatste manifestatie, het laatste voortbrengsel van de geest van de antichrist, die tot nu toe nog niet geopenbaard is in de menselijke geschiedenis. Ik geloof dat hij wel zijn schaduw al werpt op het wereldtoneel, maar die persoon hebben we vooralsnog nog niet gezien. Toch maakt de Bijbel duidelijk dat er aan het eind van deze tijd een laatste, zeer slechte, zeer machtige heerser zal zijn, die het menselijk ras korte tijd zal domineren. Dat is de antichrist.
De derde vorm is de geest van de antichrist. De geest van de antichrist is de geest die werkt door iedere antichrist. Johannes noemt bepaalde belangrijke kenmerken van de geest van de antichrist. In l Johannes 2:19 lazen we over de antichrist:

Zij zijn uit ons midden weggegaan, maar zij waren niet uit ons; want als zij uit ons geweest waren, dan zouden zij bij ons gebleven zijn. Maar het moest openbaar worden dat zij niet allen uit ons zijn.

Dus de antichrist begint op de een of andere manier in samen­ werking met het volk van God, maar hoort daar niet werkelijk thuis, en dat zal in de loop der tijd zichtbaar worden. Dat is één van de kenmerken van de antichrist. Het tweede kenmerk is de ontkenning dat Jezus de Messias is, zoals we lezen in 1 Johannes 2:22:

Wie is de leugenaar dan wie loochent, dat Jezus de Christus is?

En dan vervolgt Johannes met het derde kenmerk:

Dit is de antichrist, die de Vader en de Zoon loochent.

De antichrist ontkent niet het bestaan van God op zich. Sterker nog, hij beweert zelfs de vertegenwoordiger van God te zijn. Wat hij wel ontkent, is de relatie tussen de Vader en de Zoon binnen de Godheid.

Eén specifiek voorbeeld

Laten we nu kijken naar een historisch- zij het controversieel – voorbeeld van de geest van de antichrist. Het is niet mijn bedoeling mensen te kwetsen of andere godsdiensten aan te vallen, maar ik wil wel graag presenteren wat ik zie als waarheid…
Eén van de belangrijke manifestaties van de geest van de antichrist is de islam, de godsdienst van Mohammed. In het licht van de gebeurtenissen sinds ll september 2001 in Amerika, ben ik ervan overtuigd geraakt dat het voor christenen belangrijk is om goed geïnformeerd te zijn over de islam. Mohammed verscheen op het toneel in de 7e eeuw op het Arabische schiereiland en beweerde een profeet te zijn. Hij beweerde van een aartsengel de openbaring te hebben ontvangen over de godsdienst die later de islam werd. Bovendien stelde hij dat de islam de ware vervulling van het Oude en Nieuwe Testament is.
Hij beweerde dat de christenen en de Evangeliën de waarheid hadden vertroebeld, maar dat hij gekomen was om dit te herstellen. Dit is de fundamentele claim van Mohammed. In eerste instantie geloofde hij dat de Joden hem zouden volgen, omdat hij zich keerde tegen afgoderij en tegen de claims van het christendom. Maar toen zij hem niet volgden, keerde hij zich tegen hen – en werd een vervolger van de Joden.

Het is een tragedie, dat zoveel christenen in het Westen de islam zo verkeerd hebben begrepen en hebben onderschat.
In veel moslimlanden hebben christenen en joden door de eeuwen heen de titel ‘dimmy’ gekregen, wat ‘tweederangs mensen’ betekent. Hoewel de islam niet schuldig is aan zoiets vreselijks als de Holocaust, heeft deze religie wel een lange geschiedenis van 13 eeuwen van onderdrukking en minachting van christendom en judaïsme. De islam draagt de meeste van de kenmerken van de geest van de antichrist. De religie ontstond vanuit een band met het Oude en het Nieuwe Testament.
Ze beweerde zelfs de volle uitwerking te zijn van die openbaring van God. Maar ze ontkent bepaalde fundamentele grondbeginselen van het christelijk geloof, zoals de verzoeningsdood van Jezus aan het kruis. Mohammed leerde dat Jezus niet stierf, maar dat er een engel kwam om Hem vlak voor zijn overlijden, in de geest weg te voeren. Omdat er geen dood is, is er geen verzoening. En omdat er geen verzoening is, is er geen vergeving. Er is dan ook geen enkele moslim die op enig moment de zekerheid heeft van het feit dat zijn zonden vergeven zijn.
Ten tweede ontkent de islam absoluut dat Jezus de Zoon van God is. U kunt met moslims over Jezus spreken als profeet, en ze zullen met volle aandacht luisteren. De koran erkent Jezus zelfs als profeet – zelfs als een redder, ja, zelfs als een Messias. Maar als je zegt dat Hij de Zoon van God is, dan roep je daarmee de meest intense, bittere weerstand op. Op de beroemde moskee in Jeruzalem, de Rotskoepel, gebouwd op de plaats waar ooit de tempel van Salomo stond – staat rondom een Arabische inscriptie die tweemaal zegt: “God heeft geen zoon (nodig)”.

De persoon

Nu zullen we kijken naar de laatste manifestatie van de geest van de antichrist: de persoon de antichrist. Ik geloof dat de openbaring van deze persoon nog in de toekomst ligt. Laten we een aantal belangrijke Bijbelgedeelten bestuderen, zodat je niet onwetend bent over satans plannen.
In 2 Thessalonicenzen 2 behandelt Paulus de verschijning, de openbaring, en de manifestatie van de antichrist. Ook heeft hij het over onze voorbereiding op de wederkomst van de Heer. Deze twee  zijn  nauw  met  elkaar verweven,  omdat de laatste satanische daad voor de wederkomst  van de Heer zal zijn de openbaring  van  de antichrist. Paulus zegt daarover dat de Heer de antichrist zal vernietigen met de heerlijkheid van Zijn komst. In 2 Thessalonicenzen 2: 1-2 lezen we:

En wij vragen u dringend, broeders, met betrekking tot de komst van onze Heere Jezus Christus en onze vereniging met Hem, dat u niet snel aan het wankelen wordt gebracht of verschrikt, niet door een uiting van de geest, niet door een woord, en ook niet door een brief die van ons afkomstig zou zijn, alsof de dag van Christus al aangebroken zou zijn…

Het woord ‘komst’ dat hier wordt gebruikt is het Griekse woord ‘parousia’, dat vaker wordt gebruikt voor de tweede komst van Jezus. Paulus vermaande zijn lezers dat zij niet snel aan het wankelen (twijfelen) gebracht moesten worden, door een manifestatie van de geest, door een brief of een woord…  omdat hij wist dat veel christenen bereid zouden zijn specifieke voorspellingen te geloven over het moment van Jezus’ terugkomst.

In de loop van mijn bediening heb ik vele van dit soort voorspellingen gehoord en iedere keer weer sta ik verbaasd hoe  massa’s christenen zich erop blindstaren.
We lezen verder in 2 Thessalonicenzen  2:3:

Laat niemand u op enigerlei wijze misleiden. Want die dag komt niet, tenzij eerst de afval gekomen is en de mens van de wetteloosheid, de zoon van het verderf, geopenbaard is…

De term ‘afval’ is in het  Grieks ‘apostacia’ en betekent ‘afvalligheid’: een bewuste, opzettelijke  afwijzing  van  de geopenbaarde waarheid. Dit vers noemt twee namen of titels van de antichrist. Ten eerste is hij ‘de mens der wetteloosheid’. Hij is de ultieme belichaming van de menselijke opstand tegen God en verwerper van Gods wetten. Verder wordt hij ‘de zoon des verderfs’ genoemd, degene die op weg is naar een verloren eeuwigheid. Judas Iskariot is de enige andere persoon in het Nieuwe Testament die ‘zoon des verderfs’ wordt genoemd. Hij was een valse apostel.
We zien dus dat er drie verschillende namen zijn voor hetzelfde wezen: de antichrist,  de mens  der wetteloosheid, de zoon des verderfs. In  Openbaring  13:1  vinden we nog een belangrijke naam. We lezen hier een gedeelte van het visioen van Johannes:

En ik zag uit de zee  een beest opkomen, dat zeven koppen en tien horens had, en op zijn horens waren tien diademen, en op zijn koppen een godslasterlijke naam. En het beest dat ik zag, leek op een panter, en zijn poten waren als die van een beer, en zijn muil was als de muil van een leeuw. En de draak gaf hem zijn kracht, zijn troon en grote macht. En ik zag een van zijn koppen als dodelijk gewond, maar zijn dodelijke wond werd genezen. En de hele aarde ging het beest met verwondering achterna. En zij aanbaden de draak, omdat hij aan het beest macht gegeven had. En zij aanbaden het beest en zeiden: Wie is aan dit beest gelijk? En wie kan er oorlog tegen voeren?

Hier zien we de vierde titel: ‘het beest’ – een persoon die zal opstaan en aan wie satan (de draak) zijn macht zal geven. Waarom zal satan zijn macht aan deze persoon geven? Omdat die persoon hierdoor in staat zal zijn om de heerschappij over het hele menselijk ras te verkrijgen en de hele mensheid te overreden datgene te doen wat satan het liefste wil: hem aanbidden. Dat is zijn doel. Hij heeft hier al vele eeuwen lang geduldig aan gewerkt, en op dit moment is hij vlakbij het bereiken van zijn doel.

Merk op dat een van  zijn hoofden ‘ten dode gewond’ was, en is genezen. Hier  zien we een soort onechte opstanding. Ik weet niet of deze persoon zal worden vermoord, maar hij zal schijnbaar dood zijn, en hij zal weer levend worden. In Openbaring 5:5 lezen we dat Johannes een visioen heeft gezien van een boekrol in de hand van God, en dat er niemand waardig bevonden werd om die rol te openen. Daarom huilde Johannes.

En een uit de oudsten zeide tot mij: Ween niet, zie de leeuw uit de stam Juda, de wortel Davids, heeft overwonnen om de boekrol en haar zeven zegels te openen. En ik zag in het midden van de troon van de vier dieren en te midden der oudsten een lam staan, als geslacht.

Johannes zocht naar een leeuw… maar de leeuw is een lam! Dat is een bewuste, opzettelijke tegenstelling. De heerser die door God is aangewezen, heeft niet de aard van een wild, gewelddadig beest.
Hij heeft het karakter van het Lam. En Hij is uitermate verhoogd boven alle anderen, omdat Hij zijn leven heeft neergelegd. Hij vernederde zichzelf. Hij ging de weg van nederigheid en zachtmoedigheid, doordat Hij zich niet verzette tegen zijn vervolgers en degenen die Hem arresteerden. Ik geloof dat de gemeente in deze dagen ditzelfde karakter moet gaan tonen. En dat zal niet eenvoudig zijn.

We zagen dat de mensen het beest aanbaden  en dat allen overtuigd waren dat verzet tegen het beest hopeloos was en dat oorlog tegen hem geen zin had. Als we de tijd van technologie en wapenindustrie van onze tijd in ogenschouw nemen, is het niet moeilijk te geloven dat de hier beschreven situatie wel eens heel dichtbij zou kunnen zijn. In Openbaring 13:6-7 zien we de antichrist in actie komen:

En (het beest) opende zijn mond  tot lasteringen tegen God om zijn naam te lasteren en zijn  tent en hen, die in de hemel wonen. En hem werd gegeven om tegen de heiligen oorlog te voeren en hen te overwinnen, en hem werd macht gegeven over elke stam en natie en taal en volk.

Hij is de openlijke uitdager van God. Hij is geen verborgen vijand; hij heft zijn vuist openlijk op tegen het aangezicht van de Almachtige God. En wie denk je, schonk hem toestemming om oorlog te voeren tegen de heiligen – en hen te overwinnen? Ik veronderstel dat het God zelf is. Dat is een ontnuchterende gedachte. Laten we nooit vergeten dat christendom niet bestaat uit gemakkelijke overwinningen. We lezen verder in vers 8:

En allen, die op de aarde wonen, zullen  het (beest) aanbidden, ieder; wiens naam niet geschreven  is in het boek des levens van het Lam, dat geslacht is, sedert de grondlegging der wereld.

Wat een dramatische uitspraak! De totale mensheid zal hem aanbidden – behalve degenen die God voor Zichzelf heeft uitgekozen.

Deze studie wil ik besluiten door opnieuw 2 Thessalonicenzen 2:3 te lezen:

[Laat u niet misleiden] alsof de dag des Heren (reeds) aanbrak, want eerst moet de afval komen en de mens der wetteloosheid zich openbaren, de zoon des verderfs.

Ik geloof dat deze afval op dit moment plaatsvindt in de wereld. Door de eeuwen heen zijn er kerkleiders geweest die zich hebben vergist, maar ze hebben nooit openlijk de grote, fundamentele waarheden  van  het christelijk geloof ontkend. In feite waren deze waarheden juist de middelen die zij  gebruikten om hun overheersende macht te vestigen. Maar in de twintigste eeuw zag de Kerk haar leiders de grote basiswaarheden van het christelijk geloof ontkennen: de goddelijkheid van Jezus, zijn maagdelijke geboorte, zijn verzoeningsdood,  zijn lichamelijke opstanding en zijn wederkomst. Voor zover ik weet is dit in geen enkele voorgaande eeuw voorgekomen.  Ik geloof dat we nu al geconfronteerd worden met de afval, de bewuste, opzettelijke afwijzing van Gods geopenbaarde waarheid. Onthoud goed dat de Kerk het bolwerk is tegen dwaling. Satan moet daarom wel doordringen in de Kerk, voordat hij kan doorbreken met zijn dwaling. Wees alert en waakzaam, want de duivel gaat rond als een briesende leeuw, zoekende wie hij kan verslinden…

Uit het boek: Vijanden die tegenover ons staan

 

 

 

 

 

DPM NEDERLAND

Nijverheidsweg 12
7005 BJ Doetinchem
KvK#: 41121393

CONTACT

E-mail: info@derekprince.nl
Telefoon: +31 (0) 251 255 044
(elke werkdag van 9.00 uur tot 13.00 uur)

ONDERWIJS- EN NIEUWSBRIEVEN

Ontvang onze gratis onderwijs- en nieuwsbrieven
- per post
- per email