Shop Doneer

Gods liefde in jou door de Heilige Geest

Leestijd: 2 min.

Pinksteren: Een kolkende stroom van Gods liefde...

En de hoop maakt niet beschaamd, omdat de liefde Gods in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest, die ons gegeven is. Pinksteren is het feest van de uitstorting van de Heilige Geest - De grootste en heerlijkste zegen die de Heilige Geest ons geeft in ons leven, is de uitstorting van Gods eigen, goddelijke liefde in ons hart. Het woord dat hier gebruikt wordt voor 'liefde' is het Griekse 'agapè' - Gods eigen liefde. Deze liefde is door mensen niet op te brengen, tenzij door de Heilige Geest. Door onze wedergeboorte en daarna de doop in de Heilige Geest, zijn we in verbinding gebracht met een onuitputtelijke voorraad - de volkomen liefde van God is in ons hart uitgestort door de Heilige Geest. Ik moet benadrukken dat dit iets goddelijks is, iets onuitputtelijks en bovennatuurlijks - iets wat alleen de Heilige Geest kan doen. Vergelijk dit eens met wat Jezus zegt in Johannes 7:37-39:

En op de laatste, de grote dag van het feest, stond Jezus en riep, zeggende: Indien iemand dorst heeft, hij kome tot Mij en drinke! Wie in Mij gelooft, gelijk de Schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Dit zeide Hij van de Geest, welke zij, die tot geloof in Hem kwamen, ontvangen zouden: want de Geest was er nog niet, omdat Jezus nog niet verheerlijkt was.

Zie je het verschil? Eerst wordt ons een dorstige man of vrouw geschilderd die niet eens genoeg heeft voor zichzelf Maar als de Heilige Geest binnenkomt, dan wordt die dorstige ziel een kanaal voor stromen van levend water. Dat is de liefde van God die in onze harten is uitgestort! We zijn erin ondergedompeld. Het is geen menselijke liefde; het is ook niet maar een deel van Gods liefde. Het is de volmaakte, overvloedige liefde van God die in ons is en uit ons stroomt... Deze eindeloze, onuitputtelijke stroom van Gods liefde vindt door de Heilige Geest in ons leven een kanaal om doorheen te stromen! En zo wordt een dorstig mens een rivier waardoor stromen van levend water kolken. De tijd om ons heen schreeuwt om die liefde... Laten we dus iedere dag vol zijn van de Geest, zodat Gods bovennatuurlijke liefde in ons is als een kolkende rivier die de mensen om ons heen meevoert en brengt bij de Bron van leven!

Uit: Doop in de Heilige Geest

Meer weten? Probeer:

- Doop in de Heilige Geest (boek)

- De Heilige Geest - videoprediking (DVD)