Een kaart of een gids?

In de vele jaren dat ik in de bediening sta, heb ik al vaak onderwijs gegeven over de Heilige Geest. Ik heb ervaren dat beter begrip van de Heilige Geest ons effectiever maakt voor het Koninkrijk van God. Het is de Heilige Geest die de bediening van Jezus uitwerkt in ons leven. Eén van de belangrijke taken van de Heilige Geest is die van gids. Hij is door God de Vader gezonden om ons door het leven heen te leiden. In Johannes 16:13 zegt Jezus: 

Doch wanneer Hij komt, de Geest der waarheid, zal Hij u de weg wijzen tot de volle waarheid…

In Romeinen 8:14 legt Paulus heel praktisch uit hoe we kunnen leven als Gods kinderen, namelijk door ons te laten leiden door de Heilige Geest: Want allen die door de Geest Gods geleid worden, zijn zonen Gods.

In de grondtekst wordt hier de ‘onvoltooid tegenwoordige tijd’ gebruikt: Zij die steeds weer of voortdurend geleid worden door de Geest van God, zijn zonen (en dochters) van God.
Het Griekse woord dat hier voor ‘zoon’ wordt gebruikt, huios, duidt overigens volwassenheid aan. Het is niet het woord voor ‘kind’, maar voor een volwassen zoon. Om een kind van God te worden, moeten we opnieuw geboren worden uit de Geest van God. Jezus zegt dit duidelijk in Johannes 3. Maar als we eenmaal opnieuw geboren zijn, dan hebben we de leiding van de Heilige Geest steeds weer nodig om te groeien, volwassen te worden en tot heelheid te komen.

De trieste realiteit is echter dat veel wedergeboren christenen nooit die verdere groei doormaken om echt geleid te worden door de Heilige Geest. Als gevolg daarvan bereiken ze nooit het stadium van volwassenheid. Ze worden nooit de ‘complete’ christen die God bedoeld had. Daarom is het van groot belang om dit thema, de leiding van de Heilige Geest, te behandelen.

Rechtvaardig worden   

De bijbel beschrijft twee wegen om rechtvaardig te worden voor God: de wet en de genade – en deze twee sluiten elkaar volkomen uit. Als je rechtvaardig wilt worden door de wet, dan kun je het niet worden door de genade. En als je rechtvaardigheid zoekt door de genade, dan kun je niet rechtvaardig worden door de wet te houden. Het is uiterst belangrijk dit te benadrukken, want het is mij opgevallen dat vele christenen proberen wet en genade te combineren. Ze proberen een goede verstandhouding met God op te bouwen, deels door de wet te houden en deels door de genade. De waarheid is echter dat ze noch de wet, noch de genade echt begrijpen. De wet bestaat uit een serie regels waar men zich aan moet houden. Als je al deze regels houdt, voortdurend, dan word je rechtvaardig. Genade daarentegen, is iets wat je niet kunt verdienen. Genade ontvangen we van God en slechts op één manier, die beschreven staat in Efeze 2:8:

Want door genade zijt gij behouden, door het geloof…

Persoonlijk geloof ik dat alleen God zelf deze methode om gerechtigheid te ontvangen, bedacht kan hebben. De natuurlijke mens, vanuit zijn eigen denken, had nooit deze weg tot gerechtigheid kunnen ontwerpen. Voor zover ik weet, vereist iedere andere grote religie altijd bepaalde handelingen of prestaties om rechtvaardig te worden. Voor elke religie gelden andere eisen, maar in essentie denken ze allemaal als volgt: ik word rechtvaardig als ik deze dingen doe en die dingen laat.

Dit maakt het christelijk geloof, op de juiste manier begrepen, absoluut uniek. Er is geen andere godsdienst die ook maar probeert om rechtvaardigheid vrijelijk te schenken, op grond van een  genade die je slechts door geloof ontvangt. Maar als je Gods genade omarmt, dan geeft Hij je de kracht om vrij te komen van de overheersing van de zonde. In Romeinen 6:14 spreekt Paulus tot mensen die de genade van God ontvangen hebben:

Immers, de zonde zal over u geen heerschappij voeren, want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade.

Let erop dat deze twee elkaar dus uitsluiten. Ben je onder de wet, dan ben je niet onder de genade. Ben je onder de genade, dan ben je niet onder de wet. Je kunt niet tegelijkertijd onder beide zijn. Ook valt me op dat Paulus zegt dat de zonde geen macht over je zal hebben, omdat je niet onder de wet bent. Omgekeerd betekent dit dat als je leeft onder de wet, de zonde automatisch wèl macht over je heeft. Als we rechtvaardigheid zoeken door de wet, dan zullen we niet ontsnappen aan de greep van de zonde. We kijken nog eens naar Romeinen 8:14:

Want allen, die door de Geest Gods geleid worden, zijn zonen Gods.

Leven we als zonen Gods als we ons aan een stel regels houden? Nee. We leven als zonen wanneer we ons laten leiden door de Heilige Geest. Alleen op die manier kunnen we leven als volwassen kinderen van God. Laten we nu eens kijken naar Galaten 5:18:

Indien gij u echter door de Geest laat leiden, dan zijt gij niet onder de wet.

Opnieuw is de boodschap duidelijk. Je wordt een zoon van God door de leiding van de Heilige Geest. En als de Geest je leidt, dan ben je niet onder de wet. Veel belijdende christenen ervaren regels echter als ‘krukken’ waarmee je loopt. Geestelijk gezien strompelen ze rond, steunend op regels, die dienen als krukken. God zegt: ,,Gooi die krukken toch weg en vertrouw Mij!” Maar ik heb ontdekt dat veel mensen bang zijn om volledig te vertrouwen op Gods genade. We willen ons allemaal best aan een aantal regeltjes houden. Die zijn onze steun. Maar lieve mensen, het werkt niet! We moeten volledig afhankelijk worden van de Heilige Geest. Gods weg naar rechtvaardigheid en heiligheid loopt niet via worstelingen, maar via overgave – overgave aan de Heilige Geest. Stop met je eigen pogingen, kom aan het eind van je eigen kunnen en zeg:,,Heilige Geest, neemt U het van mij over. Ik kan deze situatie niet aan, maar U kunt het wel!” Dit betekent niet dat je geen wilskracht nodig hebt. Het betekent wel dat je je wilskracht op een andere manier moet gebruiken. Er is wilskracht nodig om je eigen methoden op te geven en de Heilige Geest te vertrouwen.

Van nature ben ik een onafhankelijk, resoluut mens. Telkens als ik een probleem heb, ben ik geneigd om helemaal zelf de oplossing te zoeken. Het heeft me jaren gekost om dat af te leren. Tegenwoordig zeg ik: ,,Heer, wat is Uw oplossing?” Gods oplossing is vaak heel anders dan ik zelf had kunnen bedenken. Het christelijke leven is geen leven van worstelingen, maar van overgave – overgave aan de Heilige Geest die in ons is.

In Romeinen 7 gebruikt Paulus het huwelijk als voorbeeld. Het succes van je leven wordt daarin niet bepaald door je mate van inspanning, maar door de persoon met wie je getrouwd bent. Als je getrouwd bent met je vleselijke natuur, dan zul je werken van het vlees voortbrengen. Maar als je – door de Heilige Geest – verbonden bent met de opgestane Heer, dan zul je door die verbondenheid vruchten van de Geest voortbrengen.

Blijf gewoon verbonden

In Johannes 15:1 vergelijkt Jezus onze relatie met Hem met een wijnstok en zijn ranken.

Ik ben de ware wijnstok en mijn Vader is de landman.

De landman is degene die de takken snoeit. In de verzen 4 en 5 zegt Jezus verder tegen zijn discipelen:

Evenals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf, als zij niet aan de wijnstok blijft, zo ook gij niet, indien gij in Mij niet blijft. Ik ben de wijnstok, gij zijt de ranken. Wie in Mij blijft, gelijk Ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder Mij kunt gij niets doen.

De ranken van een wijnstok dragen geen druiven door hun eigen inspanning of prestatie. Ze besluiten niet zelf: Kom, nu ga ik eens druiven voortbrengen. De druiven groeien simpelweg doordat de ranken verbonden zijn met de stam – de wortel van de wijnstok. Het leven dat door de stam stroomt, stroomt ook door de ranken, en het leven in de ranken brengt de juiste vruchten voort. Jezus zei:,,Ik ben de wijnstok; gij zijt de ranken. Als je contact houdt met Mij – verbonden blijft met Mij – dan zul je veel vrucht dragen.”
Daarna spreekt Jezus over snoeien. Als de landman de wijnstok snoeit, is hij meedogenloos. Hij snijdt de takken er helemaal af tot aan de stam. Op dat moment lijkt het alsof de wijnstok nooit meer vrucht zal dragen. Maar het jaar daarop groeien er juist meer vruchten aan dan voorheen.

Onze meest pijnlijke worstelingen kunnen soms het resultaat zijn van het feit dat we vrucht hebben gedragen. Op dit moment is de Vader misschien bezig je te snoeien. Maar geef de moed niet op. Zeg niet:,,Hoe kon mij dit gebeuren?” Geef je gewoon over! Geef je over aan de landman.
Alledrie de personen van de Godheid zijn betrokken bij het proces van vrucht voortbrengen. De Vader is de landman. Jezus is de wijnstok. En de Heilige Geest is het leven dat door de wijnstok naar de ranken stroomt. De Heilige Geest is eigenlijk degene die de vrucht voortbrengt. Het is niet de vrucht van onze pogingen. Ook niet de vrucht van onze godsdienst.  Het is de vrucht van de Heilige Geest.

Een kaart of een persoonlijke gids? 

Ter verduidelijking wil ik een korte gelijkenis met u delen. Ik put uit eigen ervaring. Ik weet wat het is om te worstelen en te proberen God te behagen met mijn eigen inspanningen. Ook ik heb geprobeerd om ‘geestelijker’ te worden, een ‘betere christen’ te worden. Ik raakte zo gefrustreerd. Ik wist gewoon niet meer wat ik moest doen! Maar nu weet ik dat dit gewoon een onderdeel is van het proces dat onze wandel met Jezus levend en echt maakt.
Deze gelijkenis gaat over een plattegrond en een persoonlijke gids. Stel je voor, je bent in een bepaald gebied en je moet de weg vinden naar een verre bestemming, door landstreken waar je nog niet eerder geweest bent. God geeft je twee mogelijkheden. Je kunt een plattegrond krijgen of iemand die met je meegaat als persoonlijke gids. Je bent sterk. Je bent intelligent. Je hebt zelfvertrouwen… Je zegt: ,,Ik ben goed in kaartlezen. Geeft U mij maar de plattegrond.” Je weet nu de juiste richting en je gaat op weg. De zon schijnt, de vogeltjes fluiten en je voelt je blij. Je zegt tegen jezelf: ,,Het gaat lekker! Dit is een eitje!”
Ongeveer drie dagen later bevind je je midden in een oerwoud. Het is middernacht. Het regent. Hard! Bovendien sta je vlak voor een afgrond. Je weet niet welke kant noord, zuid, oost of west is. Maar dan zegt een vriendelijke stem: ,,Kan ik je misschien helpen de weg te vinden?” En je antwoordt: ,,Oh, ik heb U nodig, ik heb U nodig!” De Gids zegt: ,,Geef me je hand en ik haal je hier uit.” Een poosje later ben je weer onderweg, met je Gids, en jullie wandelen naast elkaar. Dan denk je opeens: ,,Dom van me om in paniek te raken, alleen maar vanwege dat oerwoud. Ik had eigenlijk niet eens hulp nodig gehad.” Je draait je om, om dit aan je Gids uit te leggen, maar Hij is weg! Je haalt je schouders op en zegt: ,,Ach, ik kan het eigenlijk ook zelf wel.” En je gaat weer op pad.
Twee dagen later sta je midden in een moeras en bij iedere stap zak je dieper weg. Je bent ten einde raad! Je denkt: ,,Ik kan niet wéér om hulp vragen. De vorige keer kreeg ik hulp, maar toen deed ik het vervolgens fout.”
Op hetzelfde moment ontdek je tot je verbazing dat de Gids opnieuw vlak naast je is. Hij zegt: ,,Laat Mij je helpen.” Je gaat weer samen op weg. Nu herinner je je dat je de plattegrond nog op zak hebt. Je haalt hem eruit en zegt tegen de Gids: ,,Wilt U misschien even kijken?” Maar de Gids zegt: ,,Nee, dank je. Ik weet de weg, ik heb de plattegrond niet nodig.” Dan zegt Hij fijntjes: ,,Trouwens, ik heb de plattegrond gemaakt.”

Natuurlijk stelt de plattegrond in dit verhaal de wet voor. Deze is perfect. Ieder detail klopt. Elk gebiedje is nauwkeurig aangegeven. De beslissing is aan u: Ik neem de plattegrond niet, ik vertrouw op mijn Gids.” Wie is de persoonlijke Gids? Precies, de Heilige Geest! Hoe vaak moet deze situatie zich herhalen? Hoe vaak vertrouwen we toch weer op onze eigen wijsheid en intelligentie en wijzen we in onze arrogantie de Heilige Geest af?

De bruid die haar Gids vertrouwde

Genesis 24 beschrijft levendig hoe Abraham een bruid zoekt voor zijn zoon Isaäk. Hij stuurde zijn dienaar terug naar Mesopotamië, om een jonge vrouw uit zijn eigen familie te vinden. Dat was in die cultuur een belangrijke eis. Dit verhaal is eigenlijk een waargebeurde gelijkenis. Abraham is dan het beeld van God de Vader. Isaäk staat voor Jezus Christus, de Zoon. De uitverkoren bruid (Rebecca) staat voor de Kerk. En dan is er nog een belangrijke hoofdpersoon, wiens naam echter niet genoemd wordt: de dienaar. De dienaar typeert de Heilige Geest. Genesis 24 bevat een zelfportret van de Heilige Geest. Kenmerkend voor Hem is dat Hij zichzelf niet eens een naam geeft. De Heilige Geest trekt nooit de aandacht naar zichzelf toe, maar is altijd bezig glorie te brengen aan de Vader en de Zoon. De dienaar gaat op weg. Omdat hij een bruid gaat zoeken, neemt hij tien kamelen mee, beladen met verschillende cadeaus. In het Midden Oosten is het de gewoonte om altijd een cadeau te geven als je een belangrijke keus maakt en een nieuwe relatie aangaat. Wordt het cadeau geaccepteerd, dan word jij als persoon geaccepteerd. Wordt je cadeau afgewezen, dan word jij afgewezen. Dit is een heel belangrijk gebruik bij iedere beginnende relatie.

Omdat ik zelf een goed deel van mijn leven in dit gebied gewoond heb, kan ik u vertellen dat kamelen een immense hoeveelheid bagage kunnen vervoeren – en de dienaar in dit verhaal zien we op reis gaan met maar liefst tien kamelen! Hij arriveert op de plaats waar men de kuddes te drinken geeft en hij bidt: ,,Ik ga één van deze jonge vrouwen vragen om water voor mij te putten. Laat de uitverkoren jonge vrouw zeggen: ,,Ik zal voor u en uw kamelen water putten.” (Denk daarbij aan het feit dat een kameel wel 180 liter water kan drinken. Deze uitverkoren jonge vrouw zou dus vrijwillig honderden liters water gaan halen voor een vreemdeling.)

Hier komt Rebecca dan. En de dienaar zegt: ,,Geef me iets te drinken.” Rebecca antwoordt: ,,Zeker! En ik zal ook uw kamelen te drinken geven.” Dan zegt de dienaar tegen zichzelf: ,,Dit meisje is het!” Laat ik hieraan toevoegen dat Rebecca een voorbeeld is in geloof èn werken. Reken maar dat het veel werk is om voor tien kamelen water te putten. Dan haalt de dienaar een prachtig juweel te voorschijn en plaatst het op Rebecca’s voorhoofd. Op het moment dat ze dit sierraad accepteert, betekent dit dat ze de bruid zal worden. Wat als Rebecca het sierraad geweigerd zou hebben? Dan zou ze nooit de bruid zijn geworden! Wat kunnen we zeggen over een kerk die de gaven van de Heilige Geest weigert? Ze mist de onderscheidende kenmerken van de bruid!
Rebecca heeft nooit een plattegrond gehad. Ze was nog nooit op de plaats geweest waar de gids haar zou brengen. Ze had de man met wie ze zou trouwen, noch zijn vader, ooit gezien. Het enige wat ze had was een gids die de weg wist. Hij kende zowel de Vader als de Zoon en kon haar alle informatie geven die ze nodig had.

Zo is het vandaag ook met jou en mij. We redden het niet met een plattegrond, we hebben een Gids nodig. Waarschijnlijk zullen we in dit leven de Vader, de Zoon en onze uiteindelijke bestemming nooit zien. Maar als we de Heilige Geest toestaan ons te leiden, dan wijst Hij ons de weg. Ook zal Hij onze informatiebron zijn over de Vader en de Zoon. Neem vandaag eens de tijd om God te danken voor de Heilige Geest!

In Zijn dienst,

Derek Prince

DPM NEDERLAND

Nijverheidsweg 12
7005 BJ Doetinchem
KvK#: 41121393

CONTACT

E-mail: info@derekprince.nl
Telefoon: +31 (0) 251 255 044
(elke werkdag van 9.00 uur tot 13.00 uur)

ONDERWIJS- EN NIEUWSBRIEVEN

Ontvang onze gratis onderwijs- en nieuwsbrieven
- per post
- per email