Shop Doneer

Het Bloed van het Lam

Leestijd: 14 min.

Christenen zijn betrokken in een enorm conflict dat het hele universum omspant, van de hemel tot de aarde. De strijd is tussen God en de goede krachten aan de ene kant, en satan en de machten van het kwaad aan de andere kant. De duivel is een aartsengel die, vanwege zijn hoogmoed, zijn engelen heeft opgezet tegen God, en een opstandig, rivaliserend koninkrijk heeft opgericht. De Bijbel beschrijft hem als een draak, een slang, een moordenaar, een leugenaar en een dief. Satan staat op tegen God, Zijn doelen en Zijn mensen, en in zijn tegenwerking van ons streeft hij drie doelen na: stelen, doden en vernietigen.

Gelukkig is het goede nieuws van het Evangelie dat door Jezus’ dood aan het kruis, Hij satan verslagen heeft op twee belangrijke manieren. Ten eerste maakte Hij het voor ons mogelijk om vergeving te ontvangen voor zonden die we hebben begaan. Ten tweede maakte Hij het voor ons mogelijk om Gods rechtvaardigheid te ontvangen door geloof, en niet door ons aan de wet te houden. Daarmee ontnam Jezus satan zijn belangrijkste wapen tegen ons, namelijk schuld.

Geestelijke wapens

Jezus heeft ons ook geestelijke wapens in handen gegeven waarmee we Zijn overwinning over satan kunnen toepassen. In 2 Korinthiërs 10:4-5 lezen we: want de wapenen van onze veldtocht zijn niet vleselijk, maar krachtig voor God tot het slechten van bolwerken… De geestelijke wapens die God ons gegeven heeft hebben Goddelijke kracht – letterlijk vertaald staat er ‘krachtig door God’. Als we deze wapens die God ons gegeven heeft hanteren in geloof en in afhankelijkheid van Hem, dan is de kracht van God Zelf voor ons beschikbaar! We hoeven in die strijd met de vijand zelfs niet een afwachtende, verdedigende houding aan te nemen, ons afvragend waar de vijand ons de volgende keer zal raken, maar we mogen zelf het initiatief nemen en actief in de aanval gaan tegen zijn bolwerken, die we kunnen vernietigen met onze geestelijke wapens. Sterker nog, we moeten dit doen. Dit verwacht de Heer van ons. We moeten niet passief blijven. Sommigen zijn geneigd te denken: Ach, ik ben zo zwak… zo onwaardig… wat kan ik nou uitrichten? Hoe kan ik geestelijk strijden? Besef dan dat het de duivel is die ons deze gedachten te binnen brengt. In zekere zin zijn wij inderdaad zwak, maar luister eens naar Paulus’ woorden in 1 Korinthiërs 1:27-28:

…wat voor de wereld dwaas is, heeft God uitverkoren om de wijzen te beschamen, en wat voor de wereld onaanzienlijk en veracht is, heeft God uitverkoren, dat wat niets is, om aan hetgeen wél iets is, zijn kracht te ontnemen.

In Zijn oneindige wijsheid heeft God zwakke en onwaardige mensen zoals wij gekozen om ‘hetgeen wél iets is’, namelijk satans koninkrijk, zijn kracht te ontnemen. Ons vertrouwen is niet in onszelf, maar in onze wapens.

Wat zijn onze geestelijke wapens? Eén passage die onze wapens helder beschrijft, is Openbaring 12:10-11, een passage die direct volgt op de passage waarin satan beschreven wordt als de draak en de slang:

En ik hoorde een luide stem in de hemel zeggen: Nu is verschenen het heil en de kracht en het koningschap van onze God en de macht van Zijn Gezalfde; want de aanklager van onze broeders, die hen dag en nacht aanklaagde voor onze God, is neder geworpen. En zij hebben hem overwonnen door het bloed van het Lam en door het woord van hun getuigenis, en zij hebben hun leven niet liefgehad, tot in de dood. (NBG ’51 – nadruk toegevoegd)

De centrale, zeer belangrijke stelling in dit Bijbelgedeelte is: …en zij hebben hem overwonnen… Let erop dat hier een directe confrontatie van man-tot-man wordt beschreven tussen gelovigen en de vijand. De wapens in hun strijd zijn het bloed van het Lam en het woord dat ze getuigen. Verder lezen we dat ze volledig zijn toegewijd aan de strijd, zelfs tot in de dood.

Ik interpreteer deze tekst heel eenvoudig en praktisch: We overwinnen satan door persoonlijk te getuigen wat Gods Woord zegt dat het bloed van Jezus voor ons doet. Door deze wapens samen te gebruiken – het bloed van Jezus, het Woord van God, en ons persoonlijk getuigenis – maken we ze actief en effectief. Maar om dit goed te kunnen doen, is het heel belangrijk om te weten wat Gods Woord zegt over het bloed van Jezus.

Het Paaslam

In 1 Petrus 1:18–19 lezen we:

…wetende, dat gij niet met vergankelijke dingen, zoals goud of zilver, zijt vrijgekocht van uw ijdele wandel, die u van de vaderen overgeleverd is, maar met het kostbare bloed van Christus, als van een onberispelijk en vlekkeloos Lam.

Hier wordt Jezus vergeleken met het Paaslam. Onder het oude verbond werd het bloed van het Paaslam gesmeerd aan de deurposten van de huizen van de Israëlieten. De vader van elk gezin doodde het paaslam, verzamelde het bloed in een kom en bracht het vervolgens vanuit de kom aan op de deurposten van het huis. Hij gebruikte hiervoor een simpel instrument: een bosje hyssop. (Dit is tegenwoordig bekend als het kruid majoraan.) Hij doopte de hyssop in het bloed en sprenkelde het dan op zijn huis. Dus de hyssop was belangrijk, want het bloed bood geen bescherming als het in de kom bleef en niet werd aangebracht. Maar als het bloed door de hyssop werd aangebracht op het huis, dan was de familie beschermd.

Onze hyssop is ons getuigenis. Als wij getuigen wat de Bijbel zegt dat het bloed van Jezus voor ons doet, dan is dat als het nemen van het bloed uit de kom, om het vervolgens aan te brengen op de deurposten van ons leven – de plaats waar het nodig is.

Verlossing en vergeving

In Efeziërs 1:7 zegt Paulus: In Hem hebben wij de verlossing door Zijn bloed, de vergeving van de overtredingen, naar de rijkdom van Zijn genade… Paulus noemt hier twee dingen die wij ontvangen door het bloed van Jezus: verlossing en vergeving van zonden. Om deze twee voorzieningen effectief te maken in ons leven, moeten we het juiste getuigenis hebben. Dit is wat Psalm 107:2 zegt: Laat de verlosten des Heren zo spreken, die Hij uit de macht van de tegenstander heeft verlost... We moeten vrijmoedig belijden: ,,Ik ben verlost uit de macht van de vijand’’ – dat is, van satan. ‘Verlossen’ betekent ‘terugkopen’. Ooit waren wij zondaars, uitgestald en te koop gezet in satans slavenmarkt. Maar Jezus liep satans slavenmarkt binnen en kocht ons terug uit het bezit en de invloedssfeer van de duivel, met Zijn kostbare bloed.

Om Christus’ verlossing en vergeving effectief te maken in ons leven, moeten we ons persoonlijke getuigenis gebruiken, en zeggen: "Door het bloed van Jezus zijn al mijn zonden vergeven. Door het bloed van Jezus ben ik verlost uit de macht van satan."

Dat getuigenis, als we het uitspreken met onze eigen lippen, is als de hyssop. Het brengt de kracht van Jezus’ bloed van de plaats waar het slechts potentieel beschikbaar is, over naar de plaats van ons eigen, praktische dagelijkse leven.

Reiniging

onderwijsbrief-11-2016

Nog een andere zeer belangrijke voorziening door het bloed van Jezus is reiniging van zonde. Over deze heerlijke voorziening kunnen we lezen in 1 Johannes 1:7: Maar indien wij in het licht wandelen, gelijk Hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkander; en het bloed van Jezus, Zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde.

Als wij in het licht wandelen, dan is het eerste gevolg dat we gemeenschap hebben met elkaar, en het tweede gevolg is dat we gereinigd worden door Jezus’ bloed. Alledrie de werkwoordsvormen in dit gedeelte - wandelen, gemeenschap hebben en reinigen – staan in de voortdurend tegenwoordige tijd. Ze gebeuren dus niet maar één keer; ze moeten voortdurend blijven doorgaan. We moeten voortdurend in het licht wandelen, zodat we voortdurend met elkaar in gemeenschap wandelen, zodat Jezus’ bloed ons voortdurend blijft reinigen.

Hoewel we misschien het reinigende bloed van Jezus wel belijden en er aanspraak op maken, als we niet voldoen aan de voorwaarde, dan worden we ook niet werkelijk gereinigd. Het bloed van Jezus reinigt niet in het donker, maar alleen als we in het licht wandelen. De eerste test of wij daadwerkelijk in het licht wandelen is of we gemeenschap (diepe vriendschap, red.) hebben met elkaar. Als we geen gemeenschap beleven met onze medegelovigen en met de Heer, dan zijn we niet in het licht. En als we niet in het licht wandelen, dan reinigt het bloed van Jezus ons niet.

De volgende vraag is nu: hoe wandelen we in het licht? De eerste voorwaarde daarvoor is dat we wandelen in gehoorzaamheid aan het Woord van God. Het bekende Bijbelvers uit Psalm 119:105 zegt: Uw Woord is een lamp voor mijn voet en het licht op mijn pad. De tweede vereiste is dat we in gemeenschap leven met elkaar. Dit vat Paulus samen in een mooie korte frase in Efeziërs 4:15 waar hij zegt: …dan groeien wij, ons aan de waarheid houdende, in liefde in elk opzicht naar Hem toe, die het Hoofd is, Christus. In deze passage wordt wandelen in het licht gedefinieerd als het omgaan met onze medegelovigen in liefde en waarheid. Wandelen in het licht bestaat uit twee activiteiten die elkaar aanvullen: 1. Wandelen in gehoorzaamheid aan Gods Woord en 2. Wandelen in liefde en waarheid met onze medegelovigen. Als we aan die twee voorwaarden voldoen, dan kunnen we met volle zekerheid zeggen dat het bloed van Jezus ons reinigt van alle zonde.

Vandaag de dag zijn we ons zeer bewust van de grootschalige vervuiling van onze fysieke leefomgeving, het milieu. Maar onze geestelijke leefomgeving is ook zeer vervuild – door zonde, corruptie en goddeloosheid. Om schoon te blijven, hebben we de voortdurende reiniging nodig door het bloed van Jezus. Als we ons verzekerd hebben dat we aan de voorwaarden voor reiniging voldoen, bevinden we ons in de juiste positive om de juiste belijdenis te voldoen. Ons getuigenis zou dan als volgt moeten klinken: Omdat ik wandel in het licht, reinigt het bloed van Jezus mij nu en voortdurend van alle zonde. Als we dat werkelijk geloven, dan beginnen we God te danken. En terwijl we Hem danken voelen we ons op een heel nieuwe manier rein en zuiver.

Rechtvaardiging

Nog een andere voorziening door het bloed van Jezus is rechtvaardiging. Dit staat duidelijk in Romeinen 5:8-9:

God echter bewijst Zijn liefde jegens ons, doordat Christus, toen wij nog zondaren waren, voor ons gestorven is. Veel meer zullen wij daarom, thans door Zijn bloed gerechtvaardigd, door Hem behouden worden van de toorn.

Een belangrijke sleutel in deze tekst is ‘thans door Zijn bloed gerechtvaardigd’. ‘Rechtvaardigen’ en ‘gerechtvaardigd’ zijn centrale begrippen in het Nieuwe Testament. Rechtvaardigen betekent ‘rechtvaardig maken’, ‘vrijspreken van zonde’ en ‘houden voor onschuldig’. De beste definitie voor het Engelse woord voor gerechtvaardigd – ‘justified’ – vind ik: ‘just-as-if-I’d-never-sinned’: alsof-ik-nooit-gezondigd-had. Hoe zouden we dat ooit kunnen zeggen? Omdat we gerechtvaardigd zijn door het bloed van Jezus, ontvangen we vrijelijk de rechtvaardigheid van Jezus Christus – niet onze eigen gerechtigheid – en Jezus heeft nooit gezondigd.

In 2 Korinthiërs 5:21 zegt Paulus: Hem, die geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid Gods in Hem.

Zie je hier de ruil, de omwisseling? Aan het kruis werd Jezus tot zonde gemaakt met onze zondigheid, nam de straf daarvoor op zich en droeg het oordeel over onze zonde. Hij betaalde de volle prijs voor onze verlossing, door Zijn eigen bloed uit te gieten. In Hem worden wij de gerechtigheid van God – niet onze eigen gerechtigheid of enige vorm van menselijke gerechtigheid, maar de enige echte gerechtigheid van God Zelf! God heeft Zelf nooit zonde gekend. Hij is nooit vervuild geraakt door de zonde. Dat is de gerechtigheid die we ontvangen door geloof in het bloed van Jezus. Door het bloed van Jezus ben ik dus gerechtvaardigd: rechtvaardig gemaakt met Gods eigen rechtvaardigheid, alsof-ik-nooit-gezondigd-had (justified > just-as-if-I’d-never-sinned…)

Ziehier dus ons krachtige antwoord op satans beschuldigingen aan ons adres. Hij wil zo graag bewijzen dat we schuldig zijn; daarom is het eerste getuigenis dat we mogen gebruiken om satans aanklachten tegen ons te pareren: Door het bloed van Jezus ben ik rechtvaardig gemaakt – alsof ik nooit gezondigd had. Om die reden kan ik vrijmoedig voor God verschijnen, zonder schaamte of angst. Ik kan satans aanklachten aan de kant schuiven en vrijmoedig zeggen: ,,Satan, het is volkomen nutteloos om mij te beschuldigen, want ik treed jou niet tegemoet in mijn eigen gerechtigheid. Ik sta hier in de gerechtigheid van God, die zonder vlek of rimpel, zonder zonde is, zonder enige besmetting.

Heiliging

Een volgende voorziening die het bloed van Jezus voor ons beschikbaar maakt, is heiliging. Heiliging betekent ‘heilig maken’ en dat betekent weer: apart zetten of ‘afzonderen’ voor God. Een heilig iemand is iemand die apart gezet is voor God; iemand die helemaal aan Hem is toegewijd – voor Hem is afgezonderd van al het andere. Hebreeën 13:12 zegt: Daarom heeft ook Jezus, teneinde Zijn volk door Zijn eigen bloed te heiligen, buiten de poort geleden. Met andere woorden, Jezus werd buiten de stad gekruisigd om de mensen te verlossen door Zijn eigen bloed.

Het gebruik van bloed voor heiliging is duidelijk in het Pesachfeest. Het bloed van het Pesachlam (of Paaslam) zette het volk Israël op een heel specifieke manier apart voor God. In Exodus 11:4-7 lezen we over Gods bedoeling om Zijn volk Israël apart te zetten:

En Mozes zei: Zo zegt de Heere: Omstreeks middernacht zal Ik uittrekken door het midden van Egypte en alle eerstgeborenen in het land Egypte zullen sterven, van de eerstgeborene van de farao af, die op zijn troon zitten zou, tot de eerstgeborene van de slavin die achter de handmolen zit, en alle eerstgeborenen van het vee. Er zal een luid geschreeuw zijn in heel het land Egypte, zoals er nog nooit geweest is en zoals er ook nooit meer zal zijn. Maar bij alle Israëlieten zal nog geen hond zijn tong roeren tegen mens of dier. Zo zult u weten dat de Heere onderscheid maakt tussen de Egyptenaren en de Israëlieten.

De Heer maakte een onderscheid tussen de mensen die Zijn volk waren en zij die niet Zijn volk waren. Wraak en oordeel kwam over hen die niet Zijn volk waren, maar Gods volk was zo volledig beschermd, dat zelfs geen hond tegen hen blafte. De basis voor dit onderscheid, deze scheiding van groepen mensen, was het bloed van het Paaslam. Elk huis dat het bloed aan de deurpost had, was geheiligd, oftewel apart gezet voor God. Geen kwade macht kan dat huis binnendringen, omdat de Heer een onderscheid had gemaakt tussen Zijn volk en hen die niet Zijn volk waren. Het verschil, het onderscheid, werd gemaakt door het toegepaste bloed van het lam. Op dezelfde manier, als we de andere voorzieningen door Jezus’ bloed al hebben toegepast door een gepast getuigenis, kunnen we ook deze voorziening van heiliging toepassen met de volgende belijdenis: Door het bloed van Jezus ben ik geheiligd, apart gezet voor God. De duivel heeft geen plaats in mij, geen macht over mij, en geen onvereffende aanspraken tegen mij. Alles is vereffend door het bloed van Jezus.

Een voortdurend pleidooi

Er is nog een andere kostbare voorziening voor ons beschikbaar gekomen door Jezus’ bloed, één waarvan vele christenen zich niet bewust zijn. Hebreeën 12:22-24 zegt:

Op de hemelse berg Sion werd het bloed van Jezus voor ons gesprenkeld in het Heilige der Heiligen, voor de Aanwezigheid van God zelf…Hij ging daar binnen als een voorloper, toen Hij eeuwige verlossing voor ons had gekocht door Zijn offer. En Hij sprenkelde het bewijs van gekochte verlossing daar in de aanwezigheid van de almachtige God de Vader.

Er moet ons hier een belangrijk verschil opvallen. Heel vroeg in de geschiedenis sloeg Kaïn zijn broer Abel dood. Hij probeerde toen eerst de verantwoordelijkheid af te wenden, maar de Heer daagde Kaïn uit en zei: ,,Je kunt op geen enkele manier je schuld bedekken, want het bloed van je broer wiens bloed je hebt doen vloeien, roept vanuit de aarde naar Mij uit om wraak.

In contrast hiermee, het bloed van Jezus dat is uitgestort in de hemel, roept ook uit, alleen niet om wraak, maar om genade. Het bloed is een continue pleit-bezorging in de hemel bij God, vragend om Zijn genade.

Als we eenmaal persoonlijk hebben getuigd over de kracht van Jezus’ bloed, hoeven we die woorden niet elke paar minuten te herhalen, want het bloed van Jezus pleit voortdurend voor ons in Gods aanwezigheid. Elke keer dat we zorgen hebben, in verleiding worden gebracht, angstig zijn of bezorgd, moeten we onszelf eraan herinneren: Het bloed van Jezus pleit op dit moment in Gods aanwezigheid voor mij.

In ons gevecht tegen satan moeten we actief in de aanval gaan, in geloof. Jezus heeft ons voorzien van de wapens van Zijn bloed, het Woord en ons getuigenis, en ons persoonlijke getuigenis, datgene wat we belijden, is de sleutel naar het gebruik van onze andere twee wapens.

Het bloed van Jezus heeft voorzien in verlossing, vergeving, reiniging, rechtvaardiging, heiliging en voorbede voor onze zaak. Door persoonlijk te getuigen wat het Woord van God zegt over Jezus’ bloed, kunnen we deze voorzieningen toepasselijk maken voor ons leven. Op die manier beroven we satan van zijn belangrijkste wapen tegen ons – schuld – en worden we in staat gesteld om te wandelen en leven in de overwinning die Christus lang geleden voor ons heeft behaald aan het kruis.

(Op basis van een eerder gepubliceerd artikel van Derek Prince in New Wine Magazine.)

Meer over dit onderwerp is te lezen in de boeken: Betaald met bloed en Geestelijke strijd

Download studie als pdf

Bestel deze onderwijsbrief gratis!

Het maximale aantal is 20. Neem contact met ons op als je meer onderwijsbrieven wilt bestellen.
Vul hier je e-mailadres in zodat we contact met je kunnen opnemen indien nodig.