Aankomende vrijdag start de cursus Leven met de Heilige Geest, ontdek hoe Hij jouw persoonlijke gids kan zijn!

sluit
Shop Doneer

Hoop, deel 4: Hoop is een onmisbaar onderdeel van redding

Leestijd: 10 min.

In onze eerdere onderwijsbrieven over hoop, heb ik kort genoemd dat ik persoonlijk zo’n strijd heb gehad tegen hopeloosheid – die zich in mijn leven uitte in depressiviteit. Zelfs al was ik een volwassen christen en zelfs een Bijbelleraar, ik was niet immuun voor dit soort aanvallen en het lijden dat ze brachten. Het is voor mij dan ook niet verrassend dat ook vandaag nog steeds vele christenen zich bevinden in dit soort worstelingen.

Zeven waarheden

Hopeloosheid is één van de meest trieste dingen waar een mens doorheen kan gaan. Maar ik geloof dat het mogelijk is om echte, Bijbelse hoop te ervaren. Waarom? Omdat hoop een onderdeel is van onze redding in Jezus Christus, door de kracht van de Heilige Geest. Vanuit de Schrift en ook vanuit persoonlijke ervaring, wil ik in deze onderwijsbrief opnieuw met je nadenken over dit belangrijke thema.

We zullen beginnen met een korte samenvatting van de zeven belangrijke Bijbelse feiten uit onze eerdere brieven over hoop. Allereerst zijn er drie fundamentele, Bijbelse waarheden in ons leven als christen: geloof, hoop en liefde (zie Kor. 13:13). Elk van deze drie is essentieel voor een effectief en vruchtbaar leven als christen.

Ten tweede, hoop komt voort uit de wedergeboorte; we zijn opnieuw geboren in een levende hoop door de opstanding van Jezus uit de dood. De derde waarheid komt tot uitdrukking in de stelling: Hoop is gebaseerd op Christus’ opstanding. Ten vierde: hoop kijkt vooruit naar Christus’ wederkomst, dit is de gezegende hoop die alle christenen delen. Ten vijfde: de bron van hoop is Gods liefde. Ten zesde: Bijbelse hoop motiveert tot levensheiliging. Ten zevende: dit soort hoop ‘kweekt’ zekere, stralende christenen. Deze waarheden zijn uitermate belangrijk, dus ik som ze nog eens op om ze goed te bestuderen:

1. De drie centrale werkelijkheden: geloof, hoop en liefde.

2. Hoop wordt geboren door de wedergeboorte.

3. Hoop is gebaseerd op Jezus’ opstanding.

4. Hoop ziet uit naar Jezus’ wederkomst.

5. De bron van hoop is Gods liefde.

6. Hoop motiveert ons om heilig te leven.

7. Hoop brengt zekere christenen voort.

Een verrassende achtste waarheid

In deze onderwijsbrief zal ik uitleggen waarom hoop een onmisbaar en essentieel onderdeel is van onze redding. De meeste christenen die een kerkelijke achtergrond hebben, of die nu traditioneel is of in zogenaamde ‘vrije groepen’, zijn zich er wel van bewust dat je niet gered kunt zijn zonder geloof. We kennen misschien allemaal wel de bekende Bijbelse uitspraak: ‘De rechtvaardige zal door geloof leven’ (Romeinen 1:17) Dat is helemaal waar, maar het zal je misschien verrassen dat dit niet de hele waarheid is! Wat ik in deze les wil benadrukken, is dat je ook geen redding kunt krijgen als je niet ook hoop hebt! Hoop is een onmisbaar en noodzakelijk onderdeel van redding. In Romeinen 8:24-25 zegt Paulus:

Want in de hoop zijn wij zalig geworden. Hoop nu die gezien wordt, is geen hoop. Immers, wat iemand ziet, waarom zou hij dat nog hopen? Maar als wij hopen wat wij niet zien, dan verwachten wij het met volharding.

Dit vers herinnert ons aan een belangrijk punt dat eerder in onze studie naar hoop voorbij is gekomen, namelijk over de relatie tussen hoop en geloof. Geloof is in het nu, maar hoop richt zich altijd op de toekomst. Hier zegt Paulus: In hoop (of: door hoop) zijn wij gered. Met andere woorden: hoop neemt niet de plaats in van geloof – maar het is een essentieel en onmisbaar onderdeel van gered zijn. Zonder hoop heb je geen werkelijke, ‘geldige’ redding.

Paulus vervolgt door erop te wijzen dat hoop volharding voortbrengt. Hij zegt: ‘Als we hopen op wat we niet zien, dan zullen we er met volharding ijverig op wachten.’ Volharding is eveneens een onmisbaar onderdeel van onze redding. Vele passages in de Bijbel benadrukken dat we moeten volharden in ons geloof totdat ons geloof ‘volkomen’ wordt. Dus, hoop (en daarmee ook volharding) is onmisbaar voor redding!

Een geheimenis onthuld

Deze waarheid, dat hoop een essentieel onderdeel is van onze redding, wordt door Paulus nader verklaard in een andere passage van zijn brieven. Persoonlijk beschouw ik Kolossenzen 1:25-27 als één van de mooiste en opwindendste passages van het hele Nieuwe Testament. En geloof me, er staan heel veel prachtige en opwindende passages in het Nieuwe Testament! Dit is wat Paulus zegt:

Daarvan ben ik een dienaar geworden, overeenkomstig de taak in de dienst van God, die mij met het oog op u gegeven is om het Woord van God (in al zijn volheid, NBV) te vervullen, namelijk het geheimenis, dat eeuwen en geslachten lang verborgen is geweest, maar nu geopenbaard is aan Zijn heiligen. Aan hen heeft God willen bekendmaken wat de rijkdom is van de heerlijkheid van dit geheimenis onder de heidenen: Christus onder u (NKJV: Christus in u), de hoop op de heerlijkheid.

Laten we het laatste vers nog eens benadrukken, om er de nadruk op te leggen: Aan hen (aan de heiligen van God) heeft God willen bekendmaken wat de rijkdom is van de heerlijkheid van dit geheimenis onder de heidenen: Christus in u, de hoop op heerlijkheid.

In deze passage zegt Paulus ons dat hij door God is aangesteld om aan Zijn volk (de Gemeente) het Woord van God in al zijn volheid uit te leggen. Vervolgens legt hij uit wat ‘Woord van God in al zijn volheid’ betekent. Paulus zegt dat de presentatie van Gods Woord in al zijn volheid in ieder geval ook een ‘geheimenis’ omvat, dat ‘eeuwen en geslachten lang verborgen is geweest’. (In de KJV staat hier: ‘has been kept hidden’ – verborgen is gehouden, red.)

In de tijd van het Nieuwe Testament had het Griekse woord ‘mysterie’ een speciale betekenis. Er waren in die tijd bepaalde ‘mysterie-religies’, waar mensen in werden toegelaten door geheime rituelen. Alleen mensen die door deze geheime inwijdingsrituelen heen waren geweest, werden toegelaten om toe te treden tot deze religies. Dus Paulus’ gebruik van het woord ‘mysterie’ gaat niet over iets dat helemaal nooit begrepen kan worden. Maar preciezer nog, het gaat over iets wat alleen begrepen kan worden door ingewijden – door hen die aan de voorwaarden hebben voldaan om binnen te stappen en te horen bij hen die begrijpen.

Door deze term te gebruiken, zegt Paulus eigenlijk dat het christelijk geloof ook zo’n mysterie bevat – iets wat tijden en generaties lang verborgen is gehouden. Alle grote mannen uit het verleden, alle filosofen, alle wijzen en geleerden, alle koningen en veroveraars kenden nooit dit geheimenis. Het werd al die tijd bewaard voor ons in deze tijd. Paulus zegt het: wat verborgen was, wordt nu geopenbaard aan de heiligen. Is dat niet bijzonder? Maakt dat je niet enthousiast? Is het geen voorrecht, dat jij en ik behoren tot de mensen voor wie alles wat nooit eerder was geopenbaard – zelfs niet aan de meest wijze van alle mensen - nu wordt ontsloten en bekendgemaakt?

Drie korte woordjes

God wil onder de heidenen bekendmaken wat de rijkdom is van de heerlijkheid van dit geheimenis. Paulus kan bijna geen woorden meer vinden om duidelijk te maken hoe geweldig dit geheimenis is. En wat is dat geheimenis?

Het antwoord op die vraag wordt niet gegeven in ingewikkelde, filosofische beschrijvingen met lange, gecompliceerde zinsconstructies die de meeste mensen nauwelijks begrijpen. Ik was filosoof van beroep, dus ik waardeer in het bijzonder de eenvoud van de Bijbel. Ik herinner me dat ik de werken las van de filosoof Emmanuel Kant, bij wie één zin soms twee pagina’s lang doorliep, met veel komma’s maar zonder punt. Gelukkig is dat niet de manier waarop de Bijbel geheimenissen openbaart!

Het heerlijke, glorieuze geheim waar wij naar op zoek zijn wordt geopenbaard in drie korte woordjes: Christus in u.

Dat is de meest opwindende waarheid die ooit is geopenbaard en kan worden geopenbaard aan de mensheid! Dat door de Heilige Geest, de eeuwige Zoon van God, in ons kan wonen! In elk van ons persoonlijk; in ons als Gods volk. Dat is de hoop op heerlijkheid!

Wat is de hoop op heerlijkheid? Christus in u. Christus in mij – het geheim dat God de Vader heeft bewaard voor jou en mij! Voel je je ook zo bevoorrecht? Word je niet ontzettend blij als je daarover nadenkt? Realiseer je je wat het betekent dat Christus in je woont? Het betekent dat jij de hoop op heerlijkheid hebt!

Twee mogelijke reacties

Wat nu met hen die Christus niet in zich hebben wonen? Dat is nogal een contrast met wat dit heerlijke mysterie voor ons als gelovigen betekent. Laten we eens kijken naar Paulus’ levendige beschrijving van hoe het hen vergaat die niet in Christus zijn. In Efeze 2:11-12 schrijft Paulus aan hen die heidenen zijn, dus niet-Joden, en hij herinnert hen eraan hoe hun leven was zonder Christus:

Bedenk daarom dat u – u die eigenlijk door uw afkomst heidenen en onbesnedenen genoemd wordt door hen die door mensenhanden besneden zijn – bedenk dat u destijds niet verbonden was met Christus, geen deel had aan het burgerschap van Israël en niet betrokken was bij de verbondssluitingen en de beloften die daarbij hoorden. U leefde in een wereld zonder hoop en zonder God.

Let alsjeblieft op die vreselijke lijst van negatieve dingen. Wat een verschrikkelijke woorden: ‘niet verbonden met Christus’; ‘geen deel aan het burgerschap van Israël’; ‘niet betrokken bij de verbondssluitingen en de bijbehorende beloften’. Heb je ooit gewoond in een land dat niet het jouwe is? Ik wel, en daardoor weet ik uit ervaring hoe het is om een vreemdeling te zijn. Je hoort er niet echt bij. Je staat erbuiten. Dat is hoe Paulus mensen beschrijft die zonder Christus zijn – ze zijn vreemdelingen, ontheemd, horen er niet echt bij… Maar de laatste twee kenmerken zijn het meest sprekend en tragisch: zonder hoop en zonder God.

Laat me deze kenmerken nog even herhalen, want ik zou ze als het ware in je herinnering willen branden. Misschien behoor jij als lezer wel bij deze categorie – bij de staat die hier beschreven wordt. Als dat toevallig zo is, let dan even extra goed op:

  • Niet verbonden met Christus
  • Geen deel aan (of uitgesloten van) het burgerschap van Israël
  • Niet betrokken bij de verbonden en de daarbij horende beloften
  • Zonder hoop
  • Zonder God in deze wereld

Voor elk individu zijn er maar twee situaties mogelijk. Als je Christus in je hebt, dan heb je de hoop op heerlijkheid. Maar als je zonder Christus bent, dan ben je zonder hoop, en zonder God!

Hoe noodzakelijk hoop is

Nu kunnen we begrijpen waarom het ‘levensbelangrijk’ is dat hoop een onderdeel is van onze redding. Zonder hoop hebben we Christus niet! En zonder Christus hebben we geen redding.

Hoop is dus niet maar een ‘aanhangsel’ bij onze redding, het is er een essentieel, onmisbaar onderdeel van! We zijn gered in hoop. We zijn gered door hoop. Hoop is gebouwd op het geloof dat redding brengt – maar het is dus een onmisbaar onderdeel van het totale pakket! Als we geen hoop hebben, dan zijn we zonder Christus. En zonder Christus, zijn we zonder God. Dan zijn we vreemdelingen. Buitengesloten. Afgescheiden, niet betrokken. Letterlijk zonder hoop, dus hopeloos. Wat een verschrikkelijke situatie om in te zitten!

Maar God zij de dank – niemand die deze boodschap hoort, hoeft in die situatie te blijven! Als je je leven overgeeft aan God en Christus ontvangt, dan ben je niet meer zonder Christus. Dan zul je al heel snel weten hoe het is om de hoop op heerlijkheid in je te hebben wonen. Ik bid dat de Heer jou, wanneer je dit leest, helpt om zeker te zijn van jouw redding!

Hoe zit het met jou? Terwijl je dit onderwijs over hoop gelezen hebt, maakt dat dan in jou ook een verlangen wakker om te bevestigen dat ook jij Christus in je hebt? Wil jij ook die ‘hoop op heerlijkheid’ gaan ervaren waar we het nu al een hele tijd over hebben?

Het kan zijn dat je het beluit om Jezus echt helemaal te volgen – en zo de hoop die Hij geeft, te ontvangen - nog niet genomen hebt. Of misschien heb je dat al wel besloten, maar wil je dit besluit graag bevestigen en de hoop die Jezus belooft, opnieuw ontvangen. Wat je situatie ook is, je kunt deze heerlijke, overwinnende hoop binnenstappen en in geloof ontvangen door het volgende gebed te bidden:

Lieve Heer Jezus, met mijn hele hart wil ik U in mijn leven ontvangen op dit moment. Komt U in mij, en overstroom mijn hele wezen met Uw hoop – Uw hoop der heerlijkheid. Ik stel mijn hart nu voor U open, totaal en volledig, nog meer dan ooit tevoren. Dank U dat U in mij bent komen wonen – waardoor ik nooit meer zonder hoop hoef te zitten, of zonder God in deze wereld. In Jezus’ Naam. Amen.Klik hier om de volgende studie te lezen: Hoop, deel 5: Hoop is een toevlucht en een anker

Download studie als pdf

Bestel deze onderwijsbrief gratis!

Het maximale aantal is 20. Neem contact met ons op als je meer onderwijsbrieven wilt bestellen.
Vul hier je e-mailadres in zodat we contact met je kunnen opnemen indien nodig.