Israël is Gods banier

Klik op de afbeelding om deze studie te openen in pdf.

De staat Israël bestaat vandaag 70 jaar. Elke dag dat Israël bestaat is een wonder, dus dat zijn inmiddels 25.550 wonderen! Waarom is het bestaan van de staat Israël zo belangrijk voor God? Wat is de betekenis van Jeruzalem? En wat heeft dit te maken met ons, in Nederland?

De betekenis van Jeruzalem

Jeruzalem is de focus van Gods plannen op aarde. Honderd jaar geleden was Jeruzalem een onbeduidend klein dorp in een provincie van het Ottomaanse rijk. Als je de mensen toen had verteld dat Jeruzalem nu het middelpunt van de aandacht en het conflict in de wereld zou zijn, dan zouden ze je niet hebben geloofd.
Wat is de onderliggende reden voor alle aandacht rondom Jeruzalem? Er is geen natuurlijke of politieke verklaring voor de wereldwijde controverse over deze relatief kleine stad met minder dan een miljoen mensen in een klein landje. Volgens de normen van de wereld is het slechts een druppel in de emmer. Toch kun je nauwelijks het nieuws volgen zonder Israël tegen te komen.
Hiervoor is geen adequate, praktische reden; het is een geestelijke kwestie. En het is een kwestie van het allergrootste belang. Het gaat namelijk om de wederkomst van de Heer Jezus Christus en de vestiging van Zijn Koninkrijk op aarde. Achter al deze furie gaat de vijandschap en tegenstand van satan schuil.

Weerstand tegen de wederkomst

In de vorige onderwijsbrief bespraken we ons uitzien, met heel ons hart verlangen naar de wederkomst. De Schrift maakt duidelijk dat Jezus niet terug zal keren naar de aarde voordat de Joden opnieuw zijn gevestigd in Jeruzalem en in het land Israël. Satan, de aartsvijand van God, Zijn volk en Zijn voornemens, haat en vreest Jezus’ terugkeer meer dan wie ook. Hij verzet zich met alle mogelijke middelen tegen de terugkeer van de Heer Jezus Christus. Wanneer Jezus terugkeert, zal dat het einde zijn van satans periode als de god van deze wereld.
Ik geloof dat satans voornaamste doel is om de terugkeer van Jezus te voorkomen of uit te stellen. Hij is slim genoeg en voldoende bekend met de Schrift om te weten dat als hij de terugkeer van de Joden naar Israël en de vestiging van Jeruzalem als hun hoofdstad kan frustreren, Jezus (nog) niet terug zal komen.
Voordat Jezus zal terugkeren, zullen de Joden opnieuw gevestigd moeten worden in de stad Jeruzalem en het land Israël. Het moet hun stad worden en hun harten moeten voorbereid zijn om de Messias, die ze hebben afgewezen, te herkennen en ontvangen (zie Mattheüs 23:37-39, Zacharia 12:10-12). Dat is waar Jezus naar terugkeert.
Dit leidt tot een nogal verrassende conclusie, maar een die volgens mij zeer waar en bijbels is: verzet van naties en strijdkrachten tegen de heroprichting van het Joodse volk in Jeruzalem en het land Israël is in werkelijkheid weerstand tegen de wederkomst van de Heer Jezus Christus.

Gods banier

Jesaja openbaart één hoofddoel dat God met de terugkeer van het Joodse volk voor ogen heeft: Hij zal een banier opheffen onder de heidenvolken en Hij zal de verdrevenen van Israël verzamelen en zij die vanuit Juda overal verspreid zijn, bijeenbrengen van de vier hoeken van de aarde. (Jesaja 11:12)
Het is belangrijk dat we de huidige terugkeer van Israël naar haar eigen land zien als een banier die God heeft opgeheven voor de volken.
Hoe moeten we deze metafoor van een banier uitleggen? Ten eerste is een banier iets wat in het openbaar gezien wordt, vaak boven alles uit, met de bedoeling de aandacht te trekken. Ten tweede draagt een banier meestal een korte, specifieke boodschap. Ontegenzeggelijk kwam de terugkeer van de Joden overeen met de eerste functie van de banier – de aandacht trekken van de andere volken.
Dit werd mij op indringende wijze duidelijk in de zomer van 1979, toen Ruth en ik drie maanden lang studeerden aan de Hebreeuwse universiteit in Jeruzalem. In deze maanden ging er niet één week voorbij of Israël verscheen in het wereldnieuws. Hier was een land met minder dan vier miljoen inwoners (toentertijd), op een grondgebied dat zo klein was dat er op de wereldkaart nauwelijks ruimte was om de naam erin te schrijven. Toch haalde dit land over de hele wereld iedere week de krantenkoppen.
Ik geloof niet dat er de afgelopen decennia een week is geweest dat Israël helemaal niet is genoemd in de wereldpers. Dat is niet toevallig! God heeft een banier opgeheven voor de volken. Hij heeft hun aandacht getrokken en spreekt tot hen.

Gods Woord en Zijn verbond

Wat zegt Hij dan? Ik geloof dat God de aandacht van de wereld wil richten op twee dingen: Zijn Woord en Zijn verbond.
Over Zijn Woord zegt God tot de volken: ‘De Bijbel, Mijn Woord, is een waar en actueel boek. De voorzeggingen die erin staan, worden tegenwoordig nog steeds tot in detail vervuld!’
Over Zijn verbond zegt God: ‘Ik ben een God die Zijn verbond onderhoudt. Vierduizend jaar geleden heb Ik een verbond met Abraham en zijn nakomelingen gesloten. Ik heb beloofd dat verbond nooit te verbreken en dat heb Ik ook nooit gedaan. Dat verbond is tegenwoordig nog even krachtig als toen, en Ik werk het verder uit in de loop van de menselijke geschiedenis.’
De hele wereld moet twee dingen goed begrijpen.
Ten eerste dat de Bijbel het boek is dat antwoorden geeft op de problemen van vandaag.
Ten tweede dat een verbond dat God eenmaal gesloten heeft, vaststaat. In een cultuur en een maatschappij waarin woorden hun betekenis en kracht verloren hebben, viert het sluiten van compromissen hoogtij. De mensen nemen beloften en toewijding niet meer serieus. Wij hebben het nodig herinnerd te worden aan God, die in de Bijbel beloften heeft gedaan die Hij nooit zal vergeten. Hij heeft alle volken erop attent gemaakt dat Hij Zich houdt aan Zijn verbond en dat Hij waakt over Zijn Woord om het ten uitvoer te brengen.
Hij is een God die boven alle volken verheven is. Hij brengt de besluiten die Hij heeft laten opschrijven in de Bijbel, zonder meer ten uitvoer. Ieder volk dat Gods Woord negeert en naast zich neerlegt, zal daar zelf groot nadeel van ondervinden.

Voorbede voor Israël en ons land

Op die dag zal het gebeuren dat Ik alle heidenvolken die tegen Jeruzalem oprukken, zal willen wegvagen. Maar over het ​huis​ van ​David​ en over de inwoners van Jeruzalem zal Ik de Geest van de ​genade​ en van de ​gebeden​ uitstorten. (Zacharia 12:9-10)
Dat werpt een heel belangrijk licht op deze hele controversiële situatie. Het is niet alleen een kwestie van politiek. Het is een kwestie van het grootste geestelijke belang. Elke natie moet heel voorzichtig zijn met betrekking tot haar houding ten opzichte van Gods plannen. Elk land dat Gods doelen niet dient, zal ten onder gaan. Niet alleen is dit de tijd waarin God Israël als banier opheft voor de volken, het is ook de tijd van voorbede voor Israël, bijvoorbeeld met deze bijgevoegde proclamatiekaart, dat God Zijn plan met Zijn volk uitvoert. En voor ons allemaal moet het ook een tijd van voorbede zijn voor ons eigen land en onze regering om niet op ramkoers te liggen met de almachtige God en Zijn plannen. Wil je bidden dat de Heer invloed zal hebben?
Deze brief is samengesteld uit Derek Prince’ onderwijs in het boek ‘Beloofd Land’ en een gebedsbrochure uit 1997. 

DPM NEDERLAND

Nijverheidsweg 12
7005 BJ Doetinchem
KvK#: 41121393

CONTACT

E-mail: info@derekprince.nl
Telefoon: +31 (0) 251 255 044
(elke werkdag van 9.00 uur tot 13.00 uur)

ONDERWIJS- EN NIEUWSBRIEVEN

Ontvang onze gratis onderwijs- en nieuwsbrieven
- per post
- per email