De Kerk die overwint

,,De Kerk die overwint…”. Het is een zin uit een populair opwekkingslied. Het wordt veel gezongen, maar wat betekent het eigenlijk? De bijbel leert ons dat de Kerk waarvoor Jezus terugkomt een glorieuze Kerk zal zijn. Toch hebben veel mensen die vandaag met de Kerk verbonden zijn, nauwelijks besef van wat dit inhoudt. Sterker nog, veel mensen verlaten de kerk omdat ze teleurgesteld zijn en de kerk helemaal niet zo glorieus vinden. In dit artikel wil ik daarom laten zien wat de zwakte in veel kerken is en hoe God tot zijn doel komt als zijn Zoon geëerd en zijn Woord geleerd en gehoorzaamd wordt!

Overwinning door Gods Woord

Als ik kijk naar de huidige staat van de zogenaamde charismatische beweging, maak ik me zorgen. In sommige opzichten lijkt het eerder een charismatische ‘stilstand’ dan een beweging! En als er al beweging is, dan is het me niet helemaal duidelijk welke kant die op gaat. In de jaren van mijn bediening heb ik gemerkt dat veel charismatische gelovigen erg weinig aandacht schenken aan de bijbel – het merendeel heeft de bijbel nog nooit vanaf het begin tot het eind gelezen. Er staan belangrijke waarheden in de bijbel die zij nog nooit gelezen hebben en waarvan ze het bestaan niet eens kennen. Hoewel het opwindend is de gaven van de Heilige Geest te hebben en allerlei manifestaties van zijn kracht te ervaren, is er niets wat het kennen en begrijpen van Gods Woord kan vervangen. De beloften zijn adembenemend, zoals bijvoorbeeld deze: Zijn goddelijke macht heeft ons alles geschonken wat nodig is voor een vroom leven, door de kennis van hem die ons geroepen heeft door zijn majesteit en wonderbaarlijke kracht. Hiermee zijn ons kostbare, rijke beloften gedaan, opdat u zou ontkomen aan het verderf dat de wereld beheerst als gevolg van de begeerte, en opdat u deel zou krijgen aan de goddelijke natuur  (2 Petrus 1:4).

Mag ik je deze vraag stellen: in hoeverre ben je onderweg om deel te krijgen aan de goddelijke natuur? In hoeverre ben je echt ontkomen aan het verderf dat in de wereld heerst als gevolg van de begeerte? Jezus gaat deze dingen uitwerken in de Kerk, zijn Bruid.

Alleen door het waterbad van het Woord kunnen we worden geheiligd (Efeze 5:26). Ik wil alle christenen aanmoedigen om meer de bijbel te bestuderen en aan hun leiders te vragen om bijbelstudie te geven. Ik kan me herinneren dat als de pinksterbeweging vijftig mensen bij elkaar kreeg voor een bijbelstudie, dat dan wel een grote groep was, maar we namen tijd voor het Woord. In de meeste pinkstergemeenten was iedere woensdagavond een bijbelstudieavond. Wat is er gebeurd met onze bijbelstudie? In veel plaatsen die ik bezoek wordt er nauwelijks of geen tijd meer gereserveerd voor het bestuderen van de bijbel. De leiders zijn verantwoordelijk om zelf de bijbel te bestuderen en, nog belangrijker, de mensen liefde voor de bijbel bij te brengen en hen te leren hoe zij zelf de bijbel kunnen bestuderen. Ik heb medelijden met de christenen die leven op het geestelijke equivalent van een chips-en-fastfood-dieet. In Gods koninkrijk bestaat geen fast food!

Hij, Jezus Christus, is gekomen door water en bloed – niet door het water alleen, maar door het water en het bloed. En de Geest getuigt ervan, omdat de Geest de waarheid is. (1 Johannes 5:6)

Het bloed van Jezus is het verlossende offer, maar het water is de regelmatige reiniging en heiliging door het Woord van God. Die twee moeten samengaan. Zonder het bloed hebben we geen toegang en geen leven, want het leven is in het bloed. Maar zonder het Woord worden we niet gereinigd, niet geheiligd, en worden onze onzuiverheden niet weggewassen. Door continu te leven van de reiniging door het bloed en het water moet de Kerk worden gebouwd.

Overwinning door de Overwinnaar te eren
De Kerk moet de Heer Jezus Christus erkennen en aanbidden. De bijbel zegt dat door geloof in Jezus Christus wij allen kinderen van Abraham zijn (zie Galaten 3:7). God zei tegen Abraham: ,,Je kinderen zullen zo talrijk zijn als de sterren aan de hemel’’ (zie Genesis 5:15). Normaal gesproken, wanneer de zon schijnt, maar zelfs ’s nachts, besteden we niet veel aandacht aan de sterren. Maar wanneer de zon is ondergegaan en de maan niet al te helder schijnt, en wanneer ieder ander kunstlicht is gedoofd, dan schijnen de sterren helderder in het pikdonker. En zo zal het gaan in de eindtijd, wanneer duisternis de aarde bedekt en diepe donkerte over de mensen komt (zie Jesaja 60:2); terwijl de nacht steeds donkerder en donkerder wordt, zullen de kinderen van Abraham, door geloof in Jezus Christus, schijnen als sterren in hun glorie (zie Filippenzen 2:14-16). Hier zien we een glimp van de Bruid die komt in haar glorie:

Wie is zij, die daar oplicht als de dageraad,
zo helder als de volle maan, zo stralend als de zon,
zo ontzagwekkend als een vaandelvrouw? (Hooglied 6:10)

Als de Kerk de heerlijkheid van Christus zichtbaar maakt, zal de wereld vol verbazing terugdeinzen; zo’n Kerk zal ze nooit eerder hebben gezien. Wie is het die oplicht als de dageraad? Na een nacht vol duisternis zal de Kerk lijken op de opkomende zon. De Bruid van Christus zal zo mooi zijn als de maan.

De verantwoordelijkheid of functie van de maan is het licht van de zon te weerspiegelen, en de maan verschijnt in fasen – eerste kwartier, halve maan, derde kwartier, volle maan. Haar licht schijnt afwisselend helder en minder helder, te vergelijken met de Kerk van Jezus Christus die ook toeneemt en afneemt. Toch, wanneer de Kerk uiteindelijk opkomt als de volle maan, zal ze ten volle de heerlijkheid van de Zoon reflecteren. Dat is wat de wereld zal zien – een volledig stralende kerk, die volledig de heerlijkheid en helderheid van de Zoon reflecteert.

En de Kerk zal zo helder schijnen als de zon. Hoewel ze zal lijken op de maan, zal de rechtvaardigheid en de autoriteit van de Zoon der rechtvaardigheid, Jezus Christus, op haar rusten, en ze zal ontzagwekkend zijn als een leger met banieren. Wie heeft een Kerk gezien die de krachten van het kwaad en de duisternis, zonde en satan angst inboezemt? Er is een Kerk aan het opstaan die de krachten van satan zal doen huiveren en vluchten.

God heeft mij door ervaring geleerd dat er één boodschap is waar de duivel banger voor is dan voor welke andere boodschap ook. Het is de boodschap over wat de Kerk zal zijn, en wat dit voor hem zal betekenen. De duivel verzet zich feller tegen deze realiteit dan tegen welke andere waarheid ook.

Dit is een beeld van de Kerk zoals God haar bedoelt. Geef God de tijd om jou uit te dagen met zijn plan voor de Kerk en voor je persoonlijke leven. Hij komt terug voor een glorieuze, overwinnende Kerk, die Hij zal vormen! Een glorieuze Kerk die geleid wordt door Gods Geest, die rein en heilig is, waar liefde in praktijk wordt gebracht, waar Gods Woord centraal staat en waar satans pogingen om te misleiden, worden herkend en teniet gedaan. Een Kerk waarin God zich thuis voelt en zijn troon bouwt, omdat er aanbeden wordt in Geest en in waarheid.

Dit artikel is gebaseerd op hoofdstuk 27 van Dereks boek ‘Gods Kerk herontdekt’.

Gods Kerk herontdekt

DPM NEDERLAND

Nijverheidsweg 12
7005 BJ Doetinchem
KvK#: 41121393

CONTACT

E-mail: info@derekprince.nl
Telefoon: +31 (0) 251 255 044
(elke werkdag van 9.00 uur tot 13.00 uur)

ONDERWIJS- EN NIEUWSBRIEVEN

Ontvang onze gratis onderwijs- en nieuwsbrieven
- per post
- per email