Shop Doneer

Volkomen, compleet gezegend

Leestijd: 8 min.

De Here zegene u, en behoede u; de Here doe Zijn aangezicht over u lichten, en zij u genadig; de Here verheffe Zijn aangezicht over u, en geve u vrede. Zo zullen zij Mijn Naam op de Israëlieten leggen; en Ik zal hen zegenen.

Numeri 6:22-27

Door René de Groot, DPM Frankrijk

Hoe vaak hebben we deze zegen aan het einde van een dienst al niet over ons horen uitspreken? In vele kerken is hij nog steeds in gebruik als een ‘standaard-zegen’ die wekelijks wordt meegegeven. En, eerlijk gezegd, hoe vaak zijn we er op dat moment al niet helemaal meer bij met onze gedachten, maar willen we gewoon gauw lekker aan de koffie? Toch ligt er een ware rijkdom in deze zegen besloten. Weet u wat er eigenlijk over ons wordt uitgesproken; wat ons wordt toegebeden?

Het boek Numeri, waarin we deze zegen vinden, staat niet bepaald bekend als het meest gelezen boek van de bijbel. Behalve enkele spannende verhalen over het wel, en vooral het wee van de Israëlieten tijdens hun veertig jaar zwerven in de woestijn, is het boek voornamelijk gevuld met bijna eindeloze namenlijsten, getallen, voorschriften, wetten, offers en dergelijke. Meestal goed om na twee hoofdstukken, een geeuw onderdrukkend, het boek weer dicht te slaan of door te bladeren naar een spannender gedeelte. Toch is het belangrijk om het héle woord van God te lezen. Niet alleen omdat het allemaal door Hem geïnspireerd is, en dus belangrijk, maar ook omdat u anders het risico loopt een geweldige zegen mis te lopen. Dit gedeelte in Numeri is daarvan een voorbeeld.

Midden in dit verder overwegend vrij saaie boek, vinden we plotseling, schijnbaar zonder enige waarschuwing, een diepe openbaring van Gods hart. Ik zeg bewust "schijnbaar zonder enige waarschuwing". Hier ligt onmiddellijk de eerste parel. Ingeklemd tussen het stuk over de "wet op het Nazireerschap" en het langste hoofstuk uit de hele bijbel (89 verzen!), vinden we deze opdracht van God om Zijn volk te zegenen. Hij heeft hiertoe het initiatief genomen. Hier ging geen gebedsverzoek aan vooraf, eigenlijk is er geen enkele directe aanleiding. God besluit gewoon, omdat Hij dat wil, om Zijn volk te zegenen. En hoe!... Maar daarover later meer... Is dit eigenlijk niet altijd zo? Is niet alles wat van God komt, gebaseerd op ditzelfde principe? Onverdiende genade (wat overigens een pleonasme is, want genade is per definitie altijd onverdiend). God die besluit, God die verkiest, God die vrijwel eenzijdig een verbond met zijn kinderen aangaat, God die trouw is, zelfs als wij ontrouw zijn. Heeft u dat ook wel eens, dat wanneer u, op uw slechte momenten naar uzelf kijkt, u nauwelijks kunt begrijpen dat God u liefheeft? En toch is het zo! God heeft ons lief en wil ons zegenen, Hij wil absoluut dat wij gelukkig zijn. Wil dit ook zeggen dat we ons altijd gelukkig moeten voelen? Nee, niet altijd, maar God wil wel dat we gelukkig zijn. Daartoe wil Hij ons zegenen met een complete, volledige zegen, zoals we die aantreffen in Numeri 6. We zullen die van dichterbij bekijken...

Telt u wel eens in de Bijbel? Als u dat doet, dan zal het u wellicht zijn opgevallen dat de cijfers "3" en "7" vaak voorkomen. Hier vinden we weer zo'n voorbeeld: drie maal de naam van God, in het Hebreeuws "Jahweh", en zeven zegeningen. Driemaal wordt de Godsnaam genoemd, als teken dat de gehele Drieëenheid, Vader, Zoon en Geest, betrokken is bij de zegen aan Zijn volk.

1) God de Vader zegent en bewaart ons, Vader God Die, in

2) Jezus, Zijn Zoon Zijn aangezicht naar ons opheft (ons een persoonlijke openbaring van Zichzelf schenkt, wat alleen de Zoon kan doen (zoals staat in Matth 11:27 "niemand kent de Vader dan de Zoon, en aan wie de Zoon het wil openbaren"), en Die Zich laat kennen door

3) de Heilige Geest, door Wie wij weten "wat ons door God in genade geschonken is." (1 Cor. 2:11b-12)

Laat dit even tot u doordringen! Als de volledige Drieëenheid betrokken is bij uw zegen, als God in al Zijn volheid voor u is, wie, of wat, kan dan nog tegen u zijn??!

En dan volgen de zeven zegeningen. Ik zet ze even voor u op een rijtje, voordat we ze stuk voor stuk gaan bekijken.

1) De Here zegene u

2) de Here behoede u

3) de Here doe zijn aangezicht over u lichten

4) en zij u genadig

5) de Here verheffe zijn aangezicht over u

6) en geve u vrede

7) Zo zullen zij mijn naam op de Israeliëten leggen; en Ik zal hen zegenen.

Eerst zegen nummer 1: De Here zegene u.

Het Hebreeuwse woord dat hier wordt gebruikt, betekent ook gelukkig maken of overspoelen met goede dingen. Wie wil dat nou niet? Maar is het niet vaak zo, wellicht vanuit onze Calvinistische achtergrond in Nederland, dat we moeite hebben om echt te geloven dat God wil dat we gelukkig zijn? De nadruk op ‘lijden’, ‘soberheid’ en het leven als een ‘aards tranendal’ is voor vele mensen nog steeds herkenbaar of zelfs uitgangspunt… Een ander vers uit het Oude Testament zegt: ...want de Here, uw God, zal u zegenen in heel uw oogst, en in al het werk uwer handen (dus in alles wat u onderneemt) zodat gij waarlijk vrolijk kunt zijn (Deut. 16:15b). Een andere vertaling zegt: "... zodat gij altijd gelukkig zult zijn." Nog niet overtuigd? Laten we dan het Nieuwe Testament erbij halen. Vaak voelen we ons daar als christenen immers meer bij op ons gemak? 3 Johannes 2:

Geliefde, ik bid dat het u in alles wèl ga en gij gezond zijt, gelijk het uw ziel wèl gaat. Echt waar, God, uw Vader, wil dat u gelukkig bent en gezegend! En toch is dit een ‘twijfeltje’ dat satan al bij de eerste mensen heeft weten binnen te smokkelen: "God onthoudt je goede dingen..." Heeft u dat idee wel eens? Dat God anderen zegent, maar u schijnbaar overslaat? Neem dan deze verzen als tegenwapen! God wil dat u gelukkig bent! Nog een vers, om alle twijfel weg te nemen. Psalm 34:11: Jonge leeuwen lijden ontbering en honger, maar wie de Here zoeken, hebben geen gebrek aan enig goed. Een andere vertaling zegt: "die onthoudt Hij niets goeds." De Heer zegene u!

Zegen nummer 2: de Here behoede u.

De betekenis van het Hebreeuwse woord is: "bewaren, behoeden, waken over, beschermen, het leven redden", maar ook "observeren, in het geheugen opslaan". Hier vinden we twee kanten. Enerzijds mogen we weten dat God ons beschermt, anderzijds observeert Hij ons; zijn oog is op ons; en in plaats dat we daarvan een ‘Big Brother’-gevoel krijgen, mogen we dit ervaren als: Hij is oprecht, positief geïnteresseerd in onze wegen; we hoeven het niet alleen te doen! Als we ons hiervan bewust zijn, dan zien we ook het belang van een intieme omgang met God; zodra Hij observeert dat iets niet in orde is, kan Hij het ons zeggen en kunnen we het goed maken. Vervolgens wordt ook Zijn geheugen "gewist" door het bloed van Jezus en zijn we vrij om heerlijk, beschermd, verder te wandelen. De Heer behoedt u!

Zegen nummer 3: de Here doe zijn aangezicht over u lichten.

Wanneer straalt iemand het meest? Precies, wanneer hij of zij met zijn hele gezicht en hart lacht! Luister wat Zefanja 3:17 zegt: "De Here, uw God, is in uw midden, een held die verlost. Hij zal zich over u met vreugde verblijden; Hij zal zwijgen in zijn liefde; Hij zal over u juichen met gejubel."

Zo doet God Zijn aangezicht over u lichten: omdat Hij Zich met vreugde over u verblijdt, en over u juicht met gejubel. Ook maakt Hij, door Zijn aangezicht over ons te doen lichten, aan ons Zijn persoonlijkheid en Zijn aanwezigheid bekend.

Zegen nummer 4: en zij u genadig.

Als Nieuwtestamentische christenen denken we vaak wel weg te weten met dit begrip. Toch hier, om u te zegenen, enkele vertalingen van het Hebreeuwse woord:

*barmhartigheid bewijzen, een gunst bewijzen

*zijn gunst op iemand richten

*bevoorrecht zijn, opgemerkt worden

Vooral dit laatste is bijzonder. Hoevelen in onze tegenwoordige maatschappij verlangen niet wanhopig om opgemerkt te worden? Groene haren, overal ringen en piercings, uitzinnige kleding... alles schreeuwt om aandacht! Hoevelen (vooral jongeren) voelen zich onbelangrijk, verworpen, ongewenst, geminacht en miskend? Maar hier is goed nieuws! God wil aandacht aan je geven! God merkt jou op! Bij God bent je bekend! En als God ons opmerkt, dan hoeven wij ons niet meer zo in te spannen om door de mensen opgemerkt te worden. Dit alles ligt besloten in Zijn genade.

Dan volgt zegen nummer 5: de Here verheffe zijn aangezicht over u. Een andere vertaling zegt: "Hij keert zijn gezicht naar u toe." Kun je je voorstellen wat het betekent als God Zijn gezicht naar je toekeert? Wat betekent het als wij dat doen? Als wij in een massa mensen kijken, en plotseling zien we iemand die op een prettige manier onze aandacht trekt. Onze ogen blijven op die persoon rusten, we bekijken die persoon met interesse, we voelen ons aangetrokken tot die persoon. Hij of zij heeft op een positieve manier onze aandacht getrokken. Precies zo is het met God. Zijn ogen rusten op ons. Hij voelt Zich tot ons aangetrokken, en we hebben op een positieve manier zijn interesse gewekt. Hij voelt Zich heel persoonlijk tot ons aangetrokken.

Vervolgens komt zegen nummer 6: en geve u vrede.

Hier vinden we het bekende Hebreeuwse woord "shalom". De betekenis hiervan gaat heel wat verder dan alleen maar een gevoel van rust. Enkele vertalingen:

*staat van volmaaktheid, perfectie, gezondheid, welzijn

*zekerheid, stevigheid en sterkte van lichaam

*vrede, rust, tevredenheid

*vrede en vriendschap, in intermenselijke relaties zowel als in onze relatie met God, en in het bijzonder voor wat betreft Zijn verbond. Wie wil dit nou niet??!

Tenslotte zegen nummer 7: Zo zullen zij mijn naam op de Israeliëten leggen; en Ik zal hen zegenen.

In Openbaring 3:12 staat dat allen die overwinnen, Zijn Naam op het voorhoofd zullen dragen. Wat wil dit zeggen? Dat we helemaal Zijn eigendom zijn. Als we Zijn Naam op iemand leggen, proclameren we dat die persoon, die stad, dat land, Hem toebehoort, en aan niemand anders! Als priesters van God, en dat zijn we allemaal, mogen wij de Naam des Heren leggen op onze familie, onze vrienden, onze stad, ons land, en God belooft dan dat Hij zal zegenen.

Misschien is het nu wat duidelijker wat de titel van dit artikel betekent. Volgende keer krijgt die zegen aan het einde van de dienst voor u vast meer betekenis!