Onderwijsbrief: De belofte van de opstanding

Juni 2019

Met Hemelvaart vieren we dat Jezus is opgevaren naar de Vader. Op diezelfde manier zal Hij ook weer terugkomen (zie Handelingen 1:11). Tot dat moment leven wij in de verwachting van iets dat de prachtige gebeurtenissen in ons leven, zoals verliefd worden, trouwen, kinderen krijgen, slagen voor een opleiding of je eerste baan krijgen, vér te boven gaat. In feite zou dát de belangrijkste reden moeten zijn om uit te zien naar Jezus’ komst: onze opstanding! Door Derek Prince, samengesteld door DPM uit hoofdstuk 3 van het boek ‘Uitzien naar Jezus’ komst’ Deze stelling verbaast je misschien en je zegt: ‘Waarom denk je dat?’ Omdat het merendeel van de gelovigen vandaag de dag nauwelijks of geen belangstelling heeft voor de opstanding. En nog veel minder leven ze in de verwachting ervan… In deze onderwijsbrief wil ik je helpen begrijpen waarom de opstanding één van de belangrijkste gebeurtenissen – zo niet de állerbelangrijkste – in ons leven zal zijn.

Klik hier voor de PDF versie >>

De betekenis van de opstanding

De opstanding is de vervolmaking van onze persoonlijke redding. Het woord vervolmaking betekent compleet maken, voltooien. Het werk van Jezus aan het kruis was pas compleet toen Hij was opgestaan. In dezelfde zin is onze redding pas voltooid, of vervolmaakt, als ook wij ons opgestane lichaam hebben ontvangen. De transformatie, de vernieuwing van ons fysieke lichaam zal de vervolmaking zijn van onze redding. Ons lichaam zal dan zijn zoals Jezus’ lichaam was na Zijn opstanding. Dat alles zal plaats vinden op het moment dat Christus verschijnt in glorie.

Ik ben altijd erg onder de indruk geweest van het opmerkelijke levensmotief van Paulus, dat we lezen in het derde hoofdstuk van zijn brief aan de Filippenzen. Als je deze passage leest met een open hart, dan krijg je volgens mij een heel nieuwe kijk op je redding. Weet je, veel christenen vandaag zijn geneigd te denken dat onze redding inhoudt dat we aan het eind van ons leven sterven en naar de hemel gaan. Dat is zeker één heel belangrijke fase, maar het is niet alles. Er bestaat iets wat zelfs nog belangrijker is dan naar de hemel gaan. Paulus schrijft hierover: Ja, beslist, ik beschouw ook alles als schade vanwege de voortreffelijkheid van de kennis van Christus Jezus, mijn Heere, om Wie ik dat alles als schade ervaren heb. En ik beschouw het als vuiligheid, opdat ik Christus mag winnen, en in Hem gevonden word, niet met mijn rechtvaardigheid, die uit de wet is, maar die door het geloof in Christus is, namelijk de rechtvaardigheid uit God door middel van het geloof; opdat ik Hem mag kennen, en de kracht van Zijn opstanding en de gemeenschap met Zijn lijden, doordat ik aan Zijn dood gelijkvormig word, om hoe dan ook te komen tot de opstanding van de doden. (Filippenzen 3:8-11)

Wat is Paulus’ wens en oogmerk? Waar is zijn hele motivatie op gericht? Op het kennen van Christus, het delen in Zijn lijden en het delen in Zijn glorie. Maar zijn hoogste doel ligt in deze woorden: om hoe dan ook te komen tot de opstanding van de doden. De belofte van onze opstanding Ik beschouw alles als schade … om hoe dan ook te komen tot de opstanding van de doden. (Filippenzen 3:8, 11)

Ongeacht de prijs

De uitdrukking ‘hoe dan ook’ geeft voor mij aan dat Paulus er ontzaglijk veel belang aan hecht om te kunnen komen tot zijn opstanding. Wat het hem ook zou kosten, wat voor obstakels er ook zouden komen, dat is zijn doel – te komen tot de opstanding van de doden. Paulus doelt hier niet op de algemene opstanding van alle gestorvenen (gered en ongered). Hij gebruikt hier een woord voor ‘opstanding’ dat verwijst naar de opstanding die in Openbaring genoemd wordt ‘de eerste opstanding’. Daarvan zegt de Bijbel: Zalig en heilig is hij die deelheeft aan de eerste opstanding (Openbaring 20:6). Paulus wil heel duidelijk maken dat hij deze opstanding nog niet heeft bereikt op het moment dat hij deze woorden schrijft. Daarom gaat hij verder met: Niet dat ik het al verkregen heb of al volmaakt ben, maar ik jaag ernaar om het ook te grijpen. Daartoe ben ik ook door Christus Jezus gegrepen. (Filippenzen 3:12) Paulus laat overduidelijk blijken dat hij een helder en vastomlijnd doel heeft in zijn leven. Er is niets wat mij persoonlijk meer verdriet kan doen dan het tegenkomen van christenen die doelloos leven – meestal wat rondzwalkend, heen en weer geslingerd door de loop van het leven…

In tegenstelling tot zulke mensen heeft Paulus een duidelijk, positief, specifiek doel. En bovendien maakt hij zijn doel één met het doel dat de Heer voor hem heeft. Johannes schrijft: En de wereld gaat voorbij met haar begeerte; maar wie de wil van God doet, blijft tot in eeuwigheid (1 Johannes 2:17). En wat gebeurt er als je de wil van God tot de jouwe maakt? Je wordt sterk, standvastig en onoverwinnelijk!

De komende transformatie

Tegen het einde van Filippenzen 3 legt Paulus uit wat hij met het voorgaande bedoelt – en waarom hij gelooft dat dit alles heel belangrijk is: Ons burgerschap is echter in de hemelen, waaruit wij ook de Zaligmaker verwachten, namelijk de Heere Jezus Christus, Die ons vernederd lichaam veranderen zal, zodat het gelijkvormig wordt aan Zijn verheerlijkt lichaam, overeenkomstig de werking waardoor Hij ook alle dingen aan Zichzelf kan onderwerpen. (Filippenzen 3:20-21) Het is belangrijk dat we ons realiseren dat we weliswaar bewoners van de aarde zijn, maar dat ons burgerschap in de hemelen is. Let erop dat Paulus, net als de schrijver van Hebreeën, het woord ‘verwachten’ noemt. Het vurig verlangen naar de terugkomst van de Heer is een levenshouding die voortdurend benadrukt wordt op verschillende plaatsen in het Nieuwe Testament. We zien dat de verandering van ons ‘vernederd lichaam’ zowel het hoogtepunt van Filippenzen 3 is als de verwezenlijking van Paulus’ doel. Paulus zegt dat we nu, in deze tijd, een ‘vernederd’ lichaam hebben. In 1 Korinthiërs 15:42 en 53 worden de woorden ‘vergankelijk’ en ‘sterfelijk’ genoemd, die dezelfde oorsprong hebben. De transformatie waarnaar Paulus in dit vers uitkijkt is de verandering van ons vernederde lichaam naar een verheerlijkt lichaam – zoals het verheerlijkte lichaam van de opgestane Here Jezus.

Van vernederd naar verheerlijkt lichaam

Het maakt niet uit of we gezond, rijk of sterk zijn, want los van onze situatie leven we als gevolg van de zondeval in een vernederd lichaam. En die vernedering merken we op verschillende manieren. Al zouden we het ons kunnen veroorloven om uit eten te gaan in de meest sjieke restaurants, en konden we de meest verfijnde gerechten bestellen, toch weet iedereen wat er op zeker moment zal gebeuren: we moeten allemaal een keer naar het toilet. Dat op zich is al een voortdurende herinnering aan onze vernedering als mens. Een vrouw kan de heerlijkste parfum opdoen en er prachtig uitzien, maar als ze het druk heeft, het warm krijgt, of nerveus wordt, begint ze te zweten. Zowel voor mannen als voor vrouwen is transpireren een teken van onze vernedering of nederige menselijkheid… Ook is het een feit dat hoe ouder we worden, ons lichaam ons steeds bewuster maakt van die vernedering. Hoezo? We hebben een vernederd lichaam omdat we tegen onze Schepper zijn opgestaan – en ons verouderende lichaam herinnert ons voortdurend aan dat feit. We moeten leven in dit vernederde lichaam tot we sterven of totdat Jezus terugkomt. Maar, vertelt Paulus ons, dit is niet onze permanente toestand! Volgens het Woord krijgen we een nieuw lichaam – een lichaam dat een verheerlijkt lichaam zal zijn. We worden bevrijd van onze lichamelijke vernedering, en gaan de heerlijkheid van de Heer binnen. Dit is de lichamelijke transformatie waar Paulus naar streeft, en hij verbindt die aan de verwachting van de komst van onze Zaligmaker, de Here Jezus Christus.

Merk op dat Paulus niet alleen spreekt over sterven en dan naar de hemel gaan om bij de Heer te zijn. Daarover schreef hij in de voorgaande hoofdstukken We denken aan de hemel als ultieme doel, maar ons ultieme doel is de opstanding! van Filippenzen. Hier gaat hij verder, naar de verschijning van de Heer, en de opstanding van Zijn lichaam. Deze transformatie tot heerlijkheid van ons lichaam is de definitieve voltooiing – de vervolmaking – van onze persoonlijke redding.

(Noot van DPM: Vaak denken we dat we het met ‘naar de hemel gaan’ en ‘opstaan uit de dood’ over dezelfde gebeurtenis hebben. Derek legt in hoofdstuk 42 van zijn boek ‘de Pijlers van het christelijk geloof’ uit, dat dit niet zo is. De hemel is de plek waar onze geest na ons overlijden naartoe gaat, zonder ons lichaam. Bij de wederopstanding, die net als bij Jezus later plaatsvindt, worden onze geest en ons lichaam weer verenigd, om te leven op de nieuwe aarde. De hemel is dus niet onze uiteindelijke bestemming.)

Met Christus verborgen in God

Deze waarheid over de lichamelijke transformatie, is heel diepgaand. Het is geweldig om te weten dat we een opgestaan lichaam zullen ontvangen als Christus verschijnt. Maar hoe moeten we dan naar ons leven in de tussenliggende tijd kijken? In Kolossenzen 3:3-4 vinden we een paar nuttige antwoorden op die vraag. Paulus schrijft hier: …want u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. Wanneer zijn wij gestorven? Wij zijn gestorven toen Jezus stierf aan het kruis. Onze oude mens werd in Hem gekruisigd.

Wezenlijk gelóóf hierin maakt een enorm verschil in je leven. Paulus schrijft: ‘u bent gestorven’. Die gedachte roept een volgende logische vraag op. Als jij bent gestorven, waar is dan nu je leven? Het antwoord is: jouw leven is met Christus verborgen in God. Zeker weten dat jouw leven met Christus verborgen is in God, moet je een geweldig gevoel van zekerheid geven! Dan is er geen enkele boze macht die dat leven kan aantasten, omdat het buiten het bereik ligt van alle machten van het kwaad. Verdergaand op deze openbaring van onze ‘verborgenheid met Christus’, schrijft Paulus in vers 4: Wanneer Christus geopenbaard zal worden, Die ons leven is, dan zult ook u met Hem geopenbaard worden in heerlijkheid.

Hier is een heel mooie gedachte voor je als je worstelt met zwakheid of ziekte (sommige van de eenvoudigste uitspraken in de Bijbel gaan heel diep, en dit is er één van): Christus is ons leven. Wat heb je nog meer nodig? Het leven van Christus is sterker dan elk probleem, elke nood, en elke zwakheid. Ik moedig je aan om het vaak te zeggen, en in het bijzonder als je het moeilijk hebt. Zeg het maar eens hardop: ‘Christus is mijn leven! ‘

Hier volgt nog een prachtige gedachte om mee bezig te zijn: als Hij verschijnt, zal de wereld gaan zien wie wij wérkelijk zijn. In dit tijdperk heeft de wereld geen idee van wie wij zijn. We zijn al Koningskinderen, maar de wereld onderkent dat niet. Maar er komt een dag waarop het hele universum zal zien wie we werkelijk zijn… Er is nog een reden waarom we zouden moeten verlangen naar Zijn verschijning. Ons ware leven – de glorie die God voor ons heeft – zal niet eerder openbaar worden dan wanneer Christus in Zijn glorie openbaar wordt. De volledige uitwerking van Gods redding voor ons zal pas dan voltooid worden.

Het is geweldig dat we nu al eeuwig leven hebben door ons geloof in Jezus. Maar dat is niet het einde van de zaak. Het is geweldig om te weten dat als je sterft, je geest los van je lichaam naar Christus zal gaan. Maar ook dat is niet het einde van de zaak.

Weet je, God heeft geen eeuwigheid op het oog voor ons als geesten zonder lichamen. Jezus stierf om de gehele mens te redden – geest, ziel en lichaam. Zijn redding is pas volledig in ons doorgewerkt als we de complete redding hebben ontvangen, naar geest, ziel en lichaam. Wanneer zal dat gaan gebeuren? Niet eerder dan wanneer Jezus terugkomt in heerlijkheid.

Omdat we dit zeker weten, kunnen we ons er voorlopig in verblijden met Christus verborgen te zijn in God. Het is een veilige plaats. De psalmist had dat begrepen toen hij schreef: Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, zal overnachten in de schaduw van de Almachtige. (Psalm 91:1)

Er is geen veiligere plaats dan verborgen te zijn in Christus.

Het doel van het geloof

Jezus heeft ons duidelijk geleerd dat het geloof in Hem zal uitmonden in onze opstanding. In Johannes 6 verklaart Jezus maarliefst vier keer dat de opstanding zal volgen op ons geloof. Maar ik wil je aandacht richten op een belangrijk feit – Jezus spreekt niet zozeer over het feit dat wij een eeuwigheid in de hemel tegemoet gaan, maar vooral over de opstanding van ons lichaam. En dit is de wil van de Vader, Die Mij gezonden heeft, dat Ik van alles wat Hij Mij gegeven heeft, niets verloren laat gaan, maar het doe opstaan op de laatste dag. (Johannes 6:39) Jezus herhaalt dezelfde waarheid in het volgende vers: En dit is de wil van Hem Die Mij gezonden heeft, dat ieder die de Zoon ziet en in Hem gelooft, eeuwig leven heeft, en Ik zal hem doen opstaan op de laatste dag. Wij zijn geneigd om aan het eeuwige leven (in de hemel) te denken als ons ultieme doel. Maar dat is het niet: het ultieme doel is de opstanding! Het komt me voor dat veel christenen deze waarheid niet inzien, en als gevolg daarvan niet al te geïnteresseerd zijn in de opstanding. Dat is echter een vergissing, want de opstanding is ons hoogste doel! Geloof me, God bedenkt geen dingen die geen hoogtepunt vormen. De opstanding van ons lichaam zal het hoogtepunt zijn van alles wat we persoonlijk kunnen ervaren, en de ultieme vervulling van de geschiedenis van de mens.

Schets het complete plaatje

Om deze wonderbare openbaring nog duidelijker naar voren te brengen, kijken we nog naar de derde tekst in Johannes 6, waar Jezus spreekt over onze opstanding: Niemand kan tot Mij komen, tenzij de Vader, Die Mij gezonden heeft, hem trekt; en Ik zal hem doen opstaan op de laatste dag. (Johannes 6:44)

Het was blijkbaar Jezus’ bedoeling dat we de waarheid van de opstanding van het lichaam zouden kennen, begrijpen en geloven. Velen van ons getuigen van onze redding door te zeggen: ‘Ik heb eeuwig leven, ik geloof in Jezus.‘ Dat is prachtig nieuws wat je kunt delen. Maar waarom stopt je getuigenis daar? God gaat je opwekken op de laatste dag! Het getuigenis over je komende herleving zou wel eens veel meer de aandacht kunnen trekken van mensen die niet zo onder de indruk zijn van het hebben van eeuwig leven.

In de meeste christelijke kringen ligt de focus bijna helemaal op het ‘naar de hemel gaan’. Door dat te benadrukken, hebben we in zekere zin de boodschap beknot, door de climax weg te laten. Wat we daarmee onwetend hebben gedaan is hetzelfde als het aanbieden van een boek waarin het laatste hoofdstuk ontbreekt – en dat is nu juist het gedeelte wat iedereen wil lezen. Dat laatste hoofdstuk – over de belofte van de opstanding – hoort erbij en voegt alles samen. Het beantwoordt alle vragen en brengt het plan van God tot voltooiing en vervulling. Daarom is het heel belangrijk dat je, als je getuigt naar mensen, eraan denkt het laatste hoofdstuk van het boek er ook bij te noemen. Daarin staat de spannende climax: we zullen worden opgewekt!

Lees verder

DPM NEDERLAND

Nijverheidsweg 12
7005 BJ Doetinchem
KvK#: 41121393

CONTACT

E-mail: info@derekprince.nl
Telefoon: +31 (0) 251 255 044
(elke werkdag van 9.00 uur tot 13.00 uur)

ONDERWIJS- EN NIEUWSBRIEVEN

Ontvang onze gratis onderwijs- en nieuwsbrieven
- per post
- per email