Bedankt, het is gelukt.

Bedankt voor het invullen van de incasso! We schrijven het openstaande bedrag binnenkort van je rekening.

Heb je vragen? Bel ons even op 0251 255044 (op werkdagen tussen 09:00 en 13:00 uur) of stuur ons een mail: info@derekprince.nl

Team DPM

Lees verder

Bedankt voor je inschrijving in de cursus ‘Beschermd tegen misleiding’.

We hebben een bericht naar je emailadres gestuurd. Als je geen bericht van ons ontvangen hebt  horen wij dit graag zodat we het op kunnen lossen: info@derekprince.nl (controleer eerst je spam box).

In het bericht vind je naast de gegevens van je inschrijving ook de informatie en de sleutel waarmee je je direct kunt aanmelden in de cursus.

Je kunt daarmee nu al in de cursusomgeving om de introductie te bekijken. Vanaf 18 mei komt de eerste les beschikbaar.

Als je materialen meebesteld hebt worden die zo spoedig mogelijk door ons verstuurd.

Heel veel zegen bij de cursus!

Met vriendelijke groet,

team DPM

Lees verder

Investeer in India


Jouw kleine gift kan enorme impact hebben! 
Lees verder en ontdek hoe…

believers-with-nepali-books

Beste vriend/vriendin,

Als je met je eigen ogen kon zien wat Elsie Daniel, één van onze zendingsdirecteuren, gezien heeft tijdens haar recente reis naar Karnataka, Maharashtra, Tamil Nadu en Goa, dan zou je in een oogwenk weten dat wat zij zegt waar is… Jij en ik hebben door ons gebed en onze inzet voor Derek Prince Ministries een zegenende invloed op de levens van vele duizenden christelijke leiders verspreid over heel India!

Je zou getuige zijn van hoop die opbloeit in de ogen van vele jonge en ook oudere christenen. En je zou gezegend worden terwijl je gadesloeg hoe vele, vele mensen gratis boeken van Derek Prince ontvangen, die vervolgens verslinden om er geestelijk zelf door te groeien en ze daarna opnieuw doorgeven aan anderen.


Ik wil jou ervan doordringen hoezeer we jouw betrokkenheid bij de wereldwijde DPM familie waarderen. We zijn onbeschrijfelijk dankbaar voor je trouw door de jaren heen, in giften voor het subcontinent India!

Met jouw ruggesteun door de jaren heen zijn we in staat geweest om Derek Prince’ onderwijs in de handen te brengen van vele duizenden voorgangers, evangelisten en andere werkers in Nepal, India, Sri Lanka, Pakistan, en elders in deze regio.

Door onze bediening van discipelschap, door middel van Dereks uitgebreide bibliotheek van boeken en predikingen, helpen we een nieuwe toekomst te bieden aan het Lichaam van Christus op het subcontinent India.

anand-karki-tla-elder-carrying-book-carton-to-jim-pakha-v2

Oudste Anand Karki draagt Dereks boeken naar een afgelegen dorp in Nepal

Die nieuwe toekomst is nu aan het plaatsvinden.

Het is onze droom en ons verlangen dit werk ook vol te houden zolang als nodig is; Dereks boeken, audio’s en video’s blijven produceren, vermenigvuldigen en verspreiden  voor vele kerkleiders die vaak maar nauwelijks toegang hebben tot onderricht.

Stel je voor… Duizenden Indiase, Sri Lankese en Nepalese voorgangers helpen de gemeente in hun regio’s opbouwen door Dereks onderwijs over b.v. geestelijke strijd, gebed, verbreking van vloeken en andere belangrijke onderwerpen. Maar… alleen als ze deze discipelschapsmaterialen beschikbaar hebben, doordat jij en ik ze die aanbieden…

Jij en ik kunnen het mogelijk maken. Als je vandaag opnieuw je steun verleent aan deze zaak, kunnen we blijven doorgaan met de opbouw van Christus’ gemeente in dit immense land met meer dan een miljard inwoners.

elsie-ministering-in-mumbaiJouw gift van b.v. 20, 30, 60 of 100 euro – of welk bedrag ook – maakt altijd een verschil. Daarmee kunnen we duizenden voorgangers en werkers op effectieve wijze verbinden aan de kracht van Gods Woord, met behulp van Dereks Bijbelonderwijs in niet minder dan 13 verschillende talen uit deze regio. Vele voorgangers en Bijbelschoolstudenten in India, Sri Lanka, Nepal en Pakistan zijn je dankbaar!

De mensen die verbonden zijn aan de vele projecten op het Indiase subcontinent zijn afhankelijk van en hopen op jouw hulp. Samen kunnen we voorzien in het broodnodige geestelijke voedsel voor vele miljoenen gelovigen in deze regio van de wereld.

Ik hoop snel van je te horen.

Gods zegen,

In Jezus’ liefde verbonden,

Warren Smith
Directeur DPM Azië, Zuid-Pacific

Klik hier om vandaag nog je hulp te geven.

Je beslissing om vandaag nog te geven, maakt een verschil!

Dankjewel, als je vandaag ‘ja!’ zegt tegen onze missie, zodat wij kunnen doorgaan met de druk van Dereks onderwijs in de vele talen van deze regio, waarbij sommige titels zoals bijvoorbeeld ‘Zegen of vloek, aan u de keus’, ‘De Pijlers van het Christelijk Geloof’ of ‘De kracht van proclamatie’ werkelijk van levensbelang zijn voor onze geestelijke broers en zussen! 

Lees verder

Nieuws Oost Europa

Klik hier voor de nieuwsbrief van september 2016

banner-investeer-oost-europa

Lees verder

Beloofd Land, hoofdstuk 1

Voor cursisten van de cursus ‘Beloofd Land’ die nog op hun boek wachten en vast beginnen willen met de cursus is hieronder hoofdstuk 1 te lezen.

WAAR GESCHIEDENIS EN PROFETIE SAMENVALLEN

In de les wordt aangegeven wanneer je welke pagina’s je moet lezen. Omdat hier de paginanummers ontbreken geven we in de tekst aan welk gedeelte je moet lezen voor een bepaalde vraag.

Lezen voordat je vraag 2 maakt:

Op een mooie aprilavond in 1946, stond ik op een landrug die de berg Scopus aan de noordkant verbindt met de Olijfberg aan de zuidkant. Voor me, in het westen, glommen de gouden Rotskoepel en de zilveren koepel van de El Aqsa moskee in het maanlicht. Daar omheen en erachter leek het alsof de Oude Stad van Jeruzalem met zijn muren, kantelen, torens en bontgeschakeerde daken, vredig lag te slapen, totdat, voor dag en dauw, de oproep voor het gebed van de muezzin zou klinken vanaf de moskee.

Toch wist ik dat die vredige indruk bedrieglijk was. Onder de oppervlakte smeulde al onrust die onvermijdelijk zou uitbarsten in geweld en bloedvergieten. Achter mij stonden de massieve stenen gebouwen en de vierkante toren van de Augusta Victoria kloosterherberg. Oorspronkelijk was deze herberg gebouwd voor pelgrims uit Europa, maar de Britse autoriteiten hadden het in de Tweede Wereldoorlog in gebruik genomen als militair hospitaal. Binnen deze muren had ik mijn dienstplicht vervuld als hospik en nu stond ik op het punt om af te zwaaien.

Ik stond op een kruispunt in mijn leven. Ik was pas getrouwd met Lydia Christensen, een voormalige lerares uit Denemarken, die ik in Jeruzalem had ontmoet. Lydia was ‘moeder’ in een klein kindertehuis in Ramalla, een Arabische stad, vijftien kilometer ten noorden van Jeruzalem. Doordat ik met haar getrouwd was, werd ik ‘vader’ van de acht meisjes die zij in huis had, in de leeftijd van vier tot achttien jaar. Zes van de acht meisjes waren Joods, één was Arabisch en de jongste was Engels. Omdat Lydia en ik van plan waren in Ramalla te gaan wonen, had ik besloten ontslag te nemen uit het leger in Jeruzalem.

Wat staat ons te wachten?

Terwijl ik daar op die heuvel de schoonheid van Jeruzalem stond in te drinken, vroeg ik mij af wat ons te wachten stond. Daarbij dacht ik niet alleen aan Lydia, de meisjes en mijzelf, maar ook aan de andere mensen in het land, met de unieke menging van rassen, culturen en religies die Jeruzalem toen rijk was.

De toekomst van de hele omgeving was onzeker. Verschillende politieke groepen en rassen stelden hun eisen aangaande territorium en onafhankelijkheid, maar die eisen waren onmogelijk met elkaar te combineren. De Britse regering had diverse voorstellen gedaan in een poging de impasse te doorbreken. Maar de groepen lieten zich niet met elkaar verzoenen en steevast werden de oplossingen die voor de ene groep acceptabel waren, direct door de andere afgewezen. Was er nog een hoek van waaruit een oplossing zou kunnen komen? Geleidelijk was ik overtuigd geraakt van wel.

Gedurende bijna zes jaar in het leger, had ik ijverig de bijbel bestudeerd. Drie vermoeiende jaren lang, in de eindeloze zandbakken van Noord Afrika, was de bijbel mijn trouwe, voortdurende metgezel geweest, mijn nimmer falende bron van troost en kracht. Op zeker moment kwam ik in het ziekenhuis terecht en lag daar een jaar vanwege een huidziekte waarvoor geen medicijnen aanwezig waren. Ik werd pas gezond nadat ik afzag van verdere medicatie en simpelweg de heldere bijbelse beloften over lichamelijke genezing vertrouwde.

Op deze en vele andere manieren had ik gezien dat alles wat de bijbel ons leert, vandaag nog even krachtig en waardevol is als in de tijd waarin het werd geschreven, als we er tenminste in geloof op reageren.

Maar in 1944, toen ik werd overgeplaatst naar Palestina, kregen de bijbelse waarheden een geheel nieuwe betekenis voor mij. Tot op dat moment had ik de bijbel gelezen alsof ze op zichzelf stond, in een eigen dimensie. Met mijn hele hart had ik de geestelijke waarheden die erin stonden aangenomen, maar zonder enige context naar tijd of plaats.

Nu begon ik de bijbel te zien in een zeker geografisch verband. Ik besefte dat de gebeurtenissen die erin opgetekend stonden hier hadden plaatsgevonden, in het Middellandse Zee gebied – aan de westkant begrensd door Italië en in het oosten door Perzië. De meeste dingen waren echter gebeurd in een nog veel kleiner gebied, dat ook wel het land Kanaän genoemd werd, of Israël, of Palestina, of het Heilige Land.

In de tijd van de aartsvaders, zo had ik geleerd, stond dit gebied bekend als Kanaän. Nadat het door de Israëlieten onder leiding van Mozes en Jozua veroverd was, werd dit het land Israël. Deze naam wordt ook nog in het Nieuwe Testament gebruikt (Matteüs 2:20), hoewel het toen een provincie was van het Romeinse Rijk.

De naam Palestina betekent ‘land van de Filistijnen’. De Grieken gebruikten die naam het eerst, daarna de Romeinen en andere heidense overheersers, inclusief de Britten. Christenen hebben de naam ‘Het Heilige Land’ ongeveer vanaf de vijfde eeuw gebruikt. Na de beëindiging van het Britse Mandaat in 1948 en het daaropvolgend Arabisch-Israëlisch conflict, werd het land opgesplitst en verdeeld tussen twee staten: Israël en Jordanië. (Na het  vredesakkoord van Oslo in 1993 is men het gebied successievelijk de Israëlische en Palestijnse gebieden gaan noemen).

Toen ik de bijbelse gebeurtenissen ging lezen in deze geografische context, gingen ze op een heel nieuwe manier voor me leven. Zacharia bijvoorbeeld heeft in zijn beeldende profetie over de wederkomst van de Heer op aarde, de plek waar ik stond als volgt beschreven:

Te dien dage zullen zijn voeten staan op de Olijfberg, die voor Jeruzalem ligt aan de oostzijde; dan zal de Olijfberg middendoor splijten, oostwaarts en westwaarts, tot een zeer groot dal, en de ene helft van de berg zal noordwaarts wijken en de andere helft zuidwaarts. Dan zullen te dien dage levende wateren uit Jeruzalem vlieten, en de helft daarvan naar de oostelijke en de helft naar de westelijke zee; in de zomer zowel als in de winter zal dat geschieden. (Zacharia 14:4,8)

 De gebeurtenissen die hij beschreef kon ik bijna voor mijn ogen zien gebeuren. Ons ziekenhuisgebouw – de Augusta Victoria kloosterherberg – stond precies op de plek waar de aardbeving zou gaan plaatsvinden. Twintig jaar eerder had een aardschok de vierkante toren al beschadigd, waardoor de toren niet meer veilig beklommen kon worden. De geschiedenis had dus bewezen dat dit gebied vatbaar was voor aardbevingen.

In westelijke richting, voorbij het Kidrondal, hadden geologen dingen ontdekt die duidden op de aanwezigheid van ondergrondse waterreservoirs naast de stad Jeruzalem. Geologisch gezien was het decorum aanwezig voor de gebeurtenissen die Zacharia voorspelde. De woorden van de profeet pasten zo exact in het panorama voor mij, dat ik bij wijze van spreken het water al kon zien stromen dat door de aardbeving omhoog zou komen van onder het tempelterrein en naar mij toe zou stromen via het west-oost dal dat zou ontstaan – tot ongeveer waar mijn voeten stonden. Ook herinnerde ik mij een soortgelijk tekstgedeelte uit Ezechiël, waarin eveneens water beschreven wordt dat naar het oosten vloeit van Jeruzalem naar de Dode Zee:

 Toen bracht hij mij terug naar de ingang van het huis; zie, er stroomde water van onder de drempel van het huis uit, oostwaarts, want de voorzijde van het huis was op het oosten; het water vloeide onder de rechter zijkant van het huis vandaan, ten zuiden van het altaar. En hij leidde mij door de Noordpoort en hij voerde mij toen buitenom naar de buitenste poort, naar (de poort) die op het oosten uitzag; en zie, daar borrelde water op uit de rechter zijkant. Nadat de man uitgegaan was naar het oosten met een meetsnoer in zijn hand, mat hij duizend el en deed mij door het water gaan; het water reikte tot aan de enkels. Hij mat weer duizend el en deed mij door het water gaan; het water reikte tot aan de knieën. Hij mat weer duizend el en deed mij erdoor gaan; het water reikte tot aan de heupen. Hij mat nog eens duizend el; nu was het een beek geworden, die ik niet doorwaden kon, want het water was zo hoog, dat men erin zwemmen kon, een beek die men niet kon doorwaden.

Hij zeide tot mij: Dit water stroomt naar de oostelijke landstreek, vloeit af naar de Vlakte en komt in de zee; in de zee wordt het uitgestort, zodat haar water gezond wordt. En alle levende wezens die er wemelen, zullen leven, overal waar de beek komt, en er zal zeer veel vis zijn, want als dit water daarheen komt, dan wordt het water van de zee gezond. Overal waar de beek komt zal alles leven.

Langs de beek zullen op haar oevers aan weerszijden allerlei vruchtbomen opschieten, waarvan het loof niet verwelkt en de vrucht niet opraakt; elke maand zullen zij vrucht dragen, omdat hun water uit het heiligdom komt; hun vruchten zullen tot spijze zijn en hun loof tot geneesmiddel. (Ezechiel 47:1-5,8-9,12)

 Met dit beeld nog in mijn gedachten, draaide ik mij om en liep een paar honderd meter naar de oostelijke helling van de berg. In de verte glinsterde de Dode Zee in het maanlicht als een edelsteen die gezet was in de kroon van de heuvels die haar omgaven. De bijzondere chemische samenstelling gaf het water een unieke glans. Op de voorgrond bogen de kale heuvelruggen van Judea naar beneden tot in de streek die door Ezechiël Arabah genoemd wordt. Zonder twijfel was het deze streek die de wonderbaarlijke transformatie nodig had die het levende water uit Ezechiels visioen zou bewerken!

Terwijl ik daar op de Olijfberg woonde, had ik geleerd dat Arabah de Hebreeuwse naam is voor het Jordaandal, omdat het zich uitstrekt van de monding van de Dode Zee tot de Golf van Akaba in het zuiden. Van de tempelberg aan de westkant tot de Dode Zee en Arabah in het oosten, wordt elk detail in zowel Zacharia’s als Ezechiëls beschrijvingen exact en beeldend beschreven. Ze pasten precies in deze hele omgeving. Maar het is zelfs nog sterker.

los van de geografische context hadden deze beschrijvingen geen enkele betekenis. Ik besefte dat hetzelfde opgaat voor talloze andere bijbelgedeelten, zowel profetische als historische.

Lees tot hier voor vraag 2.

Lezen voordat je aan vraag 3 begint:

De geschiedenis van een volk

Later die avond, ik lag al in bed, was ik in gedachten nog steeds bezig met alle indrukken van de voorafgaande twee jaren. Mijn kennismaking met het land van de bijbel liep parallel met mijn kennismaking met het volk wiens geschiedenis het centrale thema van de bijbel vormt. Ik was gaan inzien dat geografie en geschiedenis met elkaar verweven zijn.

Geografisch gezien speelt de bijbel zich af in het land Israël; historisch gezien gaat het over het volk Israël. Het verbaasde me hoe ik in al mijn bijbellezen een zo simpel en logisch feit steeds over het hoofd had kunnen zien. Maar toen ik dit feit eenmaal begreep en een plaats gaf, kreeg ik een veel scherper inzicht in de totale samenhang van de bijbel.

De eerste elf hoofdstukken van de bijbel vormen een inleiding. Ze vormen de achtergrond en het podium waarop al het navolgende zich heeft afgespeeld. Vanaf dat punt is de bijbel in wezen de geschiedenis van Abraham en het volk dat uit hem is voortgekomen via Isaak en Jacob – dat wil zeggen Israël.

Er is, zo ontdekte ik, een verschil tussen de woorden Israël en Israëliet, en ook tussen Jood en Joods. Taalkundig gezien komt het woord Jood van Juda, de naam van één van de twaalf stammen van Israël. Vanaf de Babylonische ballingschap werden echter alle Israëlieten die naar het land Israël waren teruggekeerd, Joden genoemd, ongeacht de oorspronkelijke stam waar zij toe hadden behoord. Dit gebruik werd in de tijd van het Nieuwe Testament gewoon voortgezet. Paulus was bijvoorbeeld van de stam van Benjamin; toch noemde hij zichzelf een Jood (Handelingen 21:39).

Tegenwoordig kunnen deze vier woorden echter niet helemaal meer door elkaar heen gebruikt worden. Israël en Israëliet hebben primair met de nationaliteit te maken, Jood en Joods meer met de religie, de cultuur en de recente geschiedenis. Sinds de geboorte van de staat Israël in 1948, is het woord Israëli toegevoegd. Hiermee wordt elke burger van de staat Israël bedoeld, of hij nu Jood, Arabier, of Druze is. De geschiedenis van Israël zoals die beschreven staat in de bijbel, is heel uniek, omdat ze enerzijds, zoals iedere geschiedschrijving, een verslag is van gebeurtenissen, maar anderzijds is ze geschreven, nog vòòr de gebeurtenissen hebben plaatsgevonden. Dit laatste heet profetie. Alles bij elkaar genomen, vormen de historische en profetische gedeelten van de bijbel een complete geschiedenis van het volk Israël.

Hoewel flinke gedeelten van deze geschiedenis alleen in grote lijnen beschreven staan, zijn andere gedeelten weer heel gedetailleerd en accuraat opgetekend. De profetische geschriften zijn uiterst intrigerend. In veel gevallen zijn ze namelijk eeuwen voordat de gebeurtenissen werkelijk plaatsvonden opgeschreven, maar combineren toch een mate van nauwkeurigheid en levendige beschrijving die een ooggetuige niet zou kunnen hebben overtreffen.

De evaluatie van de bijbel als geschiedenisboek van Israël’s verleden en toekomst, verbaasde mij niet echt, zolang ik me bij het Oude Testament hield. Maar het Nieuwe Testament las ik  onbewust vanuit het perspectief van een eeuwenlange christelijke traditie. Dat maakte het  moeilijk de feiten objectief te evalueren.

Het leek logisch om met de identiteit van Jezus zelf te beginnen. Zonder twijfel is Hij de allerbelangrijkste figuur van het Nieuwe Testament. Als Hij er niet was geweest, dan zou het Nieuwe Testament nooit geschreven zijn. Het staat ook buiten kijf dat Jezus in zijn aardse leven volgens iedere norm een Israëliet is geweest.

In het Nieuwe Testament wordt echter ook duidelijk dat de identiteit van Jezus als Israëliet niet ophield na zijn aardse leven. In Openbaring 5:5 – een gedeelte dat meer dan vijftig jaar na zijn dood en opstanding geschreven is – wordt Jezus nog beschreven als de Leeuw uit de stam Juda, de wortel Davids.

Deze titel gaat niet (alleen) over zijn tijdelijke status voor de duur van zijn drieëndertig jaar op aarde. Dit is zijn identiteit na zijn dood en opstanding tot in de eeuwigheid. Hij is voor altijd ‘de Leeuw uit de stam Juda, de wortel Davids’. Hij is voor eeuwig familie van David, uit de stam Juda, het volk Israël. Hij is voor altijd een Israëliet.

Vervolgens richtte ik mijn aandacht op het karakter en de inhoud van de vier evangeliën. Die vormen de historische basis voor al de fundamentele leerstellingen van het christelijk geloof (zoals die beschreven staan in de belangrijkste geloofsbelijdenissen van de kerk). Zij zijn dus de historische geschriften van het Nieuwe Testament.

Opnieuw spraken de feiten voor zich. Behalve een kort bezoek van Jozef en Maria met het kind Jezus aan Egypte, vonden alle gebeurtenissen die beschreven staan in alle evangeliën plaats binnen de grenzen van het land Israël.

Verder is meer dan 90 % van de mensen die in de evangeliën beschreven staan, Israëliet. De enige uitzonderingen zijn een handjevol mensen, zoals bijvoorbeeld de wijzen uit het oosten, de Samaritaanse vrouw bij de bron van Jakob en de Romeinse gezagsdragers en soldaten. In feite zijn de evangeliën een verslag van de Israëlieten in het land Israël.

Vervolgens bestudeerde ik de schrijvers van het Nieuwe Testament. Opnieuw verscheen een zelfde plaatje. Alle zevenentwintig boeken zijn geschreven door Israëlische schrijvers. Bij Lucas zou je een vraagteken kunnen zetten. Hij heeft het Lucas-evangelie en ook het boek Handelingen geschreven. Algemeen wordt aangenomen dat hij van heidense afkomst was. Maar omdat hij zich bekeerd had tot het Judaïsme, behoorde hij ook tot Israël.

Het is natuurlijk ook waar dat de evangelieboodschap zich na de Pinksterdag snel verspreidde door de hele beschaafde wereld. Massa’s heidenen namen Jezus aan als hun redder en werden aan de kerk toegevoegd.

Toen ik me echter begon af te vragen wie de mensen in het Nieuwe Testament waren, door wie het evangelie voornamelijk verspreid werd en door wie kerken gesticht werden, moest ik toegeven dat het bijna zonder enige uitzondering Joden zijn geweest. Alle twaalf de apostelen waren Joden. Paulus, die de grote apostel van de heidenen is geworden, was ook Joods. De meeste van zijn medewerkers, zoals Barnabas en Silas, waren Joods. Zelfs Timoteüs werd wettelijk als Jood beschouwd, vanwege zijn Joodse moeder, en moest daarom besneden worden (Handelingen 16:1-3).

Ik probeerde een christen uit de heidenen te vinden die in het Nieuwe Testament een belangrijke rol heeft gespeeld. Eerst kon ik niemand bedenken, maar tenslotte bedacht ik dat Titus er misschien het meest voor in aanmerking zou komen. Hij was een betrouwbare medewerker van Paulus en er is ten minste een boek in het Nieuwe Testament naar hem genoemd. Niemand zal echter beweren dat Titus één van de centrale figuren in het Nieuwe Testament is.

Nu restte mij nog de profetische gedeelten van het Nieuwe Testament te bestuderen. Werden daarin andere dingen benadrukt dan in de historische gedeelten? Welk beeld werd daarin geschetst van de toekomst? Voorzover ik kon beoordelen, kwam de unieke rol van Israël opnieuw nadrukkelijk naar voren. De schrijver van de Hebreeën laat ons het hoofddoel van alle ware gelovigen zien: de stad met fundamenten, waarvan God de ontwerper en bouwmeester is (Hebreeën 11:10). In Openbaring 21 vinden we een beschrijving van deze stad. Op haar poorten staan de namen van de twaalf stammen van Israël geschreven. Op haar fundamenten staan de twaalf namen van de apostelen van Jezus. De inscriptie van iedere naam in het nieuwe Jeruzalem is de naam van een Israëliet.

Samenvattend mogen we het volgende stellen:

 • Alle 39 boeken van het Oude Testament zijn door Joden geschreven.
 • Jezus is geboren als Jood,  gestorven als Jood en zal terugkomen als Jood.
 • Alle gebeurtenissen in de evangeliën (behalve de vlucht naar Egypte) vonden plaats in Israël.
 • Meer dan 90% van de mensen over wie in de evangeliën geschreven wordt, is Israëliet.
 • De 27 boeken van het Nieuwe Testament zijn geschreven door een Jood (met uitzondering van Titus en misschien van Lucas, maar hij was een proseliet of ‘jodengenoot’: bekeerd tot het Judaïsme).
 • De meeste mensen door wie kerken gesticht zijn en het evangelie verspreid is, waren Joden.
 • Alle twaalf de apostelen waren Joden.
 • De toekomstige stad uit Openbaring bevat inscripties van de namen van de twaalf stammen van Israël.
 • De fundamenten van die stad dragen de namen van de twaalf apostelen van Jezus.

We kunnen er gevoeglijk van uitgaan dat niemand met antisemitische vooroordelen zich in die stad ooit zou kunnen thuis voelen! Toen ik de resultaten van mijn onderzoek in het Oude en het Nieuwe Testament naast elkaar legde, kwam ik tot een heldere en eenvoudige conclusie: De bijbel gaat over Israël en is geschreven door Israëlieten, gedeeltelijk in de vorm van geschiedkundige verslagen en gedeeltelijk in de vorm van profetie.

 

Ballingschap – en terugkeer

Waarom leek het dan zo vreemd, bijna ondenkbaar zelfs, om het Nieuwe Testament met het Joodse volk in verband te brengen? Nadenkend over deze vraag, zag ik dat er tegen het einde van de eerste eeuw een belangrijke onderbreking had plaatsgevonden in de voortgang van de geschiedschrijving. Sterker nog, er was over het Joodse volk bijna een totale stilte gevallen in de versies van de geschiedenis die ik in Engeland had bestudeerd.

Voor deze stilte zijn twee oorzaken. In de eerste plaats waren de Israëlieten uit hun land verdreven en in de tweede plaats, ongeveer in dezelfde tijd, waren zij afgesneden van hun leidinggevende rol in de verspreiding van het evangelie en de bouw van de kerk.

Deze dubbele onderbreking heeft hun rol in de geschiedenis van de daaropvolgende achttien eeuwen bepaald. Ze waren een volk van ballingen geworden. Fysiek werden ze verdreven uit het enige land waar zij ooit een natie waren geweest. Geestelijk werden ze geweerd uit een religie waarvan zij zelf de grondleggers waren geweest.

De laatste twee jaar (in 1946) was ik getuige geweest van een stuk van het genezingsproces van die eerste breuk, namelijk die tussen het volk Israël en zijn land. Zou de logica der geschiedenis aangeven dat dit tevens het voorspel was voor de genezing van de tweede breuk – namelijk die tussen het volk Israël en de christelijke kerk?

Ik wist dat veel mensen deze gedachte zouden wegwuiven als onmogelijk. En toch, een eeuw eerder zou diezelfde gedachte – dat het volk Israël terug zou komen in haar land – net zo onvoorstelbaar zijn geweest, voor net zoveel mensen. Ik woonde in een land, temidden van mensen wier hele geschiedenis wemelde van gebeurtenissen die door de meeste mensen voor absoluut onmogelijk zouden zijn gehouden.

Ik zocht een manier om de geweldige betekenis van de gebeurtenissen die ik had zien plaatsvinden, te kunnen uitdrukken, en moest denken aan een oude, staande kastklok. Ik stelde me voor hoe die jarenlang in de hoek van een antiekwinkel had gestaan. De wijzers hadden lang niet bewogen, de gewichten hingen stil, decennia lang had hij geen geluid gemaakt. Iedereen ging ervan uit dat het mechanisme kapot was. Maar op een dag begon de klok te tikken en kwamen de wijzers in beweging, terwijl geen mens de klok had aangeraakt. Plotseling was de klok niet langer slechts een interessante antiquiteit, maar liet hij weer zien hoe laat het was. Dat was het! Israël was Gods profetische klok. Door het volk weer terug te brengen naar het land, had Gods hand de klok opnieuw in beweging gezet. Na lange eeuwen van stilte werd de tijd weer zichtbaar. Als ik goed naar de wijzers keek, zag ik dat ze de laatste uren wegtikten van een periode in de geschiedenis die ongeveer negentien eeuwen geduurd had.

Lees tot hier voor vraag 3 t/m 6.

Lees verder voordat je aan vraag 10 begint:

Overlevenden van de holocaust

Mijn kennismaking met het volk Israël viel samen met een van de meest tragische perioden uit de lange en vaak tragische geschiedenis van dit volk. De onuitsprekelijke verschrikking van de holocaust begon juist in zijn volle betekenis door te dringen tot de Joodse gemeenschap over de hele wereld, en wel het diepst tot de bewoners van het land Israël.

Ondanks een blokkade die door het Britse leger en de marine was gelegd, bereikte een kleine groep Joodse overlevenden uit Europa het land Palestina langs verschillende wegen. Bijna tegen mijn wil luisterde ik naar de lijdensverhalen en wreedheden die ik werkelijk niet voor mogelijk had gehouden. Af en toe was ik getuige van de hereniging van familieleden die in Europa uit elkaar waren gerukt, maar die op de een of andere manier hadden weten te overleven en ontsnappen en elkaar nu in Israël weer zagen.

Door mijn bewustwording van Israëls geografische betekenis had mijn bijbelstudie al een wending genomen. Maar de directe confrontaties – uit de eerste hand – met dit aspect van Israëls recente geschiedenis bracht een nog veel grotere revolutie in mij teweeg. In bijna het hele Oude Testament ontdekte ik talloze gedeelten waar profeten voorspellen dat Joden op grote schaal vanuit de hele wereld naar Israël teruggebracht zullen worden, nog voordat de tegenwoordige eeuw ten einde is. Deze voorspellingen waren trouwens niet beperkt tot het Oude Testament. In het onderwijs van Jezus in het Nieuwe Testament kwam ik soortgelijke gedeelten tegen, waar gezegd wordt dat de slotscène van het tegenwoordige tijdperk zich zal afspelen in het land Israël. Tot op dat moment had ik zulke schriftgedeelten vaag en onbegrijpelijk gevonden, bijna utopische vooruitzichten die hoop moesten geven op betere tijden. Maar nu begon ik in te zien dat het nauwgezette, specifieke voorspellingen waren die bezig waren voor mijn ogen in vervulling te gaan. In veel van deze voorspellingen komen sprekende details voor, alsof de schrijver er zelf ooggetuige van was geweest. Veel van dit soort voorbeelden staan in het boek Jeremia en één ervan springt bijzonder in het oog.

Keert weder, afkerige kinderen, luidt het woord des Heren, want Ik ben Heer over u; Ik zal u nemen, één uit een stad, en twee uit een geslacht, en u brengen te Sion… In die dagen zal het huis van Juda naar het huis van Israël gaan, en zij zullen tezamen uit het Noorderland komen naar het land dat Ik aan uw vaderen ten erfdeel gegeven heb. (Jeremia 3:14,18)

Dit gedeelte benadrukt de terugkeer van Israëlieten uit een ‘Noorderland’, naar het land dat God hun voorvaders had gegeven. Het staat buiten kijf dat met dit laatste het land Israël bedoeld wordt. Een ‘Noorderland’ zou Rusland kunnen zijn, maar ook Polen, Duitsland en andere landen in Oost Europa en de Balkan. In 1946 was dat precies het gebied waar de meeste Joodse vluchtelingen vandaan kwamen, die hun toevlucht zochten in Israël. Een opvallend detail in de tekst is:  één uit een stad en twee uit een geslacht. Dit kwam precies overeen met wat ik in die tijd hoorde van veel Joodse mensen om me heen. Veel overlevenden vertelden verhalen in deze trant: ,,Ik ben de enige van onze familie uit Berlijn die het overleefd heeft. Maar ik heb zojuist een ander familielid ontmoet die het ook heeft overleefd – mijn oom uit Hannover.” In elk verhaal zal de naam van de stad anders zijn, en het land kan dan Polen zijn of Oostenrijk, in plaats van Duitsland. En het kan gaan om een schoonzus, een neef, een tante of een achteroom. Maar net als in de profetie van Jeremia bleef de essentie steeds hetzelfde: één uit een stad en twee uit een geslacht. Ik weet zeker dat de meeste van deze Joden geen flauw idee hadden dat ze in feite één van hun eigen profeten citeerden, die 2.500 jaar daarvoor de gebeurtenissen die zij beleefden, had beschreven.

God waakt over zijn Woord

Ik begon de geschiedenis in een nieuw licht te zien – niet als de toevallige samenstroom van onvoorspelbare krachten, of dat nu politieke, militaire of economische zijn, maar als de volvoering van Goddelijke plannen, die tevoren bekend zijn gemaakt door het profetische Woord van God. Dit principe is nooit duidelijker geïllustreerd dan in Jeremia’s eigen roeping tot profeet, zoals hij die zelf beschreef:

Het woord des Heren nu kwam tot mij: Eer ik u vormde in de moederschoot, heb Ik u gekend, en eer gij voortkwaamt uit de baarmoeder, heb Ik u geheiligd; tot een profeet voor de volkeren heb Ik u gesteld. Doch ik zeide: Ach, Here HERE, zie ik kan niet spreken, want ik ben jong. De Here echter zeide tot mij: Zeg niet, ik ben jong, want tot een ieder, tot wie Ik u zend, zult gij gaan en alles wat Ik u gebied, zult gij spreken. Vrees niet voor hen, want Ik ben met u om u te bevrijden, luidt het woord des Heren. Toen strekte de Here zijn hand uit en roerde mijn mond aan, en de Here zeide tot mij: zie, Ik leg mijn woorden in uw mond; merk op, Ik stel u heden onder de volken en de koninkrijken om uit te rukken en af te breken, om te verdelgen en te verwoesten, om te bouwen en te planten. (Jeremia 1:4-10)

In dit gedeelte komen we een opmerkelijke paradox tegen. Aan de ene kant wordt aan Jeremia  geweldige autoriteit beloofd: over volken en koninkrijken om uit te rukken en af te breken, om te verdelgen en te verwoesten, om te bouwen en te planten. Maar aan de andere kant beschouwde Jeremia zichzelf jong, of als een kind. Verder werd in zijn verdere loopbaan oppervlakkig bekeken ook maar weinig zichtbaar van de enorme autoriteit die God hem had beloofd. Door de meeste van zijn eigen mensen werd hij steevast afgewezen; vaak werd hij niet begrepen en verkeerd behandeld; hij werd in een put gegooid en daar een tijdlang gelaten, tot hij bijna gestorven was.

Waarin lag dan Jeremia’s autoriteit?  Hoe bracht hij die tot uitdrukking? Ik ontdekte dat het antwoord ligt in de manier waarop God Jeremia riep in zijn profetische dienst: Toen strekte de Here zijn hand uit en roerde mijn mond aan, en de Here zeide tot mij: Zie, Ik leg mijn woorden in uw mond.

De autoriteit van Jeremia had met zijn persoonlijkheid niets te maken; ze lag in de woorden die God in zijn mond legde. Door deze woorden werd, zodra hij ze uitsprak, de bestemming van alle natie’s en koninkrijken waarover hij profeteerde, afgekondigd. Heersers en volken wezen de persoon Jeremia af, maar ze konden de profetische woorden die hij over hen uitsprak niet ongedaan maken. Nadat Jeremia gestorven was, leefden de woorden die hij gesproken had voort en werd de bestemming van deze volken naar zijn woorden voltrokken.

Hoewel volgende generaties Jeremia’s woorden vergaten of negeerden, deed God dat niet. Hij had Jeremia immers verzekerd dat Hij over zijn woord waakt om dat te doen (Jer.1:12). De woorden die God door Jeremia heen sprak gingen voornamelijk over zijn eigen volk Israël; maar ze reikten ook verder. Jeremia voorspelde als ‘profeet van de volken’ de bestemming van veel landen buiten Israël, inclusief alle volken die het gebied bewonen dat we tegenwoordig kennen als het Midden Oosten. Verder verzekerde God Jeremia niet alleen dat Hij zou toezien op de vervulling van zijn woorden, maar Hij voorzag ook in de bewaring van Jeremia’s woorden, tot de tijd zou komen van hun uiteindelijke vervulling:

Zo zegt de Here, de God van Israel: Schrijf alle woorden die Ik tot u gesproken heb, in een boek. Want zie, de dagen komen, luidt het woord des Heren, dat Ik in het lot van mijn volk Israël en Juda een keer breng, zegt de Here, en hen terugbreng in het land dat Ik aan hun vaderen gegeven heb, zodat zij het zullen bezitten. (Jeremia 30:2-3)

 God keek duidelijk eeuwen vooruit naar de tijd dat Hij Israël weer zou terugbrengen naar het land dat Hij voor hen had bestemd. Hij voorzag dat zijn volk tegen die tijd meer zou begrijpen van alle voorspellingen die Jeremia had uitgesproken. Met een gevoel van ontzag, verwondering en blijdschap besefte ik dat ik het voorrecht had gehad ooggetuige te zijn geweest van de gebeurtenissen die Jeremia voorspeld had. Dit was dus het antwoord op de vraag die ik mijzelf eerder die avond had gesteld: Wat staat ons te wachten? Het Woord van God dat vele eeuwen geleden door zijn profeten was uitgesproken, bepaalde nog steeds de bestemming en de voortdurende loop der gebeurtenissen, niet alleen voor Israël, maar ook voor de volken rondom. Zijn Woord was de enige betrouwbare sleutel om de ontwikkelingen in het Midden Oosten goed te interpreteren.

Maar voordat ik die avond uiteindelijk in slaap viel, kwam ik erachter dat ik niet klaar was om deze sleutel te gebruiken en het heden en de toekomst goed te duiden. Eerst moest ik het verleden beter begrijpen. Daarmee zou ik beter in staat zijn de nieuwe factoren te begrijpen die hun invloed hadden uitgeoefend op de wereldgeschiedenis en die hadden geleid tot de radicale veranderingen die momenteel plaatsvonden in het Midden Oosten.

 

 

 

Lees verder

Bestelling onderwijsbrieven ‘Onze schuld aan Israël’.

Ik bestel onderwijsbrieven 'Onze schuld aan Israël' om uit te delen.

Lees verder

Investeer december 2015 Rusland

Klik hier voor een printversie (PDF) van de investeer.

Beste vriend/vriendin,

U KUNT NIEUWE HOOP EN DIEPE VREUGDE BRENGEN AAN
HONDERDEN GELOVIGEN IN DE VOORMALIGE SOVJET-UNIE!

Uw gift vandaag kan onvoorstelbare zegen betekenen in de levens van christenen met geestelijke
honger. Waarom? En vooral: Hoe? Elke euro die u vandaag investeert, brengt Derek Prince’
Bijbelonderwijs in handen van voorgangers, Bijbelschoolstudenten en andere gelovigen in Rusland,
Armenië, Georgië, Oekraïne en omliggende landen.
Dankzij de open, gevende harten van vrienden zoals u, hebben we op dit moment al duizenden
kopieën van Verander de geschiedenis door Bidden en Vasten gedrukt en gratis verspreid in het
Oekraïens, onder voorgangers en leiders, die hun gemeenten mobiliseren om te bidden voor hun
land, dat in de greep is van een verschrikkelijke oorlog. Dit is maar één van de projecten die lopen in
de voormalige Sovjetrepublieken. Hier zijn slechts een paar flarden uit de e-mails die DPM ontvangt
van onze werkers in die regio.

Een speciale vraag uit Armenië
De meeste evangelische voorgangers in Armenië zijn bekend met Dereks onderwijs. Velen van
hen gebruiken het regelmatig voor hun prediking, om van hun gemeenteleden echte discipelen van Jezus te maken. Volgend jaar vieren we het tiende jubileum van DPM’s werk in Armenië. Voor deze speciale gelegenheid willen we 5.000 exemplaren van De Pijlers van het christelijk geloof vertalen, drukken en verspreiden in het Armeens. Dit boek zal een enorme zegen zijn voor geestelijke leiders en voorgangers, die vaak onder uiterst moeilijke omstandigheden in de bediening staan.

Dringend meer materialen nodig in Oekraïne
We hebben dringend uw ondersteuning nodig bij de geestelijke hulp aan getraumatiseerde soldaten en vluchtelingen uit de probleemgebieden, met behulp van Dereks onderwijs. De oorlog dringt vele duizenden (zowel militairen als vluchtelingen in ka mpen) om na te denken over geloof en over God, en er is ongekend veel openheid voor de geestelijke werkelijkheid. We willen graag enkele tienduizenden exemplaren van twee boekjes drukken en gratis uitdelen en verspreiden in Oekraïne: De Omwisseling aan het kruis en Hoe we de kracht van het bloed toepassen. (De inhoud van dit laatste boekje staat in het laatste hoofdstuk van Leven als zout en licht, en is de afgelopen weken het them a geweest in de Dagelijkse Overdenkingen, die in Nederland door 3.000 mensen gelezen worden.)

Help alstublieft studenten van de Bijbel Correspondentie School door heel Rusland
De Correspondentie Bijbelschool trekt nog steeds duizenden christenen vanuit de uithoeken van Rusland. Op dit moment zijn er 1.000 studenten, en elke maand ontvangen we vele heerlijke
getuigenissen van mensen die hun geestelijk leven totaal zagen veranderen door de principes die Dereks onderwijs aanreikt. Maar de meeste studenten, zoals de overgrote meerderheid van alle mensen in Rusland, ploeteren om financieel rond te komen kunnen zich niet veroorloven om te betalen voor DPM’s
materialen. Help ons alstublieft om Dereks boeken en materialen voor hen gratis beschikbaar te houden.

HELPT U ONS MEE OM TE ANTWOORDEN OP DE AANHOUDENDE
VRAAG NAAR DEREKS ONDERWIJS IN DE REGIO?
Deze maand heeft u de gelegenheid om deel te hebben aan het wonder dat God bezig is te voltrekken in deze regio, die verscheurd wordt door conflict, politieke corruptie, dreigingen van oorlog en almaar groeiende armoede.
• Uw gift van f50,- voorziet in studiemateriaal voor 1 student van de Correspondentie Bijbelchool in  Rusland.
• Met een gift van f100,- brengt u het belangrijke boek Verander de geschiedenis door bidden en vasten in handen van 50 Oekraïense leiders.
• Een heel speciale gift van f250, 500 helpt ons met de vertaling van De Pijlers van het christelijk geloof in het Armeens en andere talen uit die regio.
De grimmige realiteit is dat vele Russische geestelijke broers en zussen nauwelijks of geen toegang
hebben tot Dereks onderwijs. Als u zelf weleens heeft ervaren hoe Derek Prince’ onderwijs je
verbindt aan Gods Woord en hoe dat je bemoedigt, dan weet u wat ons drijft.
U kunt ons helpen! Iedere gift, hoe klein ook, wenden we aan om te voorzien in de enorme vraag
naar solide Bijbelonderwijs te voorzien en zo Gods de levensveranderende kracht Woord dieper in
mensenlevens te doen doorwerken in de voormalige Sovjetrepublieken. En het mooie ervan is dat zij
er ook weer anderen mee kunnen bedmoedigen!
Wat een geweldige kans hebben we in deze tijd, om mee te werken aan de bouw van Gods Koninkrijk
in deze regio, die voor het grootste deel bestaat uit voormalige, atheïstisch communistische
bolwerken. Geeft alstublieft ruimhartig voor de doorgang van ons DPM-werk!

 

In Christus’ dienst, In Jezus’ liefde verbonden,

Neil Cornick
Directeur Internationale Projecten

&

Ivar van der Sterre
Directeur Derek Prince Nederland

Lees verder

Kuwait

Kuwait is een erg klein land vergeleken met de landen eromheen: Irak, Saoedi Arabië en Iran. Kuwait werd bekender na de Iraakse inval in het land in 1990. Kuwait haar olie rijkdom heeft vele mensen aangetrokken van vele delen van de wereld. Hierdoor is meer dan de helft (67%) van de 3.6 miljoen tellende bevolking non-kuwaiters. Zo’n 85% van de bevolking is moslim, rond de 13% zijn christen of één van de verschillende denominaties, dan blijft nog over: de kleine hoeveelheid mensen die Hindoe, Buddhist of Sikhs zijn.

Het christendom kwam voor het eerst naar Kuwait via het Amerikaanse mission Hospital welke werd gesubsidieerd door de gereformeerde kerk van Amerika. Christenen van verschillende landen hebben gedurende jaren verschillende rollen gespeeld in het voorzien van medische en educatieve services in het land. Alle christelijke aanbiddingsdiensten moeten worden gehouden binnen geregistreerde kerkelijke organisaties, er zijn 80 diensten gedurende de week op verschillende tijden.

Gedurende het laatste jaar heeft Derek Prince Ministries samengewerkt met verschillende kerken voor het verspreiden van DPM boeken voor verkoop bij christelijke boekwinkels.

Lees verder

Egypte

Het christendom is een minderheid in Egypte. Egyptische christenen zijn bekend als kopten en tellen zo’n 10% van de bevolking. Ondanks de kleine proportie van de christenen in Egypte, is de Egyptische christengemeente de grootste in absolute nummers in de regio van het Midden-Oosten en Noord-Afrika. De geschiedenis van de christenen in Egypte dateerd tot het Romeinse rijk. Alexandrië was een vroeg centrum van het christendom.

Meer dan 95% van de Egyptische Christenen behoord tot de Koptische orthodoxe kerk van Alexandria, een orientaalse orthodoxe kerk. De koptische kerk in Egypte is de grootste christelijke gemeente in het Midden-Oosten en heeft ongeveer 4 tot 8 miljoen volgers in Egypte. De koptische orthodoxe kerk wordt geleid door de Paus van Alexandrië en Patriarch van heel Afrika en de Heilige zee van Heilige Mark: momenteel Paus Theodoros II. Aangesloten zusterkerken zijn gevestigd in Armenië, Ethiopië, Eritrea, India, Libanon en Syrië.
Andere Egyptische christenen zijn aanhangers van de Koptisch-Katholieke Kerk, de Koptisch Evangelische Kerk en diverse Koptische protestantse denominaties. Dan zijn er nog vele groepen Egyptische christenen die aangesloten zijn bij de Grieks-orthodoxe Kerk van Alexandrië, de Melkitische Grieks-katholieke Kerk, de Armeense Apostolische Kerk, de Rooms-Katholieke Kerk, de Episcopale Kerk in Jeruzalem en het Midden-Oosten, de maronitische Kerk, de Armeens-Katholieke Kerk, de Chaldeeuwse katholieke kerk, de Syrisch-Katholieke Kerk, of de Syrisch-Orthodoxe Kerk.

Lees verder

Ethiopië

We zeggen ‘Ja’ tegen ezelswerk!

Ja, je leest het goed. Een aspect van onze praktische ministrie is een hand helpen bij weduwen en wezen in Ethiopië. We doen dit door de wezen te ondersteunen bij het krijgen van onderwijs en door ze te voorzien van eten, weduwen helpen we met het werk van Yemane Endale, onze DPM directeur in Ethiopië.

In juli 2011 hebben we 50 ‘water ezels’ voor weduwen in afgelegen gebieden gekocht. In Ethiopië worden ezels vaak gebruikt om water te halen van kilometers verderop. Ze kunnen zo’n 50 liter water dragen in twee grote plastic containers die bevestigd worden op hun rug.

Lees verder

Zuid Sudan

De natie Zuid Sudan bestaat nog maar sinds juli 2011, het moment waarop het lang onafhankelijk werd van Sudan. Voor deze onafhankelijkheid was de regio verwoest door decania burger oorlog (1983-2005). Veel van de infrastructuur is in die periode verwoest.

Toen Zuid Sudan afhankelijk werd als Christelijke natie hoopte veel christenen dat dit een einde zou zijn aan het risico om te worden onderworpen aan de Sharia. Noord Sudan heeft dit eerder geprobeert.

Oorlog
Het ging anders. Een grootschalig conflict tussen etnische bewegingen ontstond. Duizenden werden vermoord en honderdduizenden mensen verloren hun huis. De situatie in Zuid Sudan is nu gestabiliseerd maar het land heeft nog steeds af te handelen met politieke en etnische problemen.

DPM in Zuid Sudan
Ondanks de onstabiele situatie heeft Derek Prince Ministries constant activiteit in Zuid Sudan. Een van onze hoofdprojecten is het uitreiken naar studenten aan de Universiteit. Zij kunnen de cursus ‘Foundation Series’ volgen bij ons.

Lees verder

Uganda

Derek Prince heeft 23 duizend exemplaren van ‘Life Changing Spiritual Power (LCSP)’ in het Engels gedrukt in Uganda. LCSP is een boek waarin de volgende boeken zijn opgenomen:

 • The Divine Exchange
 • How to Pass from Curse to Blessing
 • The Holy Spirit in You
 • God’s Medicine Bottle
 • Spiritual Warfare
 • Self-Study Bible Course

Het vertaalwerk voor een Lugandan versie van dit boek is klaar en werd in 2013 gedrukt.

Vijf andere boeken zijn ook vertaald naar het Luganda en worden momenteel gecheckt alvorens ze worden gedrukt.

 

Lees verder

Malawi

Malawi wordt geconfronteerd met honger en zit in een wanhopige situatie, het land wordt ook in de ban gehouden van een AIDS-crisis. We zijn actief gemoeid met de Radio zender Radio ABC in Malawi. Er is erg veel vraag naar de Self-Study Bible course in Chichewa. De cursus is al vertaald door Trevor McKriel en wordt proefgelezen in Zuid-Afrika voor het gedrukt zal worden.

 

Lees verder

Madagascar

We hebben contact met Dries en Valerie, zij doen fantastisch werk in Mahajanga. Ze zijn erg gedreven om Derek zijn boeken beschikbaar te stellen aan de Malagasy. Dit lijkt een gebied te zijn waar de Heilige Geest momenteel op concentreert. Het land is in extreme armoede. We werken ook met Pierre Wuytack die momenteel in Madagascar is. Pierre heeft het stokje overgenomen waar Walter Cox zijn werkt stopte. Hij werkt bij vrouwen gevangenissen.

Lees verder

Noorwegen

DPM Noorwegen is gestart als kantoor in september 2002. Het eerst gedrukte materiaal was 3,000 exemplaren van de “Self Study Bible Course”. Geleidelijk aan drukten we meer boeken, in 2003 zijn we ook begonnen met DVD’s ondertitelen.

In de volgende drie jaren hebben we 10 boeken, 2 Bijbel studies, 12 DVD’s en 12 proclamatiekaarten en de DVD biografie van Derek zijn leven en ministrie geproduceerd.

Tegen het einde van 2005 werd DPM Noorwegen gereorganiseerd en werd een volledige “Onderwijs stichting”.

In januari 2008 werd DPM Noorwegen een nationaal DPM kantoor. Het kantoor begon met het versturen van drie onderwijsbrieven per jaar om te helpen giften te verzamelen om Derek zijn onderwijs en materialen naar verschillende gebieden te kunnen sturen wereldwijd.

Sinds toen is het kantoor langzaam maar consistent blijven groeien, jaar na jaar. Eind 2012 hebben we 31 boeken, 2 Bijbel studies, 36 DVD’s, 25 proclamatie kaarten en 20 audio CD’s geproduceerd.

DPM Noorwegen heeft ook geholpen bij het oprichten van DPM Denemarken. Dit kantoor werd gestart in 2009 en heeft momenteel zes titels van Derek Prince in druk.

Gedurende al die jaren heeft DPM Noorwegen gewerkt aan een goede relatie met twee TV-zenders, Bijbel scholen en vele pastors en evangelisten. Een hoofddoel is ook om boeken en DVD’s mee te geven aan mensen die regelmatig in gevangenissen komen om het Woord van God en het Goede Nieuws van Jezus te delen.

Lees verder

Frankrijk

Het Franse kantoor van DPM is gestart in November 1995. Snel daarna in Januari 1996, werd het eerste boek gepubliceerd: ‘Blessing or Curse, you can choose!’. Dit boek blijft een all-time bestseller waarvan momenteel meer dan 30,000 exemplaren zijn verkocht. Op moment van schrijven, oktober 2012, zijn er meer dan 100 titels gepubliceerd met meer dan 550,000 gedrukte exemplaren.

Gedurende 17 jaar van bestaan heeft DPM veel respect geworven bij verschillende denominaties, ministries en kerken. De Bible Correspondence Course heeft meer dan 280 studenten waarvan zo’n 80 de cursus daadwerlijk volledig hebben doorlopen. Stukjes van Derek zijn onderwijs zijn overal op internet te vinden op verschillende websites en de ‘Laying the Foundation’ video cursus heeft een eigen kanaal op Topchretien, de grootste en meest belangrijke christelijke website van Frankrijk met meer dan 1,000,000 hits per maand.

Ook zijn er meer dan 200,000 boeken verstuurd naar 20 Frans sprekende Afrikaanse naties. Veel van deze boeken zijn gratis verspreid bij Bijbel scholen en ministries. De meeste, al dan niet al deze boeken zijn het enige onderwijs materiaal waar men aan kan komen.

Derek Prince, wie zelf een zendeling is geweest in Afrika, was erg blij dat God de DPM ‘oceaan’ ook over dit continent laat golven.

De grootste uitdaging blijft financieel. De meeste mensen realiseren zich niet dat Frankrijk een enorm zendinggebied is waar slechts 0,5% van de bevolking opnieuw geboren christen is.

We danken ieder voor zijn/haar gebeden en alle financiële support! Frankrijk is ee fantastische natie en heeft veel te bieden. We bidden dat de kerk, met de hulp van Derek Prince zijn onderwijs, haar potentie zal inzien en haar plaats zal innemen in de maatschappij.

Yours in Christ,

René de Groot, Director

Lees verder

Verenigde Staten

Derek Prince verhuisde naar Zuid Florida in 1971 en begon met het uitgeven van exemplaren van zijn opgenomen audiomessages. Dit alles deed hij vanuit de garage van zijn huis. In 1973 groeide de ministrie en maakte de eerste aanstalten om naar een echt kantoor te verhuizen. Andere internationale kantoren gingen aan boord, te beginnen met Nieuw Zeeland en Zuid Africa in 1984. Vervolgens verhuisde het kantoor van de V.S. naar Charlotte, Noord Carolina in 1994, hier zit het kantoor tot de dag van vandaag.

Vandaag de dag, meer dan veertig jaar later, heeft het V.S. kantoor twintig passievolle medewerkers met het potentie om levens te veranderen met het nalatenschap van Derek zijn krachtvolle en effectieve onderwijs. Momenteel zijn er 45 kantoren wereldwijd.

Het kantoor in de V.S. is verantwoordelijk voor het overzien van het werk in Centraal en Zuid America en de Carribische eilanden.

Ons ministrie in de Verenigde Staten bestaat uit:

 • Er voor zorgen dat de volledige bibiliotheek van Derek zijn materiaal beschikbaar is – 90% van de materialen stellen we gratis beschikbaar
 • Het versturen van partner brieven, Derek zijn onderwijsbrieven, en het wereldwijde ministrie die meer dan 14,000 mensen bereikt met een mailinglist waar meer dan 70,000 mensen lid van zijn.
 • Een gevangenis plan, welke met 34% is gegroeid over het afgelopen jaar naar aanleiding van de groei van vraag van gevangenen. Er zijn gemiddeld 654 aanvragen per maand. Gevangenen mogen per maand één gratis boek selecteren via dit programma. Naar het schijnt geven vele gevangenen hun Derek Prince gevangenis boekenlijst door aan medegevangen.
 • Een gebedsteam dat zo’n 400 gebedsverzoeken per maand heeft. Elke aanvraag wordt individueel behandeld, besproken en voor gebeden.
 • Derek Prince Legacy Radio welke 15 en 30 minuten durende uitzendingen uitzend. Deze programma’s worden uitgezonden door meer dan 37 radiostations door het gehele land met gratis verkrijgbare podcasts.
 • Het vertalen van Derek zijn werk in meer dan 100 talen.

 

Onze social media aanwezigheid

 • Op onze Facebook pagina verschijnt elke dag een overdenking, een quote uit een boek en een DPM worldwide gebedsverzoek. Ook worden hier de links naar de radio programma’s gedeeld. Verschillende updates worden dagelijks gepost op Facebook en Twitter.
 • De nieuwe Derek Prince app for mobiele apparaten kwam uit in februari 2013. Sindsdien is de app meer dan 4,000 keer gedownload.
 •  In 2013 is ook een Derek Prince YouTube kanaal gestart om video’s te kunnen verspreiden van o.a. Derek zijn preken.

Lees verder

Pakistan

Sinds 1997 werken onze Pakistaanse directueren hard aan het bouwen van het lichaam van Christus in hun land met Derek zijn boeken.

DPM is nu de op één na grootste christelijke uitgever in Pakistan, Derek zijn boeken zijn zeer bekend en veel gelezen door duizenden. Tweeëndertig van Derek Prince zijn boeken zijn vertaald en gedrukt in de plaatselijke taal ‘Urdu’. Meer dan 1,800 pastors staan op de DPM-Pakistan mailinglijst voor het ontvangen van een gratis exemplaar van elk uitgebracht Derek Prince boek. Deze pastors ontvangen ook Derek zijn onderwijsbrieven elke twee maanden. Deze uitgaven zijn ideaal voro het ondersteunen van leiders met de nodige informatie om het land te leren over het lichaam van Christus in deze Islamitische natie.

Ook worden er ‘DPM zondagen’ gehouden waar het Woord wordt gedeeld aan de hand van Derek zijn onderwijs en er worden onderwijs seminars gehouden voor christelijke leiders. Derek zijn Bijbel school is vertaald en opgenomen in het ‘Urdu’, klaar om verzonden te worden naar kerken en Bijbel scholen. Het curriculum bestaat uit: The Roman Pilgrimage, God’s Last Word: An Exposition of Hebrews, Laying the Foundation, Life Changing Spiritual Power, Prophetic Guide to the End Times, The Nine Gifts of the Holy Spirit and The Good News of the Kingdom.

Lees verder

Nepal

In 1997 begon DPM directeur Ps. Gopaljee met vertalen, drukken en het verspreiden van Derek Prince zijn boeken in Nepal. Sinds toen ontvangen duizenden pastors en leiders van uit heel Nepal gratis exemplaren van 59 van Derek zijn boeken welke regelmatig gebruikt worden bij kerk diensten.

In totaal zijn meer dan 400,000 van Derek zijn boeken verkocht of weggegeven to vele Nepaleese gelovigen. De naam ‘Derek Prince’ is bekend bij elke christen in Nepal en zijn levens-veranderende boeken zijn spirituele handleidingen geworden voor hen. Samen met ons kantoor in Kathmandu hebben we twee distributie centra in Nepal. Namelijk:  Itahari (South East Nepal) en Pokhara (West Nepal).

Er zijn 60 Bijbel scholen in Kathmandu Valley and elk jaar ontvangen de afgestudeerden een cadeaupakket met Derek zijn boeken voor hun toekomstige ministrie.

Lees verder

India

Op dit moment hebben we 15 jaar van vertalen, publiceren en distributie van Derek Prince zijn boeken achter ons. Verder duizenden gretige pastors, leiders, gelovigen en Bible College afgestudeerden in India welke geïnterreseerd zijn in Derek zijn werk. Sinds 1997 zijn er meer dan 1.1 miljoen Engelse boeken en 1.4 miljoen boeken in 10 verschillende Indiase talen gedrukt door ons DPM kantoor in Trichy en onze verdeler in Delhi.

Een van onze meest significante ministries is sinds 2002 het voorzien van (ondertussen) meer dan 93,000 Bible College afgestudeerden van een cadeaupakket met Derek zijn boeken bij hun diploma uitreiking.

Gedurende 2012 hebben we meer dan 12,000 Bible College afgestudeerden, zendelingen en evangelisten kunnen voorzien van cadeauverpakkingen met Derek zijn boeken in hun eigen taal. Dit ‘feest van Bijbel onderwijs’ zal hen goed uitrusten om het woord te verspreiden onder hun eigen mensen.

Sinds 2002 sponsoren we pastors van dorpen zodat zij zich fulltime kunnen wijden aan ministrie zonder de onrust en noodzaak om werk te vinden om hen gezinnen te ondersteunen. De honderd pastors en hun vrouwen die mee doen aan het programma ontvangen ook spirituele imput van onze directeuren Elsie en Danny.

Ook zijn we bezig met het vertralen van de Derek Prince Bijbel college curriculum in het Tamil, Telugu, Hindi en Malayalam. Dit wordt opgenomen op CD’s om te verspreiden onder Bijbel scholen en kerken. Het curriculum bestaat uit: The Roman Pilgrimage, God’s Last Word: An Exposition of Hebrews, Laying the Foundation, Life Changing Spiritual Power, Prophetic Guide to the End Times, The Nine Gifts of the Holy Spirit en The Good News of the Kingdom. Elsie en Danny trainen zo’n 257 pastors met dit onderwijs in vijf verschillende centra.

 

Lees verder

DPM NEDERLAND

Nijverheidsweg 12
7005 BJ Doetinchem
KvK#: 41121393

CONTACT

E-mail: info@derekprince.nl
Telefoon: +31 (0) 251 255 044
(elke werkdag van 9.00 uur tot 13.00 uur)

ONDERWIJS- EN NIEUWSBRIEVEN

Ontvang onze gratis onderwijs- en nieuwsbrieven
- per post
- per email