Shop Doneer

Getuigen en martelaars

Leestijd: 3 min.


In Openbaring 11 lezen we het verslag van Gods twee getuigen tijdens de periode van de grote verdrukking, en van hun uiteindelijk martelaarschap door het beest dat uit de afgrond opkomt, de Antichrist. In de verzen 9, 11 en 12 van dit hoofdstuk gaat het verslag als volgt verder:

En de mensen uit de volken, stammen, talen en naties zullen hun dode lichamen drieënhalve dag zien, en zullen niet toelaten dat hun dode lichamen in het graf gelegd worden. (...) En na drieënhalve dag kwam er een levensgeest uit God in hen en zij gingen op hun voeten staan. En grote vrees overviel hen die hen zagen. En zij hoorden een luide stem uit de hemel tegen hen zeggen: Kom hier omhoog. En zij gingen omhoog naar de hemel, in de wolk, en hun vijanden keken hen na.

Het verslag laat duidelijk zien dat dit in de volste betekenis een ‘opstanding’ betreft. Ofschoon hun lichamen niet worden begraven, zijn deze twee martelaren al drie en een halve dag dood. Dan worden openlijk, voor de ogen van hun vijanden, hun lichamen opgewekt en varen zij op naar de hemel (ook ‘in een wolk’).
Deze opstanding lijkt duidelijk anders te zijn dan de opstanding van de christenen waarover het in 1 Thessalonicenzen 4:16–17 gaat. Het valt niet samen met de komst van Christus vanuit de hemel en er wordt ook niets gezegd over de klank van een bazuin of de roep van een aartsengel. In Openbaring 20:4–6 vinden we het verslag van wat een verdere fase blijkt te zijn in de opstanding van de rechtvaardigen:

En ik zag de zielen van hen die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus en om het Woord van God, en die het beest en zijn beeld niet hadden aanbeden, en die het merkteken niet ontvangen hadden op hun voorhoofd en op hun hand. En zij leefden en gingen als koningen regeren met Christus, duizend jaar lang. Maar de overigen van de doden werden niet weer levend, totdat de duizend jaar tot een einde gekomen waren. Dit is de eerste opstanding. Zalig en heilig is hij die deelheeft aan de eerste opstanding. Over hen heeft de tweede dood geen macht, maar zij zullen priesters van God en van Christus zijn, en zij zullen met Hem als koningen regeren, duizend jaar lang.

De mensen wiens opstanding hier beschreven is, zijn degenen die door onthoofding als martelaars voor Jezus stierven in de periode van de heerschappij van de Antichrist. Deze heiligen uit de verdrukking worden getoond als opgestaan aan het einde van de grote verdrukking, juist vóór de vestiging van Christus’ duizendjarig koninkrijk.

Sommige commentatoren geloven dat deze martelaren uit de verdrukking onder de opstanding vallen van de christenen die in 1 Thessalonicenzen 4:16–17 beschreven worden. Anderen zien het als een afzonderlijke en volgende stap in de opstanding der rechtvaardigen. Er wordt niets mee gewonnen om dit tot een punt van onenigheid te maken. Wat helder is, is dat zij met Christus zelf en met alle andere opgestane heiligen delen in het voorrecht van de heerschappij en de rechtspraak over de naties op aarde ten tijde van het millennium.

Gebed van de dag

Heerlijke Heer Jezus, wat een geweldige zegen is het om helemaal bij U te horen en verzekerd te zijn van uiteindelijk eeuwig verblijf in Uw heerlijkheid. Dank U dat de dood dan letterlijk geen angst meer aanjaagt, omdat alles is voldaan. Ik zie in geloof op U Heer Jezus. Amen.

Gebed voor DPM wereldwijd

ISRAËL

  • Er is steeds meer Hebreeuws materiaal van Derek beschikbaar voor het Joodse volk, middels boeken en het internet. Bid dat het nog veel meer mensen zal bereiken!
  • Bid dat de rabbi’s die gezegend zijn door Dereks boeken, gebruikt worden op de manier die de Heer verkiest.
  • Het team in Israël heeft ook contacten met belangrijke leiders van de plaatselijke Russischtalige gemeenschap, die helpen met het verspreiden van Dereks Russische materialen. Bid voor deze leiders, en voor de mensen die zij dienen; bid dat Dereks boeken een doeltreffend hulpmiddel zijn voor discipelschap.

Weekvers: 1 Thessalonicenzen 4:16-17

Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan. Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Heere in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn.