Shop Doneer

'Zondaren, sta op uit de doden'

Leestijd: 2 min.

Vorige week onderzochten we een aantal van de belangrijkste passages van het Oude Testament over de wederopstanding. Wij zagen dat het Oude Testament de volgende drie belangrijke gebeurtenissen profetisch heeft voorzegd: Ten eerste, dat Christus zelf uit de doden zou worden opgewekt; ten tweede, dat degenen die in Christus geloven, deel zullen hebben aan Zijn opstanding; ten derde, dat er ook een opstanding van de goddelozen zal zijn, om geoordeeld en gestraft te worden.

Als we deze week gaan naar het Nieuwe Testament, dan ontdekken we dat de openbaring daarin omtrent de opstanding van de doden op deze drie belangrijke punten precies overeenstemt met die van het Oude Testament. Echter, dat bovendien veel verdere informatie wordt gegeven, waardoor ons hele beeld duidelijker en gedetailleerder wordt. De eerste Nieuwtestamentische passage die we bekijken, vinden we in Johannes 5:25, waar Jezus zegt: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: De tijd komt en is nu dat de doden de stem van de Zoon van God zullen horen, en dat wie hem horen, zullen leven.

Iets verder zegt Jezus opnieuw: Verwonder u daar niet over, want de tijd komt waarin allen die in de graven zijn, Zijn stem zullen horen, en zij zullen eruitgaan: zij die het goede gedaan hebben, tot de opstanding ten leven, maar zij die het kwade gedaan hebben, tot de opstanding ter verdoemenis. (Johannes 5:28-29)

Jezus gebruikt hier twee verschillende uitdrukkingen. In vers 25 zegt Hij de doden en in vers 28 zegt Hij die in de graven zijn. De context schijnt erop te wijzen dat deze twee uitdrukkingen niet identiek zijn, maar dat zij tegenover elkaar staan. Als dat zo is dan moet de eerste uitdrukking, de doden, worden opgevat als een beschrijving van degenen die niet echt lichamelijk dood zijn, maar meer als degenen die geestelijk dood zijn in de zonde. Dat komt overeen met wat Paulus zegt in Efeziërs 2:1: U heeft Hij met Hem levend gemaakt, u die dood was door de overtredingen en de zonden.

Paulus schrijft uiteraard niet aan mensen die letterlijk, lichamelijk dood waren, maar aan mensen die als gevolg van de zonde geestelijk dood en van God vervreemd waren. In Efeziërs 5:14 gebruikt Paulus woorden uit Jesaja om de zondaar aan te sporen: Ontwaak, u die slaapt, en sta op uit de doden, en Christus zal over u lichten.

Ook hier zijn degenen die Paulus aanspoort om te ‘ontwaken’ en ‘op te staan’ niet lichamelijk dood, maar geestelijk dood in de zonde. Kennelijk moeten wij deze interpretatie daarom toepassen op de woorden van Jezus in Johannes 5:25. Hier zullen we morgen naar kijken.

Gebed van de dag

Lieve hemelse Vader, dank U wel dat ik met heel mijn hart mag uitzien naar die geweldig dag dat Jezus terugkomt. Helpt U mij echter ook om nog steeds een levende getuige te zijn van U, naar alle mensen om mij heen die nog geestelijk in slaap zijn door de zonde. Amen.


Gebed voor DPM wereldwijd

CENTRAAL/ZUID AMERIKA

  • Bid om sterke relaties met pastors en andere leiders in Ecuador, Peru, Uruguay, Argentinië en Colombia.
  • Bid dat de verspreiding van Dereks Engelse en Spaanse materiaal door deze contacten toeneemt.


Weekvers: 1 Korinthiërs 15:22-23

Want zoals allen in Adam sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden. Ieder echter in zijn eigen orde: Christus als Eersteling, daarna wie van Christus zijn, bij Zijn komst.