Shop Doneer

Alle gelovigen in Christus' opstanding besloten

Leestijd: 2 min.
De Pijlers - dag 293
Na twee dagen zal Hij ons levend maken, op de derde dag zal Hij ons doen opstaan en zullen wij voor Zijn aangezicht leven.
Hosea 6:2

Alle gelovigen in Christus' opstanding beslotenGisteren lazen we Hosea 6:1-3, waarin Hosea profeteert over de opstanding van Christus en alle gelovigen. Dit is in lijn met het Nieuwe Testament. Vandaag onderzoeken we de betekenis van deze openbaring nog wat verder.

In Efeziërs 2:4-6 schrijft Paulus: Maar God ... heeft ons ... met Christus levend gemaakt ... en ... met Hem opgewekt en ... in de hemelse gewesten gezet in Christus Jezus.
Zodra wij bereid zijn, door geloof onze vereenzelviging met Christus in Zijn dood voor onze zonden, te accepteren, merken we dat wij ook met Christus worden vereenzelvigd in Zijn opstanding en in Zijn nieuwe overwinningsleven op Gods troon. Als wij door Zijn dood binnengaan, zullen wij ook deel krijgen aan Zijn opstanding. In korte, maar krachtige woorden, bracht Jezus dezelfde waarheid over aan Zijn discipelen in Johannes 14:19: ...want Ik leef, en u zult leven.
Dit is waarom Hosea 6:2 vermeldt: Op de derde dag zal Hij ons doen opstaan en zullen wij voor Zijn aangezicht leven. Deze profetie openbaart niet alleen dat Christus op de derde dag zou worden opgewekt, maar ook dat iedereen die in Christus zou geloven met Hem vereenzelvigd moest worden in Zijn opstanding.
Hosea waarschuwt echter ook dat dit geheimenis van Gods bedoeling met de opstanding van Christus alleen geopenbaard zal worden aan degenen die bereid zijn met geloof en ijver de waarheid te zoeken: Dan zullen wij kennen, wij zullen ernaar jagen de HEERE te kennen! Deze openbaring is alleen voor hen die de kennis van de Heer najagen.
Voor wie dat doen, gaat Hosea verder met: Zijn verschijning staat vast als de dageraad. Dat wil zeggen: de opstanding van Christus uit de doden is even zeker en vast in Gods bedoeling als het opkomen van de zon na de duisternis van de nacht. Dit loopt nauw parallel aan de profetie van Christus’ opstanding in Maleachi 4:2: Maar voor u die Mijn Naam vreest, zal de Zon der gerechtigheid opgaan en onder Zijn vleugels zal genezing zijn...
Opnieuw zien we hier een beperking tot degenen aan wie deze openbaring van de verrezen Christus zal worden geschonken: Het is niet voor alle mensen, maar voor u die Mijn Naam vreest
Tenslotte wijst Hosea er op dat de opstanding van Christus direct gevolgd zal worden door de uitstorting van de Heilige Geest, want hij gaat verder met: Ja, Hij komt naar ons toe als de regen, als late regen, die het land natmaakt.
De ‘regen’ is een beeld van de uitstorting van de Heilige Geest, verdeeld in twee belangrijke gebeurtenissen - de vroege regen en de late regen.
Als een accurate vervulling van deze profetie vermeldt het Nieuwe Testament dat op de Pinksterdag, vijftig dagen na Christus’ opstanding, de vroege regen van de Heilige Geest uitgestort begon te worden op Zijn wachtende discipelen - degenen die de kennis van de Heer hadden nagejaagd.
Heer, dank U wel voor de accuratesse waarmee U in Uw Woord Uw plannen voor en met de mensheid heeft geopenbaard, en dat wij uit Uw Woord die plannen mogen kennen. Mijn hart is daarvoor wijd open, Heer! Doe Help mij voortdurend te blijven groeien in die schat die U in mijn hart heeft gelegd: de vreze des Heren! Amen.