Shop Doneer

Alle haren op je hoofd zijn geteld

Leestijd: 2 min.
De Pijlers - dag 285
Maar nu, Christus ís opgewekt uit de doden en is de Eersteling geworden van hen die ontslapen zijn.
1 Korinthiërs 15:20

Alle haren op je hoofd zijn geteld

Gisteren lazen we in Psalm 139 Davids verslag van het proces dat de stoffelijke delen voor zijn lichaam voortbracht. Dit wordt op een bijzondere manier bevestigd door de conclusies van Dr. Fujita, een prominente Japanse farmacoloog, die vele jaren besteedde aan het zoeken van een antwoord op de vraag: wat is leven? Zijn onderzoek was gewijd aan het gebied van de materie. Binnen dit gebied analyseerde hij verschillende levensvormen, zowel dierlijke als plantaardige. Ten slotte kwam hij tot de conclusie, dat mineralen de algemene basisbestanddelen vormen van al deze verschijningen.
De openbaring van de Bijbel gaat echter verder dan deze wetenschappelijke feiten. Daarin wordt onthuld dat God volledig en gedetailleerd alle elementen noteert waaruit ons lichaam bestaat. Geen enkel deel ervan is te klein of te onbelangrijk om in Gods aantekeningen te worden opgenomen. In Mattheüs 10:30 vertelt Jezus ons: En ook de haren van uw hoofd zijn alle geteld.
Vanuit deze openbaring ontdekken we dat er een nauwe en verhelderende parallel bestaat tussen het oorspronkelijke proces waardoor God het lichaam van de mens heeft geformeerd en het proces waardoor Hij opnieuw dat lichaam uit de dood zal opwekken.
In het originele proces van het formeren van het menselijk lichaam wees God eerst de verschillende stoffelijke elementen aan en bereidde die voor, terwijl ze zich nog in de aarde bevonden. En toen deze aangewezen elementen bijeengevoegd waren om het lichaam van de mens te gaan vormen, hield God nauwkeurig aantekening bij van ieder deel en ieder lid.
Na de dood valt het lichaam weer uiteen in zijn stoffelijke elementen. Maar God, die vooraf de speciale elementen van ieder lichaam afzonderlijk heeft bepaald, kent ieder element nog precies. En dan, op het moment van de wederopstanding, voegt Hij door Zijn zelfde scheppende kracht opnieuw elk van de oorspronkelijke elementen weer bijeen en stelt zo hetzelfde lichaam samen.
Het enige grote verschil is, dat het oorspronkelijke proces van het vormen van het lichaam duidelijk geleidelijk verliep, terwijl het proces van het opnieuw vormen van het lichaam bij de wederopstanding in een oogwenk zal geschieden. Gezien echter Gods oppermachtige en soevereine heerschappij over zowel tijd als ruimte, is de werkelijke tijdslengte van geen enkele betekenis.
Dank U Vader, dat ik Uw almacht en oneindige grootheid prijzen mag, dat U straks in een oogwenk ons als mensen uit de dood zult opwekken, om ons vervolgens voor eeuwig bij U te doen zijn. Dank U Heer, dat ik daarnaar mag verlangen, maar dat U ons tot die tijd ook gebruikt om Uw getuige te zijn. Amen.