Shop Doneer

Alles of niks... Genade of niets!

Leestijd: 3 min.
Thema: Genade tegenover werken
Gisteren zagen we: Daarom zal uit werken van de wet geen vlees voor Hem gerechtvaardigd worden. Door de wet is immers kennis van zonde. (Romeinen 3:20)
Toch geeft de wet ons iets heel belangrijks. Geen gerechtigheid, maar wel een bewustwording van zonde. De wet maakt ons bewust van de zonde, maar ze stelt ons niet in staat om gerechtigheid te verkrijgen. Dus als de wet uitgerangeerd is als middel om rechtvaardig te worden en Gods genade te ontvangen, dan kunnen we ons alleen nog maar tot Christus wenden. Daarom vervolgde Paulus in de volgende verzen:
Maar nu is zonder de wet de gerechtigheid van God geopenbaard, waarvan door de wet en de profeten is getuigd: namelijk de gerechtigheid van God door het geloof in Jezus Christus, tot allen, en over allen die geloven, want er is geen onderscheid. Want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God… (Romeinen 3:21-23)
Gods gerechtigheid komt uitsluitend door geloof; door genade en niet door werken. Er is dus geen onderscheid tussen Jood of heiden, tussen katholiek of protestant, tussen het ene en het andere volk. We zijn allemaal gelijk in dit ene feit: Iedereen heeft gezondigd en schiet tekort in het weerspiegelen van de heerlijkheid van God. Wie dat niet accepteert, trekt het woord van de almachtige God in twijfel. Hij zegt al in het Oude Testament dat iedereen gezondigd heeft, en Hij herhaalt het voortdurend in het Nieuwe Testament. Dit betreft zowel Joden als christenen. Allemaal schieten we tekort. Daarom kunnen we niet gerechtvaardigd worden. We kunnen geen gerechtigheid ontvangen door de wet, simpelweg omdat we de wet gebroken hebben. Dus is er maar één alternatief:
…en worden om niet gerechtvaardigd door Zijn genade, door de verlossing die in Christus Jezus is. (Romeinen 3:24)
We moeten het enige alternatief aanvaarden dat God geeft om gerechtvaardigd te worden. Het is een vrije gave van God. Gratis. We kunnen haar niet verdienen, maar we ontvangen haar door te geloven. En ze komt tot ons door Jezus Christus. Verderop, in Romeinen 10:4, legt Paulus de relatie tussen Christus en de wet als een middel voor gerechtigheid:
Want het einddoel van de wet is Christus, tot gerechtigheid voor ieder die gelooft.
Op het moment dat je in Christus gaat geloven, kun je niet langer de wet volgen om door God gerechtvaardigd te worden. De wet maakt nog altijd deel uit van Gods eeuwige Woord. Ze blijft een indrukwekkende demonstratie van Gods gerechtigheid en Zijn eeuwige maatstaf. De wet is nog altijd een deel van de totale cultuur en geschiedenis van Gods volk Israël. Christus heeft de wet zèlf niet afgeschaft, maar Hij heeft haar wel tenietgedaan als middel om rechtvaardig te worden voor God. Toen Christus aan het kruis stierf en de zonden en schuld droeg voor hen die onder de wet waren, maakte Hij een einde aan de wet als middel om door God gerechtvaardigd te worden. Er is geen ander alternatief; het is alles of niks - genade of niets!
In Kolossenzen 3 beschrijft Paulus dat ons leven met Christus verborgen is in God en dat er in Hem geen sprake meer is van Grieken of Joden, besnedenen of onbesnedenen, barbaren, Skythen, slaven of vrijen, maar dan is Christus alles in allen. Jezus Christus, de verpersoonlijking van Gods genade, is ons alles!

Heer Jezus, geconfronteerd met die radicale, absolute keuze tussen alles of niets, kies ik alles! Ik kies U Heer Jezus, die alles in allen bent en ons door Uw genade verzoend heeft met de Vader. Bescherm mij ervoor, dat ik het ooit weer verwacht van de werken van de wet. Mijn verwachting, mijn geloof, mijn hoop is in U! Amen!