sluit
Shop Doneer

Als de sterren van Abraham

Leestijd: 3 min.

Gisteren lazen we in 1 Korinthiërs 15:39–44 hoe Paulus allereerst uitlegt dat niet alle soorten vlees hetzelfde zijn en ten tweede dat er naast een natuurlijk lichaam, dat we nu hebben, ook een geestelijk lichaam is en dat dat het lichaam is waarin we zullen worden opgewekt.

Paulus maakt in deze tekst nog een derde punt. Hij wijst erop dat onder de verschillende hemellichamen die wij kunnen zien – de zon, de maan en de sterren – er verschillen zijn van aard en helderheid. De zon produceert haar eigen licht; de maan reflecteert alleen het licht van de zon. Onder de sterren bestaan verschillende orden van helderheid.

Paulus zegt dat hetzelfde geldt voor de lichamen van gelovigen als zij uit de doden worden opgewekt. Er zullen veel verschillende rangen van heerlijkheid zijn onder hen. Dit wordt al voorzegd in de profetie van de opstanding die in Daniël 12:2–3 wordt vermeld:

En velen van hen die slapen in het stof van de aarde, zullen ontwaken, sommigen tot eeuwig leven, anderen tot smaad, tot eeuwig afgrijzen. De verstandigen zullen blinken als de glans van het hemelgewelf, en zij die er velen rechtvaardigen, als de sterren, voor eeuwig en altijd.

Hier voorzegt Daniël, dat er onder de opgestane heiligen verschillen zullen zijn in beloning en heerlijkheid. Degenen die het meest getrouw en ijverig zijn geweest in het bekend maken van Gods waarheid aan anderen, zullen het meest helder schijnen.

Dit beeld van de opgestane heiligen, met verheerlijkte lichamen als die van de sterren, is ook de vervulling van Gods belofte aan Abraham in Genesis 15:5, waar we lezen: Toen leidde Hij hem naar buiten en zei: Kijk toch naar de hemel en tel de sterren, als u ze kunt tellen. En Hij zei tegen hem: Zo talrijk zal uw nageslacht zijn.

Door God worden onder Abrahams zaad alle mensen geteld die het woord van Gods belofte geloven en eraan gehoorzamen, zoals Abraham dit zelf deed – diegenen die door geloof in hun hart het bovennatuurlijke zaad van Gods Woord hebben aangenomen. In feite is het dit onvergankelijke zaad van Gods Woord, door geloof in het hart van iedere gelovige ontvangen, dat zijn opstanding onder de rechtvaardigen mogelijk maakt.

Op de dag van de volkomen vervulling van Gods belofte, bij de opstanding, zullen alle gelovigen, die dan op grond van hun geloof in Gods Woord worden opgewekt, als de sterren zijn die God aan Abraham liet zien – even talrijk, even heerlijk, en even verschillend van elkaar.

Gebed van de dag

Heer, wat kunnen wij ons toch vaak maar weinig voorstellen van de heerlijke, geweldige dimensies waarin U Zich bevindt. Dank U wel, dat wij straks deel zullen hebben aan die heerlijkheden. Ik doe voorbede voor mijn ongelovige familie Heer, dat ook zij tot erkenning van de waarheid zullen komen; Uw Zoon Jezus! Amen.

Gebed voor DPM wereldwijd

FRANKRIJK

  • Bid dat het nieuwe boek De komende Opwekking zal worden gebruikt om de Kerk in Frankrijk en de andere Fransprekende gebieden voor te bereiden op de wederkomst van de Heer.
  • Bid om zalving en wijsheid voor hen die werken aan Gods Kerk herontdekt; bid dat dit boek de Kerk In Frankrijk zal helpen vrij te komen van door mensen bedachte systemen, en te worden zoals God haar heeft bedoeld.
  • Bid dat de Heer de Video Bijbelschool en de studiegids blijft gebruiken. Tot op vandaag zijn hier 80 exemplaren van verkocht.
  • Correspondentieschool De Pijlers is heel actief in Frankrijk, met veel studenten. God gebruikt deze school voor veel gelovigen die niet naar een plaatselijke kerk gaan, of geen goed onderwijs ontvangen. Blijf bidden voor Catherine, die werkt als mentor van deze studenten.

Weekvers: 1 Korinthiërs 15:42-44

Zo zal ook de opstanding van de doden zijn. Het lichaam wordt gezaaid in vergankelijkheid, het wordt opgewekt in onvergankelijkheid. Het wordt gezaaid in oneer, het wordt opgewekt in heerlijkheid. Het wordt gezaaid in zwakheid, het wordt opgewekt in kracht.Een natuurlijk lichaam wordt gezaaid, een geestelijk lichaam wordt opgewekt.Er is een natuurlijk lichaam en er is een geestelijk lichaam.