Shop Doneer

Bekering is altijd de eerste stap

Leestijd: 1 min.
'Bekeert u en gelooft het evangelie...' Jezus' allereerste opdracht was en is bekering. Eerder kunnen mensen niet geloven. Het is een wijdverbreid misverstand dat mensen zouden kunnen geloven, in de ware zin van het woord, zonder zich eerst te bekeren. Het is altijd: eerst bekeren, dan geloven.
Na zijn opstanding zei Jezus tegen zijn discipelen in Lucas 24:47:...dat in zijn naam moest gepredikt worden bekering tot vergeving der zonden aan alle volken, te beginnen bij Jeruzalem.Hier zien we opnieuw zo'n belangrijke volgorde; de boodschap is eerst bekering, dan pas vergeving van zonden. Er is geen vergeving van zonden zonder bekering, zonder dat ons denken veranderd is...
Op de Pinksterdag, in Handelingen 2:38, toen de overtuigde maar nog onbekeerde menigte tegen de apostelen zei: ,,Mannen broeders, wat moeten we doen?'', gaf Petrus hen heel duidelijk antwoord:
En Petrus antwoordde hun: Bekeert u en een ieder van u late zich dopen op de naam van Jezus Christus, tot vergeving van uw zonden.
Wat was het eerste mandaat dat hij kreeg als vertegenwoordiger van God en zijn Kerk? Hij moest de mensen op de hoogte brengen van de eerste vereiste: bekeert u, verander uw manier van denken! In Handelingen 17:30 spreekt Paulus tot de mannen van Athene, een heel ander publiek. Zij waren Griekse intellectuelen, heidenen zonder een Joodse achtergrond.
God dan verkondigt, met voorbijzien van de tijden der onwetendheid, heden aan de mensen, dat zij allen overal tot bekering moeten komen;
Niets en niemand is van deze eerste eis uitgesloten. Alle mensen, overal, moeten tot bekering komen en hun manier van denken veranderen. En waarom? De reden wordt in één simpel vers gegeven in Jesaja 53:6:
Wij allen dwaalden als schapen, wij wendden ons ieder naar zijn eigen weg.
Dit is iets wat geldt voor ons allemaal! Hoe kunnen we weer terugkeren tot gemeenschap en vriendschap beleven met God? Door bekering, door ons denken te veranderen en in lijn te brengen met zijn denken.

Vader God, dank U wel voor de genade dat mijn zonden vergeven zijn op basis van mijn bekering tot U. Ik wil nooit meer terug naar mijn eigen weg, maar in gemeenschap met U leven, terwijl ik Uw stem leer kennen als mijn herder.