Shop Doneer

Bekering: van gedachten veranderen

Leestijd: 3 min.

God heeft in Zijn genade gezorgd dat wij onze wegen en gedachten kunnen veranderen en op die manier ons denken één kunnen maken met zijn denken. Nu zullen we gaan bekijken wat er nodig is voor het veranderingsproces in onze gedachten.

De Bijbel heeft hier een speciaal, heel belangrijk woord voor: bekering (in de NBV-vertaling wordt dit vrijwel altijd vertaald met 'tot inkeer komen'). Bekering betekent letterlijk 'van gedachten veranderen'. Door het hele Nieuwe Testament wordt bekering benoemd als de absolute, eerste vereiste voor verzoening met God. Er is geen andere manier voor de mens, met al zijn verschillende wegen en gedachten, om met God verzoend te worden. Hij moet zijn denken veranderen; hij moet zich bekeren. We bekijken enkele nieuwtestamentische voorbeelden. In Markus 1:2-4, gebruikt de evangelist een tekstgedeelte uit Jesaja 40 om de evangeliebediening van Jezus te introduceren:

Het is zoals er geschreven staat in de profeten: Zie, Ik zend Mijn engel voor Uw aangezicht, die voor U uit Uw weg gereed zal maken, en: De stem van iemand die roept in de woestijn: Maak de weg van de Heere gereed, maak Zijn paden recht. Johannes kwam in de woestijn en doopte en predikte een doop van bekering tot vergeving van zonden.

Het sleutelwoord in de bediening van Johannes was 'bekering'. Dit was nodig om de weg te bereiden voor de komst van de Messias Jezus. Gods volk was niet klaar om de Messias te ontvangen als het niet eerst geconfronteerd werd met de noodzaak haar gedachten te veranderen. Even verderop, in Markus 1:14-15, vinden we een beschrijving van het begin van Jezus' openbare optreden:

En nadat Johannes overgeleverd was, ging Jezus naar Galilea en predikte het Evangelie van het Koninkrijk van God, en Hij zei: De tijd is vervuld en het Koninkrijk van God is nabijgekomen; bekeer u en geloof het Evangelie (letterlijk: het goede nieuws).

Het eerste gebod dat Jezus in Zijn publieke optreden gaf, was: Bekeer u... Oftewel: 'Verander uw denken'. Er wordt vandaag vaak grote nadruk gelegd op geloof, maar bekering is de allereerste, meest fundamentele opdracht die Jezus gaf. Ook in ons leven moet voortdurend, zelfs dagelijks, grote nadruk liggen op die allereerste basisvoorwaarde: bekering, ofwel, verandering van ons denken.

Gebed van de dag

Heer, ik wil bekering maken tot een leefstijl, waarbij ik me steeds opnieuw toekeer naar uw plannen en ideeën en me afkeer van de dingen van deze wereld. Op basis daarvan zal mijn denken steeds meer veranderen en mijn geloof groeien!

Boeken over Bekering

Deze overdenking komt uit het boek Wandelen met God dat gaat over vriendschap met God en is onderdeel van een 4-delige serie. In de webshop van DPM Nederland vind je meer Nederlandstalige boeken en proclamatiekaarten van Derek Prince én diverse boeken in andere talen. Wil je meer van Dereks onderwijs lezen, bijvoorbeeld over bekering en een leven met God? Kijk dan eens naar deze titels:

  • In Bekering & wedergeboorte wijst Derek Prince vanuit Gods Woord en zijn jarenlange pastorale ervaring naar een leven in de volle vrijheid. Een boek over bekering en wedergeboorte.
  • Dereks boek Gods wil, mijn levensdoel is een prachtige studie die uitdaagt tot bekering en een leven dat toegewijd is aan God.
  • Wil jij Gods grootheid en goedheid tot in het diepste ervaren? In Als je het beste wilt van God reikt Derek Prince acht belangrijke sleutels aan om in jouw leven het beste van God te gaan ervaren.
  • Wij mogen onze identiteit in Christus proclameren. Help jezelf (of een naaste) eraan herinneren wie wij zijn in Hem doormiddel van de set proclamatiekaarten Identiteit in Christus.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de kracht van proclamatie. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince, met Nederlandse en Engelse ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen wij gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.