Shop Doneer

Bekering: van gedachten veranderen

Leestijd: 2 min.
God heeft in zijn genade gezorgd dat wij onze wegen en gedachten kunnen veranderen en op die manier ons denken één kunnen maken met Zijn denken. Nu zullen we gaan bekijken wat er nodig is voor dat veranderingsproces in onze gedachten.
De bijbel heeft hier een speciaal, heel belangrijk woord voor: bekering (in de NBV-vertaling wordt dit vrijwel altijd vertaald met 'tot inkeer komen') Bekering betekent letterlijk 'van gedachten veranderen'. Door het hele Nieuwe Testament wordt bekering benoemd als de absolute, eerste vereiste voor verzoening met God. Er is geen andere manier voor de mens, met al zijn verschillende wegen en gedachten, om met God verzoend te worden. Hij moet zijn denken veranderen; hij moet zich bekeren. We bekijken enkele nieuwtestamentische voorbeelden. In Marcus 1:2-4 gebruikt de evangelist een tekstgedeelte uit Jesaja 40 om de evangeliebediening van Jezus te introduceren:
Gelijk geschreven staat bij de profeet Jesaja: Zie, Ik zend mijn bode voor uw aangezicht uit, die uw weg bereiden zal; de stem van een, die roept in de woestijn: Bereidt de weg des Heren, maakt recht zijn paden, geschiedde het, dat Johannes (dit is Johannes de Doper) doopte in de woestijn en de doop der bekering tot vergeving van zonden predikte. (NBG)
Het sleutelwoord in de bediening van Johannes was 'bekering'. Dit was nodig om de weg te bereiden voor de komst van de Messias Jezus. Gods volk was niet klaar om de Messias te ontvangen als het niet eerst geconfronteerd werd met de noodzaak haar gedachten te veranderen. Even verderop, in Markus 1:14-15, vinden we een beschrijving van het begin van Jezus' openbare optreden:
En nadat Johannes was overgeleverd, ging Jezus naar Galilea om het evangelie (letterlijk: 'het goede nieuws') Gods te prediken, en Hij zeide: De tijd is vervuld en het Koninkrijk Gods is nabijgekomen. Bekeert u en gelooft het evangelie.
Het eerste gebod dat Jezus in zijn publieke optreden gaf, was: 'Bekeert u...' Oftewel: 'Verander uw denken'. Vandaag de dag wordt vaak grote nadruk gelegd op geloof, maar bekering is de allereerste, meest fundamentele opdracht die Jezus gaf. Ook in ons leven moet voortdurend, zelfs dagelijks, grote nadruk liggen op die allereerste basisvoorwaarde: bekering, ofwel, verandering van ons denken.

Heer, ik wil bekering maken tot een leefstijl, waarbij ik me steeds opnieuw toekeer naar Uw plannen en ideeën en mijzelf afkeer van de dingen van deze wereld. Op basis daarvan zal mijn denken steeds meer veranderen en mijn geloof groeien! Help mij Heer, om dit voortdurende proces van bekering te maken tot mijn leefstijl. Amen.