Shop Doneer

Bekleed met gerechtigheid

Leestijd: 2 min.
Maar ik zal in gerechtigheid Uw aangezicht aanschouwen,
ik zal, wanneer ik ontwaak, verzadigd worden met Uw beeld.
(Psalm 17: 15)
Wat een schitterende woorden! Wat een heerlijke verwachting! David beschrijft hier de verwachting die iedere echte gelovige heeft of in ieder geval mag hebben - een verwachting die verder reikt dan het einde der tijden en die zich uitstrekt tot in de eeuwigheid.
In dit licht is ons sterven slechts inslapen, want op een dag zullen we ontwaken, en dan zullen we verzadigd zijn - doordrenkt met de gelijkenis van Hem. In de Nederlandse vertaling komt het niet zo duidelijk tot uitdrukking, maar wat betekent die laatste zin van onze psalm van vandaag? We zullen onszelf dan zien, bekleed met Zijn gerechtigheid en we zullen Zijn gelijkenis, Zijn beeld, 'aantrekken'. Ook zullen we Zijn gezicht zien!
Dat ene woordje, verzadigd, raakt bij mij een gevoelige snaar. Geregeld herhaal ik het voor mezelf. 'Ik zal verzadigd zijn... doordrenkt... helemaal verzadigd! Daarvoor ben ik bereid te werken en te wachten, en zo nodig, ook te lijden. Ik geloof niet dat er buiten God iets anders bestaat wat het mensenhart volkomen kan verzadigen.
Als gelovigen hebben we nu, in dit leven, contact met God; we kennen Hem, dienen Hem, gehoorzamen Hem. Maar er zijn hiaten in de openbaring. Er is nog een sluier tussen God en ons, die dingen bedekt en weghoudt. We zijn immers nog steeds schepselen van vlees en bloed. Onze ideeën en onze gedachten zijn zó beperkt en zo ontoereikend, als het erom gaat God te begrijpen. Maar er komt een dag dat we zullen ontwaken, gekleed in Zijn gerechtigheid, niet in de onze.
Op die dag zullen we rein en zonder fouten voor Zijn troon staan en Hem zien van aangezicht tot aangezicht. En dan zullen we verzadigd zijn! Niets anders kan die ervaring evenaren. Dat is het einddoel van alle leven. Het eindigt allemaal in God Zelf. In de brief van Judas staat een prachtig vers dat vooruitziet naar dat moment...
Aan Hem nu, Die machtig is u voor struikelen te bewaren, en u smetteloos te stellen voor Zijn heerlijkheid, in grote vreugde, de alleenwijze God, onze Zaligmaker, zij heerlijkheid en majesteit, kracht en macht, nu en in alle eeuwigheid. Amen.
(Judas 1:24-25)

Mijn antwoord in geloof:
Heer, ik doe afstand van iedere aardse voldoening die mij zou beroven van die echte, volledige verzadiging, namelijk het zien van Uw aangezicht, als ik uiteindelijk volkomen rechtvaardig voor u sta, bekleed met Uw gerechtigheid. Dank U dat U bij machte bent om mij tot die tijd voor struikelen te behoeden. Dank U voor die genade, Heer! Amen.