Shop Doneer

Belofte van een nieuwe morgen

Leestijd: 3 min.

De tweede karakteristiek van de zon die ik gisteren noemde, is dat ze altijd de belofte in zich draagt van zonsopkomst na een periode van duisternis. Deze geestelijke waarheid vinden we terug in Maleachi:

Want zie, die dag komt, brandend als een oven. Dan zullen alle hoogmoedigen en allen die goddeloosheid doen, stoppels worden. En de dag die komt, zal ze in vlam zetten, zegt de HEERE van de legermachten, die van hen wortel noch tak zal overlaten. Maar voor u die mijn Naam vreest, zal de Zon der gerechtigheid opgaan en onder zijn vleugels is genezing; en u zult naar buiten gaan en dartelen als kalveren uit de stal. (Maleachi 4:1-2)

De Bijbel waarschuwt ons dat er een tijd komt van Gods toorn en verontwaardiging over de goddeloze en de rebellerende mens. Maar tegelijkertijd, midden in de waarschuwing, geeft God ons een belofte van bevrijding en hulp, in de persoon van de 'Zon der gerechtigheid': de Heer Jezus.

Te midden van benauwdheid, verdrukking en duisternis zal de heldere Morgenster opkomen, de Zon van de gerechtigheid, met genezing en herstel in Zijn kielzog. De nieuwe dag die Hij inluidt brengt bevrijding en genezing, rust en vrede, voor alle mensen die Gods naam eren en vrezen.

Toen Petrus sprak over de belofte van de komst van de Heer Jezus in glorie, zei hij dat Zijn komst voorbereiding vraagt van onze kant. Het is nodig dat we ons innerlijk voorbereiden voordat de Zon van gerechtigheid over ons zal opgaan met genezing en bevrijding. Dat betekent dat er iets moet gebeuren binnen in ieder van ons persoonlijk. Het is belangrijk dit te begrijpen. Petrus schreef:

Want wij zijn geen kunstig bedachte mythen gevolgd, toen wij u de kracht en de komst van onze Heere Jezus Christus bekendgemaakt hebben, maar wij zijn ooggetuigen geweest van zijn majesteit. Want Hij heeft van God de Vader eer en heerlijkheid ontvangen, toen zo'n stem van de verheven heerlijkheid tot Hem kwam: Dit is mijn geliefde Zoon, in wie Ik mijn welbehagen heb. En deze stem hebben wij gehoord, toen hij vanuit de hemel kwam, terwijl wij met Hem op de heilige berg waren. (2 Petrus 1:16-18)

Bij het schrijven van deze brief ging Petrus terug in zijn herinnering, naar de gebeurtenissen op de heilige berg toen Jezus voor hun ogen verheerlijkt werd en ze Hem zagen in Zijn glorie, majesteit en helderheid. Dan vervolgt Petrus:

En wij hebben het profetische woord, dat vast en zeker is, en u doet er goed aan daarop acht te slaan als op een licht dat schijnt in een duistere plaats, totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw hart. (2 Petrus 1:19)

Het opgaan van de morgenster in ons hart wijst niet op de komst van Jezus in kracht en heerlijkheid om het universum te oordelen. Het wijst op een innerlijke, persoonlijke ervaring. Die vindt plaats als we Hem persoonlijk hebben leren kennen door de openbaring van Gods Woord en de profetieën in de Bijbel. De morgenster gaat op in ons hart als we gekomen zijn tot die kalme, onwankelbare, innerlijke overtuiging dat Jezus zal terugkomen om voor eeuwig te regeren. Dat is wanneer Jezus, de Zon van de gerechtigheid, opgaat voor al degenen die Gods naam vrezen.

Heb jij die innerlijke zekerheid al? Is de Morgenster opgegaan in jouw hart?

Gebed van de dag

Dank U Heer, dat als zich in mijn leven duisternis manifesteert, U altijd mijn licht bent, mijn kracht, de blinkende zon van gerechtigheid. Ik spreek uit Heer, dat ik Uw naam vrees en eer, en ik sla acht op Uw profetische Woord, dat schijnt op elke duistere plaats, totdat de morgenster opgaat in mijn hart en de nieuwe dag aanbreekt. Amen.

Gebed voor DPM wereldwijd

ANGOLA

  • Bid om de financiën voor het drukken van 20 Portugese titels voor Angola en Mozambique, waaronder ‘Fundament van geloof door bijbelstudie’.
  • Bid om financiën voor de reis en de voorzieningen van een medewerker, die naar de Angolees/Zambiaanse grens zal gaan, om Dereks boeken te geven aan voorgangers, die ze daarna zullen gaan verspreiden onder hun netwerk van voorgangers.