Shop Doneer

Ben jij een wachter op de muur?

Leestijd: 4 min.

Gisteren zagen we dat de Joden naar Israël zullen moeten terugkeren om de wederkomst van Jezus mogelijk te maken, en dat de machten die de vestiging van het Joodse volk in Israël tegenstaan, in feite de machten zijn die de komst van de Heer Jezus zelf weerstaan.

Edward Flannery, een katholieke priester die een boek schreef over antisemitisme, 'The Anguish of the Jews', zegt dat antisemitisme de meest hardnekkige en langdurige vorm van haat is in de geschiedenis van de mensheid. De kerk heeft hierin een grote rol gespeeld. Misschien vraagt u als lezer zich af hoe wij als christenen al dit leed kunnen goedmaken. Het eerlijke antwoord is: dat kunnen we niet. Niets wat wij doen, kan de misdaden tenietdoen die in de naam van Christus zijn bedreven tegen de Joden in zestien of zeventien eeuwen. Maar we kunnen ons wel bekeren. Als we ons bekeren, moeten we volgens Johannes de doper vruchten voortbrengen waaruit die bekering blijkt (Lukas 3:8, WV). Doe iets praktisch, om te tonen dat je je werkelijk hebt bekeerd. Ik geloof dat er iets is wat we kunnen doen, heel praktisch en bovendien krachtig, namelijk het aanvaarden van onze verantwoordelijkheid om voorbede te doen voor Israël, voor Jeruzalem en voor het Joodse volk. Er staat een prachtig beeld in het boek Jesaja, dat spreekt over voorbede voor Jeruzalem. In Jesaja 62:6,7 zegt God:
Jeruzalem, Ik heb wachters op je muren gezet die nooit zullen zwijgen, dag noch nacht. Jullie die een beroep doen op de Heer, gun jezelf geen rust en gun hem evenmin rust, totdat hij Jeruzalem weer heeft gegrondvest en haar roem op aarde heeft bevestigd.
Dit woord wordt tot de gelovigen gesproken op het moment dat God bezig is zijn volk terug te brengen. Dat moment is aangebroken. Ik geloof dat er wachters nodig zijn op de muren van Jeruzalem, die de christenen over de hele wereld oproepen dat er voorbidders nodig zijn die hun plaats op de muur innemen.
Iedereen weet dat in militaire dienst wachtlopen een zeer grote verantwoordelijkheid is. Wie tijdens zijn wacht in slaap valt, komt voor de krijgsraad. Deze ernst verwacht God ook van ons, als het gaat om onze toewijding te bidden voor de vrede van Jeruzalem. Wellicht bevind je je niet letterlijk op de muren van Jeruzalem, maar geestelijk gezien is dat de plaats waar God voorbidders plaatst onder alle volken over de hele wereld.
Er staat in de tekst: Geef hem geen rust, dag noch nacht. Dat kan natuurlijk betekenen dat voorbidders gedurende de nacht blijven waken, maar ik denk dat het nog meer toepassingen heeft. Ten eerste, als Jeruzalem wordt omringd door voorbidders van over de hele wereld, dan zullen er op elk moment voorbidders slapen aan de ene kant van de aarde, maar wakker zijn aan de andere kant van de aarde. Als het belang van bidden voor Israël dus wereldwijd wordt erkend en gepraktiseerd, dan is er dus altijd voorbede voor Jeruzalem aan de gang. Ik geloof dat dat is waar God naar zoekt. Ten tweede heeft Israël in haar recente geschiedenis vele 'nachten' gekend, momenten van grote angst, groot gevaar en intense duisternis. De Bijbel roept om overdag, maar ook in die momenten van de 'nacht' - de zware tijden - Israël in gebed te brengen voor God. Laten de donkere tijden waar Israël het Joodse volk geregeld doorheen gaat, ons herinneren aan die belangrijke opdracht te bidden voor Jeruzalem.
Er staat nog een boeiend woord in de tekst uit Jesaja, dat me erg opvalt vanwege mijn achtergrond als student Hebreeuws. God zegt: Jullie die een beroep doen op de Heer, gun jezelf geen rust. Het Hebreeuwse woord hiervoor is 'mazkira' en het betekent dat iemand een ander ergens aan herinnert. Het is het moderne Hebreeuwse woord voor een secretaresse, omdat zij haar baas herinnert aan zijn afspraken en de zaken waar hij tijd voor vrij moet maken. Zo zijn wij in zekere zin geroepen om Gods secretaresse te zijn, en Hem te herinneren aan bepaalde lopende zaken. We mogen tegen Hem zeggen: ,,Heer, ik herinner U aan de belofte die U deed aan Abraham, Izak en Israël... Weet je nog wat Jezus zei over Jeruzalem? Herinnert U... herinnert U... herinnert U..." Met andere woorden, we houden God aan Zijn eigen toewijding aan Jeruzalem. Dit is naar mijn mening de meest krachtige vorm van voorbede die we kunnen uitoefenen. Het zegt namelijk: ,,God, U heeft het gezegd, we houden U aan Uw woord en we gunnen onszelf geen rust. We zullen niet stoppen met bidden voordat U doet wat U heeft gezegd." Ik geloof dat God over de hele wereld zoekt naar dit soort voorbidders.
De volgende zeven gebedspunten kunnen we als richtlijn nemen voor onze gebeden:
1. Dat God de bedekking wegneemt die Hij op de harten van de Joden heeft geplaatst ten aanzien van de Messias, Jezus.
2. Dat Jeruzalem de onverdeelde hoofdstad van Israël zal blijven (dit is momenteel politiek gezien het geval, hoewel hierover internationaal voortdurend discussie is, red.)
3. Voor bevrijding van religieuze geesten die het hele gebied domineren (joden, christenen en andere groeperingen) en die erg krachtig zijn.
4. Voor vrede tussen religieuze en seculiere Joden. Beide groepen voeren strijd tegen elkaar.
5. Voor vrede onder de gelovigen, en hierin is nog veel te verbeteren.
6. Voor het Lichaam van de Messias, dat het een biddend en volwassen Lichaam van gelovigen zal worden.
7. Voor christelijke leiders wereldwijd. Dat God door zijn Heilige Geest soeverein in hen zal werken, zodat ze het unieke belang van Jeruzalem in Gods eindtijdbedoelingen gaan inzien.
Vader, ik wil gehoor geven aan Uw roep om een wachter te zijn op de muren van Jeruzalem. Ik wil een beroep op U doen en U herinneren aan Uw beloften voor Jeruzalem, Israël en Uw volk. Ik wil mij toewijden om deel te nemen aan het leger van voorbidders wereldwijd zodat er dag en nacht gewaakt wordt over Jeruzalem.