Shop Doneer

Bewaar je oog voor wat je ziet...

Leestijd: 3 min.

Gisteren lazen we hoe satan heel subtiel – met een paar vragen – twijfel zaaide in het denken van Eva over wat God had gezegd. We zagen ook dat Eva de strijd verloor toen ze op de vragen van de vijand inging… Satans volgende stap staat een vers verder beschreven: Toen zei de slang tegen de vrouw: U zult zeker niet sterven(Genesis 3:4). Dit was een regelrechte ontkenning van wat God had gezegd, maar omdat Eva op de vraag was ingegaan, had zij nu de kracht niet meer om deze regelrechte ontkenning van Gods Woord te weerstaan.

Eerst lukte het satan om Eva’s geloof in Gods Woord te ondermijnen. Daarna ging hij verder om haar geloof in God zelf – Zijn persoonlijke liefdesrelatie met de mens – te ondermijnen. Dat deed hij door te zeggen: Maar God weet dat op de dag dat u daarvan eet, uw ogen geopend zullen worden en u als God zult zijn, goed en kwaad kennende (Gen. 3:5).

Hiermee wilde de duivel Gods motieven in Zijn handelen met Adam en Eva in diskrediet te brengen. Hij insinueerde dat God een eigenmachtige heerser is, die hen in een staat van minderwaardigheid wil houden door hen onwetend te laten. Satans aanval op God zouden we misschien ook als volgt kunnen verwoorden: ,,Denk je nu werkelijk dat God van je houdt? Denk je dat Hij in gemeenschap met jou wil leven? O nee! Weet je dan niet dat Hij jullie alleen maar in deze hof houdt om jullie onder controle te houden? In feite zijn jullie niet veel beter af dan slaven. Maar als jullie van die boom zouden eten, dan zou het heel anders zijn! Dan was je niet langer van God afhankelijk. Dan zouden jullie aan God gelijk zijn!” Door deze uiterste overredingskracht geloofde Eva de leugen en werd haar relatie met haar Heer verbroken. Haar vertrouwen in Gods Woord had ze al prijsgegeven. Nu gaf ze ook haar vertrouwen in God zelf op. In plaats dat zij overal om zich heen het zichtbare bewijs zag van Gods liefde en goedheid, begon zij satans duistere, cynische beeld van God te accepteren. Eva’s capitulatie en nederlaag zien we in Genesis 3:6:

En de vrouw zag, dat die boom goed was om ervan te eten en dat hij een lust was voor het oog, ja, een boom die begerenswaardig was om er verstandig door te worden; en zij nam van zijn vrucht en at, en zij gaf ook wat aan haar man, die bij haar was, en hij at ervan.

Het sleutelwoord hier is zag. Eva ‘zag’ dat de boom…’ Dit simpele woordje markeert een overgang van de ene wereld naar een andere. Op dit punt liet Eva haar geloof in het onzichtbare Koninkrijk van God en Zijn Woord los. In plaats daarvan stapte zij over naar wat zij zag… en begon te vertrouwen op haar natuurlijke zintuigen. Zij daalde af vanuit de onzichtbare wereld van geloof, naar de wereld van wat ze zintuiglijk waarnam.

Gebed van de dag

Vader, in Uw kracht en door Uw Heilige Geest, wil ik bewaken dat mijn oog niet wordt afgeleid van de bovennatuurlijke wereld van Uw waarheid, Uw liefde, Uw voorziening en Uw plan. Laat mijn oog steeds Jezus zien, en alles wat Hij voor mij deed en mogelijk maakte! Amen.Gebed voor DPM wereldwijd

KROATIË

  • Ons aantal Facebook vrienden en bezoekers groeit gestadig. Bid om wijsheid voor het effectief gebruiken van sociale media, om de Kroatische gelovigen te bemoedigen en toe te rusten met Dereks boodschappen.
  • De mensen vragen niet alleen om Dereks materiaal, maar soms stellen ze vragen en delen ze gebedsonderwerpen. Bid om wijsheid van God, en dat de gaven van de Heilige Geest zullen werken in hen die hulp geven aan mensen die gebed nodig hebben.