Shop Doneer

Blijf niet veraf!

Leestijd: 3 min.
Vier extra verzen uit psalm 69 zijn in het Nieuwe Testament specifiek op Jezus toegepast. Ten eerste citeerde Jezus vers 5 over zichzelf (zie Joh. 15:25): Talrijker dan de haren van mijn hoofd zijn zij die mij zonder oorzaak haten. En vers 9: Ik ben een vreemde geworden voor mijn broeders, een onbekende voor de zonen van mijn moeder. Jezus' eigen volgelingen en zelfs zijn familieleden, lieten Hem in de steek (zie Markus 3:21, Joh. 7:3-5). Vers 9 heeft betrekking op Jezus die de tempel reinigt in Joh. 2:17: De ijver voor uw huis heeft mij verteerd, en de smaadwoorden van wie U smaden, kwamen op mij neder. Vers 22, tenslotte, werd vervuld toen Jezus aan het kruis hing (zie Matt. 27:34 en 48): Ja, zij gaven mij gif tot spijze en lieten mij in mijn dorst azijn drinken. (zie voor bovenstaande citaten ook Psalm 96) Deze dingen zijn David nooit overkomen, maar de Geest van de Messias sprak door hem heen over de dingen die Jezus zou gaan ervaren aan het kruis. In 1 Petrus 1:10-11 legt de apostel uit hoe de profeten uit het Oude Testament in de eerste persoonsvorm konden spreken over dingen die hen zelf nooit waren overkomen, maar die vervuld werden in het leven van Jezus. Petrus zegt: Naar deze zaligheid hebben gezocht en gevorst de profeten, die van de voor u bestemde genade geprofeteerd hebben, terwijl zij naspeurden op welke of hoedanige tijd de Geest van Christus in hen doelde, toen Hij vooraf getuigenis gaf van al het lijden, dat over Christus zou komen en van al de heerlijkheid daarna. Laten we nu even kijken naar het verslag van de kruisiging, in Matt. 27:35. Hier wordt een andere Messiaanse psalm (Ps. 22) aangehaald: Toen zij Hem nu gekruisigd hadden, verdeelden zij zijn klederen, het lot werpende;opdat vervuld zou worden, hetgeen gezegd is door de profeet: Zij hebben mijnklederen onder zich verdeeld, en hebben het lot over mijn kleding geworpen. (SV) Ik verbaas me over de soberheid van de evangelisten, die simpelweg schrijven: Ze kruisigden Hem. Zij geven ons geen beeld van bloed of de folterende pijn die Hij leed. Iedere willekeurige moderne schrijver of journalist die gevraagd zou worden de kruisiging te beschrijven, zou pagina's besteden aan de details. Maar het Nieuwe Testament laat het over aan de Heilige Geest om toe te voegen wat we moeten weten. Stel je eens voor hoe de soldaten de kleding onder elkaar verdeelden. In het algemeen wordt aangenomen dat mensen in die tijd vier kledingstukken droegen. Omdat er ook vier soldaten waren, nam iedere soldaat waarschijnlijk één kledingstuk, maar ze wierpen het lot over het naadloze kleed, dat te kostbaar was om onderling te verdelen. Ziet je hoe nauwkeurig de Bijbel is?! Het eindresultaat: Jezus werd publiekelijk tentoongesteld - volkomen naakt aan het kruis. Hoe zat het met de vrouwen die Jezus volgden? De enige drie vrouwen die dicht bij het kruis kwamen waren zijn moeder Maria, zijn tante Maria, de vrouw van Clopas en Maria Magdalena (zie Joh. 19:25). De anderen bleven op afstand. Ook dit feit is volgens mij weer een aanwijzing is dat Jezus inderdaad naakt aan de wereld werd tentoongesteld. Onze mooie schilderijen van de kruisiging die Jezus afschilderen met een lendendoek, een beetje bloed op zijn handen en voeten en een zorgvuldig geplaatste doornenkroon op zijn hoofd, geven ons geen goed beeld van wat zich in werkelijkheid heeft afgespeeld. Toch onderging Jezus onze schande, zodat jij en ik bevrijd konden worden van schaamte, om deel te hebben aan zijn heerlijkheid. Blijf niet veraf, maar kom dichterbij!


Dank U Jezus, dat ik elke schaamte af mag leggen en niet langer gehinderd hoef te worden door gevoelens van schande en verlegenheid. Wat bent U toch een Held, zoals U alles doorstond om mij vrij te maken. Help mij om U hierin te volgen, zodat ik ook anderen mag helpen vrij te komen van schaamte. Amen.